مبانی زیبا شناسی در غزلیات شمس

استاد راهنما: دکتر بهمن نزهت         استاد مشاور: دکتر محمد امیر عبیدی نیا

استاد داور: شهباز محسنی             دانشجو: عزیز عزیزی مودب

تاریخ دفاع:۱۶/۸/۱۳۸۷                                          نمره : ۵/۱۹

دانشگاه آزاد مهاباد

 تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٥ | ۱٢:٥۳ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

بازتاب مکتب رئالیسم بر داستان پردازی معاصر ایران با تکیه بر آثار بزرگ علوی

استاد راهنما: دکتر فاطمه مدرسی                 استاد مشاور: دکتر محمد امیر عبیدی نیا

استاد داور: دکتر عزیز الیاسی پور                 دانشجو: سلیمان چینه ور                       

تاریخ دفاع : ۱۷/۷/۱۳۸۸                                           نمره : ۱۵

دانشگاه آزاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/٥ | ۱٢:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

مفاهیم و تصاویر، آب ،باران و دریا در دیوان صائب تبریزی

استاد راهنما: محمد امیر عبیدی نیا              استاد مشاور: دکتر بهمن نزهت

استاد داور: دکتر شهباز محسنی                  دانشجو: آرزو حسین پور چیانه

تاریخ دفاع: ۳۱/۶/۸۷                                                 نمره : ۵/۱۹

دانشگاه آزاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/٥ | ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

تحلیل یکصد غزل حافظ بر اساس علم معانی

استاد راهنما: دکتر تیمور مالمیر               استاد مشاور:دکتر شهباز محسنی

استاد داور:دکتر بهمن نزهت                       دانشــــــــــــــــــــــجو: نسرین حلاج

تاریخ دفاع:۳۱/۶/۸۷                                              نمره : ۱۹

چکیده:

علم معانی٬ به بررسی جمله  و معانی ثانوی جمله می پردازد همچنین ساختار جمله را با توجه به تقدم و تاخر ارکان جمله یا اطناب و ایجاز و قصر اجزای جمله بررسی می کند. تا میزان توفیق گوینده را در تاثیر سخن او بر خواننده روشن سازد و درجه ی ارزش هنری سخن او را آشکار کند.حافظ شیرازی شاعری است که از دانش معانی نیک آگاه بوده است از این روی٬ برای تبیین ارزش هنری و راز تاثیر سخن اوبر خوانندگان و تحلیل یکصد غزل نخست دیوان او بر اساس دانش معانی پرداخته ایم . معانی ثانوی غزل ها را بر اساس انواع جمله های خبری٬پرسشی٬امر و نهی مشخص کرده ایم. جدول ها با نمودارهایی که براساس این داده ها بدست آمده میزان بهره گیری شاعر از علم معانی را نشان می دهد و راز تاثیر سخن حافظ بر مخاطبان را آشکار می سازد.

واژگان کلیدی: غزل٬ معانی ثانوی٬ جمله٬ ایجاز٬ اطناب٬ قصر٬ مسند الیه.

دانشگاه آزاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/٥ | ۱٢:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

 جلوه های نماز در شعر شعرای برجسته سبک خراسانی و عراقی

استاد راهنما : دکتر مصطفی خرم دل               استاد مشاور :فرهاد کاکه رش

استاد داور: دکتر اردشیر صدر الدین                 دانشـــــــــــــــــجو: ویدا رکاب

تاریخ دفاع:۱۷/۷/۸۶                                                       نمره : ۵/۱۸

دانشگاه آزاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ٩:٤٥ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

 تحلیل سیمای علمی و ادبی مستوره اردلان

استاد راهنما : دکتر محمد امیر عبیدی نیا                          استاد مشاور :خانم دکتر فاطمه مدرسی

استاد داور:فرهاد کاکه رش                                             دانشجو: زهرا محمــــــــــــــــدی

تاریخ دفاع:۶/۷/۸۶                                                      

دانشگاه آزاد مهاباد

 تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ٩:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

بررسی اصطلاحات ومفاهیم عرفانی مشترک درنثر مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه و  کشف المحجوب

استاد راهنما : دکتر محبوب طالعی                            استاد مشاور: دکتر محمّد امیر عبیدی نیا  

استاد داور:شهباز محسنی                                      دانشجو: طاهر محمد آذر

تاریخ دفاع:۳۱/۲/۸۸                                                 نمره : ۵/۱۸          

چکیده :

         عرفان و مسائل عرفانی از اهمّیّت ویژه ای برخودار است؛ همین مسأله ذهن بیشتر مردم از جمله برخی از نویسندگان را به خود معطوف کرده و بخشی از ماحصل آن، آثار منثور عرفانی ازجمله مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه وکشف المحجوب است که در ادبیّات ما از جایگاه ویژه ای برخودار هستند .         

         در این رساله سعی برآن بوده که اصطلاحات و مفاهیم عرفانی مشترک در نثر مصباح الهدایه  و مفتاح الکفایه وکشف المحجوب که دراصل درون مایه ی آن آثار هم به شمار می روند و هدف واقعی از ذکر و تفسیرآن ها شناخت خدا و رسیدن به حقیقتی واحد بوده است، مورد جستجو و بررسی قرارگیرند.

         دراین پایان نامه، نخست، مطالبی مختصر در باب عرفان و تصوّف، زندگی نامه و عقاید و آثار نویسندگان دو اثر مورد تحقیق آمده است .

         در فصل دوّم، مباحثی پیرامون اعتقادات و بررسی اصول دین ، معرفت خدا ، ذات خدا ، اسماء و صفات خدا ، افعال بندگان ، رؤیت خدا ، فضیلت و برتری و اعمال خارق العاده آمده است .

       فصل سوّم پایان نامه، به بررسی ابعاد وجودی انسان از جمله روح ، دل ، عقل ، نفس و خواطر اختصاص داده شده است . 

        در فصل چهارم، اصطلاحاتی از قبیل مقامات و احوال ، مستحسنات، علم و... مورد بررسی قرار گرفته است .

        در فصل پنجم، از بحث نتیجه گیری بعمل آمده است و مبتنی برآن در هر دو اثرمورد تحقیق اصطلاحات و مفاهیم مشترک به وفور یافت می شود. هر دو نویسنده در بیشتر موارد از لحاظ تفصیل و اجمال مطالب مشابه، و درخصوص توضیح بهتر و روشن ساختن مفاهیم نسبتاً متفاوت عمل کرده اند . هم چنین از لحاظ لفظ، اشتراک کمتر و از لحاظ معنا، اشتراک بیشتر است .    

واژه های کلیدی : نثر ، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه ، کشف المحجوب  ، عرفان ، تصوّف ، کاشانی ، هجویری  تاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ٩:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

یار در شعر شهریار

استاد راهنما:دکترمحمّدحسین خان محمّدی                       استاد مشاور:دکترمحبوب طالعی

  استاد داور:دکتر خاور قربانید                                            دانشجو: رقیه آقا پور 

   تاریخ دفاع:۱۷/۱۱/۸۷                                                    نمره : ۱۹

چکیده:

       موضوع این پژوهش بررسی مفاهیم یاردرشعرشهریار می باشد.هدف اصلی این پژوهش نشان دادن مفاهیم حقیقی ومجازی یارومعشوق درآثاراستادشهریاراست واین که شهریار با این مفاهیم چه برخوردی داشته وبسامد مفاهیم معنوی ومجازی عشق ومعشوق درآثارشهریارچگونه بوده است؟روش این تحقیق کتابخانه ای وابزارگردآوری اطّلاعات فیش ونوارهای ویدیوئی و صوتی اززبان خودشهـــریاربوده است.شیوه ی تجزیه وتحلیل وطبقه بندی مفاهیم،براساس استدلال عقلانی وشواهد منطقی صورت گرفته است.پایـــان نامه ی حاضرشامل شش فصل به شرح زیراست:فصل اوّل،مشتمل برمقدّمه،کلیّات،پیشینه ی پژوهش، متـــدولوژی وروش تحقیق،اهداف وسؤالات تحقیق،اهمّیّت تحقیق،محدودیّت های پژوهش،اجزای رساله، زندگینامه،سبک وآثارمی باشد.فصل دوّم،شامل:عشق ازمنظرشهریاربوده که خودبه نه بخش،شامل:عشق به خانـــــواده،دوستان،دولت مردان،شاهدان زمینی(زنان)،شعرا،هنرمندان،طبیعت،وطن وانقلاب اسلامی تقسیم می شود.فصل سوّم مشتمل برعرفان ازمنظرشهریاربوده که به پنج بخش، شامل:شهریارودین ودنیا،عشق الهی، انسان وانسانیّت ،مرگ وولایت می شود.فصل چهارم شامل؛شهریاروفراق یاران،فصل پنجم،شامـــل:شهریارازمنظـــربرخی ادبا وفصل ششم،شامل؛ضمائم وپیوست ها بوده که خودبه بخش های؛نتیجه گیری- که درآن نتایج پژوهش به طورخلاصه همراه باارائه ی پیشنهادهای لازم ذکرشده است.- پیوست ها،اعلام وکتابنامه تقسیم می شود.

 واژه های کلیدی:1- شهریار          2- یارومعشوق        3- دیوان اشعار       4- حیدربابایه سلام

دانشگاه ازاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ٩:۳٠ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

جایگاه بایزیر بسطامی در نظم و نثر صوفیه(اهم منابع)

استاد راهنما: پرفسور فاطمه مدرسی                               استاد مشاور:دکتر شهباز محسنی

استاد داور: دکتر محمد حسن خان محمدی                        دانشجو: رعنا سائلی

تاریخ دفاع:۲۷/۱۲/۸۷                                                       نمره : ۱۹

چکیده :

   پایان نامه ی حاضر پژوهشی است که به شیوه ی تحقیق نظری و با رویکردی جدید به موضوع (جایگاه بایزید بسطامی در نظم و نثر صوفیه) صورت پذیرفته است. با چنین رویکردی ٬ این رساله در هشت فصل به صورت مجزا و در عین حال ٬ همسو مکمل همدیگر تدوین گردیده است. هدف اصلی از نگارش این رساله ٬ روشن نمودن جایگاه عارف نامی بایزید بسطامی در آثار مهم نظم و نثر صوفیه و همچنین روشن نمودن تاثیر ایشان در عرفان و عارفان بعد از خود می باشد.پرداختن به چنین محتوا از آن نظر حائز اهمیت است که نخست نسل کنونی جامعه با چهره های عرفانی بیشتر اشنایی پیدا نمایند و اوج فکری آنان را درک کنند و با خواندن آثار و حتی اقوال و سخنان ارزشمندشان ٬ به معرفت حقیقی نایل گردند. دوم اینکه خواهند دانست جایگاه هر یک از شخصیت های عرفانی از جمله بایزید بسطامی در آثار مهم صوفیه تا چه حد است . بدین منظور ابتدا به بررسی شرح احوال و سخنان وی پرداخته می شود٬ سپس جایگاه و مقام عرفانی وی در آثار مهم نظم و نثر صوفیه مورد تحقیق قرار می گیرد.

حجم پایان نامه۲۵۳  دانشگاه ازاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ٩:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

تجلی جلوه های عرفانی در آثار نسیمی

استاد راهنما: دکتر محبوب طالعی                           استاد مشاور: پرفسور فاطمه مدرسی

استاد داور:دکتر شهباز محسنی                             دانشـــــــــــــــــــــــــــجو: پریزاد رضائی

تاریخ دفاع: ۱۷/۱۱/۸۷                                            نمره : ۱۹

چکیده :

شعرایی که در زبان ترکی آذری شعر سروده اند و در این راه پیشگام بوده اند کم نیستند . این شاعران با سرودن شعر هم زبان ترکی را زنده نگخ داشته اند٬ هم عقاید خود و  شرایط حاکم  را به نسل های بعدی شناسانده اند در این پژوهش سعی در شناساندن شخصیت و عقاید شاعر نامی قرن هشتم هجری- سید علی عماد الدین نسیمی - می باشد این رساله در هشت فصل تهیه شده و هر فصل نیز شامل چند بخش می باشد . فصل اول: تحت عنوان کلیات به عرفان و چگونگی پیدایش آن اختصاص دارد ٬ همچنین به وضع جامعه و مذهب و علوم رایج در زمان حیات شاعر پرداخته شده است. در فصل دوم: نیز اعتقاد حوفی و عرفانی شاعر مورد بررسی قرار گرفته است . فصل سوم: زندگی نامه ی شاعر ٬ بررسی آثار و نکات برجسته که در آثار وی وجود دارد ٬ مورد توجه قرار گرفته است. در فصل چهارم: به صنایع بدیعی ( لفظی- معنوی) موجود در آثار شاعر اشاره شده است . در فصل پنجم: مسئله ی توحید مورد بحث قرار گرفته است. فصل ششم: به مسئله ی ایمان و مذهب شاعر و تاثیر آیات الهی و احادیث در اشعار شاعر مورد توجه واقع شده است. در فصل هفتم: مایسه ی اجمالی تفکرات نسیمی با حلاج ٬ عارف دل سوخته ی قرن سوم و تاثر نسیمی از تفکر آن عارف نامدار در بوته ی نقد علمی قرار گرفته است .در  فصل پایانی: نیز واقعیت و تفکرات اجتماعی در آیینه ی آشعار نسیمی در معرض بحث و بررسی قرار گرفته است.

حجم پایان نامه ۲۴۱ صفحه-  دانشگاه ازاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ٩:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

ظرایف بیانی در مثنوی معنوی

استاد راهنما: دکتر شهباز محسنی                          استاد مشاور: دکتر محبوب طالعی

استاد داور: دکتر مهری پاکزاد                                   دانشجو: مظفر امامی

تاریخ دفاع: ۱۷/۱۱/۸۷                                             نمره : ۲۵/۱۹

چکیده :

   از نظر گاه مولاناجلال الدین محمد بلخی - در اثر ماندگار وی یعنی مثنوی معنوی - برای رسیدن به معنی باید از صورت گذشت. یعنی برای درک بهتر معانی ابیات توجه به ظاهر و زیبایی های کلام لازم است.بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی ظرایف و صور بیانی در دو دفتی مثنوی معنوی مولوی٬ اختصاص دارد و به پنج فصل تقسیم شده است . در فصل اول صورت و معنی را از دیدگاه مولانا مورد بحث و بررسی قرار داده و در فصل های دوم تا پنجم به بررسی مظاهر علم بیان در این اثر ماندگار پرداخته شده است و بسامد هر کدام از این ظرایف بیانی با نمودار در پایان فصل ها به معرض نمایش گذاشته شده است. شایان ذکر است که کنایه به عنوان بارزترین ابزار بلاغی مورد استفاده ی مولانا در مثنوی بوده و است و از دیگر مصادیق بلاغی به ترتیب٬ تشبیه٬ استعاره و مجاز در مراتب بعدی قرار دارند.

واژگان کلیدی:تشبیه ٬ استعاره٬ مجاز٬ کنایه٬ بیان ٬ مثنوی

حجم پایان نامه ۳۵۵ صفحه- دانشگاه ازاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ٩:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

بازتاب اوضاع اجتماعی قاجاریه در سفر نامه های ابراهیم  بیگ، حاجی بابای اصفهانی و مسالک المحسنین

استاد راهنما: محمد حسین خان محمدی                استاد مشاور: پرفوسور فاطمه مدرسی

استاد داور:محمد امیر عبیدی نیا                            دانشجو:علی مصطفی زاده

تاریخ دفاع:۳/۱۱/۸۷                                              نمره : ۲۵/۱۹

چکیده :

در تاریخ هر ملّتی بوده و هستند کسانی که ، برای آگاهی و روشن نمودن اذهان و رهنمود کردن آن ها به سوی بهروزی و سعادت و خوش بختی قدم برداشته ، کوشیده اند با نشان دادن زشتی ها و زیبایی ها ، کاستی و  کمال ها ، افق روشن زندگی را به مردم نشان دهند. زین العابدین مراغه ای ، عبدالرّحیم طالبوف و میرزا حبیب اصفهانی نیز از این دسته اند که با تلاش خود در سیر اندیشه و تحوّل بینش جامعه ی ما تأثیر به سزایی داشته اندوتوانسته اند به پیشرفت و اعتلای جامعه کمک کنند . این سه سفر نامه که جزو سفرنامه های خیالی محسوب می شوند هر کدام در جای خود به بررسی اوضاع ایران عصر قاجاری پرداخته اند . در آثار این سه نویسنده که با نثری روان ، داستانی و  دل پذیر نوشته شده اند ، گوشه هایی از تاریخ اجتماعی ایران را در عصر خود به تصویرکشانده اند .

در این پژوهش به بازتاب مسایل اجتــماعی عصـر قاجاری با بهره گیری از این سه سفرنامه پرداخته شده است  و دیدگاه های متفاوت و مشابه آن ها از وضعیّت نابسامان جامعه ی آن عصر بررسی گردیده و انتقاداتی که آن ها از عیب و ضعف روزگار خود داشته اند ، مورد کنکاش و تحقیق قرار گرفته است .

نویسندگان این آثــار ، مطالب خود را به تفصیل یا به اختصار برای خوانــندگان می آورند و چشم و گوش    آن ها را نسبت به دنیای آن روزگار باز می کنند و در « تقویت و توسیع خیال مطالعه کنندگان »[1] اثر می گذارند ، بارزترین خصیصه ی این سفرنامه ها انتقادات اجتماعی است و در خلال سفرنامه ها بسیاری نکته ها مطرح می گردد و در آن ضعف دولت مرکزی ، پریشانی ، فساد اخلاقی ، بی قانونی و ... به چشم می خورد و جامعه را برای اصلاح و دگرگونی و نجات وطن آماده می نمایند

حجم پایان نامه ۲۳۸ صفحه  دانشگاه ازدا مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ٩:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

پند در شاهنامه ی فردوسی

استاد راهنما: دکتر محبوب طالعی                         استاد مشاور: پرفسور فاطمه مدرسی

استاد داور: دکتر شهباز محسنی                           دانشجو: رقیه ایرانی

تاریخ دفاع:۳۱/۶/۸۷                                              نمره : ۷۵/۱۸

چکیده :

شاهنامه ی حکیم توس یه عنوان یکی از کهن ترین مواریث ادبی ایران و جهان٬علاوه بر اینکه ایینه ی تمام نمای حماسه های اساطیری٬ تاریخی و ملی ایران زمین است ؛ در بطن خویش آمیزه ای از عناصری است که در کنار حماسه٬ حکایت از حکمت و اخلاق دارد و به گونه ای ملفوف با روح دیانت و معنویت در هم آمیخته اند.

   دین و اخلاق زیر بنای بشر است و انسانیت در سایه ی دین و پرتو اخلاق به تکامل می رسد. دین داری٬ خردورزی و اخلاق سه محور اصلی شاهنامه است که فردوسی ارزشهای اصیل ملی و خرد و حکمت ایرانی را به نحو شایسته ای با باور های ژرف دینی و معرفت اسلامی پیوند زده است.

   آنچه در این مجموعه ارائه شده است دربرگیرنده ی نظرات و عقاید حکیم توس در باب مسایل تعایم و تربیت است که خود آن نظرات بر پایه ی تاثیر از منابع دینی و به ویژه بر گرفته از کلمات قصار حضرت علی(ع) می باشند.به غیر از تاثیر پذیری مذکور٬ حکیم توس از آیات شریفه ی قرآن و احادیث نبوی نیز متاثر بوده است که صرفا جهت پرهیز از اطاله ی کلام ٬ فقط مواردی که در ارتباط با کلام امی المومنین علی (ع) بوده است گردآوری شده اند.

کلید واژه ها: پند و اندرز٬ فضایل اخلاقی٬ رذایل اخلاقی٬ ستایش خدا٬ علی (ع)٬ ستایش خرد٬ کلمات قصار٬ شاهنامه٬ فردوسی

حجم پایان نامه  ۳۴۰صفحه  دانشگاه ازادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ٩:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

مضمون مادر در شعر شاعران برجسته ی فارسی

استاد راهنما:دکتر محمد امیر عبید ی نیا                  استاد مشاور: دکتر فرهاد کاکه رش

استاد داور: پرفسور فاطمه مدرسی                        دانشجو:طیبه  ترقی خواه دیلمقانی

تاریخ دفاع:۳۱/۶/۸۷                                              نمره : ۱۹

چکیده :

    طی بررسی انجام شده که به روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است ٬ مشحص شد که شعرا ویژگی ها و خصوصیات مادری را از دیدگاه های مختلفی مدّ نظر داشته اند که تعدادی از آن دیدگاه ها عبارتند از :

   تاثیر فقر بر مادران و کودکان٬ مرگ مادر و حسرت و اندوه فرزندان از آن ٬ ایثار و فداکاری و عشق مادر ٬ خطاها و لغزش های مادر و ...

   اسامی شاعرانی که مادر سروده هایشان در این پژوهش اورده شده  است به قرار زیر است.

۱- رشید الدین وطواط                                 ۱۶- مهدی اخوان ثالث

۲- عبدالرزاق اصفهانی                                 ۱۷- محمد حسین شهریار

۳- خاقانی شروانی                                     ۱۸- فریدون مشیری

۴- سعدی شیرازی                                      ۱۹- نادر نادر پور

۵- امیر خسرو دهلوی                                  ۲۰- سیمن بهبهانی

۶- ایرج میرزا                                               ۲۱- پروین دولن آبادی

۷- پروین اعتصامی                                       ۲۲- طاهره صفار زاده

۸- ملک الشعرا بهار                                      ۲۳-مشفق کاشان

۹- علی اسفندیاری                                      ۲۴- نصرت رحمانی

۱۰-فروغ فرخ زاد                                           ۲۵-ابوالقاسم حالت

۱۱- رهی معیری                                          ۲۶- ابوالحسن ورزی

۱۲- لطفعلی صورتگر                                      ۲۷- نصرت الله کاسمی

۱۳-پژمان بختیاری                                         ۲۸-نصرالله مردانی

۱۴-حمیدی شیرازی

۱۵-مهدی سهیلی

واژگان کلیدی: مادر٬ کودک٬ شعر٬ ویژگی ها با خصوصیات مادری

حجم پایان نامه ۲۲۶ صفحه- دانشگاه ازاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ٩:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

                  سیمای نوشین روان در شاهنامه و متون تاریخی

استاد راهنما : دکتر محمد باقر محسنی                    استاد مشاور : دکتر محمد حسین خان محمدی

استاد داور: خانم دکتر فاطمه مدرسی                       دانشجو: خدیجه علی تاج

تاریخ دفاع: ۱۰/۱۲/۸۶                                             نمره : ۱۸

چکیده :

شاهنامه نه فقط بزرگترین و پرمایه ترین دفتر شعریست که از عهد روزگار سامانیان و غزنویان باز مانده است، بلکه در واقع مهمترین سند ارزش و عظمت زبان فارسی و روشن ترین گواه شکوه و رونق فرهنگ و تمدن ایران کهن است. خزانة لغت و گنجینة فصاحت زبان فارسی است.

شیوة بیان شاهنامه ساده و روشن است. فردوسی در بیشتر موارد سخن را کوتاه می گوید و از پیرایه سازی و سخن پردازی اجتناب می کند داستان هایی را که در اصل شاهنامه ی منثورابومنصوری بوده است شاعر با نهایت دقت در این کتاب به نظم درآورده است و سعی کرده است چیزی از اصل آنها نکاهد. اکثر این داستان ها از خدای نامه های قدیم اقتباس شده است و بعضی در اوستا و کتاب های پهلوی نیز مندرج بوده است. شاهنامه صرف نظر از جنبه‌ی تاریخی آن که فارسال[1] اثرلوکن[2] را به خاطر می آورد٬ مواد و عناصر اساطیر و حماسه نیز بسیار دارد. البتّه هدف شاعراین است که تاریخ ایران را از روی روایات کهن به نظم آورد. از این رو شاهنامه را قبل از هر چیز باید یک منظومة تاریخی شمرد. امّا در طیّ این منظومة بزرگ تاریخی چندین حماسه‌ی کامل و عالی نیز هست که در خور توجّه است. داستان ایرج، داستان سیاوش، داستان سهراب، و داستان اسفندیار . . . هر یک چه از نظر مادّه و چه از حیث صورت شایستة نام حماسه اند.

گفته اند صفت بارز شعر حماسی برانگیختن حسّ شگفتی و ستایش است. این خاصیّت به گمان محقّقان در شاهنامه از ایلیاد قویتر است. در حوادث ایلیاد که خدایان همه جا در ایجاد صحنه ها مداخله دارند جایی برای شگفتی نیست زیرا هیچ کاری نیست که از قلمرو قدرت خدایان بیرون باشد. امّا در شاهنامه احوال و اطوار قهرمانان مورث شگفتی و ستایش ماست زیرا آن احوال و اطوار از کسانی سر می زند که مانند ما انسانند با قدرت و توان محدود، و با ضعف و زَبونی بسیار. بدین گونه قدرت و عظمت قهرمانان در شاهنامه بیش از ایلیاد جلوه می کند و همین نکته نشان می دهد که روح حماسی در شاهنامه از ایلیاد قوی ترست و این چیزی است که روکرت٬1 شاعر و نقّاد آلمانی نیز آن را تا حدّی تصدیق کرده است.

حجم پایان نامه ۲۴۰ صفحه

دانشگاه ازاد واحد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ٩:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

احادیث و کلمات قصار نهج البلاغه و مضامین آن در دیوان های برجسته ی فارسی

استاد راهنما:  دکتر مصطفی خرّم دل                          استاد مشاور: دکتر محمدباقر محسنی

استاد داور: فرهاد کاکه رش                                      دانشجو: لیلی خــــــــــــــــــــــــــیر الله زاده

تاریخ دفاع:۳۱/۶/۸۷                                                 نمره : ۵/۱۷

چکیده :

     با توجه به سخنان بزرگان ادب عرب که در مقدمه نهج البلاغه از قول استاد عالی مقدار جناب آقای دکتر سید جعفر شهیدی بیان شده آشکار است که آن بزرگان از همان ابتدای تاریخ بعد از شهادت حضرت علی(ع)یعنی سال40.هـ.ق و در ایام حکومت بنی امیه و بنی عباس همواره از خطبه های مولای متقیان بهره جسته و به اذعان خود خویش را مدیون و مرهون آن امام همام دانسته و به صراحت اعتراف نموده اند.که هرچه دارند همه از دولت ایشان است و حتّی قبل از تدوین نهج البلاغه بوسیله ی سید رضی خطبه های علی(ع) نویسندگان و خطبا و شاعران عرب را به شدّت تحت تاثیر قرار داده بوده است.نگارنده با بررسی قسمتی از آثار ادبی فارسی از جمله:دیوان رودکی، شاهنامه فردوسی، دیوان ناصرخسرو، دیوان سنایی، حدیقهّ الحقیقه سنایی،دیوان خاقانی،خسرو و شیرین نظامی، مخزن الاسرار نظامی،دیوان عطار، مثنوی معنوی مولانا جلال الدین، کلیات سعدی،دیوان امیرخسرو دهلوی،دیوان حافظ،دیوان بیدل دهلوی،دیوان صائب،دیوان کلیم کاشانی،دیوان محتشم کاشانی،دیوان پروین اعتصامی،دیوان ملک الشعرای بهار و دیوان شهریار درصدد است آشکار نماید که این شعرای زبر دست و این ستارگان درخشان آسمان ادب فارسی هم ، در آثار بزرگ  خود در حدّی وسیع از نهج البلاغه ی علی(ع) چه از نظر لفظ ظاهر و چه از نظر محتوا و مفهوم و چه از نظر بیان مصداق خطبه ها و      نامه ها و کلمات قصار که در نهج البلاغه بوسیله ی سید شریف رضی که خدایش قرین رحمت کناد،گردآوری شده و همچنین غررالحکم و دررالحکم که شامل احادیث مولای متقیان می باشد ، بهره ها جسته و اشعار خود را با کلمات جواهر آسای شیر خدا آراسته و مزین کرده اند.بخاطر وسعت کم انتهای نهج البلاغه حقیر فقط بیست موضوع از مضامین نهج البلاغه را انتخاب،با مطالعه و بررسی همان مضامین در آثار یاد شده،مشابهت و چگونگی بهره گیری شاعران آن اشعار رایادآوری نمودم.دانشگاه ازاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ٩:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

    کاربرد لغات ، اصطلاحات و باورهای عامیانه در اشعار فارسی شهریار

استاد راهنما :  خانم دکتر نسرین علی اکبری             استاد مشاور :دکتر محمد حسین خان محمدی

استاد داور : دکتر بهمن نزهت                                  دانشجو : عزیزه چلبیانی

تاریخ دفاع : ۳/۱۲/۸۶                                              نمره : ۷۵/۱۸

چکیده :

 سید محمّدحسین شهریار به عنوان شاعری مردمی در اشعار خود از عناصر فولکلوریک، زبان کوچه و بازار در مقیاس وسیعی استفاده کرده و همین امر باعث شده که شعر او رنگ و بوی خاصی داشته و از شعــر شعرای دیگر به راحتی قابل تشخیص باشد به عبارتی دیگر جلوه های فرهنگ مردم «فولکلور» در اشعار شهریار یکی از عوامل بسیار مهم غناو جاذبه این اشعار و رمز نفوذ و رواج آنها  در بین قشرهای مختلف جامعه است .

      بررسی و ذکر نمونه های آنها در اشعار شهریار و تعمق در چگونگی کاربرد عناصرفرهنگ عامه در این اشعار در عین حال که قلمروی نسبتاً جدید در حوزه ی فرهنگ و ادب پدید می آورد، زمینه درک عمیق و همه جانبه  اشعار شهریار را نیز فراهم می کند .

استفـــاده ی ماهرانه ی شهریار از جلوه های متعدد و متنوع فرهنگ عامه گنجینه ای ارزشمند از لغات        و اصطـــلاحات و باورهای عامیانه، ضرب المثل ها،کنایه ها و... فراهم آورده است که بررسی آنها نتایج مهم اجتماعی،  ادبی و فرهنگی را در پی دارد .

 دانشگاه ازاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/٤ | ٩:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

مطالعه و تحقیق در زمینه ی داستان پردازی کودکان

استاد راهنما: دکتر محبوب طالعی        استاد مشاور:محمد حسین خان محمدی

استاد داور: دکتر بهـــــــمن نزهت       دانشجو:غلام حسین جعفر زاده

تاریخ دفاع:۳۱/۵/۸۷                                                  نمره : ۵/۱۸

چکیده:

انقلاب کبیر اسلامی آغاز دوره ی جدیدی در عرصه ی ادبّیات کودک است . این جنبش عظیم مردمی همان گونه که بنیادهای سیاسی و اجتماعی جامعه ی ایرانی را دگرگون ساخت ،‌ در سیر ادبّیات کودک بویژه داستان پردازی نیز تحوّلی چشمگیر پدید آورد. مهمترین مباحث این تحقیق، تعریف کودک  و ویژگی های کودک از نظر روحی و روانی و تحلیل کتابهای داستانی مرتبط با کودکان می باشد. تحوّل انقلاب هم در زمینه ی مضامین و هم در به کارگیری  اسلوب های نویسندگی نمایان است . در این تحقیق داستان پردازی کودکان از اوایل انقلاب اسلامی تا حال حاضر مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مضامین و درونمایه های اغلب این داستانها منطبق با واقعیّات جامعه و آرمانها و ارزش های اسلامی در سال های اولّیه ی پیروزی انقلاب اسلامی ا ست که با حجم وسیعی از داستانهای مارکسیستی با درونمایه های ظلم ستیزی ،‌مبارزه با اختلاف طبقاتی جامعه و فقر حاکم بر آن و افشای چهره ی رژیم طاغوتی پهلوی منتشر شده است . امّا با آشکار شدن چهره ی واقعی نویسندگان این گونه داستانها ،‌فعالیّت آنها به تدریج کمرنگ شد و چهره های جدیدی در نسل انقلاب قلم به دست گرفتند و در اشکال و انواع مختلف ،‌داستان ، رمان ،‌داستان کوتاه و قصّه با مضامینی چون ایثار و از خود گذشتگی ملّت و مقاومت مردم در شهرهای مرزی را به تصویر کشیدند. در میان همان حرکت ،‌داستان نویسی کودکان نیز شکل تازه ای به خود گرفت و نوعی غنا و تعالی در مضامین  و محتوای اینگونه داستانها ایجاد شد . امّا این داستانها به سبب نداشتن تجربه ی کافی نویسندگان آنها و شتاب زدگی که جریان تند حوادث پس از انقلاب و جنگ در تمام زمینه ها ایجاد کرده بود ؛ بعضاً از ساخت و پرداختی کاملاً‌ پخته و سنجیده برخوردار نبودند.

 حجم پایان نامه ۱۶۰ صفحه --- 

دانشگاه آزاد مهاباد

 تاريخ : ۱۳٩٢/٤/۳ | ٧:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

شرح لغات، اصطلاحات، ترکیبات و کنایات در هفت اورنگ عبدالرحمن جامی

استاد راهنما:دکتر سعید قره آغاجلو                                استاد مشاور: دکتر ناصر ناصری

استاد داور:خانم دکتر رویا سید الشهدائی                       دانشـــــــــــــــــجو: طاهره خضری

تاریخ دفاع:۱/۱۲/۸۶                                                      نمره : ۱۹

چکیده:

سبکی که در شعر فارسی از سده ی هفتم تا اواخر قرن نهم هجری در عراق عجم ٬اصفهان و دیگر نواحی مرکزی ایران ٬فارس و کرمان رواج داشت٬در دوران اخیر سبک عراقی نامیده شد.شعر صوفیانه و غزل توسعه یافت و ادبیات از برون گرایی به درون گرایی روی آورد و شاعران اطلاعات عمومی خود اعم از فلسفه٬ پزشکی٬نجوم و شطرنج را در شعر به کار بردند و از اصطلاحات و کنایات متنوع استفاده کردند. نورالدین عبدالرحمان جامی نیز از دیگر شاعران مستثنی نبوده٬از اصطلاحات و کنایات در اشعار خود به صورت گسترده استفاده کرده است.

   در این پایان نامه اصطلاحات مختلف عرفانی٬نجومی٬طبی و کنایات از دیگر شاعران شرح داده شده است. اصطلاحات عرفانی نظیر:اصطفاء٬بسط٬بقا٬بعد٬ذکر خفیّه٬ کشف و ...

   اصطلاحات موسقی نظیر:مضراب٬مزماری٬نغمه و چنگ...

اصطلاحات طبی نظیر:کافور٬ قاروره٬ حجّامی٬ تریاق و ...

اصطلاحات نجومی نظیر: محاق ٬ مجسطی٬مشتری٬ ناهید٬ ثوابت و ...

کنایاتی از قبیل : از پای افتادن٬ پای کشیدن٬ از خود خلاص شدن٬ پشت لب بر زدن٬ ریش جنبانیدن٬ جامه در نیل زدن و ...

حجم پایان نامه۳۳۳ صفحه 

دانشگاه آزاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/۳ | ٧:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

بازتاب مسایل سیاسی _ اجتماعی در اشعار مهدی اخوان ثالث

باستاد راهنما:خانم دکتر فاطمه مدرسی                    استاد مشاور:دکتر محمد امیر عبیدی نیا

استاد داور:دکتر بهمن نزهت                                     دانشجو: امیر عباسی

تارخ دفاع:۲۶/۱۱/۸۶                                                 نمره : ۷۵/۱۸

چکیده:

مهدی اخوان ثالث (م.امّید)از شاعران صاحب سبک و از پیش قراولان شعر نو میباشد .وی توانست شعر نو را با به خدمت گرفتن زبان فخیم و استوار سبک خراسانی از رکود رهایی بخشد ٬و با نگارش مقالات فنّی در زمینه ی وزن نیمایی و قواعد و اسلوب شعر نو٬ این قالب جدید را نهادینه کند.

   دوره ی شاعری اخوان مقارن با یکی ا ز پر تشویش ترین دوره های تاریخ ایران می باشد. رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی که در این دوره به وقوع پیوسته نقش مهمّی در شکل گیری شخصیّت و سبک شعری اخوان داشته است.

   در بخشی از این پایان نامه زندگی ادبی اخوان و تاریخچه ای از تحوّل شعر از دوره ی مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی و عوامل پیدایش شعر نو و موارد تاثیر گذار در تحوّل آن مورد بررسی قرار گرفته است.

   بخش دیگر ٬ به تجزیه و تحلیل زبان شناختی اشعار اخوان پرداخته و در آن قالب ها و زبان شعری اعمّ از حماسی و روایی و نیز اوزان نیمایی و قافیه در شعر نو و شعر اخوان بررسی شده است.همچنین در ادامه این بخش باستان گرایی و علل آن و درون مایه های فکری اخوان مورد بحث قرار گرفته است.

   بخش پایانی این پژوهش به مسایل اجتماعی و سیاسی در دوره ی شاعری اخوان به ویژه در دهه ی سی و اوایل ده ی چهل بررسی و بازتاب های این مسایل در لابه لای اشعار او احتصاص یافته است.

حجم پایان نامه۲۴۸ صفحه --- 

دانشگاه آزاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/۳ | ٧:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

جامعه شناسی عصر پهلوی در آثار داستانی جلال آل احمد

استاد راهنما: خانم دکتر فاطمه مدرسی       استاد مشاور:دکتر محمد امیر عبیدی نیا

استاد داور:دکتر شهباز محسنی         دانشجو:سوران شیخ الاسلامی مکری

تاریخ دفاع:۲۶/۱۱/۸۶                                                نمره : ۱۹

چکیده:

   آثار جلال آل احمد در ادبیّات داستانی از جایگاه ویژه ای برخورداراست. اهمیّت داستان های جلال بدان علّت است که وی نویسنده ای است که محیط پیرامون تاثیرات فراوانی بر ذهن ٬ فکر و قلم و نهاده است و به گونه ای که نوشته هایش بازتاب مسایل متعددی است و همین مسایل باعث گردیده است که جلال در حیات فرهنگی و افکار اجتماعی ایران مقام خاصی را دارا باشد. جلال در مدَت کوتاه زندگی ادبی اش هموراه نویسنده ای معترض بوده است. ذهن سیّال ٬اندیشه ی برتر و خلاَق وی سبب گردیده است که مجموعه ای از عوامل سیاسی ٬ اجتماعی و مذهبی و ... را که در دوران زندگی خود با آنها برخورد نموده است ٬ به شکلی قوی در داستان هایش بازگو نماید ٬ به گونه ای که آثار داستانی جلال را می توان آیینه ی تمام نمایی از اوضاع سیاسی ٬ لجتماعی و دینی عصر پهلوی دانست.

   در این پایان نامه سعی بر آن بوده تا آثار داستانی جلال آل احمد از حیث جامعه شناسی در عصر پهلوی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و جامعه ای که نو.یسنده در آن متولّد شده رشد کرده و بزرگ شده و تالثیراتی که بر شخصیّت ٬ قلم و فکر او نهاده است٬ مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

    در این پایانامه جامعه پهلوی از دیدگاه های مختلف - به صورتی که در آثار جلال بازتاب پیدا کرده است - مورد کندو وکاو قرار می گیرد و از تمام موارد تضادها ٬ تعارض ها٬ تشابهات ٬ اندیشه ها٬ آراء و عقلیدی که جلال به نحوی متاثر ار آنان بوده است سخن خواهد رفت.

واژه های کلیدی:نثر٬ داستان کوتاه٬ جلال آل احمد٬ پهلوی٬ رمان

 

دانشگاه آزاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/۳ | ٧:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

اخوت و برادری در مثنوی معنوی

استاد راهنما: خانم دکتر فاطمه مدرسی                       استاد مشاور:دکتر بهمن نزهت

استاد داور:محمد حسین خان محمدی                          دانشجو:ادریس محمدی

تاریخ دفاع:۲۶/۱۱/۸۶                                                  نمره : ۱۹

چکیده:

   پایان نامه پیش رو تحقیق و پژوهشی است درباره ی مکتب فتیان و بازتاب مهم ترین خصایل اخلاقی این مکتب در مثنوی معنوی مولانا جلال الدّین رومی . نگارنده در این پژوهش سعی کرده است در حدّ گنجایش محدود ذهنی خود به بررسی آراء و عقاید مولانا در مورد مبانی اخلاقی اهل فتوّت و جونمردان و همچنین بعضی از اعمال اجتماعی و هنر های مخصوص آنها بپردازد. 

   از آنجا که مبانی اخلاقی اهل تصوّف و فتیان تا آن حدّ به هم نزدیک بوده که گاه٬ جز از طریق اصطلاحات مخصوص آن مکاتب ٬ منفک کردن آنها از هم دشوار می نماید  نگارنده در اثنای کار٬ تمام همّ خود را بر آن معطوف کرده تا از جانب التزام و استقلال فتوّت ٬ به عنوان یک مکتب خاصّ دور نشده و در راستای این امر  کوشیده است  با توسَل و تمسَک به آراء و عقاید بزرگان این مکتب و استفاده از منابع موثَق و حکایات مربوط به جوانمردان از کتب مختلف و مطابقت آنها با یافته های خود در مثنوی٬ بتواند شیوه و روال مطلوبی را جهت تدوین مطالب رساله بدست دهد. 

دانشگاه آزاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/۳ | ٧:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

مقایسه ی سیمای معشوق در غزلیات سعدی و حافظ

استاد راهنما : دکتر محمد امیر عبیدی نیا                   استاد مشاور :دکتر مصطفی خرم دل 

استاد داور: دکتر بهمن نزهت                                   دانشجو: حسن  ابراهیم زاده عباس بلاغی

  تاریخ دفاع:۸/۹/۸۶                                                نمره : ۱۹

چکیده:

   معشوق-آنچه عاشق بدان عشق ورزد و خواهان وصال شود - در شعر فارسی از آغاز تا دوره ی مورد نظر ما بیشتر جنبه ی زمینی داشته و اغلب بر زنی لطیف و خوبرو٬و ندرتاْ بر پسری صاحب جمال اطلاق شده است. اگر چه در شعر شاعران عارف و یا در اشعار عارفانه ی دیگر شعرا در معنای معشوق عرفانی هم استعمال شده است.

   این واژه یا مناسبات و ملائمات همراه آن در غزلیات دو شاعر مورد بحث ما ـ سعدی و حافظ به رغم نظر برخی صاحب نظران که معشوق را در شعر حافظ٬ فقط در معانی عرفانی و در غزلیات سعدی در معنای معشوق زمینی تصور می کنند٬در هر دو معنای خود استعمال شده است.مهم ترین مباحث این تحقیق٬بررسی عشق و معشوق در غزلیّات سعدی و تعیین واژگان مورد استعمال این دو شاعر در معنای معشوق می باشد.

دانشگاه آزاد مهابادتاريخ : ۱۳٩٢/٤/۳ | ٧:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

شاید بهترین تعریفی که تا کنون از ترجمه ارائه شده، همانی باشد که «ژوزه ساراماگو» در وبلاگ‌ نوشت‌ های خود برای ما برجای گذاشته است: «چیزی که هست» باید تبدیل به «چیز دیگری» شود تا «چیزی که بود» باقی بماند.

اما سوال اصلی این است که یک اثر به چندین و چند زبان باید ترجمه شود تا به جایگاهی ویژه در عرصه‌ جهانی کتاب برسد و در اذهان کتابخوانان در سراسر جهان ماندگار شود.

کتاب ‌هایی که بیشترین آمار ترجمه را در دست دارند، به ترتیب بیشترین تعداد ترجمه از نگاهتان می‌ گذرد:

 «انجیل» کتاب مقدس مسیحیان تا کنون به ۲۵۲۷ زبان دنیا ترجمه شده و عنوان بیشترین کتاب ترجمه شده را به دست آورده است. این آمار با احتساب چاپ حداقل یک کتاب از ترجمه‌ انجیل به دست آمده است. زبان ‌های منبع این کتاب شامل عبری‌، آرامیک و یونانی می ‌شود. انجیل عهد جدید به ۱۲۴۰ زبان و انجیل کامل (هر دو عهد جدید و قدیم) به ۴۷۵ زبان دنیا برگردانده شده است. قدیمی ‌ترین نسخه ‌های موجود از انجیل، پاپیروس ‌هایی هستند که قدمت برخی به ۵۰ تا ۱۰۰ سال پس از اتمام نگارش متون قانون ثانی (یعنی سده دوم میلادی) می‌ رسد.

دومین کتاب پرطرفدار ادبیات جهان در عرصه‌ ترجمه «پینوکیو» است که با خاطرات تمام کودکان گره خورده است. اثر ماندگار «کارلو کولودی» که در سال ۱۸۸۳ به زبان ایتالیایی به چاپ رسید، تا کنون به ۲۶۰ زبان ترجمه شده است.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۳۱ | ٥:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

گروه زبان و ادبیات فارسی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته ی زبان و ادبیات فارسی

جایگاه جلال آل احمد در داستان نویسی معاصر ایران

استاد راهنما :

 دکتر محمود فضیلت

استاد مشاور :

 دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

نگارش :

 حمید کریمی تبار

 

چکیده

داستان نویسی فارسی ( رمان ، داستان کوتاه ) پدیده هنری بدیعی بود که به تقریب اندکی بیش از انقلاب مشروطه بر درخت تناور ادبیات ایران به بار نشست و ویژگی هایی داشت که آن را به کلی از داستان سنتی (قصه های کوتاه و بلند ) گذشته متمایز می کرد . این تمایز هم از نظر ساختاری بود و هم از نظر معنایی . از نظر ساختاری توجه به ویژگی های فنی خاصی داشت که آن را از انواع قصه جدا می کرد واز نظر معنایی نیز به وقایع روزمره و امور عینی و محسوس و امور روانشناختی و انسان گرایانه روی آورد و گروه ها و طبقه های مختلف مردم ایران را به هم شناساند واز اوضاع و احوال یکدیگر باخبر کرد و نیز به افشاگری نابسامانی های جامعه و خودکامی های حاکمان پرداخت .

جامعه ادبی دوران مشروطه و بعد از آن ، داستان نویسان برجسته ای را در دامان خود پروراند. کسانی همچون جمال زاده ، صادق هدایت ، بزرگ علوی ، صادق چوبک ، ابراهیم گلستان ، جلال آل احمد و بسیاری دیگر از نویسندگان داستان های کوتاه و بلند .


چکیده

داستان نویسی فارسی ( رمان ، داستان کوتاه ) پدیده هنری بدیعی بود که به تقریب اندکی بیش از انقلاب مشروطه بر درخت تناور ادبیات ایران به بار نشست و ویژگی هایی داشت که آن را به کلی از داستان سنتی (قصه های کوتاه و بلند ) گذشته متمایز می کرد . این تمایز هم از نظر ساختاری بود و هم از نظر معنایی . از نظر ساختاری توجه به ویژگی های فنی خاصی داشت که آن را از انواع قصه جدا می کرد واز نظر معنایی نیز به وقایع روزمره و امور عینی و محسوس و امور روانشناختی و انسان گرایانه روی آورد و گروه ها و طبقه های مختلف مردم ایران را به هم شناساند واز اوضاع و احوال یکدیگر باخبر کرد و نیز به افشاگری نابسامانی های جامعه و خودکامی های حاکمان پرداخت .

جامعه ادبی دوران مشروطه و بعد از آن ، داستان نویسان برجسته ای را در دامان خود پروراند. کسانی همچون جمال زاده ، صادق هدایت ، بزرگ علوی ، صادق چوبک ، ابراهیم گلستان ، جلال آل احمد و بسیاری دیگر از نویسندگان داستان های کوتاه و بلند .ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/٢٠ | ۳:۳۱ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()


دانشگاه آزاداسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دررشته زبان وادبیات فارسی(M.A)

 موضوع:

تجلی سیمای موعود درآئینه شعر شاعران برگزیده عهد صفوی

(شفیعای شیرازی،طالب آملی، فیض کاشانی، محتشم کاشانی و وحشی بافقی)

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

استاد مشاور:

دکتر وحید مبارک

نگارش:

رسول گراوندی

چکیده

موضوع پایان نامه تجلی سیمای موعود درآئینه شعر شاعران برگزیده عهد صفوی  است وهدف کلی از آن تعیین میزان تاثیر پذیری شعر این شعرا از مسئله موعود می باشد.در این تحقیق محقق سعی نموده به این سئوالات پاسخ دهد که آیا این شعرا در اشعار خود به مسائل مرتبط با موعود مانند انتظار، آخر الزمان ، نشانه های ظهور حکومت جهانی ،گسترش عدل وداد و.... پرداخته اند واگر پاسخ مثبت می باشد این امر چگونه صورت پذیرفته است؟ واشعار این شعرا درباره موعود احساس صرف شاعرانه می باشد یا ازروی تعقل وبا تکیه براحادیث وآیات است؟ و برای پاسخ به این سئوالات به اشعار این شعرا مراجعه وآن اشعار با آیات قرآنی وروایات معصومین تطبیق داده شده است . محقق از روش کتابخانه ای وبا استفاده از کتب ، نشریات ونرم افزارهای مربوطه این تحقیق را به پایان رسانده است. وبه این نتیجه رسیده که شعر این شعرا در موضوع موعود نه تنها اساس صرف شاعرانه نیست بلکه در شعر خود آیات و روایات بسیاری را لحاظ داشته اند.

واژگان کلیدی: در این پایان نامه با واژه ها و اصطلاحات و مفاهیمی نظیر: غیبت، انتظار، ظهور، فرج، آخرالزمان، نشانه های ظهور، حکومت جهانی و... سروکار داریم .ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/٢٠ | ۳:۱٦ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

 عنوان

بررسی علم معانی در بوستان و گلستان سعدی

 استاد راهنما

دکتر خلیل بیگ زاده

استاد مشاور

دکتر الیاس نورایی

 نگارنده

روح انگیز فاضلی

چکیده 

علم معانی یکی از دانش های ادبی و بلاغی است که روش های ایراد کلام را به مقتضای حال و مقام مخاطب بیان می کند و سخنوران از منظر آن توانایی خود را در فن بلاغت سخن وادای مقصود به مقتضای حال و مقام شنونده نشان می دهند . این پایان نامه پژوهشی است به شیوه ی تحقیق توصیفی و تحلیلی بر پایه ی منابع کتابخانه ای که با عنوان « بررسی علم معانی در بوستان و گلستان سعدی » در شش فصل تنظیم شده است ؛ چنانکه در فصل اول ، تعاریف و کلیات ، فصل دوم اسناد،احوال مسندالیه ومسند ، فصل سوم حصر وقصر، فصل چهارم انشاء، فصل پنجم ایجاز ، اطناب و مساوات و فصل ششم ،وصل و فصل بررسی شده است.

   بر پایه ی آنچه در این پژوهش به دست آمد،بوستان وگلستان از نمونه های عالی و برجسته ی فصاحت وبلاغت در زبان فارسی است وشیخ اجل،سعدی شیرازی،استاد بی نظیرفصاحت و بلاغت است.وی توانسته است با بهره گیری از انواع دانش معانی مقصود خود را به آسانی به مخاطب القا و اورا شیفته ی کلام سحرآمیز خود کند.

 واژگان کلیدی: سعدی ، بوستان ، گلستان و علم معانی

مقدمه و فصل بندی و ...را در ادامه ی مطلب بخوانید.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٧ | ٧:٠۸ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

  عنوان :

اندیشه های قلندرانه در شعر خاقانی، اوحدی مراغه ای و سیف فرغانی

استاد راهنما :

دکتر وحید مبارک

 

استاد مشاور :

 

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

نگارش :

اختر حیدری

مرداد ماه89

چکیده

         این پایان نامه با موضوع اندیشه های قلندرانه در شعرخاقانی، اوحدی مراغه ای و سیف فرغانی در چهارفصل وبا روش توصیفی و استفاده از نودوچهار منبع انجام گرفته است.

فصل اولآن به سیرتاریخی و شکل گیری طریقه ی قلندریه پرداخته است. قلندران،شعبه ای از ملامتیان بودند که ملامت نفس وتظاهرنکردن به آداب و رسوم اجتماعی ومذهبی را تا مرزبی قیدی وتخریب عادات کشاندندو به حکمت های ذوقی و اشراقی توجهی فراوان داشتند ولی خود را در چهار دیوار هیچ مشربی اسیر نکردند وعلیه زهّاد دروغین برخاستند و اعمال ریایی آنان را تخطئه کردند همواره با این زاهدان سالوس در ستیز بودند، مسلک این آزادمنشان بر عشق الهی است عشقی که در ازل از بستان قالوابلی چشیده بودند.

مقدمه و فهرست مطالب و فصل اول این پایان نامه را در ادامه ی مطلب بخوانیدادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٧ | ٦:۳٥ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

پاره ای از پایان نامه های راهنمایی شده :

 

زمینه های تحول معنوی غزل های خاقانی - کارشناسی ارشد و دکتری 1372

 

نقش خاقانی در تحول غزل فارسی از دیدگاه بُن مایه های ادبی - کارشناسی ارشد و دکتری 1372

 

بررسی کاربرد مبحث فروگرفت در اشعار حافظ - کارشناسی ارشد 1373

 

بررسی بازتاب اندیشه حافظ بر غزلیات صائب - کارشناسی ارشد 1373

 

تحقیق در زبان و فرهنگ منطقه آبدانان - کارشناسی ارشد 1374

 

عشق از دیدگاه مولانا در مثنوی - کارشناسی ارشد 1374

 

بررسی اشعار در دیوان عرفی شیرازی - کارشناسی ارشد 1374

 

بررسی ساختار قصه های مثنوی - کارشناسی ارشد 1374

 


ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٧ | ٢:٥٠ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

   گزیده ی پایان نامه های کارشناسی ارشد

به راهنمایی دکتر نصرالله امامی در دلنشگاه شهید چمران

1.     تصویر جانوران و پرندگان در دیوان خاقانی( سید قادر لاهوتی 1369)

2.     تصحیح و تحشیه دو رساله نجومی یا معرفه التقویم ( ناهید پزشکی1369)

3.     جلوه های فرهنگ عامه در دیوان خاقانی ( پروین گلی زاده 1370)

4.     اعلام جغرافیایی در دیوان خاقانی ( محمد امین رکنی 1370)

5.     فرهنگ عامه در دیوان خاقانی ( جلیل مسعودی فر 1370)

6.     گل و گیاه در ادب فارسی ( منوچهر تشکری 1371)

7.     اشارات طبی و دارویی در مثنوی معنوی ( حمید سامی 1371)

8.     سور و سوگ در شاهنامه ( زهره طالبی 1371)

9.     کتاب شناسی توصیفی شعر نو ( امیر لنگرودی 1371)ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٧ | ٢:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

 چکیده پایان نامه های گروه زبان و ادبیات فارسی             

ردیف             عنوان        

1                  دین باوری درشاهنامه فردوسی

2                  فهرست موضوعی غزلیات شمس

3           مقایسه تحلیلی تطبیقی داستان های مشترک مقالات شمس ومثنوی معنوی

4                  مقایسه تطبیقی آیین سوگواری درشاهنامه با آیین سوگواری درایل کاکاوند

5                  نشانه شناسی ورمزگشایی نشانه درمثنوی مولوی

6                  اندیشه های قلندرانه در شعر خاقانی، اوحدی مراغه ای و سیف فرغان                 

7                  بررسی رمان های سیمین دانشور براساس رئالیسم جادویی

8                  بررسی علم معانی در بوستان و گلستان سعدی

9                 تجلی سیمای موعود درآئینه شعر شاعران برگزیده عهد صفوی

 10                جایگاه جلال آل احمد در داستان نویسی معاصر ایران

 11              علم معانی و موضوعات آن در شعر فریدون

 

          

                   

 

 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٧ | ۱:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()
استاد راهنما : محمدرضا ریخته گران | استاد مشاور : | دانشجو : کامبیز پورناجی |

هدف از این پایان نامه، جستاری در باب تأثیر ذن بودیزم بر هایکو است. علاوه بر ذن آیین بودیزم هندی و چینی، دائو، شعر چینی، آیین کنفوسیوس، هنرهای شرقی از جمله هنرهای چینی و ژاپنی، واکا و رن کو، نمایش نو، ایکه بانا یا هنر گل آرایی، چا- نویو یا هنر چای و چای نوشی و آیین شینتو نیز بر هایکو نفوذ داشته است و ساختار هایکو را شکل داده اند. امّا تلاش بر این است که نشان داده شود که چگونه شاعران هایکو سرا و نگرش و جهان بینی آنان و به طور کلی هایکوهای آنان متأثر از تعالیم ذن است. چه عوامل و مؤلفه هایی بر تجارب، اندیشه ها و حالات و احوالات آنان و به طور کلی سلوک آنان تأثیر گذار بوده است. چگونه آنان عمل گرایی، تأکید بر امور روزمره، سفر و دوره گردی، گریز از فلسفه، تنهایی، رضا و تسلیم، فقر و بی نیاز.....
سال انتشار: 1389

عنوان نشر: پایان نامه کارشناسی ارشد

سازمان (ها): دانشکده هنرهای کاربردی -تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٧ | ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

1 پایان نامه فوق لیسانس:

  تصحیح انتقادی کتاب مناظر الانشاء(استاد راهنما: استاد منوچهر مرتضوی

 

2 پایان نامه دکتری:

  نگاهی به دنیای خاقانی (استاد راهنما: استاد منوچهر مرتضوی)  تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٧ | ۱٠:۳۳ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: ترجمه قسمتی از کتاب الاسرا الی مقام الاسری تالیف محیی الدین ابن عبدالله محمدبن العربی

پدیدآور: روان پور, نرگس

گرایش :رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع: کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع: 1347 

-------------------------------------------------------

عنوان اصلی: بررسی داستانهای عامیانه فارسی

پدیدآور: روان پور,نرگس

گرایش: رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع :دکتری

تاریخ دفاع :1356 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٧ | ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: مرموزات اسدی در مرموزات داودی تالیف شیخ نجم الدین رازی (معروف به نجم دایه)

پدیدآور: شفیعی کدکنی, محمدرضا

گرایش :رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع: کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع 1346

------------------------------------------------------------

 عنوان اصلی: صور خیال در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن پنجم

پدیدآور: شفیعی کدکنی,محمدرضا

گرایش: رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع: دکتریتاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٧ | ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی :تحقیق در دیوان ناصرخسرو و سبک و شرح اصطلاحات علمی و فلسفی و ابیات مشکل و لغات

پدیدآور: محقق, مهدی

گرایش رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع :دکتری تخصصی

تاریخ دفاع :1338 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٧ | ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

قیصر امین‌پور، در سال ۱۳۶۳ بار دیگر اما در رشته زبان و ادبیات فارسی به دانشگاه رفت و این رشته را تا مقطع دکترا گذراند و در سال ۷۶ از پایان‌نامه دکترای خود با راهنمایی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی با عنوان «سنت و نوآوری در شعر معاصر» دفاع کرد. این پایان‌نامه در سال ۸۳ و از سوی انتشارات علمی و فرهنگی منتشر شد.تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٧ | ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی :توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی بر بنیاد یک نظریه عمومی زبان

پدیدآور: باطنی,محمدرضا

گرایش: رشته زبانشناسی همگانی

مقطع: دکتری

تاریخ دفاع :1346 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٧ | ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: تحقیق در اصطلاحات دیوانی دوره غزنوی و سلجوقی

پدیدآور انوری,حسن

گرایش: رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع :دکتری

تاریخ دفاع :1351 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٦ | ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: مشخصات زیر زنجیری درزبان فارسی (تکیه و آهنگ) و بحثی در " درنگ"

پدیدآور: وحیدیان کامیار, تقی

گرایش: رشته زبانشناسی همگانی

مقطع :دکتری تخصصی

تاریخ :دفاع 1351 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٦ | ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: اقسام فعل به اعتبار زبان

پدیدآور: احمدی گیوی,حسن

گرایش :رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع :دکتری

تاریخ دفاع: 1346 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٦ | ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: شرح لغات علمی دیوان انوری و نقد شرح آن

پدیدآور:  شهیدی,جعفر

گرایش:   رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع:     دکتری

تاریخ دفاع: 1339تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٦ | ۱۱:۱٦ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

صورخیال در خمسه نظامی / زنجانی، برات


کلید واژه ها :

مقطع : دکترا

استاد راهنما : ناتل خانلری، پرویز

رشته گرایش : ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی تهران

استاد ناظر :

واحد :

تاریخ دفاع : 1352

چکیده:

پژوهش شامل موارد ذیل است: تقسیم بندی صورخیال، تشبیه ، استعاره، مجاز، کنایه، شخصیت یافته ها، صورابداعی شاعر، تاثرنظامی از فردوسی و منوچهری ، تصویرپویا و ایستا، ابزار تصویر در خمسه نظامی، طبیعت بی روح، طبیعت زنده، انسان کلیه صورخیال اعم از تشبیه ، استعاره، کنایه، مجاز و نوعی از مجاز را که شمس الدین محمد قیس رازی با آن اشاره کرده استتاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٦ | ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: سوگند در ادبیات فارسی

پدیدآور کیانی, حسین

گرایش :رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع: دکتری تخصصی

تاریخ دفاع :1366 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٦ | ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی :روضه الناظر بنزهه الخاطر

پدیدآور کزازی,میرجلال الدین

گرایش :رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع :کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع :1355 

----------------------------------------------------------------

 عنوان اصلی: نهادشناسی (ژرفاشناسی) شاهنامه

پدیدآور کزازی, میرجلال الدین

گرایش :رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع :دکتری تخصصیتاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٦ | ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: تحقیق در احوال و آثار نجم الدین رازی و تصحیح متن مرصادالعباد و بحث در سبک و خصائص دستوری ادبی و لغوی آن

پدیدآور: ریاحی,محمدامین

گرایش: رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع :دکتری

تاریخ دفاع: 1339 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٦ | ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

در سال ۱۳۱۴ هیئت ممیزهٔ دانشگاه تهران مرکب از نصرالله تقوی، علی اکبر دهخدا و ولی‌الله نصر تألیف ارزندهٔ او به نام «تحقیق در زندگانی مولانا جلال‌الدین بلخی» را ارزیابی و به او گواهینامهٔ دکتری اعطا کرد.تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٦ | ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

در سال ۱۳۲۲ خانلری جزو اولین گروه دریافت‌کنندگان دکتری زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران بود. موضوع پایان نامه دکتری او «تحول غزل در شعر فارسی» بود که به راهنمایی ملک اشعرای بهاربه انجام رساند و بعداً با عنوان «تحقیق انتقادی در عروض و قافیه و چگونگی تحول اوزان غزل فارسی» به چاپ رسید.تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٦ | ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: المغنی در بابهای توحید و عدل. املاء القاضی ابی الحسن عبدالجبار ، 410 ه.ق. جزء هفتم خلق القرآن

پدیدآور :زرین کوب, حمید

گرایش :رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع :کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع: 1348 

 عنوان اصلی: بررسی و نقدفنی و تاریخی درباب صنایع بدیعی با توجه به سیر تکاملی تشبیه درشعر فارسی از رودکی تا ارزفی

پدیدآور: زرین کوب,حمید

گرایش :رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع: دکتری

تاریخ دفاع 1352 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٦ | ۱٠:۱۸ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: نقدالشعر مباحث و مبادی آن و تاریخچه ای از تحول شعر در یونان و روم و ایران و عرب

پدیدآور: زرین کوب,عبدالحسین

گرایش :رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع: دکتری

تاریخ دفاع: 1333 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٦ | ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

تصویر آفرینی و جلوه های آن در خمسه خواجوی کرمانی / نورائی، الیاس

 مقطع : دکترا

استاد راهنما : تجلیل، جلیل

رشته گرایش : زبان وادبیات فارسی

استاد مشاور : مصفا، مظاهر، کریمی، امیربانو

دانشگاه : تهران

استاد ناظر :

واحد :

تاریخ دفاع : 1385

 

چکیده:

این پایان نامه با موضوع تصویرآفرینی و جلوه های آن در خمسه خواجوی کرمانی در یک مقدمه و هفت فصبل به تعداد577صفحه با بررسی گونه های خیال و عناصر سازنده تصاویر در پتج مثنوی خواجو به نگارش درَآمده است. فصل اول به کلیاتی درباده احوال و آثار خواجوی کرمانی و سیمای شیخ ابواسحاق کازرونی در خمسه او و فصل دوم به تعریف و تحلیل خیال با تصویر اختصاص دارد. در پنج فصل دیگر هرکدام از پنج مثنوی به ترتیب زمان سرایش با بررسی و اسبتخراج گونه های خیال و تجزیه و تحلیل بیان شده است. در این پژوهش ضمن شناساندن بیشتر این شاعر تاثیرگذار در ادب فارسی قدرت آفرینش هنری و تصویرسازی او در هریک از مثنوی های خمسه جهت اطلاع و آگاهی دانش پژوهان و سخن سنجان بررسی شده و در می یابیم که او در خلق تصاویر هنری و ابداعات تخیلی ناب خود از گونه های تشبیه, استعاره, مجاز, کنایه, اغراق, نتاقض و حس آمیزی بهره برده است که استعاره و تشبیه مقام اول را دارا هستند و سایر تصاویر بیانی از درجه نازلی برخوردارند. در مثنوی های همای و همایون و گل نوروز بالاترین کاربرد مربوط به استعاره است آن هم استعاره مصرحه مرشحه و در مثنوی های روضه الانوار, کمال نامه و گوهرنامه تشبیه در صدر قرار دارد و این تشبیهات بیشتر در گونه بلیغ اند که این توجه گرایش او را به استعاره تایید می کند و در بحث آمار تصاویر شعری هریک ار مثنوی های پنج گانه درصد توجه او به هرکدم از گونه های خیال تشریح شده استتاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ٥:٢۳ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

ادیان و اساطیر در مثنوی معنوی / سیف، عبدالرضا

 کلید واژه ها :

مقطع : دکترا

استاد راهنما : کی منش، عباس / محدث کسائی

رشته گرایش :

استاد مشاور :

دانشگاه : دانشگاه تهران

استاد ناظر :

واحد :

تاریخ دفاع : 1379

 

چکیده:

در این رساله روش کار این گونه است که به طور کلی مطالب در دو بخش ادیان پیامبران و اساطیر آمده است. در بخش ادیان ضمن ذکر ترتیب تاریخی بعثت پیامبران از آدم(ع) تا خاتم(ص)، در آغاز شرح مختصری از ایشان بیان گردیده، سپس با توجه به ابیات و اشارات مولانا، نکات برجسته زندگی و رسالت ایشان نقل شده است.علاوه بر آن، آنچه در قرآن و روایات درباره پیامبران ذکر شده، به آنها اشاره شده است. در بخش دوم نیز اساطیر به صورت الفبایی مرتب شده اند. نکته های اسطوره ای از آن جهت مورد بحث و اشارات قرار گرفته که اصل و آغاز آنها مافوق بشری تصور شده اند و عقل و حس بشری را در ساخت و ساز آن راهی نیست. در این بخش نیز توضیح مختصری درباره هر نکته اسطوره ای داده شده و بعداً شواهد آن از ابیات بیان شده است.تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ٥:۱٧ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

تصحیح و تدوین گلشن اذهان. اثر سید میرابوالحسن عبدالعلی تحسین / شاه (حسینی)، سید مهدی

 کلید واژه ها : تحسین, میرابوالحسن عبدالعلی ، شعر فارسی ، گلشن اذهان (نام کتاب) ، بلتستان (پاکستان) ، قرن:12ق ، تصحیح انتقادی

مقطع : دکترا

استاد راهنما : اکبری، منوچهر

رشته گرایش : زبان وادبیات فارسی

استاد مشاور : احمدی، احمد، علیخان، زیب النساء

دانشگاه : تهران

استاد ناظر :

واحد :

تاریخ دفاع : 1386

 

چکیده:

سید میرابوالحسن عبدالعلی تحسین شاعر و سخنوری توانا است. وی در شعر بالاترین مدارج کمال را پیموده و بحق سرآمد خیل شاعران "بلتستان" است. تحسین در انواع قالب های شعر فارسی طبع آزمایی کرده است, اما او را باید غزل سرای برجسته به شیوه هندی, به شمار آورد. هنر او در کار برد اصطلاحات, ترکیبات و صور خیال مانند شاعر معروف سبک هندی "صائب تبریزی" است. وی در غزل سرای همانند "صائب تبریزی" استعارات و تشبیهات و کنایه های زیبا را به کار می برد و در شعر, خویش را شاگرد " صائب" می داند. غزل های تحسین چنان روان است که خواننده ناخودآگاه, آن را همراهی می کند. وی در این کلیات, غیر از غزل سرایی, به مرثیه سرایی, تخمیس, مناجات, حکایات منظوم, نامه های منظوم و... نیز اشعاری نغز سروده است. وی اساسا" صوفی منش بوده, به همین جهت, واردات قلبی و مشاهدات درونی خود را بدون کم و کاست در قالب شعر ریخته است. در این پایان نامه, مقدمه ای, در باره اوضاع تاریخی, فرهنگی و ادبی محیط زیست شاعر (بلتستان) و شرح احوال شاعر پرداخته شده است. در تصحیح نسخه (گلشن اذهان) که منحصر به فرد است, شیوه قیاسی و انتقادی را به کار گرفته شده است. تصحیح و تدوین دیوان (گلشن اذهان) و تحقیق درباره آن, در واقع, احیای میراث فرهنگی و ادبی فارسی در شبه قاره پاکستان و هند, خواهد بود, زیرا تحقیق راجع به شناخت شخصیت و آثار ادبی این سراینده, به بازیافت تاریخ فرهنگ و ادب منطقه "بلتستان" که پرتوی از ادبیات فارسی است, کمک خواهد کردتاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ٥:۱۳ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: نقد آثار ملک الشعراءبهار

پدیدآور: احمدنژاد,کامل

گرایش: رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع: کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع :1356 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ٥:۱٠ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: داستان سرایی منظوم در ادبیات فارسی تا آغاز قرن هفتم (باستثنای داستانهای حماسی عرفانی )

پدیدآور :غلامرضائی,محمد

گرایش رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع: دکتری

تاریخ دفاع 0 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ٥:٠٧ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: تحقیق تاریخی و زبان شناسی درباره معانی و طرز بکاربردن حروف اضافه و حرف ربط و اصوات در ادبیات فارسی و تحول تاریخی آنها از دوره باستانی تا امروز

پدیدآور: خطیب رهبر,خلیل

گرایش: رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع: دکتری

تاریخ دفاع :1336 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ٥:٠٢ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: علم الجمال و جمال در ادبیات فارسی تا قرن هفتم هجری

پدیدآور: دانشور,سیمین

گرایش :رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع: دکتری

تاریخ دفاع :1327 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ٤:٥۸ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: فرهنگ اشارات داستانی در ادبیات فارسی

پدیدآور: یاحقی,محمدجعفر

گرایش: رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع: دکتری

تاریخ دفاع: 1359 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ٤:٥٥ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی :

بررسی تاثیر دایه در داستانهای روایات و ادبیات فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری

پدیدآور: مولایی,عفت (مستشارنیا)

گرایش: رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع: دکتری

تاریخ دفاع :1356 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ٤:٥٢ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: مزدیسنا و آثار آن در ادبیات فارسی

پدیدآور: معین,محمد

گرایش :رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع: دکتری

تاریخ دفاع: 1321 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ٤:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

اندیشه‌های سیاسی سعدی

اندیشه‌های سیاسی سعدی
 

سعدی نه تنها قصیده‌سرای نامدار با شهرت جهانی، بلکه با کوله‌باری از تجارب فرهنگی و اجتماعی، مصلحی بزرگ، جامعه شناسی فرهیخته، تحلیل‌گری واقع‌بین و منتقد مسائل اجتماعی است.

هر چند که سعدی در نوشته‌های خویش هم از دین‌داری و زندگی اخروی، هم از عشق و شور و مستی و هم از انسان دوستی و نیکوکاری نوع بشر نیز سخن به میان می‌آورد.

«اندیشه‌های سایسی سعدی» سعی دارد که اندیشه‌های سیاسی سعدی را بعنوان مردی جهان‌دیده و فرسوده روزگار و یک عالم واقع‌گرا و آگاه اجتماعی اصلاح طلب مورد بررسی قرار دهد.

جدا از کتاب نصایح الملوک که بیشتر پند و اندرز به صاحبان قدرت و حکومت‌رانی است،‌ در هر دو باب اول بوستان و گلستان نیز از سیرت پادشاهان و تدبیر و رفتار آنان نسبت به عوام و خواص صحبت شده است. سعدی در این سه منبع ماندگار علم سیاست یعنی اصول تدبیر منزل، اصول تدبیر مدینه و اصول تهذیب اخلاق را به شکلی استادانه، زیبا و قابل فهم به تصویر کشیده و با دلکش‌ترین عبارات و با متانت و شیفتگی بی مانندی به رشته کلام در آورده است.

آنچه که برای سعدی در درجه اول از اهمیت بسیار برخوردار است، شناخت وضع موجود و تلاش برای اصلاح آن جهت رسیدن به وضعیت مطلوب است. بدین خاطر از مطالعه نوشته‌های او نمی‌توان فقط اخلاق فضیلت‌‌محور و خصلت اتوپیایی، که بدور از هرگونه جنبه علمی و واقعی است، استنتاج کرد. در واقع آنچه برای سعدی اصل است، استخراج حکمت عملی از مناسبات اجتماعی حاکم بر واقعیت، سپس قانون‌مند کردن آنها برای اصلاح جامعه و سعادتمند زیستن مردم است. 

مکتوبات سعدی و بخصوص بوستان و گلستانش نه تنها در زبان فارسی بلکه در هیچ زبانی از جهت فصاحت، بلاغت، حکمت و معرفت مثل و مانند ندارد.

همه گویند و سخن گفتن سعدی دگر است             همه دانند،‌ مزامیر،‌ نه همچون داود

فهرست مطالب کتاب:

فصل اول- سعدی را بشناسیم

فصل دوم- آراء و اندیشه‌های سیاسی سعدی

فصل سوم- سیرت پادشاهان و صاحبان قدرت

سخن آخر- نتیجه سرمستی قدرت

پیوست

آنچه در قالب واقع‌گرایی برای سعدی اصل است و در این کتاب به آنها پرداخته می شود، دو چیز است: یکی اینکه نصایح سیاسی و دستورالعمل‌های اجتماعی بوستان و گلستان مجموعه کاملی از حکمت عملی است و دیگر انکه سعدی همواره فرهنگ حاکم جامعه خویش را پاس داشته و ستوده و برای بیان مقصود و نیت خویش، ادبیاتی را که با زبان و ادبیات مردم کاملاً نزدیک است به کار می‌برد.

«اندیشه‌های سایسی سعدی» نوشته دکتر علیرضا ازغندی، استاد علم سیاست دانشگاه شهید بهشتی است. این کتاب را انتشارات قومس در هزار نسخه منتشر کرده است .تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ٤:٢٦ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

شرح مشکلات جلد سوم تاریخ وصاف: قاسمی، جلیل- دکتر سمیع زاده- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1377- ارشد

شرح مشکلات راحه الصدور راوندی: اقبالی، ابراهیم- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1374- ارشد

شرح مشکلات کلیله و دمنه: حسن زاده ،محمدحسن- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

شرح مشکلات مکارم الاخلاق: خلیلی، علی اصغر- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

شرح مشکلات(تعلیقات) رساله قشیریه: عرفانیان، بتول- دکتر محمدرضا برزگرخالقی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

شرح مصطلاحات پزشکی در کتاب هدایه المتعلمین: رمضانی، مریم- دکتر مهدی محقق- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشدادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ٤:٢۱ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

پایان نامه ارشد و دکتری حسین رزمجو

عنوان اصلی :چشم انداز ادبیات فارسی از آغاز تا عصر جامی

پدیدآور: رزمجو,حسین

گرایش: رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع: کارشناسی ارشد

تاریخ دفاع: 1355 

عنوان اصلی: انسان آرمانی و کامل در ادبیات حماسی و عرفانی فارسی تا قرن هفتم هجری

پدیدآور: رزمجو,حسین

گرایش: رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع :دکتری

تاریخ دفاع: 1358 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ٤:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

پایان نامه دکتری نصرالله امامی

عنوان اصلی: مرثیه سرایی در ادبیات فارسی تا پایان قرن هشتم

پدیدآور: امامی,نصرالله

گرایش رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع: دکتری

تاریخ دفاع: 1362 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ۳:٥٤ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عنوان اصلی: تحقیق در لغات مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی

پدیدآور :گوهرین,صادق

گرایش :رشته زبان وادبیات فارسی

مقطع :دکتری

تاریخ دفاع :1335 تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ۱٢:۱٩ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

بررسی منظومه های یوسف و زلیخادرادب فارسی .حاجتی .محمدحسین

 مقطع : دکترا

استاد راهنما : تقی وحیدیان کامیار

رشته گرایش : زبان و ادبیات فارسی

استاد مشاور : رضا اشرف زاده - محمد فاضلی

دانشگاه : دانشگاه آزاد اسلامی

استاد ناظر :

واحد : مشهد

تاریخ دفاع : 1384

 

چکیده:

این پایان نامه درباره ی بررسی منظومه های یوسف و زلیخا در ادب فارسی است. پژوهش شامل موارد ذیل است: بررسی و مقایسه ی داستان یوسف و زلیخا در عهد عتیق ( تورات ) و قرآن٬ اصول داستان نویسی در داستان یوسف و زلیخا٬ نکته های تربیتی٬ مذهبی و اجتماعی این داستان اسرائیلیات درباره ی داستان یوسف و زلیخا٬ منظومه های یوسف و زلیخا از دیدگاه زیباشناسی و اصول داستان نویسی و مباحث تطبیقی این منظومه ها٬ نقد و بررسی یوسف و زلیخا منسوب به فردوسی٬ خواجه مسعود قمی٬ جامی٬ ناظم هروی٬ آذر بیگدلی٬ شعله ی گلپایگانی٬ جوهر تبریزی٬ شهاب ترشیزی و خاور شیرازی٬ با مراجعه به تذکره ها و کتب تاریخ ادبیات٬ منظومه های یوسف و زلیخایی که نسخه ی خطی یا چاپی آن ها از بین رفته یا در دست رس نیستند٬ معرفی شده اند.تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٥ | ۱٢:٠۳ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

اصول داستان نویسی

نوشته ریموند کارور
ترجمه شقایق قندهاری

از زمان چخوف تا جیمز جویس، داستان کوتاه معرف رمان و داستان مدرن بود و آن را تشریح و مشخص می کرد. پس از آن بود که داستان کوتاه به صورت یک گونه ادبی توسط نویسندگان آمریکایی تعریف و مشخص شد. در این مقاله یکی از برجسته ترین نویسندگان آمریکا دلایل گرایش خود را به داستان کوتاه، در مقایسه با رمان بازگومی کند.

 در اواسط دهه 1960 بود که متوجه شدم به راحتی نمی توانم حواس خود را روی آثار داستانی بلند متمرکز کنم. تا مدتی علاوه بر اینکه در خواندن آثار روایی بلند مشکل داشتم، در خلق و نگارش چنین آثاری نیز همین دشواری را تجربه کردم. میزان تمرکز و توجه ام از لحاظ مدت زمانی کاهش یافته بود؛ به طوری که من دیگر صبر و شکیبایی لازم برای نگارش رمان را در خودم نمی دیدم. قضیه پیچیده ای است که در این جا صحبت درباره اش

به شدت خسته کننده خواهد بود. با این حال می دانم دلیل اینکه امروزه به وفور شعر می سرایم و داستان کوتاه می نویسم، به همین موضوع برمی گردد. امکان دارد مدام تغییر حالت بدهید، اما معطل نمانید و کاری انجام دهید. در مورد شخص من شاید به این خاطر بود که آن موقع با اینکه هنوز سی ساله نشده بودم، تمام انگیزه های جدی و بزرگم را از دست داده بودم. اگر هم چنین بود، به گمانم برای من که اتفاق خوبی بود. نویسنده ای که قدری شانس و انگیزه داشته باشد، می تواند در کارش خوب پیش برود. انگیزه بیش از حد و بد شانسی، یا حتی نداشتن شانس به کل، می تواند کشنده باشد. برای داستان نویسی استعداد نیز لازم است.
 برخی از نویسندگان خیلی مستعد هستند؛ من نویسنده ای را نمی شناسم که بی استعداد باشد. با این حال برخورداری از زاویه دیدی خاص و منحصر به فرد و در عین حال دقیق برای نگریستن و دیدن هر چیز و نیز یافتن بافت و ساختار مناسب برای بیان همان نوع نگرش خاص، مقوله و موضوع دیگری است. به گفته "جان ایروینگ" "جهان در نگاه گارپ" جهانی فوق العاده شگفت انگیز است. در نگاه کسان دیگری چون " فلانری اوکانر" ، "ویلیام فاکنر" و "ارنست همینگوی" جهان طور دیگری است. هر نویسنده ای مانند "چیور"، "آپدایک"، "سینگر"، "استانلی"، "آن بیتی"، "سینتیا اوزیک"، "دونالد بارتلمی"، "ماری رابیسون"، "بری هانا" و...هریک بنا به نوع دیدگاه و طرز تلقی خود جهانی را خلق می کند.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱۳ | ٥:٤٢ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

نکاتى درباره ادبیات کلاسیک روس

 والنتین گیترمن

 ترجمه فاروق خارابى

شاهزاده پیوتر میخائیلوویچ ولکونسکى(2) که به عنوان افسر ارتش روسیه در جنگهایى که با ناپلئون صورت گرفت‏شرکت کرده بود، در خاطرات خود چنین نوشت: نبردهاى سالهاى 1814-1812 ما را به اروپا نزدیکتر کرد و با طرز حکومت و مؤسسات عمومى و حقوق مردم آنجا آشنا ساخت; ... حقوق ناچیز و مسخره‏اى که مردم ما از آن برخوردارند و استبداد رژیم، از نظر عقل و احساس، براى بسیارى از ما کاملا روشن شد.
 نیکولاى تورگنیف(3)با نگاهى به گذشته در مورد همین عصر نوشت: افرادى را مى‏شناختم که سالهاى زیادى از پترزبورگ دور بودند و پس از مراجعت، نهایت تعجب خود را از تغییراتى که در گفتار و رفتار نسل جوان پایتخت رخ داده بود ابراز مى‏داشتند. به‏نظر مى‏آمد که این نسل جدید، حیات تازه‏اى را آغاز کرده و مفتون همه آن چیزهاى اصیل و پاکى بود که در فضاى اخلاقى و سیاسى موجود بود. افسران گارد قبل از هر چیز به‏سبب اینکه، با آزادى و شهامت، نظریاتشان را در مقابل هواداران و یا مخالفان دیدگاههایشان، چه در انظار عمومى و چه در سالنها، ابراز مى‏داشتند، جلب‏توجه مى‏کردند. البته دوره آزادى ابراز عقاید براى افسران جوان چندان به‏درازا نکشید. در همان دوره الکساندر اول، آراکچیف(4) و ماگنیتسکى(5)باعث‏شدند که روح روسهایى که داراى تفکر انتقادى بودند به بند کشیده شود. پس از فاجعه‏اى که در آخر سال 1825براى دکابریستها رخ داد، بنکندورف(6) و اووارف(7) و دیگرانى که در خدمت نیکولاى اول بودند. فشار وحشتناکى بر حیات روشنفکرى روسیه وارد کردند. این جبر و فشارى که دهها سال تداوم یافت، مسخ روحى و حتى تاثیرات روان‏تنى اجتماعى را در جامعه روسیه باعث گردید.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱۳ | ٥:۳۸ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

ماشین نوشته" ها

(ادبیات رانندگان جاده ها)

کم تر کسی را می یابیم که در جاده های ایران سفر کرده باشد و بگوید که هرگز خودرویی را ندیده است که روی آن بیت شعر یا عبارتی (معمولن از دیدگاه ادبی کم مایه و گاه زیرکانه) نوشته شده است.

مسافرانی که در پس این خودروها حرکت می کنند، با چشم برداشتن از جاده و اطراف، کنجکاوانه این بیت ها و عبارت ها را می خوانند و از خواندن آن ها گاه شاد و گاه از معنای نهفته در آن ها رنجیده می شوند. این نوشته ها معمولن پیرامون موضوع های عاشقانه، عاطفی و یا مذهبی هستند: بزن بر سینه ام خنجر / ولی هزگر نمیر مادر، بگو ماشاءالله!، به کجا چنین شتابان؟، درب و داغون خودتی!، دنیا محل گذره،  ما می گذریم ولی اون نمی گذره، از جمله چند نمونه از این "ماشین نوشته" هاست. این ادبیات حقیقتی انکار ناپذیر از زندگی قشری از جامعه و فرهنگ آن ها است و بیش تر ِ پیام های آن، حکایت از داغی جانسوز و قدیمی می کند و بیانگر احساسات درونی رانندگانی است که در ایران فعالیت می کنند. گر چه "ماشین نوشته" ها در گذشته بیش تر باب بوده است، ولی هنوز بسیاری از رانندگان کامیون، اتوبوس، وانت بار و تاکسی برای گفتن حرف های دل خود به این روش وفادار هستند.

نوشته های آنان از لحاظ ادبی، جامعه شناختی و روان شناختی اهمیت دارد و اگرچه مردم ایران حتا عوام، با شعر و موسیقی ایران رابطه ای تنگاتنگ دارند، اما ادبیات رانندگان را می توان از ادبیات سایر صنف ها جدا دانست و این موضوع به خوبی از شعرها و نوشته های آنان بر روی ماشین های آنان دریافت شدنی است.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱۳ | ٥:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

نگاهی به رویکرد غنایی در شعر زنان دهه ی شصت و هفتاد

- مهرنوش قربانعلی :

ذهنیت و تجربه‌ی انسان‌ها با هم متفاوت است. موقعیت‌ها و دوره‌های زندگی نیز یکسان نبوده و با هم فرق دارد، گرایش فرهنگ عاشقانه‌ی بشری نیز گوناگون است، هر رابطه‌ی عاشقانه معادله‌ی تازه‌ای است و سیرت متفاوتی دارد، بنابراین من سخن‌گوی شعر غنایی در جهان مدرن من ای است که به سلطه‌ی انسان بر طبیعت، سلطه‌ی انسان بر انسان و از خودبیگانگی اعتراض دارد و بنابرآرای «آدورنو» هر شعر غنایی ثبت ناگزیر رابطه‌ی تاریخی میان ذهن و عینیت و فرد و اجتماع است و شرط پرباری هر چه بیشتر آن این است که متن شعر کمتر به مضمون رابطه‌ی میان من و اجتماع بپردازد و بگذارد این رابطه به خودی خود و به شکلی خودانگیخته در متن تبلور پیدا کند، آنچه برای شعر غنایی این امکان را فراهم می‌آورد که به عنوان یک ژانر ادبی تجلی پیدا کند، علاوه بر تأثیرگذاری آن، زبان است، برتری شکل زبانی غنا به پارادوکس خاص متن و تبدیل ذهنیت به عینیت پیوند خورده است، زبان هم مانند غنا دوگانه است، طرح کلی آن به گونه‌ای است که انگار نه تنها تمامی زبان در کالبد حرکت‌های ذهنی جای گرفته است که زبان موجب حرکت‌های ذهنی است، اما زبان در همان حال واسطه‌ی مفهوم‌هاست و رابطه‌ای ناگزیر با امرکلی و اجتماع را موجب می‌شود.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱۱ | ۳:٥۱ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

چگونه از پایان نامه خود دفاع کنیم؟

دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری باید در پایان دوره تحصیلی خود یک کار تحقیقی ارزشمند ارائه دهند تا نشان دهند که صلاحیت علمی و پژوهشی لازم را پیدا کرده‌اند. بویژه در مقطع دکتری با نوشتن رساله اثبات می‌کنند که به حدی از رشد و کمال علمی رسیده‌اند که قادرند با رعایت روش‌های علمی تحقیق، پژوهش‌های جدید انجام دهند، در مورد موضوعات رشته علمی خود اظهار نظر نمایند و با کشفیات جدید خود قلمرو و حوزه معرفتی رشته علمی مربوط را گسترش دهند. از سوی دیگر کار پژوهشی دانشجو رابطه مستقیمی با قضاوت دیگران درباره شخصیت و توانایی علمی او دارد.

بنابراین دقت، توجه و همت زایدالوصف او را در این مرحله حساس از دوره تحصیلی طلب می‌کند. وقتی رساله یا پایان‌نامه تحصیلی به پایان رسید باید جمعی از صاحب‌نظران، استادان و متخصصان رشته تحصیلی دانشجو آن را ملاحظه نمایند و نظرات خود را درباره آن ارائه دهند. از این رو پدیده‌ای به نام دفاع از پایان‌نامه تحصیلی وجود دارد که در واقع به منزله ارزیابی و سنجش توانایی علمی دانشجوست.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٠ | ۱۱:٢٠ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

پروپوزال- proposal- چیست؟

مقدمه : در ابتدا لازم می دانم تعریف جامع و مختصری از کلمه پروپوزال( (Proposalارائه نمایم و سپس تدوین یک پروپوزال را بطور خلاصه بیان خواهم نمود .
پروپوزال (Proposal): در لغت به معنی پیشنهاد است و در واقع می توان با آن ماکت و اسکلتی از کار اصلی را ارائه داد.
‌همچنین برای تصویب یک طرح پژوهشی و تامین اعتبار آن ، لازم است تا پژوهشگر قصد پژوهشی خود را در پیشنهاد طرح پژوهشی (Proposal) به اطلاع افراد ذیربط و کسانی که اعتبار مالی طرح را تامین می کنند برساند شاید در اینجا مناسب باشد بجای کلمه یProposal از کلمهdesign استفاده نمود اماچون کلمهProposal معمول شده اینجانب نیز طرح پیشنهاده را Proposal تعریف نموده و به شرح آن می پردازم . در پیشنهاد طرح تحقیق (Proposal) ، اهداف ، سئوالات و فرضیه ها ، ویژگیها ی روش اجرای تحقیق ، زمان و هزینه های لازم برای اجرای طرح تحقیق باید به نحوی روشن و قانع کننده بیان شود . پژوهشگر باید نهایت تلاش خود را بعمل آورد تا داوران طرح به سهولت به هدف پژوهش و ضرورت اجرای آن با توجه به طرح پیشنهادی (Proposal)پی برند.
اما قبل از اجرای یک پروپوزال لازم است پژوهشگر مشخصات خود را که شامل نام ، نام خانوادگی، شغل ، سمت فعلی ، درجات علمی ، سوابق تحصیلی ، فعالیتهای پژوهشی و سوابق شغلی و همچنین مشخصات همکاران اصلی طرح (شامل نام ، شغل ، درجه علمی و نوع همکاری ) بصورت طبقه بندی و در قالب و فرمتی در ابتدای پروپوزال (Proposal)بیاورد .
اجزای یک پروپوزال(Proposal):ا- عنوان 2- ضرورت و اهمیت تحقیق 3-طرح مساله 4- شناسایی وبیان مساله 5- اهداف تحقیق 6- سئوالات تحقیق 7- فرضیات تحقیق 8- پیشینه تحقیق 9- روش تحقیق 10-ابزار اندازه گیری تحقیق 11- جامعه آماری 12- حجم نمونه 13- تجزیه و تحلیل داده ها 14- شرح چارچوبهای نظری تحقیق 15- بودجه وخدمات 16- فهرست منابع و ماخذ تحقیقادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٠ | ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

بانک موضوعات پایان نامه رشته زبانشناسی

 • بررسی ساخت نحوی گویش «وزوان»
 • ·
 • توصیف زبانشناسی گویش کاشان
 • ·
 • بررسی مشکلات آموزش زبان فارسی به کودکان دو زبانه ترک
 • ·
 • بررسی گویش میمه
 • ·
 • توصیف ساختمان گویش کوهپایه
 • ·
 • واژه نامة تخصصی دوزبانة زبانشناسی رایانه ای
 • ·
 • بررسی تحولات دستورشناسی زبان فارسی
 • ·
 • توصیف زبانشناختی لهجه بوشهری
 • ·
 • بررسی و توصیف زبانشناختی گویش بهبهانی
 • ·
 • بررسی واژه ها و اصطلاحات لهجه شیرازی از دیدگاه زبانشناسی اجتماعی و تطبیقی
 • ·
 • توصیف زبانشناختی گویش کردی سنندجی
 • ·

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۱٠ | ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

کوتاه ترین داستان جهان

کوتاه ترین داستان جهان توسط "ارنست همینگوی" نوشته شده است.

ارنست همینگوی کوتاه ترین داستان جهان را در یک شرط بندی با یکی از دوستانش که ادعا کرده بود که با ۶ کلمه نمی‌توان داستان نوشت، نوشته است.

اگر تا به حال این اثر همینگوی را نخوانده‌اید، آن را به شما پیشنهاد میکنیم.


 "For Sale: Baby Shoes, Never Worn"

برای فروش: کفش بچه، هرگز پوشیده نشده

نوشته بالا فقط یک جمله نیست, بلکه کوتاه ترین داستان جهان است.

گفته میشود «ارنست همینگوی» این داستان 6 کلمه ای را برای شرکت در یک مسابقه داستان کوتاه نوشته است و برنده مسابقه نیز شده است.

همچنین گفته می‌شود که وی این داستان کوتاه را در یک شرط بندی با یکی از دوستانش که ادعا کرده بود که با ۶ کلمه نمی‌توان داستان نوشت، نوشته است.

منبع: سیمرغ


تاريخ : ۱۳٩٢/۳/٩ | ۱۱:٢٤ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

علم هرمنوتیک

 

 لفظ هرمنوتیک در فلسفه یا نقد ادبی کلمه‌ای بیگانه است و حتی در علم کلام نیز به نظر می‌آید که استعمال آن اغلب به معنایی محدود و مقید است که با استعمال گسترده‌ی آن در "جنبش هرمنوتیک نوین" کلامی معاصر فوق دارد. لذا اغلب پرسش این است که علم هرمنوتیک چیست ؟ در سومین ویرایش فرهنگ بین المللی جدید وبستر، ذیل hermeneutics، می‌خوانیم: "مطالعه‌ی اصول روش شناختی تاویل و تبیین ؛ به ویژه : مطالعه‌ی اصول کلی تاویل کتاب مقدس".

 

در بازشناخت این مفهوم می‌توان گفت :

 

-تاویل ادبی در انگلستان  و آمریکا عمدتاً در چارچوب واقع‌گرایی،به تعبیر فلسفی، صورت می‌گیرد. ادراک هر کس از اثر را باید جدا از خود اثر انگاشت و وظیفه تاویل ادبی سخن گفتن درباره "خود اثر" است. نیات و مقاصد مولف نیز دقیقاً از اثر جدا نگه داشته می‌شود؛ اثر "موجود" ی فی نفسه است ، موجودی که توانایی ها و تحرکات خاص خودش را دارد. نمونه متعارف تاویل کننده دوره جدید کسی است که عموماً از "خود مختاری هستی" اثر ادبی دفاع می‌کند و وظیفه خود را جاری کردن این هستی در سراسر تحلیل متن می‌داند. و بدین ترتیب جدایی ابتدایی فاعل و موضوع یا ذهن و عین، اصل متعارفه  واقع گرایی، به مبنای فلسفی و چارچوب تاویل ادبی بدل می شود. یکی از جنبش های تفکر اروپایی که نقدی ریشه‌ای از برداشتهای واقع گرایانه در باب ادراک و تاویل به دست داده است پدیدار شناسی است.

 ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۸ | ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

دهم تیرماه روز «صائب تبریزی» نام‌گذاری شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از موافقت شورای عالی انقلاب فرهنگی با نامگذاری ۱۰ تیر ماه به‌عنوان روز «صائب تبریزی» خبر داد. به گزارش ایسنا مراسم پایانی نخستین کنگره‌ بین المللی صائب تبریزی و شعر اخلاقی با حضور سیدمحمد حسینی - وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی -، حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی - رییس دفتر مقام معظم رهبری - و برخی از شاعران و استادان ادبیات عصر امروز (سه شنبه، هفتم خردادماه) برگزار شد.
در این مراسم، دکتر محمدرضا سنگری -پژوهشگر - از تلاش ۲۰ ساله‌ استاد محمد قهرمان در شناساندن صائب و شعر او یاد کرد و گفت: در بین شاعران ایران‌ زمین به هیچ شاعری به اندازه‌ صائب دشنام ناروا داده نشده است و این به ‌دلیل نشناختن درست این شاعر از سوی دیگران بود. رسالت افرادی مانند محمد قهرمان شناساندن او به جامعه بود.
او افزود: متاسفانه در نوشته‌ های برخی بزرگان ادبیات مانند رضا‌قلی‌ خان هدایت و ملک‌الشعرای بهار هم این نارواگویی‌  ها دیده می‌شود. در سه دهه‌ ای که از انقلاب می ‌گذرد، کار مهمی در زمینه‌ صائب شناسی کمتر فراهم شده و این نیازمند توجه بیشتر است.
سنگری به جایگاه شعر صائب در میان مردم اشاره و اظهار کرد: صائب، شاعر مردم کوچه و بازار بود. در سفری که از تهران به خوزستان داشتم، دیدم از ۱۸۳ بیت شعری که پشت ماشین ‌ها نوشته شده، ۵۳ بیت متعلق به صائب است که بیانگر جایگاه این شاعر در بین عامه‌ مردم است.تاريخ : ۱۳٩٢/۳/۸ | ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

جنبش اصلاحاتی که از سوی عباس میرزا شروع شد و در قائم‌مقام فراهانی، امیرکبیر، سپهسالار، ملکم خان، مستشارالدوله و دیگران ادامه یافت، به رغم آنکه نتوانست بنیادهای نظم کهن را به تمامی براندازد، اما، به هرجهت درطول چند دهه، و نهایتاً در قالب انقلاب مشروطیت نظم جدیدی را درعرصه‌های حیات انسان ایرانی ایجاد کرد.
از میان همه عوامل مؤثر در جنبش نواندیشی، ادبیات با طرح مسائل اجتماعی، انتقاد از استبداد و افشاء خرافات، نه تنها نقشی استثنایی در تحول و نو کردن جامعه به عهده داشت، بلکه خود نیز، از این رهگذر در معرض دگرگونی قرار گرفت.
جنبش مشروطه، که صرفنظر از اهداف ضداستبدادی و قانون‌خواهانه، در آرمان‌های– بعضاً دور از دسترس– روشنفکران و پیشگامانش معنی پیدا می‌کرد، نگاهش به افق‌های روشن و گسترده در آن سوی مرزها بود و متأثر از ادبیات اروپا، نه تنها نقد جامعه بلکه نقد و بازنگری ادبیات گذشته را نیز در دستور کارش قرار داد.
آخوندزاده، احتمالاً اولین کسی بود که، حدود 130 سال قبل، در ایران از ژانر ادبی جدیدی به نام «نقد ادبی» نام برد:
«انتقاد در اروپا متداول است... این عمل را به اصطلاح فرانسه کریتیک می‌نامند. نتیجه این عمل این است که رفته رفته نظم و نثر انشاء و تصنیف در زبان هر طایفه یوروپا سلامت به هم می‌رساند و از جمیع قصورات به قدر امکان مبرا می‌گردد.»(1)
همو در انتقاد به اوضاع ایران می‌گوید: «به هرچه دست می‌زنی ایجاب می‌کند که از آن انتقاد شود. پرده پوشی و مدارا خلاف اصل انتقاد است.»(2)
میرزا آقاخان کرمانی شاعر و نویسنده و متفکر دوره ناصری، با لحنی تند و عصبی از خرافات عوام، تملق مدیحه‌سرایان و اوضاع نابسامان عصر خود انتقاد می‌کند. از جمله «درباره ارزش و تأثیر شعر و شاعری، به مناسبت، از حکما و ادبای فرنگستان سخن می‌گوید و افسوس می‌خورد که مردم ایران معنی واقعی شعر را نمی‌دانند و هر شاعر گدای گرسنه متملق اغراق‌گویی را که الفاظ قلنبه را بهتر به کار برد و عبارات را مغلق‌تر بیان نماید او را شاعرتر و فصیح‌تر دانند و ملک‌الشعرایش لقب دهند...»(3)
پیشگامان عصر روشنگری ایران، که از طریق ادبیات اروپا، با انواع ادبی جدیدی آشنا شده بودند، با درک نوین از ادبیات و کارکردهای اجتماعی آن، دگرگونی و نوآوری در ادبیات فارسی را وجهه همت خود قرار دادند.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٢/٢٩ | ٧:٤٩ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

«دنیا خانه من است»، درآمدی بر نوآوری‌های نیما (بخش دوم)

نیما، گذشته از هنر شاعری، نظریه‌پرداز شعری چیره دستی هم است، و در «حرف‌های همسایه» و مقالات دیگر، به توضیح نظری ساختمان و نظام حاکم بر شعرش می‌پردازد.
می گوید:
ـ «شعر، در درجه اعلای خود مشاهده‌ای است که افراد معین و انگشت‌شمار دارند برای افراد معین و انگشت‌شمار دیگر…»(33)
ـ «در تمام اشعار قدیم ما یک حالت تصنعی هست که به واسطه انقیاد و پیوستگی خود با موسیقی این حالت را یافته است، این است که هر وقت شعری را از قالب‌بندی نظم خود جدا می‌کنیم می‌بینیم تأثیر دیگر دارد. من این کار را کرده‌ام که شعر فارسی را از حبس و قید وحشتناک بیرون آورده‌ام و آن را در مجرای طبیعی انداخته‌ام و حالت طبیعی و توصیفی به آن داده‌ام.»(34)
ـ «من عقیده‌ام بر این است که مخصوصاً شعر را از حیث طبیعت بیان آن به طبیعت نثر نزدیک کرده به آن اثر دلپذیر نثر را بدهم».(35)
ـ «شعر باید از حیث فرم، یک نثر وزن دار باشد. اگر وزن بهم بخورد، زیادی و چیز غیرطبیعی در آن نباشد... این کار متضمن این است که دید ما متوجه به خارج باشد و یک شعر وصفی، جانشین شعر قدیم بشود».(36)
ـ «در طبیعت هیچ چیز بی‌ریتم نیست. حتی به هم‌خوردگی هم ریتمی دارد و می‌رود که ریتم دیگر بگیرد... در شعر، این را به وزن تعبیر می‌کنیم. یکی از هنرهای سراینده شعر نمودن وزن است. شعر بی وزن و قافیه به مثابه انسانی است که پوشش و آرایش ندارد...»
ـ «وزن نتیجه یک مصراع و یک بیت نیست بلکه چند مصراع و چند بیت باید مشترکاً وزن را بوجود بیاورند... در صورتیکه برای قدما یک مصراع یا یک بیت دارای وزنی هستند، یعنی بر حسب قواعد عروضی یا موزیکی یا هجایی. اما من وزن را بر طبق معنی و مطلب به همین اساس به شعر می‌دهم...».(37)
ـ «… وزن، که طنین و آهنگ مطلب است– در بین مطالب یک موضوع– فقط به توسط "آرمونی" به دست می‌آید. این است که باید مصراع‌ها و ابیات دسته جمعی و به طور مشترک، وزن را تولید کنند.»(38)
ـ «استقلال مصراع‌ها به توسط پایان بندی آن‌ها است که عملیات ارکان را ضمانت می‌کنند و اگر این نباشد شعر از حیث وزن یک بحرالطویل است.»
ـ «قافیه… بعد از وزن در شعر پیدا شده. قافیه قدیم مثل وزن قدیم است. قافیه باید زنگ آخر مطلب باشد… مطلب که جدا شد، قافیه جداست».(39)ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٢/٢٩ | ٧:٤٦ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عقل و فلسفه از نظرگاه عطار، دکتر تقی پورنامداریان

عطار اگر هم گاهی سخنانی می‌گوید که از آن می‌توان به اندیشه‌ی فلسفی تعبیر کرد، این اندیشه یا فلسفه را باید از همان اندیشه‌های ما قبل منطق ارسطویی دانست که در تفکر عرفان‌گرای کهن به طور کلی یافت می‌شود. چنین فلسفه‌ای در پی اثبات یا ردّ امری از طریق تعقل منطقی نیست. بلکه معرفتی را که از راه شهود و بلاواسطه دریافته است با یقین و اعتقادی پیامبرانه بیان می‌کند. در تفکر فلسفی هدف از پیش معلوم و معین است. فیلسوف درباره‌ی چیزی می‌اندیشد. اندیشیدن برای او فعل متعددی است. راه هم از پیش برای او مشخص است. منطق اصول و قواعدی دارد که راه وصول به هدف را درپیش پای عقل می‌گشاید تا در طی طریق به سوی هدف گمراه نشود. اما در عرفان راه رفتن و اندیشیدن فعل لازم است. از پیش نه هدف معلوم است و نه راه. هایدگر از ره کوره‌های جنگلی مثال می‌آورد. این راهها مسیرهایی است که در طول راه پیچ می‌خورند تا ناگهان به درختزاری غیر قابل نفوذ ختم شوند. راههای جنگلی از پیش وجود ندارند، با کار و حرکت درخت بران پدید می‌آید و با آنکه همه به هم شبیه‌اند، اما در واقع از هم متفاوتند و هر کدام راه به جایی می‌برند. عرفان با راه رفتن آغاز می‌شود. طریقت راهی از پیش معلوم که به هدفی از پیش معین برسد، نیست. راه با رفتن پدید می‌آید و راه می‌شود. به همین سبب است که: الطریقُ اِلی الله عَلی عَدَدِ انفُس الخَلائِق.
درست است که غایت طریقت رسیدن به حقیقت است، اما همانطور که راهها مختلف است، اگر سالک به جایی نرسد که از حرکت بازماند، حقیقتی که هر سالک به آن می‌رسد حقیقت خود اوست. حقیقت در زبان واحد است. در ارتباط با افراد و تفاوت آنان با یکدیگر، نسبی و متعدد و متفاوت است. در عرفان بر راه بودن است که اهمیت دارد. به هدف رسیدن به معنی فنا و از راه افتادن است. تمثیل مولوی درباره‌ی تشنه‌ای که بر دیواری بلند نشسته است تجسم زیبا و ملموسی از همین معنی است:
بر سر جو بود دیواری بلند/ بر سر دیوار تشنه دردمند
مانعش از آب آن دیوار بود/ ازپی آب او چو ماهی زار بود
ناگهان افکند او خشتی در آب/ بانگ آب آمد به گوشش چون خطاب...
آب گفتا که یعنی هی تو را/ فایده چه زین زدن خشتی مرا
تشنه گفت آبا مرا دو فایده است/ من از این صنعت ندارم هیچ دست
فایده اول سماع بانگ آب/ که بود مر تشنگان را چون رباب
فایده دوم که هرخشتی کزین/ بر کنم آیم سوی ماء معین(1)ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٢/٢٩ | ٧:۳٦ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

عقل و فلسفه از نظرگاه عطار، دکتر تقی پورنامداریان (قسمت دوم)

این فکرت قلبی ناشی از عقل و وهم، که آلات ادراک متکی به عالم محسوسات‌اند و از نقل و علوم کسبی پرورش می‌یابند، نیست، بلکه از دل پدید می‌آید و غیبی است و از آن سالکان طریقت است. چنین فکری که سالک حقیقی طریقت است از ذکر مستفاد می‌شود، نه از علم و منطق:
راهرو را سالک ره فکر اوست/ فکرتی کان مستفاد از ذکر اوست
ذکر باید گفت تا فکر آورد/ صد هزاران معنی بکر آورد
فکرتی کز وهم و عقل آید پدید/ آن نه غیبست آن ز نقل آید پدید
فکرت عقلی بود کفار را / فکرت قلبیست آن مرد کار را
سالک فکرت که در کار آمدست/ نه ز عقل از دل پدیدار آمدست
اهل دل را ذوق و فهمی دیگرست/ کان ز فهم هر دوعالم برتراست(37)

چنان‌که دیده می‌شود، این فکری که از ذکر حاصل می‌گردد و صد هزار معنی بکر می‌آورد و در مقابل فکر ناشی از وهم و عقل قرار می‌گیرد و غیبی است و از این عالم نیست، از آن اهل ذوق و عارفان است؛ و همان فکری است که راه به علم و معرفتی در ورای این جهان می‌برد وهمان «بصیرت» عین‌القضاة همدانی است که وسیله‌ی دریافت معرفتی می‌شود که جنید بغدادی (ف297ه‍.( می‌گوید:
«ما آن را از قیل و قال نیافته‌ایم، بلکه از جوع و ترک دنیا یافته‌ایم و قطع مألوفات و مستحسنات.»(38)
معرفتی از این دست، چیزی است نظیر وحی و الهام که مولوی می‌گوید که صوفیان از بهر روپوش عامه آن را وحی دل خوانده‌اند. مولوی ضمن حکایتی نقل می‌کند که ابویزید بسطامی بوی خوشی از جانب خرقان می‌شنود و پیش‌بینی می‌کند که در آنجا ابوالحسن خرقانی برخواهد خاست. پیش‌بینی او بعد به حقیقت می‌پیوندد. مولوی در توضیح این پیش‌بینی می‌گوید:
نه نجومست و نه رملست و نه خواب/ وحی حق الله اعلم بالصواب
از پی رو پوش عامه در بیان/ وحی دل گویند آن را صوفیان...(39)
چنین معرفتی البته از فکر عقلانی و فلسفی به دست نمی‌آید. نهایت سلوک سالک فکرت که دارای این نیروی بصیرت فراعقلانی است، رسیدن به جان و خویشتن خویش است که به جانان هویتی دارد و، بهتر بگویم، خود اوست و نیز دریافتن این که تمامی کوشش و تلاش سالک برای رسیدن به حقیقت، شوق و عشق پایان‌ناپذیر او برای وصول به حقیقت نیز از اوست. کشف این وجود نامتناهی در خویش، که منشاء همه‌ی صفات و افعال و حرکات سالک است، و دریافتن اینکه جز او هیچ چیز وجود ندارد، نیل به توحید حقیقی است که به هیچ زبانی قابل بیان نیست، مگر آنکه آن زبان از منطق زبان خارج شود و از اصل عدم تناقض منطقی منحرف گردد:
سالک القصه چو در دریای جان/ غوطه خورد و گشت نا پروای جان
جانش چندان کز پس و از پیش دید/ هر دو عالم ظل ذات خویش دید
هر طلب هر جد وهرجهدی که بود/ هر وفا و شوق و هرعهدی که بود...
نه ز تن دید او که از جان دید او/ نی ندید از جان و جانان دید او
در تحیر ماند شست از خویش دست/ پاک گشت از خویش و در گوشه نشست(40)ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٢/٢٩ | ٧:۳٢ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

نگاه جامعه‌شناختی به دو داستان «سگ ولگرد» و «بن بست»

الف) سگ ولگرد
خلاصه‌ی داستان:
یک سگ اسکاتلندی به نام پات به همراه صاحبش به ورامین می‌رود و به بوی سگ ماده‌ای
از صاحب خود جدا می‌شود و دیگر نمی‌تواند رد او را بیابد. از آن پس زندگی غم‌انگیز
او آغاز می‌شود:
More…پات حس می‌کرد وارد دنیای جدیدی شده که نه آنجا را از خودش می‌دانست و نه کسی به
احساسات او پی می‌برد. چند روز اوّل را به سختی گذرانید ولی بعد کم‌کم عادت
کرد…از زندگی گذشته فقط یک مشت خیالات مبهم و بعضی بوها برایش باقی ماند ه بود و
هر وقت به او خیلی سخت می‌گذشت، ‌در این بهشت گمشده‌ی خود یک نوع تسلیت و راه فرار
پیدا می‌کرد و بی‌اختیار خاطرات آن زمان جلویش مجسم می‌شد.ولی چیزی که بیشتر از همه
پات را شکنجه می‌داد احتیاج او به نوازش بود. او مثل بچه‌ای بود که همه‌اش تو سری
خورده و فحش شنیده، ‌امّا احساسات رقیقش هنوز خاموش نشده. مخصوصاً با این زندگی پر
از درد و زجر بیش از پیش احتیاج به نوازش داشت. چشم‌های او این نوازش را گدایی
می‌کردند و او حاضر بود جان خودش را بدهد در صورتی که یک نفر به او اظهار محبّت
بکند و یا دست روی سرش بکشد.
او احتیاج داشت مهربانی خودش را به کسی ابراز کند، ‌برایش فداکاری بنماید و حس
پرستش و وفاداری خود را به کسی نشان بدهد، ‌امّا به نظر می‌آید هیچ کس احتیاجی به
ابراز احساسات او نداشت. هیچ کس از او حمایت نمی‌کرد و توی هر چشمی نگاه می‌کرد به
جز کینه و شرارت چیز دیگری نمی‌خواند و هر حرکتی که برای جلب توجه این آدم‌ها
می‌کرد، ‌مثل این بود که خشم و غضب آنها را بیش‌تر بر می‌انگیخت.
به نظر می‌آمد نگاه‌های دردناک پر از التماس او را کسی نمی‌دید و نمی‌فهمید. جلو
دکان نانوایی پادو او را کتک می‌زد، ‌جلو دکان قصابی شاگردش به او سنگ می‌پراند،
‌اگر زیر سایه‌ی اتومبیل پناه می‌برد،‌لگد سنگین کفش میخ‌دار شوفر از او پذیرایی
می‌کرد و زمانی که همه از آزار او خسته می‌شدند، ‌بچه‌ی شیر برنج فروش لذت مخصوصی
از شکنجه‌ی او می‌برد. در مقابل هر ناله‌ای که پات می‌کشید، یک پاره سنگ به کمرش
می‌خورد و صدای قهقهه‌ی بچه پشت ناله‌ی سگ بلند می‌شد.
همه‌ی توجه او منحصر به این شده بود که با ترس و لرز از روی زَبیل [زنبیل] تکه‌ی
خوارکی به دست بیآورد و تمام روز را کتک بخورد و زوزه بکشد، این یگانه وسیله‌ی دفاع
او شده بود. سابق او با جرأت، ‌بی‌باک، ‌تمیز و سر زنده بود ولی حالا ترسو و
توسری‌خور شده بود. از وقتی که در این جهنم درّه افتاده بود، ‌دو زمستان می‌گذشت که
یک شکم سیر غذا نخورده بود، ‌یک خواب راحت نکرده بود. شهوتش و احساسات‌اش خفه شده
بود. یک نفر پیدا نشده بود که دست نوازشی روی سر او بکشد، یک نفر توی چشم‌های او
نگاه نمی‌کرد.
فقط یک بار صاحب دکانی دست محبّت‌آمیزی به روی پات کشید،‌آن هم برای این که
قلاده‌اش را از گردنش باز کند:«ولی همین که دوباره پات دمش را تکان داده نزدیک صاحب
دکان رفت لگد محکمی به پهلویش خورد و ناله‌کنان دور شد. صاحب دکان رفت به دقت دستش
را لب جوی آب کر داد».
مع ذالک یک روز مردی در میدان ورامین از اتومبیل پیاده شد و پات را نوازش کرد. دیگر
قلاده به گردن پان نبود که به خاطر آن نوازش‌اش کنند، ‌این نوازش بی‌غرضانه بود.«آن
مرد تکه‌های نان را به ماست آلوده می‌کرد و جلو او می‌انداخت» پات که « این دفعه
نمی‌خواست آن مرد را از دست بدهد»، ‌پس از حرکتش آن قدر دنبال اتومبیل او می‌دود تا
در بیابان از پای درمی آید. (قائمیان، حسن، ص ۲۳و ۲۴)ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٢/٢٩ | ٧:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

رمانتیسم و واکنش نسبت به آن، دکتر عبدالحسین زرین‌کوب

غوغای رمانتیسم، چنان‌که مشهور است، اول‌بار در 1816 و با مقاله‌ای از مادام دواشتال (1817-1766) نویسنده‌ی فرانسوی، که در یک مجله‌ی ایتالیایی انتشار یافت، آغاز شد. این مقاله «در باب آیین و فایده‌ی ترجمه» (1) بود و نویسنده در طی آن به نویسندگان ایتالیا توصیه کرده بود به اساطیر و افسانه‌های کلاسیک یونان و روم که تمام اروپا آنها را دیگر ترک کرده‌اند اکتفا نکنند، بلکه به ترجمه‌ی آثار شکسپیر و همچنین شعر جدید انگلیسی و آلمانی بپردازند. با آنکه تسلط خانواده‌ی بناپارت بر ایتالیا با احیاء نوعی شیوه‌ی متصنع کلاسیک همراه بود و در این ایام سقوط نهایی بناپارت می‌توانست به تمایلات ضد کلاسیک میدان داده باشد، لحن سرزنش‌آمیز این بانوی فرانسوی بعضی نویسندگان متعصب و پرشور ایتالیا را بر ضد نفوذ خارجه به خشم آورد؛ چنان‌که جاکومو لئو پاردی (1837-1794) که درین هنگام تازه‌جوانی پرشور بود، با عتاب تمام بر این سخنان مادام دواشتال اعتراض کرد و با اشاره به شاعران معروف عصر خویش نوشت که «اگر اروپا پارینی، آلفیه ری، مونتی، و بوتا را نمی‌شناسد، به نظر من، گناه ایتالیا نیست.»(2) معهذا، نقادان قرن هجدهم ایتالیا از مدتها قبل جنبه‌های افراط آمیز کلاسیک را انتقاد کرده بودند و حتی تعدادی از شاعران ایتالیا در دوره‌ی استیلای بناپارتها بعضی اشعار انگلیسی را نیز به ایتالیایی نقل کرده بودند. ازین‌رو، صلای رمانتیسم، مخصوصاً در بین تعدادی از شاعران و نویسندگان تازه‌جوی که از مضامین کهنه‌ی دوره‌ی رنسانس خسته شده بودند، با شوق و علاقه تلقی شد و در دنبال آن بازار مشاجره و نقد ادبی رونق یافت. در بین کسانی که ادبیات کلاسیک و انحطاط ذوق ادبی عصر خویش را انتقاد کردند یا این ندای تجدد را با نظر قبول تلقی نمودند لودوویکودی برمه (1820-1781)، و جووانی برکت (1851-1783) را مخصوصاً باید نام برد. لودویکو از انحطاط و رکود ادبیات عصر خویش با اظهار تأسف سخن گفت و ضرورت توجه به مسایل تازه را که رمانتیسم در ادب فرانسوی آن عصر مطرح کرده بود، خاطرنشان نمود. جووانی برکت، رساله‌ای را که بیانیه‌ی رمانتیسم ایتالیا تلقی می‌شود، نشر کرد، و به صراحت مدعی شد که شعر کلاسیک شعر مرده است، شعر رمانتیک است که شعر زنده محسوب است.(3)ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٢/٢٩ | ٧:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

سید اشرف‌الدین گیلانی، سعید نفیسی

از میان مردم بیرون آمد، با مردم زیست، در میان مردم فرو رفت، و شاید هنوز در میان مردم باشد. این مرد نه وزیر شد، نه وکیل شد، نه رییس اداره شد، نه پولی به هم زد، نه خانه ساخت، نه ملک خرید، نه مال کسی را با خود برد، نه خون کسی را به گردن گرفت. شاید روز ولادت او را کسی جشن نگرفت و من شاهدم که در مرگ او ختم هم نگذاشتند.
ساده‌تر و بی‌ادعاتر و کم‌آزارتر و صاحبدل‌تر و پاکدامن‌تر از او من کسی ندیده‌ام«مردی بود به تمام معنی مرد، مؤدب، فروتن، افتاده، مهربان، خوش‌روی و خوش‌خوی، دوست‌باز، صمیمی، کریم، بخشنده، نیکوکار، بی‌اعتنا به مال دنیا و به صاحبان جاه و جلال. گدای راه‌نشین را بر مالدار کاخ‌نشین همیشه ترجیح داد. آنچه کرد و گفت برای همین مردم خرده‌پای بی‌کس بود.
روزی که با وی آشنای نزدیک شدم، مردی بود پنجاه و چند ساله، با اندامی متوسط، چهارشانه، اندکی فربه‌شکم، سینه‌ی برجسته‌ای داشت، صورت گرد، ابروهای درهم‌کشیده، چشمان درشت، پیشانی بلند، لبهای پرگوشت. ریش و سبیل جوگندمی خود را از ته می‌زد. دستار کوچک سیاهی بر سر می‌گذاشت. قبای بلند می‌پوشید، در وسط آن شالی به کمر می‌بست که برجستگی شکمش از زیر آن پیدا بود.
لباسهای بسیار ساده می‌پوشید، بیشتر لباس نازک در بر می‌کرد و تنها در سرمای سخت، عبای کلفت‌تر بر روی آن می‌انداخت. یک دست لباس متوسط را سالها می‌پوشید، بیشتر گیوه بر پا داشت.ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٢/٢٩ | ٧:٢٠ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

طبیعت و ماوراى طبیعت در آثار و افکار خیام، دکتر سید جعفر حمیدى

خیام را در جهان به ریاضیاتش مى‏شناسند و در ایران، با رباعیاتش؛ و صد البته که هم در جهان و هم در ایران، احترامش به سبب کمالش در هر دو بعد علمى و ادبى اوست. با این حال، پس از حدود نهصد و اندى سال که ازمرگ او (514 یا 515.ق) مى‏گذرد، هنوز گوشه‏هاى مهمى از حیات علمى و حتى رباعیات اصلى و شمارى رباعى مجعول و منسوب به وى براى مردم، مبهم و ناشناخته مانده است. این ابهام و ناشناس ماندن ابعاد مختلف از زندگى خیام را در سه مساله باید ارزیابى و بازیابى کرد.
نخست، اوضاع زمانى و مکانى خیام؛ دوم، وضع مغشوش و پراکنده ذهنیات مردم زمان وى و، از همه مهم‌تر، موضوع نام و شخصیت علمى و ادبى او که آیا خیام ریاضیدان و منجم همان خیام شاعر و ادیب است و یا خیام شاعر جدا از خیام ریاضیدان است. باتوجه به مندرجات مربوط به عصر خیام، مثل چهار مقاله نظامى عروضى یا تتمه صوان‏الحکمه ابوالحسن بیهقى یا میزان‏الحکمه خازنى و غیره، ما به نامى برمى‏خوریم به عنوان «خیامى» و در آثار قرن هفتم به بعد همه جا خیامى به خیام تبدیل شده است. در قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجرى، ریاضیدان و منجم مشهور، حکیم عمربن ابراهیم خیام، در نیشابور و در همین زمان شاعرى پارسى‏گوى به نام على‏بن محمدبن احمدبن خلف، معروف به خیام، در خراسان مى‏زیسته است.(1)
گفته‏اند شهرت حکیم و عالم ریاضى، یعنى خیام، از1851.م با انتشار رساله جبر و مقابله او به زبان فرانسه و قبل از آن در 1700.م با معرفى او در کتاب «تاریخ مذاهب ایران» تالیف توماس هاید در مقام یک منجم و شریک دراصلاح تقویم و تاریخ ملکشاهى به اوج رسیده است. اما على بن محمدبن احمدبن خلف یا خیام شاعر، با وجود اینکه تا قرن هفتم هجرى، اشعار فارسى او در آذربایجان و خراسان مشهور بوده و دیوانى هم داشته است، از قرن هفتم به بعد اثرى از وجود و شعر و دیوان او در مدارک ومآخذ موجود به چشم نمى‏خورد.(2)ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٢/٢٩ | ٧:۱٥ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()

پیدا شدن کلمه‌ی «صوفی» و «متصوف» و اصل آن دو کلمه، دکتر قاسم غنی

در صدر اسلام، غالب مسلمین اهل دین و زهد بودند و حاجتی نبود که اهل تقوی و طاعت را به وصف خاصی نام ببرند. آنهایی که صحبت پیغمبر را درک کرده بودند «صحابه» نامیده می‌شدند و نسل بعد از آنها، یعنی آنهایی که با صحابه محشور بودند، «تابعین» خوانده می‌شدند.
از زمان معاویه و تسلط بنی‌امیه به بعد، دنیادوستی بر تقوی و خداپرستی غلبه نمود، معدودی از مسلمین که شدیداً مواظب امر دین و متعبد و متقی بودند «زهّاد» و «عبّاد» نامیده می‌شدند.
پس از انشقاق مسلمین به فرقه‌های گوناگون، هر فرقه مدعی بود که زهاد و عبادی در بین آنها هست. در این هنگام، دسته‌ی مخصوصی به نام «صوفیه» و «متصوفه» پیدا شدند و در حدود سنه‌ی دویست هجری این نامها شایع و معروف گشت. البته، به دقت نمی‌توان گفت که در چه سالی از سالهای قرن دوم هجری این اسم پیدا شده، ولی قدر مسلم این است که در دوره‌ی «صحابه» و «تابعین» این کلمات نبوده بلکه از نامهای قرن دوم است.(1)
ابن‌الجوزی می‌گوید: «در زمان رسول‌الله نسبت به ایمان و اسلام بود، یعنی گفته می‌شد "مسلم" و "مؤمن"، بعد نام "زاهد" و "عابد" پیدا شد. بعد جماعتی پیدا شدند که تعلق شدید به زهد و تعبد داشتند، چندان‌که از دنیا اعراض کرده، آن را ترک کردند و یکسره به عبادت و انزوا پرداختند. گفته‌اند اول کسی که به کلی خود را وقف خدمت به خدا کرد مردی بود مجاور خانه‌ی کعبه، به نام "صوفة"(2)، که اسم واقعی او "غوث بن مرّ" بود. و زهادی که از حیث انقطاع از ماسوی‌الله شبیه به او بودند "صوفیه" نامیده شدند.
جماعتی گفته‌اند که "تصوف" منسوب به اهل صُفه است، که جماعتی از فقرای بدون مال و خانواده مسلمین صدر اسلام بوده‌اند که در صُفه مسجد رسول‌الله منزل داشته‌اند و با صدقه زندگی می‌کرده‌اند تا آنکه بعد از فتوحات اسلام بی‌نیاز شدند. اما نسبت صوفی به اهل صفه غلط است، زیرا اگر منتسب به اهل صفه بودند، می‌بایست "صفی" نامیده شوند.»(3)ادامه مطلب
تاريخ : ۱۳٩٢/٢/٢٩ | ٧:۱٢ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()
 • وبلاگ شخصی | بن تن