فهرست پایان نامه های ادبیات فارسی

 

آب و جلوه های آن در شعر فارسی تا آغاز قرن هفتم: هادی شاندیز، فاطمه- دکترمحمد جعفر یاحقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

ابزار و اصطلاحات موسیقی در شعر فارسی(شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و دیوان حافظ): گنجعلی، بهجت الملوک- دکترعلی احمدپور- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

ابعاد عرفانی اسلام، تالیف آنه ماری شیمل: اسکندری، بها الدین- دکترمحمود  شکیب- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

ابلیس در مثنوی و غزلیات شمس: کاظمی، شهرزاد- دکتر مهدی محقق-دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

ابن حسام و شعر مذهبی: طالبی، جواددکتر  محمد بهنام فر- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

ابن یمین ،شرح احوال، روزگار و شعر او: شنوایی زارع، حسین- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

ابوطالب کلیم کاشانی شرح حال و آثار و سبک اشعار او: عابدی، امیرحسن- دکترخطیبی- دانشگاه تهران- 1335- دکتری

ابوعلی سینا و افکار و عقاید و تحقیق در آثار و سبک نگارش و بررسی لغات و اصطلاحات فارسی در نوشته های ابوعلی سینا: رضوانی، اکبر- دکتر ذبیح الله صفا- دانشگاه تهران- 1356- دکتری

ابیات عربی در متون ادبی فارسی تا نیمه دوم قرن ششم: فقیهی، حسین- دکترفیروز حریرچی- دانشگاه تربیت مدرس- 1373- دکتری

آثار عرفانی منظوم فارسی از سنایی تا جامی: صدربزاز، مرضیه- دکترمحمد جعفر یاحقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

آثار و احوال شعرای برتر مازندران تا سال 1357 ه. ق: قلی پور، اکبر- دکتر دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

اجتماعات در کلیات شمس تبریزی: مباشری، محبوبه- دکترماهیار نوابی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

احادیث قدسی در مرصادالعباد و کشف المحجوب: منصوری فرد، یعقوبعلی- دکتر سلماسی زاده- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

احوال و آثار جناب راز دانشگاه شیرازی: فخراحمد، آمنه- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1373- ارشد

احوال و آثار شیخ جمالی دهلوی: ناراین ماتور، مهتاب- دکتر ذبیح الله صفا- دانشگاه تهران- 1342- دکتری

احوال و آثار علامه ؟ موکریانی: کرمانج، رشید- دکتردکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد

احوال و آثار منشی چندر بهان برهمن: اهلووالیا، جگدیش رای- دکتر لطفعلی صورتگر- دانشگاه تهران- 1347- دکتری

احوال و آثار و افکار شاه نعمت الله ولی کرمانی: فرزام(معمارپور)، حمید-بدیع الزمان فروزانفر- دانشگاه تهران- 1338- دکتری

احوال و آثار و سبک اشعار حاجی محمدخان قدسی مشهدی: شاه، احمد- دکترخطیبی- دانشگاه تهران- 1342- دکتری

احوال و اقوال جنید بغدادی: ایاضی، حسین- دکترمحمود عابدی-  دانشگاه تربیت معلم-؟- ارشد

احیا و تحشیه تذکره مآثر الباقیه به همراه بررسی شعر اصفهان در سده سیزدهم هجری: مسجدی، حسین- دکتر مهدی نوریان- دانشگاه اصفهان- 1380- دکتری

اختر شناسی در پنج گنج نظامی: سعیدی، نورالدین- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1375- ارشد

اختران فلکی و شعر فارسی: مصفی، ابوالفضل- دکتر لطفعلی  صورتگر- دانشگاه تهران- ؟- دکتری

اختصاصات غزل بیدل دهلوی:  کاریزی، اسماعیل- دکتر جوکار-دانشگاه آزاد فسا- 1379-ارشد

اخلاق از دیدگاه مولوی در جلد سوم و چهارم مثنوی: نکوئیان، محمد ابراهیم- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا-1376-ارشد

اخلاق در ادبیات و شرح اخلاق جلالی: پورنعمت، منیژه- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

اخلاق در اندیشه حافظ: باقریان، زیبا- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

اخلاق در دیوان پروین اعتصامی: خوب بخت، مریم-دکتراحمد رنجبر حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

اخلاق در شاهنامه: نعمتی، سکینه- دکتر سمیع زاده- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1381- ارشد

اخلاق متصوفه از خلال متون عرفانی(از آغاز تا قرن هشتم): پناهی داشلاق، مهین- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- دکتری

اخلاق و اجتماع در خمسه حکیم نظامی: ثروت، منصور- دکتر سادات ناصری- دانشگاه تهران- 1368- دکتری

اخلاق و تربیت در مثنویهای عطار(منطق الطیر، مصیبت نامه، الهی نامه): محرمی تمرداشی، حمایت- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

اخلاق و حکمت در مرزبان نامه: زاهدیان، مهدی- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

اخلاق و منش پهلوانان ایران باستان در شاهنامه فردوسی: نوذری، علی-دکترطاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

اخلاقیات در دیوان حافظ: محسنی هنجی، فریده-دکتر احمد رنجبر حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

اخوانیات(مهر سروده ها) در شعر فارسی: شایگان، مریم- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1372- ارشد

آداب معاشرت در آثار منثور قرن چهارم تا پایان قرن ششم هجری: شاه حسینی، رودابه- دکتر دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

آداب و آئین‌های عیاران در کتاب سمک عیار: چابوک، مریم- دکتر ریاحی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی در مثنوی معنوی: اصغری، حسین- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

آداب و رسوم باستانی در شاهنامه فردوسی: محمدی پور، آلب ارسلان - دکتر سید احمد حسینی کازرونی-آزاد بوشهر- 1381- ارشد

آداب و رسوم در متون نثر قرن 4و5: شهریاری، آذر- دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

آداب و رسوم زبان بیرجند: کریمپورفرد، بتول- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

آداب و رسوم و سنن در شاهنامه فردوسی(نیمه دوم): جعفری، پروین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

ادبیات انتقادی دوره مغول و ایلخانی: تاجی، حسن- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

ادبیات انقلاب: چهرگانی انزابی، احمدحسین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

ادبیات ایران در آمریکا: آذر انداز، عباس-د کتر نادری- دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

ادبیات پایداری: عسکری، روح الله- دکتر علی اصغر میرباقری فرد- دانشگاه اصفهان- 1381- ارشد

ادبیات تطبیقی و سیر آن در ایران: پیرانی، منصور- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

ادبیات تعلیمی در ادب فارسی(از آغاز تا نظامی): زلفی، حمیدرضا- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1375- ارشد

ادبیات داستانی در ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی: نجف زاده بارفروش، دکترمحمدباقرستوده- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

ادبیات داستانی در قرآن: نجف زاده بارفروش، محمدباقر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

ادبیات عامه شهرستان ایرانشهر: سجادی راد، کریم بخش- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

ادبیات عامه شهرستان درگز: تکلیفی چاپشلو، احمد- دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

ادبیات عامه مردم خواف: صالحی، دین محمد- دکتر محمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1380- ارشد

ادبیات عامیانه مردم سیستان: وفادارکیخاژاله، احمد- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

ادبیات فارسی در دوره مشروطیت: ضرغام فر، مرتضی-دکترلطفعلی  صورتگر- دانشگاه تهران- 1332- دکتری

ادبیات فارسی در کتابهای درسی: شهیدی، شکوفه- دکتر  امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

ادبیات فارسی در نیمه اول قرن یازدهم: شجیعی، پوران- دکتر حکمت- دانشگاه تهران- 1334- دکتری

ادبیات کودکان: شجری، رضا- دکترعلی اکبر شعاری نژاد- دانشگاه تربیت مدرس- 1372- ارشد

ادبیات متعهد فارسی: قائمی، علیرضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1369- ارشد

ادبیات مذهبی در دوره صفویه: ضرابی، مرتضی- دکتر لطفعلی  صورتگر- دانشگاه تهران- 1346- دکتری

ادبیات مردم بلوچ در شهرستان خاش: ریگی، حسین- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1374- ارشد

ادبیات مردم سرایان: سلطانی مقدم، حسین- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1373- ارشد

آدم در مثنوی: نفیسی، غلامعباس- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

ادیان و اساطیر در مثنوی معنوی: سیف، عبدالرضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

آذر کیوانیان و دساتیر: امینی، محمدرضا- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1378- دکتری

آرا عرفانی در گلشن راز شیخ محمود شبستری: دوستی محمدحسن- دکتر احمد حسینی رنجبر هرمزآبادی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

آراء کلامی در آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری: سنگری، محمدرضا- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1368- ارشد

آرای روانشناختی سعدی در گلستان: یاوری، فرامرز- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

آرایشهای لفظی و معنوی عروض در غزلیات سعدی: مشهدی، محمدامیر- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1371- ارشد

آرایه مجمع در نثر عربی و فارسی: حیدری، مهین- دکتر عبدالرحیم حقدادی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

آرایه های ادبی در پنج دیباچه منثور ادب فارسی: امینی مفرد، تقی- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

آرایه های ادبی در مخزن الاسرار نظامی: فخرآوری، طاهره- دکترسلماسی زاده- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

ارتباط ابر مردان حماسه با پروردگار: ماندگار، علی- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

ارداویرفنامه(متن پهلوی با ترجمه فارسی و واژه نامه و متن منظوم و زرتشت و پژدو): عفیفی، رحیم- دکتر صادق کیا- دانشگاه تهران- 1339- دکتری

ارزشها و ضد ارزشهای اخلاقی در دیوان سنایی: حصاری، مهدی- دکتر صفاری- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

ارزشهای اخلاقی (اخلاقی و علمی) در شاهنامه فردوسی: مجدی، غلامرضا-دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

ارزشهای سیاسی و اجتماعی دیوان صائب: مهریزی، سعید- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

ارکائیسم در غزل معاصر جوان: عبدالهی، محمد- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

آرمان دادخواهی و ظلم ستیزی در شاهنامه حکیم فردوسی: خلیلی، حسین- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

آرمان شهر جلال آل احمد: کمالی بانیانی،؟- دکتر وطن دوست-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

آرمان شهریا مدینه فاضله از دیدگاه سهراب سپهری: منوچهری، وجه الله- دکتر اکبر صیادکوه-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

آرمان گرایی در ادبیات قرن هفتم: مافی، توران- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

آرمان گرایی در شعر سعدی: نظری، علی حسین- دکتر غلامحسین شریفی- دانشگاه اصفهان- 1380- ارشد

آرمان گرایی در شعر معاصر: قادی مقدم، محمد- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

آرمانشهر در ادب فارسی (از آغاز تا پایان قرن نهم هجری): فخرائیان، رجب- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

آرمانشهر در ادب فارسی(در شعر سعدی، حافظ، نظامی و سنائی): دولتشاه، ناصر- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

آرمانشهر در دیوان ناصر خسرو: حیدری، محمد – دکترابوالقاسم رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1377- ارشد

آرمانشهر در شعر شاعران معاصر(اخوان، نیما، سپهری) با مقایسه آرمانشهر(مدینه فاضله) فارابی: قیامتی، علیرضا- دکتر حسینعلی یوسفی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1379- ارشد

از پلک خیس شب تا لحظه های ترد سحری(جلوه های طبیعت در شعر بزرگان معاصر، تصویر شب و روز):  دستبندی، تهمینه- دکتر مهدوی- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

آز در شاهنامه: بازرگان، محمدنوید-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

از دولت خاموش: قدیریان، اندیشه- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1381- ارشد

ازدواج در شاهنامه: بیرجندی، صدیقه- دکتر برومند- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

ازهار گلشن از ابراهیم بردعی تبریزی: صفاری، محمدشفیع- دکتر دادبه- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

اساطیر اقوام کهن(ایران، هندویان) و دیدگاههای آنان: معین مقدس، نوشین- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1379- ارشد

اساطیر و اشارات داستانی در قصاید انوری: همایونفر، بابا- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

اساطیر و متون تفسیری قرنهای پنجم و ششم: دکتر امامی، صابر- دکترجعفری- دانشگاه شیراز- 1378- دکتری

استبداد ستیزی در اشعار مرحوم بهار: عامری، اسماعیل- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

استعاره در شعر چهار شاعر معاصر( نیما یوشیج، مهدی اخوان ثالث، نادر نادرپور، فریدون مشیری): سمیعی کدکنی، حبیبه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

استعاره و کنایه در جهانگشای جوینی: آریایی نسب، احمد- دکتر بصیری- دانشگاه کرمان- 1380- ارشد

استعاره و مجاز در خمسه نظامی: مزارعی، علی- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

استقبال در شعر فارسی: قافله باشی، خلیل- دکتر اکبری- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

استنتاج عقیدتی و عرفانی مولانا از رهگذر تمثیل و حکایت در دفتر اول مثنوی: کلاهی رستمی، حمیدرضا- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

اسطوره آغاز در ایران باستان: واشقانی، ابراهیم- سلمی- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1383- ارشد

اسطوره حماسه ضحاک و فریدون: مهین فر، سیاره- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

اسطوره شراب در شعر فارسی: امینی، اسکی- دکتر انوری- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

اسطوره فره مندی در شاهنامه حکیم فردوسی: محمدی، ابراهیم- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

اسطوره گرایی در شعر معاصر فارسی: خادمی کولایی، مهدی- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

اسطوره و بن مایه های اساطیری در شعر معاصر ایران بر اساس اشعار پنج شاعر معاصر (نیما یوشیج، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری): خمسه، شروین- دکتردکتر منوچهر اکبری- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

اسفندقه، فرهنگ و ادب و تاریخچه آن: موسی پور، محرم- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

آسیب شناسی اجتماعی در قرن 11-8: فیض آبادی، احمد- دکتر علی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1382- ارشد

آسیب شناسی شیوه های متصوفه از خلال ترجمه رساله قشیریه، شرح التعرف، کشف المحجوب، التصفیه فی احوال المتصوفه و مصباح الهدایه: ملاشاهی، احمد- دکتردکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1381-ارشد

اشارات اجتماعی در مثنوی: فلاح تفتی، مهدیه- دکتر محمدکاظم کهدویی- یزد-1381-ارشد

اشارات تاریخی در دیوان خاقانی: جباری، نجم الدین- دکتر حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

اشارات طبی و دارویی در مثنوی معنوی: سامی، حمید- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1371- ارشد

اشاره های اساطیری و داستانی در آثار ناصر خسرو: خلیلی، حسن- دکتر ترابی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

اشعار اجتماعی شاعر لان پارسی گوی تاجامی: حسنی، عطا الله- دکترحسن دکتر سادات ناصری- دانشگاه تهران- 1369- ارشد

آشنازدایی در شعر معاصر: محمدزاده، فاطمه- دکتر بصیری- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

آشنایی زدایی در شعر صائب: حیاتی، عبدالرضا- دکتر محمد غلامرضایی- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

اصالت زیبا شناختی در شعر قیصر امین پور: دستخط، شایسته- دکتر ذوالفقاری- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

اصطلاحات دارویی و پزشکی آثار سنایی: انصاری، احمدآقا- دکترظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1369- ارشد

اصطلاحات دیوانی دوره قاجار: دکتر محمدفاضلیان، عبدالحسین- دکتر انوری- دانشگاه تربیت معلم- 1370- ارشد

اصطلاحات دیوانی و مدنی دوره قاجاریه بر مبنای تاریخ اجتماعی- اداری دوره قاجاریه: محمدگرجی، فاطمه-دکتر انوری- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

اصطلاحات عرفانی در مصیبت نامه عطار: شیبانی، معصومه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

اصطلاحات علمی و فلسفی در دیوان انوری: نوری، مجید- دکتر ظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1374- ارشد

اصطلاحات علوم اسلامی در مصباح الهدایه عزالدین کاشانی: کرم الهی، بهمن- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

اصطلاحات علوم و فنون در دیوان خاقانی: نادری، مسعود- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

اصطلاحات قصاید انوری ابیوردی: حلی، احمد- دکتر یحیی یثربی- دانشگاه تبریز- 1370- ارشد

اصطلاحات نجومی و صور فلکی در هفت پیکر نظامی : بلاغتی، مجتبی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

اصطلاحات نجومی و طبی در دیوان خاقانی: قره آغاجلو، سعید- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

اصطلاحات و تعبیرات دیوان فرخی سیستانی از حرف الف تا ی: سیدیزدی، زهرا- دکترموید- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

اصفهان و مظاهر سبک هندی در شعر صائب تبریزی: طاهری یاورساد، محمدکاظم-دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ا رشد

اصوات در اشعار اخوان ثالث: اسفندیارپور- حسین-دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

اصول و مبانی، عرفان و تصوف در کشف المحجوب(از دیدگاه هجویری): یزدانی آذر منابادی، الهه- دکتر  بیات- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

اعلام انسانی دیوان ناصر خسرو: عزیزی، محمد حسین-دکتر محمد غلامرضایی-دانشگاه یزد- 1375- ارشد

اعلام جغرافیایی در دیوان اشعار و سفرنامه ناصرخسرو: اشرف گنجویی، نرگس- دکتر کهن- دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

اعلام جغرافیایی در دیوان خاقانی: دکنی، محمدامین- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1370- ارشد

اعلام جغرافیایی در دیوان خاقانی: عظیمی، امیرهوشنگ- دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1375-ارشد

اعلام درکلیات سعدی: فرجی، حسن-دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1379- ارشد

اعلام و اشخاص در مثنوی‌های عطار با توصیفات شاعر:آزاد خواه، شهریار- دکتر دبیران- دانشگاه تربیت معلم- 1381- ارشد

 اغراق در حماسه شاهنامه فردوسی: کیال، حسین- دکتر محمدحسین سعادت فر- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

اغراق و صور گوناگون آن در شاهنامه: ؟ ، فریبا- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1377- ارشد

آفاق اندیشه در شعر دوره  مشروطیت: محمدی، محمدعلی- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- دکتری

آفتاب و سایه در مثنوی: قلی زاده جوریابی، هادی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

آفرینش آدم در سر سجود ملایک: شعبان‌زاده، مریم- دکتر دبیران- دانشگاه تربیت معلم- 1373- ارشد

آفرینش در شعر شاعران برجسته ادب پارسی: رحیمی، محسن- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

آفرینش شاعرانه اشیا در شعر معاصر( نیما- فروغ- شاملو- اخوان- سپهری- آتشی): نقدی زاده، مرضیه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

افسانه شیرین در منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی: پرهیزگاری، مریم-دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1378- ارشد

افسانه کوروش در شاهنامه (ترجمه و تعلیق): متصدی زاده، حمیدرضا- دکتر بهداد قادری-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

افسانه های قوچانی: ارجی، علی اصغر- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

افسانه های محلی گناباد: رحمانیان شهری، حمیدرضا- دکتر رضا  زمردیان- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

افعال و مشتقات ریشه های بای((بایستن)) و شای((شایستن)): عطار، محمد- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

افکار اشاعره در اشعار شاعران قرنهای 5 و 6: محمدزاده، عباسعلی- دکتر اسماعیل قافله باشی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1379- ارشد

افلاک و ستارگان در مخزن الاسرار و هفت پیکر نظامی: صافی، رفعت السادات- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

اقتدار فرهمند در شاهنامه فردوسی: عابدینی، حبیب-دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

اقسام سجع و جناس در کلیله و دمنه: منصوریان سرخگریه، علیرضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

امامت و ولایت از دیدگاه نهج البلاغه و تاثیر آن بر دیوان ناصرخسرو: علی منش، غلامعلی- دکترجعفری- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

امامت و ولایت در دیوان فیاض لاهیجانی: پرنعمت، مریم- دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

امثال و حکم در تاریخ بیهقی: عزیزی، سعید-دکترجلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

امثال و حکم در خمسه نظامی: خرم، محسن- دکتر دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1377- ارشد

امثال و حکم در مثنوی مولوی: دکتر نیری، عزیزه- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1379- ارشد

امثال و حکم شاهنامه: آزادی، خسر و-  دکتر برومند- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

آموزش پرورش و اخلاق و تربیت در قابوسنامه: رضایی، قاسم- دکتر علی اردلان جوان- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

آموزش در ایل قشقایی: صابری، نصرالله- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

انتظار در شعر معاصر(نیما- شاملو- اخوان ثالث- فروغ فرخزاد- سپهری): صیادی، آیت الله- دکتر جلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

انتظار ظهور امام زمان (ع) در شعر فارسی(از دوره قاجار تا امروز): خرم‌آبادی، صدیقه- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

انتقام در شاهنامه فردوسی: کاهیدباصیری، شهربانو- دکتر مرتضی هاشمی- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

اندرز و مطایبه در هفت پیکر نظامی گنجوی: ملکی، فرهاد- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

اندیشه عارفانه حاکم بر کل شاهنامه فردوسی: گنجی جامه شوران، آمنه- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

اندیشه های اجتماعی شعر نو: رضایی، لیلا- دکتر معین- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- ارشد

اندیشه های اجتماعی و انتقادی در شعر سنایی غزنوی: محمدی رخ، اسدالله- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

اندیشه های اخلاقی و اجتماعی شعر پروین اعتصامی(بررسی یکی از مکتب های اخلاقی و اسلامی): قناتی، اعظم- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1379- ارشد

اندیشه های اخلاقی و تربیتی نظامی در مخزن الاسرار: یثربی، رضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

اندیشه های اسماعیلی در اشعار ناصرخسرو: مهرکی، شهریار- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

اندیشه های سیاسی و اجتماعی حافظ: فتحی، غلامرضا- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

اندیشه های عرفانی در شعر فارسی اقبال لاهوری و تجلی آن در جامعه: همدانی، محمدجواد- دکتر موذنی- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

اندیشه های عرفانی عطار در منطق الطیر: اشیبان، الشیماء- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

اندیشه و خیال در شعر شعرای نامی معاصر: باقرزواری، الهه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

اندیشه‌های خیام و بازتاب آن در شعر حافظ: زیارتی، احسان- دکتر حبیب تبرا-آزاد بوشهر- 1381- ارشد

اندیشه‌های روزبه فیروزآبادی (عبدالله بن مقفع): باقری، هدایت- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1375-ارشد

اندیشه‌های قلندری در غزل فارسی (سنایی، عطار، عراقی،  مولوی): قوامی، بدریه- دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم- 1382- ارشد

انسان ،هستی، جامعه در دیوان حافظ: عبداللهی، پروین- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

انسان آرمانی در حدیقه سنایی: عباسی، هما- دکتر محمداسماعیل حنفی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1382- ارشد

انسان در گلستان و بوستان سعدی: نیازکار، فرح-دکتر حسنی-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

انسان شناسی در آثار جامی: دارینی، مریم- دکتر خلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

انسان شناسی در خمسه خواجوی کرمانی: اسداللهی نژادکرمانی، معصومه- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

انسان شناسی در مثنوی معنوی: تشکری، ناصره- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1382- ارشد

انسان شناسی در مثنوی: دلبری، حسین- دکتر قافله باشی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

انسان کامل از دیدگاه سعدی: قنبریان علویجه، منیر- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

انسان کامل در مثنوی مولوی: بشردوست، مجتبی- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1373- ارشد

انسان کامل در مثنوی‌های چهارگانه عطار (منطق الطیر، مصیبت نامه، الهی نامه و اسرارنامه): مظفری وانانی، اصغر- دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم-1382- ارشد

انسان گرایی در شعر سنایی: فرهنگ دوست، شیرین- دکتر محسن مویدی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

انسان و اجتماع از دیدگاه مهدی اخوان ثالث و ایلیا ابوماضی: دهقانیان، جواد- دکتر میرقادری- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

انعکاس افکار ابوسعید ابوالخیر در ادبیات فارسی: مدرسی، ابراهیم- سعید نفیسی- دانشگاه تهران- 1342- دکتری

انعکاس اوضاع اجتماعی در مثنوی: مباشری، محبوبه- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه تربیت مدرس- 1372- ارشد

انعکاس اوضاع اجتماعی قرن هفتم در شعر سیف الدین محمد فرغانی: جهانی، علی محمد- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

انعکاس اوضاع اجتماعی و سیاسی در دیوان سیف فرغانی: افشار، پروین- دکتر اسپرهم- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

انعکاس اوضاع سیاسی و اجتماعی در شعر ملک الشعرا بهار: جهانگرد، فرانک- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

انعکاس دیدگاه قرآن و عرفان از حجاب در مثنوی مولوی و دیوان حافظ: قاسمی، محمدعلی- دکتر سلماسی زاده- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

انعکاس فرهنگ عوام در مثنوی مولانا: کیوان فر، علی اکبر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

انعکاس هنری و بلاغی آیات در مثنوی مولوی: علیزاده خیاط، ناصر- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

انگیزه‌ و عملکرد پهلوانان شاهنامه فردوسی: رحیمی، سعدالله- دکتر نژاد سلیم-دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

انوار الربیع فی انواع البدیع اثر سید علیخان مدنی(م: 120 ه.ق): حق جو، سیاوش- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- ؟- ارشد

انواع تشبیه در دیوان خاقانی: دهقانی فیروزآبادی، محمدحسین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1369- ارشد

انواع کلمه(را) در دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ دانشگاه شیرازی: روح بخشان، علی- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

انواع یاس و ریشه های آن در شعر معاصر: چراغی، رضا- دکتر بشیری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

انیس الشعرا تالیف حکیم میرزا عبدالحمید افسر قزوینی: عجم، محمدجواد- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1371- ارشد

اهریمن و دیو در باورهای کهن و متون حماسی ایران: نوراحمدی، احمد- دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1374-ارشد

اهل طریقت در تفسیر ابوالفتوح رازی: کشاورز، ابوالفضل- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

آواره یمگان و جاذبه های فکری و اندیشه: معدنی، ذبیح الله- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

اوضاع ادبی چهارمحال در دوره قاجار همراه با شرح احوال و معرفی آثار شعرا و نویسندگان بزرگ این دوره: رضایی، حمید- دکتر مظفر بختیار- دانشگاه تهران- 1382- ارشد

اوضاع فکری و فرهنگی ایران از نیمه قرن پنجم تا اوایل قرن دهم : شنجرفی، غلامرضا- دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1377- ارشد

اولین واریسیه در تصوف اسلامی و ادب پارسی: فردهر، نصرت الله- دکترزرین کوب- دانشگاه تهران- 1368- دکتری

آیات و احادیث حدیقه سنایی: چنارانی، علی- دکتر خلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

آیات و احادیث و امثال مثنوی حدیقه الحقیقه سنایی: علوی، فاروق- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

ایران و توران از دیدگاه داستانسرایی: شایگان فر، حمیدرضا-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

ایرانگریی درشعر عصر بیداری: دادفر، محمد- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

آینه خاموش (نگرشی بر تعابیر آینه در غزلیات صائب): تهاری، اکبر-دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

آینه در شاهکارهای ادبی تا قرن هشتم: موسوی، سیده فریبا- دکتر عابدی-  دانشگاه تربیت معلم- 1374- ارشد

آینه در شعر شاعران فارسی تا قرن هشتم: جوانبخت اول، محترم- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

آینه رنگ ونوردرمثنوی مولوی: کارگریان، حسین- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

ایهام و شعر خاقانی: بیجاری، محمدعلی- دکتر مویدی - دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

آیین جنگ در شاهنامه فردوسی: موسوی، کاظم- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا-1375-ارشد

آیین دبیری در نثر فارسی از آغاز قرن 7 تا پایان قرن هشتم: شجاعی، علیرضا- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

آیین زندگی در آثار منثور اخلاقی قرن هفتم: هاشمی، عبدالعلی- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

آیین فتوت: روحانی، ریحانه-دکترمحمدغلامرضایی-دانشگاه یزد- 1375-ارشد

آیین مملکت داری در ادب فارسی تا قرن 8: شریف پور، عنایت الله- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1375- دکتری

آیین مهر و بازتاب آن در منظومه‌های بزرگ عرفانی : شاه  سنی ، علی محمد- دکتر طاووسی- دانشگاه آزاد فسا - 1374- ارشد

آیین مهر و نفوذ آن در جهان: ملک زاده، فاطمه- دکتر محمود طاووسی-دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

آیین های شاهنامه: رفیعی، محمد علی- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

آیین، رسوم و سرگرمیها در اشعار خاقانی: مهربان قزل حصار، رضا- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

 آیین ها در سمک عیار: کلاهچیان، فاطمه- دکتر مصطفوی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1378- ارشد

آیین ها و رسوم درشعر شاعران قرن پنجم از فرخی تا مسعود سعد: تاجیک، حسین- دکتر بصیری- دانشگاه کرمان- 1381- ارشد

آیین ها و آداب و رسوم در قابوسنامه: پیکری، حسیم- دکتر مظفر بختیار- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

آیین‌ها و سنت‌ها در تاریخ بیهقی: فرجامی، علیرضا-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1381-ارشد

آیین های غنایی در شاهنامه:رضائی، ابراهیم- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا-1376-ارشد

با قافله قلندران(تحلیلی بر اشعار فخرالدین عراقی): واعظ پور، رسول- دکتر کامل احمدنژاد- دانشگاه شهید بهشتی- 1375- ارشد

باد صبا در شعر عراقی (سعدی/مولوی/حافظ): موسوی اینجدان،‌ سید حسین- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

بار امانت در نظم و نثر فارسی: دکنی، آذر میدخت- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1380- ارشد

باربد و نکیسا در شعر فارسی: سالاری، قاسم- دکتر موید- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

بازتاب اجتماعی شعر نیما یوشیج: خاکی، یحیی- دکترابوالقاسم رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

بازتاب اساطیر در سبک آذربایجانی(با تکیه بر خمسه نظامی گنجوی): جهانی، محمدتقی- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1381- ارشد

بازتاب افکار و اندیشه های عرفانی در آثار سعدی: خلخالی، هاشم- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1374- ارشد

بازتاب اندیشه اسماعیلیه و اصطلاحات اسماعیلی در دیوان ناصر خسرو: تاجبخش، پروین- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1370- ارشد

بازتاب اندیشه غربت روح در ادبیات عرفانی: چاراویماق، رحمان- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1371- ارشد

بازتاب اندیشه مشایخ صوفیان در مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی(با یزید بسطامی- ابوسعید ابوالخیر-سنایی- عطار): حسن کلهری، شهلا- دکترجلیل تجلیل- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

بازتاب اندیشه های رندی و ملامتی و قلندری در آثاری از عطار: صالح زاده، محمد- دکتر جلیل اکرمی- دانشگاه تبریز- 1378- ارشد

بازتاب اندیشه های مهری در شاهنامه فردوسی: داودآبادی، غلامعباس- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

بازتاب انقلاب مشروطه در اشعار نسیم شمال: شاه بدیع زاده بیدختی، محمد- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

بازتاب اوضاع اجتماعی در شعر دوره قاجار(بهار، ادیب الممالک، دهخدا، ایرج، لاهوتی، نسیم شمال، فرخی، عشقی): مسعودی خراسانی، نسرین- دکتر  اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

بازتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در آثار گویندگان بزرگ دوران معاصر (ایرج میرزا- اخوان ثالث- فریدون توللی- دکتر مهدی حمیدی): علوی، فخرالسادات – دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

بازتاب اوضاع سیاسی و اجتماعی در دیوان قزوینی و میرزاده عشقی: بوریازاده، نجمه السادات- دکتر مدرس زاده-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

بازتاب آیین کشور داری در قرن پنجم از سیاست نامه و قابوسنامه: اسماعیل نیا گنجی، حجت الله- دکتر حبیب االله عباسی- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

بازتاب پیر در دیوان حافظ دانشگاه شیرازی: سوری، حبیب الله – دکتر برومند سعید-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

بازتاب خرد و خردمندی در شاهنامه فردوسی: محمدزاده، سید کریم- دکتر محمود طاووسی-دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

بازتاب رئالیسم در داستانهای نویسندگان پیشرو ایران: تقوی، علی- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1382- ارشد

بازتاب رنگ در دیوان حافظ: جعفری ، سید محمد- دکتر رادفر- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

بازتاب زندگانی مسعود سعد سلمان در آینه شعرش: امینی، سیاوش- دکتر تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1374- ارشد

بازتاب سیمای جامعه در حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی: طایفی، شیرزاد- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

بازتاب شاعرانه روایت های مذهبی و تاریخی و اشاره های اساطیری در قصیده های سنایی: روزبهانی، سعید- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1377- ارشد

بازتاب شخصیت زن در مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی: عرب ساغری،‌ طیبه- دکتر امیر بانو کریمی-دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

بازتاب فرهنگ و گفتار مردم(فولکلور) در آثار داستانی صادق هدایت: پرهیزچوان، مقصود- دکتر دکتر منوچهر اکبری- دانشگاه تهران- 1382- ارشد

بازتاب مسائل اجتماعی در دیوان جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی و دیوان کمال الدین اصفهانی: احمدی، آزیتا- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

بازتاب مسائل اجتماعی- سیاسی در دیوان؟: شکرچیان، ماهرخ- دکتر مدبری- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

بازتاب مسائل اجتماعی و فرهنگ عامیانه در دیوان صائب: عسکری، حکیم- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

بازتاب مسائل تعلیم و تربیت در شاهنامه فردوسی: قصاب زاده گنلری، اطهره- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

بازتاب مسائل دینی و مذهبی در دیوان ملک الشعرا بهار: پوررجبی زرندی، ناصر- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

بازتاب مسائل سیاسی- اجتماعی یک صد سال اخیر ایران در دیوان شعرای کلاسیک این دوره: رضایی، علی عباس- دکتر مصطفوی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

بازتاب معارف اسلامی در دیوان محسن تاثیر تبریزی: نوری، اصغر- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1376- ارشد

بازتاب مقالات شمس تبریزی در مثنوی:پامنازی، مهناز- دکتر محمد سجادی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

بازتاب نامهای جغرافیایی در شعر فارسی(از آغاز تا پایان قرن هشتم هجری): هاشمی، مرتضی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

بازتاب نفی و اقسام آن در مثنوی: سرمدی، امیر- دکتر هما حجتی- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

بازنویسی گرشاسب نامه اسدی طوسی و شرح ابیات مشکل آن: فیروزی، ژیلا-دکتر انوری- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

باستان گرایی در شعر معاصر(نیما/شاملو/اخوان/فروغ/سهراب/شفیعی کدکنی):عمادی، طلعت-دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1378- ارشد

بافت و گرایش های مذهبی شیعی درمتون ادبی و تاریخی فارسی در ایران از آغاز تا پایان عصر قاجاریه: حسنعلی پور، حسن- دکتر ثامنی- دانشگاه چمران اهواز- 1380- ارشد

بام و شام در نظم فارسی از آغاز تا قرن هفتم: حبیبی پوری، رضا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

باورشناسی عارفانه در دیوان حافظ: رضی، احمد- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

باورها در دیوان صائب: قاسمی،‌ اکبر- دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم- 1379- ارشد

باورها و آرمانهای فکری حکیم نظامی گنجوی: اخروی، مهدی- دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

باورها و اعتقادات، آداب و رسوم و امثال و حکم در خمسه نظامی: اطیابی، نرگس- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

باورهای شاهنامه ای در استان کهکیلویه و بویراحمد: علیزاده، سهراب- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

باورهای طبی در دیوان خاقانی: عمران پور شهرضا، محمدرضا- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1371- ارشد

باورهای عامیانه در دیوان خاقانی: عبدی، مهدی- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

باورهای عامیانه در مثنوی معنوی: صادقی، حمیدرضا- دکتر مصطفوی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

باورهای عامیانه در هفت پیکر و خسرو و شیرین نظامی: شرافتی، اسماعیل- دکتر نیکوبخت- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

باورهای مردمی در دیوان صائب: فرضی، عدالت- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1379- ارشد

باورهای همانند ایران پیش از اسلام و اسلامی بر اساس شاهنامه فردوسی و برخی از منابع و مآخذ دیگر: فرصتی جویباری، رضا- دکتر ترابی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

بحث انتقادی جناس و بررسی انواع آن در دیوان شمس: نظرپور، صادق- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

بحث انتقادی جناس و بررسی انواع آن در دیوان قطران تبریزی: یوسفی، احمد- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

بحث تاریخی و ادبی درباره آثار موجود زرتشت بهرام و شرح احوال وی: صفا، فض الله- دکتر صفا ذبیح الله- دانشگاه تهران- 1338- دکتری

بحث در آثار منثور دوره ساسانی از لحاظ سبک و نوادر لغات و قواید مهم دستور: متینی، جلال- بدیع الزمان فروزانفر- دانشگاه تهران- ؟- دکتری

بحث در اشعار و افکار پروین اعتصامی: سلیمانی تپه سری، ابوالحسن- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1374- ارشد

بحث در اندیشه های باطنی حکیم نزاری و مقایسه آن با افکار ناصرخسرو قبادیانی با تکیه بر دیوان آن دو: نجاری، ابراهیم- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1374- ارشد

بحث درباره آثار رشیدالدین و طواط: تویسرکانی، قاسم- بدیع الزمان  فروزانفر- دانشگاه تهران- 1335- دکتری

بحث درباره قابوسنامه: بدوی، امین عبدالمجید- دکتر محمد معین- دانشگاه تهران- 1956- دکتری

بحث و بررسی در واژگان مضمون ساز شعر سعدی: پورفرج زاده محک، دوجا- دکتر ابراهیم قیصری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

بحث و تحقیق در آثار شیخ الاسلام عبدالله انصاری: علی محمد، مژده- دکتر حکمت- دانشگاه تهران- 1333- دکتری

بحثی در تطور بلاغت عربی تا قرن هشتم با ترجمه: آفتابی، عبدالرضا- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1373- ارشد

بحثی در شرح احوال وروزگار و اشعار ابن یمین فریومدی: میرحسینی، ابراهیم- دکتر ماهیار-  دانشگاه تربیت معلم- 1378- ارشد

بحثی در مقایسه نظرگاههای عرفانی حافظ و ابن فارض: زهره وند، سعید- دکتربیات- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1374- ارشد

بحثی درباره تطور کلمه بدیع همراه با صنایع بدیعی مقدمه مرزبان نامه: راشینی، صفورا- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

بحثی درباره تطور واژه(بدیع) مذیل به ترجمه(البدیع) عبدالله بن معتز: آشوری، غلامرضا- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

بحثی درباره شعر عنصری(نکات بلاغی- لغوی): رحمانی، محمد- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

بدایع شعری و صور خیال در شعر حکیم همدانی: حاجی مزدارانی، مرتضی- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

بدیع در دیوان فروغی بسطامی: احمدی، فاطمه- دکتر  سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

بدیع در شعر حافظ: حسن زاده دکتر نیری، محمدحسن- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

بدیع و بیان در اشعار نو اخوان ثالث: باقی، مریم- دکتر علی محمد موذنی- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

براعت استهلال در داستان های کوتاه معاصر: متدین، رقیه- دکتر عطرفی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

برجسته سازی در قصاید خاقانی: فرجی، فرج الله- دکتر علی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

بردگی در ادب فارسی: جعفری، انسیه- دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1376-ارشد

بررسی  نیرنگ و خدعه در شاهنامه فردوسی: صحرایی، قاسم- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

بررسی (اشخاص) در مثنوی: شوهانی، علی رضا-دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم- 1379- ارشد

بررسی ابعاد و گستره تاثیر گفتگوهای قرآنی در ادبیات عرفانی منظوم با تاکید بر مثنوی: گرجی، مصطفی- دکتر دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- ارشد

بررسی آثار جلال آل احمد و صادق چوبک: چنگیزی، علیرضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

بررسی آثار داستانی هوشنگ مرادی کرمانی: توکلی، زهرا- دکتردزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

بررسی آثار و احوال بزرگان تصوف در کشف اسرار میبدی: سعادت شجاع، مراد علی- دکتر عمرانپور- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

بررسی آثار و احوال مجدالدین بغدادی: ارجمندی، فاطمه- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

بررسی آثار و افکار عین القضات همدانی: موسوی، مصطفی- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

بررسی آثار و اندیشه های شهریار: سلمانی، غلامرضا- دکتر مهدی رحیمی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

بررسی اجتماعی، اخلاقی، فلسفی و تاریخی داستانهای اسکندرنامه نظامی: فلاح، اعظم- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1380- ارشد

بررسی اجمالی شعر و ادب اندلس و شرح حال مختصری از احوال و آثار مشهورترین نویسندگان و شاعران این سرزمین: سیاحی، صادق- دکتر امیرمحمود انوار- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

بررسی احوال و آثار ادبی استاد جلال الدین همایی: هاشمی، میترا- دکتر اسحاق طغیانی- دانشگاه اصفهان- 1381- ارشد

بررسی احوال و آثار چهار شاعر پارسی گوی کرد: صادقی، منصور- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

بررسی احوال و آثار سید اشرف الدین حسینی: حسینی بجد، فاطمه- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

بررسی احوال و آثار عمان سامانی: شوشتری زاده، نسترن- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

بررسی احوال و آثار فارسی میرغلامعلی آزاد بلگدامی(1116-1200 ه. ق): عباس، حسن- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1373- دکتری

بررسی احوال و نقد آثار اوحدی مراغه‌ای: رحیمی صادق، سعیده- دکتر مدبری- دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

بررسی اخلاقیات و اندرزنامه های باستان در ادب ایران تا پایان قرن هفتم: آهنگری، فرشته- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

بررسی ادب عرفانی ایران در دوره بازگشت ادبی تا مشروطیت: محمدی، محتشم- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1378- دکتری

بررسی ادبیات داستانی در عصر قاجار با تاکید بر قصه های عامیانه: دشتی، محمد- دکتر دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

بررسی آراء و اندیشه های کلامی شیخ محمود شبستری: فلاح نژاد، تقی- دکتر محسن جهانگیری- دانشگاه تربیت مدرس- 1373- ارشد

بررسی ارزشها و ضد ارزشها در آثار منظوم سعدی: علیزاده بیرجندی، محمدحسین- دکتر   محمد بهنام فر- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

بررسی اساطیر ایرانی در دیوان ناصر خسرو: فخرایی، غلامرضا- دکتر سیداحمد کازرونی، آزاد  بوشهر،  1377- ارشد

بررسی اسطوره در شعر فارسی معاصر: نقوی، نقیب-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1370- ارشد

بررسی اشعار تغزلی هفت شاعر معاصر(فروغ فرخزاد، فریدون توللی، هوشنگ ابتهاج، محمدحسین شهریار، مهدی حمیدی، رهی معیری، نصرالله مردانی): ابوالحسنی، علی- دکتر سعید بزرگ بیگدلی- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- ارشد

بررسی اشعار شاهنامه فردوسی در آثار منثور تا قرن هفتم: کلانتری، سید حسن- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1380- ارشد

بررسی اشیا و مکانهای حماسی در شاهنامه: محمدی، یوسف- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

بررسی اصطلاحات عرفانی در غزلیات سعدی و حافظ: کیخای فرزانه، احمدرضا- دکتر عابدی-  دانشگاه تربیت معلم- 1375- ارشد

بررسی اصطلاحات عرفانی(انسان کامل) عزیزالدین نسفی با توجه به مثنوی معنوی مولوی: هاشمی، سیمین- دکتر عبدالرضا سیف- دانشگاه تهران- 1382- ارشد

بررسی اصطلاحات عرفانی، مسائل تاریخی و اجتماعی و آداب و رسوم: رحیم خوئی، نوروزعلی- دکتر   معصومه معدن کن- دانشگاه تبریز- 1376- ارشد

بررسی اصطلاحات فقهی، اصولی، کلامی، فلسفی و منطقی کشف المحجوب هجویری: اسداللهی، خدابخش- خلیل حدیدی- دانشگاه تبریز- 1378- ارشد

بررسی اصطلاحات موسیقی در دیوان خواجوی کرمانی: جوزی، مصطفی- دکتر ماهیار-  دانشگاه تربیت معلم- 1378،ارشد

بررسی اصطلاحات موسیقی در غزلیات امیرخسرو دهلوی: نوربخش کرمله، مهرناز-دکتر انوری- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

بررسی اصطلاحات و مفاهیم اخلاقی و ارزشهای انسانی در کلیات سعدی: امیربیگی، انیس- دکتر اصغر دادبه- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

بررسی اصول ساختمانی لغات مرکب در زبان فارسی و سوابق آن در زبانهای باستانی ایران: رضایی، جمال- محمد مقدم- دانشگاه تهران- 1333- دکتری

بررسی اعتقادات عامه در خمسه نظامی:پورقاسمی، سیروس- دکتر میرهاشمی- دانشگاه تربیت معلم- 1381- ارشد

بررسی اعلام جغرافیایی در دیوان‌های عنصری، فرخی و منوچهری: حیدری آبادی پور، مهناز- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

بررسی اعلام دیوان حافظ: واشقانی، ابراهیم- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1377- ارشد

بررسی الگوهای دینی در شخصیت پردازی در شعر زنان معاصر با تکیه بر 5 شاعر: عبدالهی، زهرا- دکتر سنگری- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

بررسی انتقادات اجتماعی و سیاسی در قصاید سنایی: محمدزاده، مریم- دکتر جلیل اکرمی- دانشگاه تبریز- 1382- ارشد

بررسی انتقادی شعر امروز جنوب: رئیسی، عبدالله، دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ارشد

بررسی انتقادی گزیده‌های نظم دانشگاه پیام نور: طغیانی، محمدرضا- دکتر مشیدی- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

بررسی انتقادی نمایشنامه نویسی در ایران: صباغی، علی- دکتر غلامحسین شریفی- دانشگاه اصفهان- 1379- ارشد

بررسی انتقادی و مقایسه لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیر خسرو: فولادی، غلامرضا- دکتر  سیروس شمیسا- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

بررسی اندیشه در شعر پنج شاعر بزرگ شعر نو: صفایی، محمد- دکتر سید حسین فاطمی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

بررسی اندیشه های اجتماعی چهار شاعر معاصر(نیما، اخوان، شاملو، سپهری): اشرف حسینی، علی- دکتر محمد مهدی پور- دانشگاه تبریز- 1381- ارشد

بررسی انسان از دیدگاه علامه اقبال لاهوری: محبتی، مهدی- دکترمحمد جاوید صباغیان- دانشگاه فردوسی مشهد- 1370- ارشد

بررسی انطباق مرائی سروش اصفهانی و یغمای جندقی با مقاتل: کاوه نصرآبادی، محمد هادی- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

بررسی انواع استعاره در جلد پنجم شاهنامه: عباسی عقدا، محمود- دکتر اسحاق طغیانی- دانشگاه اصفهان- 1380- ارشد

بررسی انواع استعاره در دیوان صائب تبریزی: صدیقی پاشاکی، فاطمه- دکتر  سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1375- ارشد

بررسی انواع تشبیه و استعاره در غزلیات حافظ: موسی پور، یاسر- دکتر حبیب الله طالبی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

بررسی اهمیت و کارکرد(مثال) به عنوان بخشی بنیادین در خرد ساختار فرهنگهای عمومی یک زبانه: جعفری، زهرا- دکتر علی اشرف صادقی- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

بررسی آوایی، دستوری و واژگانی گویش سیستان: عمرانی، غلامرضا- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

بررسی اوزان شعری بعد از اوزان نیمایی: بی بی نقیب، مریم- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1381- ارشد

بررسی اوصاف طبیعت در شاهنامه فردوسی: دینداری، ابراهیم- دکتر دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1380- ارشد

بررسی اوضاع و احوال امین بلیانی عارف نامدار قرن هشتم هجری: مرادی کازرونی، مهدی- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

بررسی آیین ایزدیان بر مبنای آثار مکتوب سنتهای شفاهی: مارونی، عبدالقادر- دکتر آموزگار- دانشگاه تهران- 1373- دکتری

بررسی بازیچه‌ها و بازیچه‌های ایرانی در دیوان خاقانی: درینی، اسماعیل- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

بررسی باورهای عامیانه در آثار عطار نیشابوری: معصومی، طیبه- دکتر مستعلی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

بررسی برخی از جنبه های بلاغی و ادبی سوره فرقان ضمن مقایسه بخشهای تفاسیر تبیان و مجمع البیان: شریفی ازغندی، سمانه- دکتر محمد رادمنش- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

بررسی برخی ویژگیهای دستوری در گویش ابیانه: امینی ابیانه، فرح- دکتر  سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1373- ارشد

بررسی بعد ادبی حضرت امام خمینی(ره) و تاثیر افکار معظم له در ادبیات فارسی: اسدی، محمدرضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تبریز- 1370- ارشد

بررسی بلاغی تشبیه و تحقیق دستوری ساختار اسامی و صفات مرکب در دیوان منوچهری دامغانی: شلویری، ابراهیم- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1369- ارشد

بررسی بوف کور از دیدگاه علم معانی: امکانی، محمد- دکتر مستعلی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

بررسی پارادوکس در بخشی از غرلیات بیدل و پیشینه آن در کتب بلاغی و کاربرد آن در شعر فارسی: برجساز، غفار- دکتر ماهیار-  دانشگاه تربیت معلم- 1376- ارشد

بررسی تاثیر سبک هندی بر شعر امیری فیروز کوهی، هادی رنجی، خلیل سامانی و رهی معیری: کاردگر، یحیی- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

بررسی تاثیر سعدی در شبه قاره بر اساس تالیفات و تصنیفات پیرامون احوال و آثار شیخ در حوزه یاد شده: ثاقب، محمداقبال- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

بررسی تاثیرات سوانح العشاق برنامه های عین القضات و اشعار فخرالدین عراقی: کمال موسوی، اکرم- دکتر مریم ابوالقاسمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

بررسی تاریخ اساطیری پیشدادیان(با توجه به اوستا و پاره ای از متون پهلوی، شاهنامه و دیگر متون فارسی و عربی): ولی پور هفشجانی، شهناز- دکتر  سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

بررسی تحلیل نمادها درکلیات شمس بر اساس 500 غزل اول دیوان : جعفری، فرشته- دکتر مشیدی- دانشگاه اراک- 1381- ارشد

بررسی تحلیلی ابعاد وجودی انسان در ادبیات عرفانی: کوپا، فاطمه- دکترمحسن جهانگیری- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- دکتری

بررسی تحلیلی جانوران در ادب فارسی: عبدالهی، منیژه- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1378- دکتری

بررسی تحول زبان تصوف در تفسیرهای عرفانی تا قرن پنجم: مشرف الملک، مریم- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- دکتری

بررسی تحول مضامین در داستانهای کوتاه(از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان دفاع مقدس): سلیمانی خواه، لیلا- دکتر دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- ارشد

بررسی تشبیه در دیوان ناصر خسرو: شیخی نژاد، مهدی- دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم- 1381- ارشد

بررسی تشبیه و استعاره در خطبه های نهج البلاغه: حق جو، سیاوش- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

بررسی تشبیه و انواع آن در قصاید خاقانی: جعفری، سیداکبر- دکتر ماهیار-  دانشگاه تربیت معلم- 1376- ارشد

بررسی تطبیق ی فضایل و رذایل در گلستان و اخلاق ناصری: جمالی، سید منصور- دکتر یحیی طالبیان-دانشگاه آزاد جیرفت- 1377- ارشد

بررسی تطبیقی آئین ها و اساطیر ایرانی: طحان، احمد- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

بررسی تطبیقی اصطلاحات عرفانی در آثار مصباح- الهدایه، مرصادالعباد، شرح گلشن راز و کیمیای سعادت: شاه محمدی، محمدکاظم- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1378- ارشد

بررسی تطبیقی اصطلاحات عرفانی و صوفیانه در رساله قشریه، شرح تعرف و کشف المحجوب: وفایی سورکی، علیرضا- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1377- ارشد

بررسی تطبیقی ترجمه قرآن مجید از آیه الله مکارم دانشگاه شیرازی با ترجمه استاد فولادوند: زارع خضری، محمدحسن- دکتر شاهرخ محمدبیگی- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

بررسی تطبیقی چهل سال غزل معاصر ایران(دهه سی تا هفتاد): معتمد، رضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

بررسی تطبیقی حکمت در آثار سپهری و جبران خلیل جبران: سعیدی، عبدالرضا- دکتر میرقادری- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

بررسی تطبیقی داستان فرود در شاهنامه فردوسی: مروری مقدم شهری، حسین- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1377- ارشد

بررسی تطبیقی داستان یوسف و زلیخا (در تورات، قرآن و):سید صادقی، محمود-دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1374-ارشد

بررسی تطبیقی شخصیت های اساطیری و حماسی با شخصیت های حماسی آنها در شاهنامه: ستاری، رضا- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- دکتری

بررسی تطبیقی ضرب المثلهای فارسی و عربی(بر اساس امثال و حکم دهخدا از حرف الف تا پایان حرف ث: فضلی، راضیه- دکتر ریاحی- دانشگاه شیراز- 1382- ارشد

بررسی تطبیقی کلیله و دمنه با ترجمه داستان‌های بید پای: قهوه‌چی، علی- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1382- ارشد

بررسی تطبیقی کلیله و دمنه و مرزبان نامه: رضایی، محمود- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

بررسی تطبیقی کهن الگوها در شاهنامه فردوسی: قاسمی، علیرضا- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

بررسی تطبیقی گویشهای ایرانی: صبا، حسنعلی- دکتر محمد مقدم- دانشگاه تهران- 1342- دکتری

بررسی تطبیقی مضامین شعری حافظ و ابن فارض: پرند، مریم-دکتر میرقادری-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

بررسی تطبیقی مضامین مشترک شعری فروغ فرخزاد و نازک الملائکه: قدم یاری، محمد-دکتر میرقادری-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

بررسی تعالیم اخلاقی و عرفانی در مثنوی مولانا: گل افشانی، رشید- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

بررسی تفسیر متداول ترین آیات قرآنی در امهات کتب عرفان فارسی: سلطانی، منظر- دکتر قاسم انصاری- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

بررسی تفکر شیعه در شعر دوره صفویه: طغیانی اسفرجانی، اسحق- دکتر حسن دکتر سادات ناصری- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

بررسی تلمیح در شعر 5 شاعر معاصر(توللی، مشیری، ابتهاج، خوئی، آتشی): محمودی، علیرضا- دکتر دکتر محمدحسین محمدی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1378- ارشد

بررسی تمثیل حیوانات در ادبیات کودکان داستانی ایران درعرصه گذشته و حاضر: قربانی، حسن- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

بررسی تمثیل در خطبه ها و نامه های نهج البلاغه(با نگرشی به ترجمه های پارسی آن): دهنبی، حمید- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

بررسی تمثیلات نثر چهارم مثنوی معنوی: صلاحی، رجبعلی- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

بررسی جامعه شناسی آثار داستان جلال آل احمد: ابراهیم زاده، نستری- دکترابوالقاسم رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

بررسی جایگاه دکتر شفیعی کدکنی به عنوان محقق در ادبیات فارسی: روایانی، وحید-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1383- ارشد

بررسی جریان تصوف در دوران صفوی: مهدوی سعیدی،‌ محمدرضا- دکتر داریوش صبور-دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

بررسی جریانهای حاشیه‌ای شعر معاصر: طاووسی آرانی، طیبه- دکتر فتوحی- دانشگاه تربیت معلم- 1380- ارشد

بررسی جلوه های بدیع و بلاغت در نفثه المصدور: بهنام، رسول- دکتر دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1374- ارشد

بررسی جلوه های علم بیان در شعر نیما یوشیج: تبریزی، رحیم- دکتر دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1376- ارشد

بررسی جلوه های فرهنگ عامیانه در شعر نظامی: الهامی، فاطمه- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

بررسی جلوه های موسیقی شعر در غزلیات شمس: شکوری هشتجین، فریبا- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- ارشد

بررسی جنبه های اجتماعی اشعار حافظ: حاتمی، خلیل- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

بررسی جنبه های ادبی(لفظی و معنوی) احجار کریمه در ادب فارسی: کوشان، ایوب- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1376- ارشد

بررسی جنبه های بلاغی و آگهی های تبلیغاتی: نجمی، مریم- دکتر دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

بررسی جنبه های رئالیستی شخصیت و آثار صادق هدایت: جلوداریان، امید- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

بررسی جنبه های روایی و داستانی در تاریخ بیهقی: خلخالی، نادر- دکتر سلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1378- ارشد

بررسی جهان بینی و اندیشه‌های عرفانی عین القضاه همدانی: یوسفی، علی – دکتر علی رضا مظفری- دانشگاه ارومیه-1382

بررسی چند اسطوره ایرانی و بازتاب آن در متون اسلامی: شهرستانی، سوده- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

بررسی چهره زن در آثار سیمین دانشور و جلال آل احمد: فهندژسعدی، لاله- دکتر آتش سودا-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

بررسی حسامیزی در دیوان صائب: بیروانوند، سعید- دکتر عباسی- دانشگاه تربیت معلم- 1382- ارشد

بررسی حسن تعلیل در شعر فارسی: جعفری، فاطمه- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

بررسی حقیقت محمدیه در مثنوی مولوی و قصیده تائیه ابن فارض: فهیمی کرک تپه، سولماز- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

بررسی حکایات در کشف المحجوب: شاه حسینی، عبدالمجید-دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

بررسی حکایات گلستان با الهام از اصول داستان نویسی نوین: جبری، سوسن- دکتر محمدی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- ارشد

بررسی حکایات گلستان با الهام از اصول داستان نویسی: جبری، سوسن- دکتر محمدی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- ارشد

بررسی حکایتهای فارسی از زبان حیوانات(فابلهای فارسی) تا قرن دهم: تقوی، محمد- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

بررسی خصوصیات سبکی آثار غنایی نظامی: نقدی یوسف آبادی، اسماعیل- حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

بررسی خوارق عادات و کرامات عارفانه در کلیات سعدی: جعفری، محمدرضا- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1361- ارشد

بررسی داستان بیژن و منیژه از دیدگاه هنر داستان پردازی و اسطوره شناسی: بیات بابلقانی، حسین- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

بررسی داستان پیامبران در دیوان شاه نعمت الله ولی: محمد قتاتغشانی، آمنه- دکتر یحیی طالبیان- دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

بررسی داستان های شاهنامه فردوسی از نگاه ادبیات نمایشی: رضوی، نورالله- دکتر خلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

بررسی داستانهای شاهنامه فردوسی از نگاه ادبیات نمایشی: رضوی، نورالله- دکتر خلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- ؟- ارشد

بررسی در اصطلاحات عرفانی و قلندری غزلیات شناسی: وابوجویباری، علی-دکتر انوری- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

بررسی درونمایه های شعری چهار شاعر معاصر(ملک الشعرای بهار، نیما یوشیج، اخوان ثالث، امیری فیروزکوهی): زرقانی، مهدی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

بررسی دستوری حروف در گلستان سعدی: مشاوری، زهره- جمشید مظاهری- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

بررسی دلتنگی در آثار شش شاعر زن معاصر(سیمین بهبهانی، فاطمه راکعی، طاهره صفارزاده، فروغ فرخزاد، سپیده کاشانی و صدیقه وسمقی): خدادادی مهاباد، معصومه- سعید بزرگ بیگدلی- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- ارشد

بررسی ده قصیده از دیوان خاقانی شاعر صبح: پیامنی، بهناز- دکتر امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

بررسی دیباچه و مقدمه متون نثر قرن چهارم تا دهم: کر، احمد-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- ارشد

بررسی دیباچه‌های منثور از قرون اولیه تا قرن هشتم: اویسی، معصومه- دکتر عبدالله طلوعی آذر- دانشگاه ارومیه-1383-ارشد

بررسی دیدگاههای ادبی: بهرام پورعمرانی، احمدرضا—دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

بررسی دیدگاههای مولانا در مثنوی: محمدیان، حسن- دکتر احمد تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

بررسی دیوان حاج ملاهادی سبزواری(اسرار): عطایی رویانی، حسن- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- ارشد

 بررسی دیوان حاج ملاهادی سبزواری: عطایی رویانی، حسن- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- ارشد

بررسی دیوان حکیم قاآنی دانشگاه شیرازی: نوشادی فر، مراد- دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

بررسی رابطه وزن با محتوا در اشعار خاقانی، نظامی، انوری: ناصرزاده، افسانه- دکتر وحیدیان کامیار - دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

بررسی رسائل و مکاتیب در ادب فارسی: جواهری، فاطمه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

بررسی رساله الطیور تا قرن نهم هجری و مقایسه آنها با منطق الطیر عطار: لاغرفیروزجایی، علی- دکتر بیات- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

بررسی رمان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی: رضایی، غلامرضا- دکتر محمدحسین محمدی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1379- ارشد

بررسی رمان کلیدر: دکتر امامی، صابر- دکتر انوری- دانشگاه تربیت معلم- 1370- ارشد

بررسی رمان نوجوان در ایران: دکترصرفی، حسین- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

بررسی روشنفکری دینی در تذکره الاولیای عطار: تاج نیا، کیمیا- دکتر رادفر- دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

بررسی ریشه شناسانه و معانی واژه‌های مرکب در شاهنامه: راشدی، یاسین- دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1375-ارشد

بررسی زبان شعر از دیدگاه نحو و واژگان: علی پور، مصطفی- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

بررسی زبان شناختی گویش زرند: بابک،علی- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

بررسی زبان کردی، مقایسه و ارتباط آن با زبان فارسی: رخزاری، علی- دکترسلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1371- ارشد

بررسی زبان و سبک سعدی در غزلیات: خدیش، پگاه- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

بررسی زمینه های بیانی در شعر نیما: انصاری، مصطفی- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1376- ارشد

بررسی زمینه های فکری در صور خیال اشعار(شاملو، مهدی اخوان ثالث): نیرومند بیهقی، مرجان- علی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

بررسی زمینه‌های اجتماعی طنز در آثار طنزسرایان قرن هشتم و نهم: نیکوکار، محمدتقی-دکتر سیدمحمد حسینی شبانان-دانشگاه یزد-1383-ارشد

بررسی زندگانی وا حوال و اشعار عماد خراسانی: رضوان، فرشاد- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

بررسی زندگی و آثار بزرگان و مشایخ بلیان: حسن زاده، سیما-دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1382- ارشد

بررسی زندگی و آثار میرزا حبیب اصفهانی: موحدی، محمدباقر- مظفر بختیار- دانشگاه تهران- 1382- ارشد

بررسی زندگی و احوال و آثار قشیری: اکبری، مرضیه- دکتر کهن- دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

بررسی زهد در ادبیات عرفانی فارسی تا قرن هشتم هجری: نژادچری، محمدعلی- دکتر خالقی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

بررسی زیبا شناسی اشعار بهار: فرامرزی کفاش، ریحانه- دکتر عباس محمدیان-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

بررسی زیبایی های بدیعی وبیانی در دیوان عراقی: شهرکی، فاطمه- دکتر دکتر حبیب جدیدالاسلامی- دانشگاه آزاد بیرجند-  1380- ارشد

بررسی ساختار جمله در آثار صادق هدایت: میرپوریان، معصومه- دکتر مجتبی منشی زاده- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

بررسی ساختار داستانهای حیوانات در ادبیات کودکان در گروه سنی ب و ج: رضایی، نرگس- دکترغلامحسسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- ارشد

بررسی ساختار زبان شعری مهدی اخوان ثالث: قلمی فرد، یعقوب- دکتر وحیدیان کامیار - دانشگاه چمران اهواز- 1371- ارشد

بررسی ساختار فعلهای واژگانی در تاریخ بیهقی: امینی، رضا- دکتر وفایی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

بررسی ساختار گرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران: راعی، لیلا- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

بررسی ساختار و دورن مایه کتابهای درسی ادبیات دوره دبیرستان 79-80: صفری فروشانی، حکمت الله- دکتر دبیران- دانشگاه تربیت معلم- 1381- ارشد

بررسی ساختاری حکایتهای غیر تاریخی جوامع الحکایات: واعظ زاده، فائزه- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

بررسی ساختاری و محتوایی شعر سپید در دهه شصت و هفتاد: بخشوده، حبیب الله- دکتر امامی، تشکری- دانشگاه چمران اهواز- 1383- ارشد

بررسی ساختاری و محتوی شعر جنگ(جنگ ایران و عراق): کافی کنگ، غلامرضا- دکتر حسنلی- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

بررسی ساختمان فعل و جمله در بوستان سعدی: عبدالهی، محبوبه- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1367- ارشد

بررسی سبک آثار بابا افضل کرمانی: علیپور، صدیقه- دکتر مدبری- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

بررسی سبک آثار داستانی جلال آل احمد: قیصری، حشمت- دکترابوالقاسم رادفر- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

بررسی سبک اخوان بر محور موسیقی شعر: بیجا، حسین- دکتر مریم مشرف- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

بررسی سبک شعر فروغ فرخزاد و  سهراب سپهری: ریحانی، محمد- دکترقیصر امین پور- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

بررسی سبک شناختی شعر جمال الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی و تأثیر پذیری ازسعدی: کوهستانی، احمد – دکتر مدرس زاده-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

بررسی سبک شناختی غزلیات حافظ: شریفیان، محمدعلی- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

بررسی سبک شناسانه اقتفاهای حافظ و سعدی: رهایی، جعفر- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1376- ارشد

بررسی سبک شناسانه اقتفاهای صائب از حافظ: صیادراجبی، سالومه- دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

بررسی سبک شناسانه شعر دکتر مهدی حمیدی دانشگاه شیرازی: دشتی، محمد هادی- دکتر مدرس زاده-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

بررسی سبک شناسی شعر حافظ: ابراهیمی، مختار- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1375- ارشد

بررسی سبک هندی در اشعار کلیم کاشانی: فلکی، عطاءالله- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

بررسی سبک و زبان و نکات بلاغی مرزبان نامه: اربابی، مهناز- دکتر سید حسین فاطمی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

بررسی سبکی سی قصیده از سلمان ساوجی: شعبانلو، علیرضا- دکتر وفایی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- ارشد

بررسی سنجش خسرو و شیرین نظامی با خسرو و شیرین در شاهنامه فردوسی: احسانی، امان‌ الله- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

بررسی سیر افکار و عقاید صادق هدایت با تکیه بر آثار وی: کشوری، شاهرخ- دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1382- ارشد

بررسی سیر تحول نثر شاعرانه متصوفه تا قرن هفتم: حسینی، محسن- دکتر  پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- دکتری

بررسی سیر نقد داستان در ایران از سال 57 تا 67: طهرانی ثابت، ناهید- دکتر ابوالقاسم رادفر- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- ارشد

بررسی شاهنامه بنداری در مقابله با شاهنامه فردوسی: شیوا، علی- دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382 ارشد

بررسی شخصیتهای داستانی آثار جلال آل احمد: یکه باش، سوسن- دکتر رستگارفسایی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

بررسی شخصیتهای داستانی آثار عطار نیشابوری: کرکچیان، اکرم-  دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

بررسی شخصیتهای داستانی خسرو و شیرین نظامی در شعر معاصر فارسی(از مشروطه تاا مروز): صیاد راجبی، سمیرا- دکتر منوچهر اکبری- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

بررسی شخصیتهای عرفانی در مثنوی: مشهور، پروین دخت- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

بررسی شراب و باده در آثار منظوم سعدی و حافظ: حیاتی، کریم- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1378- ارشد

بررسی شعر انقلاب در دهه 60: کاکائی عبدالجبار- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

بررسی شعر بانو، شعر ادبیات معاصر با تکیه بر آثار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی سپیده کاشانی و طاهره صفارزاده: حسین زاده بولاقی، شهربانو- دکتر حبیب جدیدالاسلامی- دانشگاه آزاد بیرجند-  1382- ارشد

بررسی شعر برخی از سنتی سرایان معاصر: قانون، پیام- دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

بررسی شعر سپهری از نظر زبانشناسی و زیبایی شناسی: صالحی نیا، مریم- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1380- ارشد

بررسی شعر شاعران بی دیوان از دیدگاه زیبایی شناسی و انواع ادبی: دلبری، مرتضی- دکترقوام- دانشگاه فردوسی مشهد- 1381- ارشد

بررسی شعر شیعه تا قرن 10 در فارسی و عربی: شیخ مونسی، حوریه- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

بررسی شعر مقاومت افغانستان: زرکوب، فضل الله- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1371- ارشد

بررسی شعر مهاجرت افغانستان(در ایران): کریمی، کبری-دکتر دکتر سلطان حمید سلطان- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1380- ارشد

بررسی شکل حکایت در منظومه‌های عرفانی (حدیقه سنایی، مصیبت نامه، مثنوی مولوی): نخبه زارع، معصومه- دکتر فتوحی- دانشگاه تربیت معلم-  1382- ارشد

بررسی صفت در فارسی از دیدگاه صرف(تجزیه) و نحو(کاربرد) و تطبیق آن با صفت عربی: صدرالحفاظی، مهدی- دکتراحمدی گیوی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

بررسی صنایع بدیعی(لفظی و معنوی) در بوستان سعدی: داوران، ناصر- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1379- ارشد

بررسی صنایع لفظی مرزبان نامه: ملکی، عادل- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1378- ارشد

بررسی صور خیال (بیان) در دیوان کمال الدین اسماعیل: خسروی حزیری، رضا-دکتر جوکار-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

بررسی صور خیال 3 شاعر معاصر(نیما، سهراب و اخوان): ولی مقدم، فرزین- دکتر محمدحسین محمدی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1380- ارشد

بررسی صور خیال در اشعار فروغ فرخزاد: عاملی رضایی، مریم- دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد

بررسی صور خیال در اشعارادیب الممالک فرهانی:صالحی نظام آبادی،قاسم-دکترمحمد حسن حسن زاده-دانشگاه آزاد اراک-1375-ارشد

بررسی صور خیال در خسرو و شیرین نظامی: ملکی، عسگر- دکتر برات زنجانی- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

بررسی صور خیال در دیوان بیدل دهلوی: مهربان، جواد- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

بررسی صور خیال در دیوان سلمان ساوجی: شریفی، عبدالرضا- دکتر طالبیان-  دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

بررسی صور خیال در شعر شاعران پارسی گوی تا قرن 6 هجری: حدادنیا، راضیه- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

بررسی صور خیال در شعر معاصر از لحاظ تشبیه استعاره: افضلی، رضا- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1371- ارشد

بررسی صور خیال در شعر معاصر کودکان و نوجوانان: ارمغان، علی- دکتر حسنلی- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

بررسی صور خیال در منظومه خسرو شیرین نظامی: نصرتی، منوچهر- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1375- ارشد

بررسی صور خیال شعر مسعود سعد سلمان: یزدانی، حسین- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1373- ارشد

بررسی صور و خیال و سبک اشعار عمعق بخاری همراه با فرهنگنامه: آهنگری، فرشته- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

بررسی صورت و محتوای داستانهای حدیقه سنایی: شعبانی، محمد- دکتر ثامنی- دانشگاه چمران اهواز- 1371- ارشد

بررسی طبقات اجتماعی و فرهنگی از نگاه حافظ: شهبازی، ایرج- دکتر سلطان حمید سلطان- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

بررسی ظرفیت های ادب غنایی در بازآفرینی سینمایی(با تاکید بر منظومه های عاشقانه): حیاتی، زهرا- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

بررسی عشق از دیدگاه مولوی، سعدی، حافظ: زحمتکش، احمد- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

بررسی عشق در آثار سعدی: قلی زاده، شعبان محمد- دکتر وفایی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- ارشد

بررسی عشق در سبک خراسانی و عراقی: علوی، بشیر- دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1378- ارشد

بررسی عشق و عرفان در شعر شهریار: علیاری، ‌شمسی- دکتر سید احمد حسینی کازرونی- دانشگاه آزاد بوشهر- 1381- ارشد

بررسی عقاید کلامی در آثار ناصرخسرو: کوپا، فاطمه- دکتر محسن جهانگیری- دانشگاه تربیت مدرس- 1373- ارشد

بررسی عقل و عشق در مثنوی معنوی: کاظمی، داریوش- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

بررسی علم بیان در بوستان سعدی: دانشگاه شیرازی، فریدون- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1380- ارشد

بررسی علم بیان در غزلیات سعدی: شیخی، یحیی- دکتر ترابی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1374- ارشد

بررسی علمی دستور زبان فارسی درکتابهای آموزشی دوره متوسطه: پرهیزگار، حسین- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

بررسی عناصر تصویرساز در غزلیات خواجو: نجاتی، محسن- دکتر دبیران- دانشگاه تربیت معلم- 1379- ارشد

بررسی عناصر داستان د ررمان های احمد محمود: عابدی، حمزه- دکتر عطرفی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

بررسی عناصر داستان در شاهنامه فردوسی: ابدالی، محمد حسین-  دکتر مشیدی،‌ ذوالفقاری- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

بررسی عناصر صورخیال در خسرو و شیرین نظامی: پورایرج، محمدرضا-دکترمحمد غلامرضایی-دانشگاه  یزد- 1376- ارشد

بررسی عناصر فرهنگ عامه در قصاید خاقانی: بهنام فر، محمد- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1372- ارشد

بررسی عنصر خیال در غزلیات سعدی: چاوشی، حسین- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

بررسی عنصر رنگ در شعر معاصر و فروغ فرخزاد: مهرآبادی، زهرا- بشیری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

بررسی عنصر رنگ و جلوه های آن در شاهنامه فردوسی: احمدیان، لیلا- دکتر حسنلی- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

بررسی عوامل و انگیزه های جنگ در شاهنامه فروسی: جعفری، حسین- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1374- ارشد

بررسی غزلهای سیمین بهبهانی: حیدری، لیلا- دکتر عمرانپور- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

بررسی فرهنگ عامه در کتاب داستانهای کودکان و نوجوانان: بیدی، رویا- دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم- 1380- ارشد

بررسی فن شرح حال نویسی در ایران از گذشته تا حال: بهروش، پرهین- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1364- ارشد

بررسی قالبهای شعر فارسی از آغاز تا اول قرن ششم: مسرت، مهین- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1375- ارشد

بررسی قصه حضرت سلیمان(ع) در شعر شاعران برجسته ادب فارسی(تا قرن هشتم): رضی، احمد- محمود عابدی- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

بررسی قصه های و تمثیل ها و مضامین مشترک حدیقه الحقیقه و مثنوی معنوی: شاهمردانی، کرم- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1373- ارشد

بررسی کاربرد دو عنصر گل و رنگ در ادبیات منظوم قرون 4 و 5: اسکوئی، نرگس- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1377- ارشد

بررسی کاربرد رنگ ها در ادب فارسی: کریمی، پرستو- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

 بررسی کتب اخلاقی تا قرن نهم: حدیدی، خلیل- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- دکتری

بررسی کلیله و دمنه از رهگذر تمثیل: جعفری، ابراهیم- دکتر حبیب الله طالبی-دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

بررسی کنایات در شاهنامه فردوسی: برومند، پرواندخت-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

بررسی گلستان سعدی از دیدگاه علم معانی: صالحی اورنچلویی، فاطمه- دکتر مریم مشرف- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

بررسی گلها، گیاهان و درختان در دیوان شاعران قرن چهارم و پنجم: دکتر محمدفاضلی، سکینه- دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم- 1374،ارشد

بررسی گویش سبزوار،گاخ وباشتین بروغن: بروغنی، ابوالفضل- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

بررسی گویش شهری بختیاری: داودی پور، غلامرضا-دکترعلی محمد حق شناس- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

بررسی گویش مردم سیستان: بهاری، محمدرضا- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد بیرجند- 1374- ارشد

بررسی گویش مردم گناباد: پهلوان، علی محمد- دکتر ترابی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1373- ارشد

بررسی گویش نهبندان(منطقه خوان شرف): سالاری، مهدی- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1378- ارشد

بررسی گویش نیشابوری(توصیف زبان شناختی): مقیمان، سهیلا- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

بررسی گویش و فرهنگ عامه روستاهای تات اسفراین: رمضانیان، علیرضا- دکتر  نادر جهانگیری-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

بررسی لغات و اصطلاحات کرمانی در کلیات ادیب قاسمی کرمانی: الهی چترودی، شایسته- دکتر مدبری-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

بررسی لغات و ترکیبات و اصطلاحات دیوان فرخی سیستانی و مسائل: شیخانی، عبدالله- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1375- ارشد

بررسی مبانی زهد و عرفان در شعر سنایی: مصلی نژاد، معصومه- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

بررسی متون نمایشی از دیدگاه ادبی و حوزه های زبانی از دوره مشروطه به بعد: کهنسال، مریم- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1376- ارشد

بررسی مجالس المومنین قاضی نورالله شوشتری: عادلی، اشرف- احمد احمدی- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

بررسی محتوایی آثار و احوال فریدون مشیری: ابراهیم آبادی، علیرضا- دکتر مهدی رحیمی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

بررسی محتوی در اشعار یغمایی: معصومی، عبدالاعلی- متینی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1364- ارشد

بررسی مذاهب و فرقه های متصوفه در کشف المحجوب هجویری: عزیززاده، ابوالفضل- خلیل حدیدی- دانشگاه تبریز- 1377- ارشد

بررسی مراتب زبانی در آثار سید محمدعلی جمال زاده: جوانبخت اول، جعفر- دکتر انوری-  دانشگاه تربیت معلم- 1376- ارشد

بررسی مراتب(گونه ها) زبان در آثار جلال آل احمد: حاذقیان، خلیل- حسن انوری-دانشگاه آزاد سبزوار- 1379- ارشد

بررسی مراحل عرفان در کشف المحجوب هجویری و مقایسه آن بارساله قشیریه:وفایی جوکار،محمدعلی-دکترمشیدی-دانشگاخ اراک-1380-ارشد

بررسی مسائل اجتماعی در آثار برجسته منثور قرنهای 5 و 6: اسماعیلی، فاطمه-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

بررسی مسائل اجتماعی در کلیات عبید ذاکانی: مهرابیان، ولی اله-دکتراحمد رنجبرحسینی- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

 بررسی مسائل اجتماعی و تاریخی در نصیحه الملوک و کیمیای سعادت و: رسمی، عاتکه- دکتر معصومه معدن کن- دانشگاه تبریز- 1378- ارشد

بررسی مسائل اجتماعی و خانقاهی در صفوه الصفا: رضایی اهوانوئی، طیبه- دکتر معصومه معدن کن- دانشگاه تبریز- 1381- ارشد

بررسی مسائل مربوط به علم بیان و بدیع در آثار بازمانده از دوره طاهریان و صفاریان و: اصغری، احمد-  دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1374- ارشد

بررسی مضامین اخلاقی با نگاه به تمثیلات در یکصد غزل صائب تبریزی: رودسرابی، زهرا- علی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

بررسی مضامین اخلاقی در منظومه های عطار: عصمتی، عباس- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

بررسی مضامین شعر کودک در دهه 60:رئیسی، فریبا- دکتر موسوی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

بررسی مضامین شعری ملک الشعرای بهار: نورانی، رباب- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

بررسی مضامین مشترک شعری مهدی اخوان ثالث وایلیاابو ماضی: حبیبی، اصغر- دکتر میرقادری-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

بررسی مضامین مشترک عرفانی در دیوان خواجه حافظ و امام خمینی(ره): فرشبافیان، احمد- محمد مهدی پور- دانشگاه تبریز- 1374- ارشد

بررسی معانی در بوستان سعدی: مرادی، ایوب- ایران زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

بررسی مفاخرات شاعران برجسته کهن فارسی: کشاورز، خلیل الله-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1380- ارشد

بررسی مفاخره در شعر خاقانی: غلامحسین پور کازرونیان، صدیقه- دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

بررسی مفاهیم تربیتی در قطعات انوری، سعدی، ابن یمین و پروین اعتصامی: جباری، شاهین- نیکوبخت- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

بررسی مفاهیم دینی در ادبیات کودکان و نوجوانان: حسینایی، محمد- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

بررسی مفهوم آزادی در اشعار قیصر امین پور، علی موسوی گرمارودی، فاطمه راکعی: ممیشویچ، معمر- منوچهر اکبری- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- ارشد

بررسی مفهومی ادب شیعه: باباصفری، علی اصغر- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1371- ارشد

بررسی مقاله های دکترعبدالحسین  دکتر زرین کوب درباره شعر و شاعران: افشاری، نرجس- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- ارشد

بررسی مقامات حمیدی و مقامات بدیع الزمان همدانی: حاج رضا بیگی، طاهره- دکتر ممتحن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

بررسی مقایسه ای شخصیت های درباری در دو کتاب تاریخ بیهقی و گلستان سعدی: طبسی، ربابه- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

بررسی مقایسه ای عناصر مدنی در شعر رودکی، انوری و خاقانی: محبی، لیلا- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- ارشد

بررسی مقایسه ساخت جملات و فرآیند افعالی در 25 غزل هم وزن و هم قافیه از سعدی و حافظ بر اساس نظریه هلیدی: اکبرزاده، محمدعلی- ایران زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

بررسی مقایسه‌ای ضرب المثل‌های انگلیسی و فارسی: محبی،  محمدرضا-دکتر محبی- دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

بررسی منشات قائم مقام و شرح لغات و ترکیبات و نمونه ای از صور خیال: شهسواری، علی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

بررسی موضوعی شعر دوره مشروطه: حسن پور، اکبر- دکتر سید حسین فاطمی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

بررسی موضوعی کلیات شمس: فریدونی فروزنده، فرشته- حسن دکتر سادات ناصری- دانشگاه تهران- 1367- ارشد

بررسی موضوعی و صور خیال و تحقیق در آثار و احوال فرخی یزدی: فرامرزی کفاش، حسین- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

بررسی نامه های شاهنامه(فردوسی): تدین راد، علیرضا- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

بررسی نثر دوران قاجار: حاج آقابابایی، محمدرضا- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1376- ارشد

بررسی نثر فارسی در عهد صفویه: آذرمینا، محمدتقی- یدالله شکری- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

بررسی نحوه شخصیت پردازی در آثار احمد محمود: رضایی، خدیجه- محمدعلی غلامی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1383- ارشد

بررسی نظام خانواده در شاهنامه: مردانه زاده، فاطمه- سمیع زاده- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

بررسی نقایص لغوی در فرهنگ معین: دهقان، هاشم- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1359- ارشد

بررسی نقد ادبی در ایران(دوران جدید از آغاز حکومت قاجار تا شهریور ماه 1320): دهقانی، محمد-  دکتر زرین کوب- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

بررسی نکات بلاغی در کلیله و دمنه: فلاح، رضا- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1372- ارشد

بررسی نکات بلاغی در مرزبان نامه(بیان و بدیع): احسانی، نازنین- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

بررسی نکات بلاغی و بدیعی در تاریخ جهانگشای جوینی: رسولی، عین الله- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1371- ارشد

بررسی نماد و انواع آن در شعر نیما، اخوان، فروغ فرخ زاد و شاملو: علی نژاد، مریم- دکتر فتوحی- دانشگاه تربیت معلم-1381- ارشد

بررسی نماد و نمادگرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران: ترابی کرک تپه، زینب- تاج بخش- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- ارشد

بررسی نمودهای سنت در شعر نو اخوان ثالث: ولی نیا، بهارک- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

بررسی نمونه‌هایی از نگرش شاعران معاصر به زن: حسینی بغدادآبادی، حمیده السادات- دکتر سیدمحمود الهام بخش-دانشگاه یزد-1383-ارشد

بررسی نوع ادبی((داستان)) در ادب کهن پارسی(منظومه های عاشقانه): کرم رضایی، پریسا- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

بررسی هفت وادی در مثنوی مولوی: بیرانوندی، محمد- دکتر بیات- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

بررسی هویت زن ایرانی بر اساس داستانهای هزار و یک شب: فروزان، زهرا- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

بررسی و القا در خسرو و شیرین: نیک زاده، محمدرضا- دکترسجادی- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

بررسی و پژوهش در دیوان محمود خان ملک الشعرا: ابراهیمی، علی اکبر-  دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

بررسی و پژوهش دیوان حکیم لامعی گرگانی: هوشیار، صفورا-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

بررسی و تحقیق بیان حماسی در آثار عرفانی: محقق نیشابوری، جواد- دکترمحمد جعفر یاحقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- ارشد

بررسی و تحقیق در داستانهای مرزبان نامه: ابراهیم نژاد دلداری، طاهره- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

بررسی و تحقیق در قصه های هزارو یک شب: فتحعلیان، فاطمه- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

بررسی و تحقیق عرفانی و بلاغی در شعر کمال خجندی: رحیم زاده، شادی- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1380- ارشد

بررسی و تحلیل اتتوکات مضمونی در دیوان حافظ و تحقیق در سرچشمه های آن در آثار سنایی، عطار و خاقانی: بخار نوبری، عفت- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1374- ارشد

بررسی و تحلیل امثال و حکم رایج در نیشابور و مقایسه آن با امثال و حکم فارسی: صادقی، محمد- نقیب نقوی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1383- ارشد

بررسی و تحلیل انجمنهای ادبی ایران از مشروطیت تا انقلاب اسلامی: حسینی موخر، محسن- دکتر ابوالقاسم رادفر- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- ارشد

بررسی و تحلیل تصویر طبیعت در اشعار حافظ: فدوی، طیبه- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

بررسی و تحلیل دیوان استاد شهریار: قابچلو، حسین- دکتر کامل احمدنژاد- دانشگاه شهید بهشتی- 1375- ارشد

بررسی و تحلیل روضه الانوار: شهرآئینی، محسن- رضا نزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

بررسی و تحلیل سبک شخصی مولانا در غزلیات شمس: حسین پورچافی،  علی- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

بررسی و تحلیل سبک شناسانه غزل امروز: سیفی، فاطمه- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1378- ارشد

بررسی و تحلیل سبکی در زبان نثر در مشروطه: وهابی، محمود- رادفر- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

بررسی و تحلیل سیمای معشوق در شعر رودکی، فرخی، انوری و عطار: شکری، یدالله- سعید بزرگ بیگدلی- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

بررسی و تحلیل شعر استان مازندران بعد از انقلاب اسلامی: وسکری، حسن- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

بررسی و تحلیل شعر عرفی دانشگاه شیرازی: حکم آبادی، رسول- علی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

بررسی و تحلیل شعر فریدون توللی: کوهی منوجان، طاهره- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1382- ارشد

بررسی و تحلیل شعر م. سرشک(محمدرضا شفیعی کدکنی): امیری نسب، کبری- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1379- ارشد

بررسی و تحلیل شهر آشوبهای سیدای نسفی: حسینقلی پور، جواد- محمدرضا شفیعی- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

بررسی و تحلیل عناصر بدیعی در شعر اخوان و شاملو: قاسم زاده، مهدی- دکتر حیدری-دانشگاه اراک- 1382- ارشد

بررسی و تحلیل عناصر زیبایی در شعر اخوان و فروغ فرخ زاد: اکبرزاده، حسن- دکتر ذوالفقاری- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

بررسی و تحلیل عنصر رنگ در شعر معاصر: قاسم زاده، علی- ناصر نیکوبخت- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- ارشد

بررسی و تحلیل مشکلات جام جم اوحدی و بیان تاثیر آن از حدیقه سنایی غزنوی: نیک روز، یوسف- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

بررسی و تحلیل مضامین اساطیری- نمادین در دفتر اول و دوم مثنوی: احمدی، منصور- دکتر محمد غلامرضایی- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

بررسی و تحلیل مضامین و تصاویر مرگ در شعر مولوی، خیام، سهراب سپهری و فریدون توللی: نوروزی داوودخانی، نورالله- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- ارشد

بررسی و تحلیل مقایسه ای تغزل در شعر نو و کلاسیک با تاکید بر اشعار سپهری، اخوان، شاملو، انوری، سعدی و حافظ: جمشیدیان، همایون- ؟- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- دکتری

بررسی و تحلیل مکایات و تمثیلات، الهی نامه و اسرارنامه: حسن پور، معصومه- باقر صدری نیا- دانشگاه تبریز- 1382- ارشد

بررسی و تحلیل نقد آثار ؟: ذاکری، عباس- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

بررسی و تحلیل و نقد تشبیه در آثار 5 شاعر نو پرداز(نیما، شاملو، اخوان، سپهری، شفیعی): جمکرانی، احمدرضا- دکتر  پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- دکتری

بررسی و تحلیل واقعگرایی و نمادگرایی درادبیات منظوم دفاع مقدس: جمشیدیان، همایون- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1378- ارشد

بررسی و تصحیح انتقادی تحفه الملوک: شادمنامن، محمدرضا- درخشان- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

بررسی و تطبیق داستانهای قرآنی مثنوی در دفترهای اول و دوم و سوم با توجه به چهار تفسیر: سعادتی اردکانی، یعقوب- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

بررسی و توصیف زبان هورامی(اورامی): سلیمی، منصور- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1376- ارشد

بررسی و توصیف گویش سده بیرجند: افضل نژاد، محمد- زمردیان- دانشگاه فردوسی مشهد- ؟- ارشد

بررسی و توصیف گویش مردم سرایان: مصطفی پور، محمد- رضا دکتر زمردیان- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

بررسی و شرح تاریخ الوزراء و تحلیل آیین وزارت: رجایی بهبهانی، حمدالله- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

بررسی و شرح داستان بیژن و منیژه (حکیم فردوسی): پدیدار، خداکرم- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ا رشد

بررسی و شرح عتبه الکتبه: ریاحی زمین، زهرا- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

بررسی و شرح غزلیات بیدل دهلوی(50 غزل دوم): حمیدی بلدان، محمود- محمدتقی آذرمینا- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1380- ارشد

بررسی و شرح غزلیات بیدل دهلوی(50 غزل سوم): یوسفوند، علی- محمدشفیع صفاری- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1379- ارشد

بررسی و شرح مشکلات حدیقه سنایی: طغیانی اسفرجانی، اسحاق- ضیاءالدین سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

بررسی و شرح منشآت خاقانی (از ابتدای صفحه 164 تا پایان): وحیدنیا، رویا-دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

بررسی و شرح نامه های عین القضاه همدانی((جلد اول)): کلاهدوزان، اکبر- محمدباقر کتابی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

بررسی و شرح نامه های عین القضاه همدانی((جلد دوم)): اجیه، تقی- محمدباقرکتابی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

بررسی و طبقه بندی اصول عرفانی در کشف المحجوب هجویری: روحانی فرد، معصومه- دکتر امیر بانو کریمی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

بررسی و گردآوری تمثیلات جلد دوم غزلیات صائب تبریزی: فرشید، اشرف- محمد مهدی پور- دانشگاه تبریز- 1376- ارشد

بررسی و معرفی زندگانی و آثار و افکار و تصحیح دیوان عزلتی خلخالی(بهارستان): قدیری دمدل، عبدالله- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

بررسی و مقایسه اندیشه های ابو حامد غزالی و جلال الدین محمد بلخی: سلیمانی، محمد- دکتر مهدوی- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

بررسی و مقایسه تمثیلات مشترک در ادب منظوم عرفانی: یعقوبی جنبه سرایی، قسمت- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- ارشد

بررسی و مقایسه خسرو و شیرین با ویس و رامین: دامچی، حبیب الله- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1376- ارشد

بررسی و مقایسه داستانها و شیوه داستان پردازی هفت پیکر نظامی با هشت بهشت امیر خسرو دهلوی: جلاله وندآلکامی، مجید- دکتر کامل احمدنژاد- دانشگاه شهید بهشتی- 1376- ارشد

بررسی و مقایسه داستانهای کلیله و دمنه با مرزبان نامه: محمدیان ایوری، صدیقه- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

بررسی و مقایسه ساخت داستان اسکندر در شاه                                                نامه فردوسی و اسکندرنامه نظامی: غلامعلی زاده، قدسیه- مریم خلیلی جهان تیغ- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

بررسی و مقایسه عشق در آثار صادق هدایت بزرگ علوی، صادق چوبک و : کریمی، کیومرث- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

بررسی و مقایسه ویژگیهای زنان شاهنامه و زنان منظومه های نظامی: حسینی طباطبایی، راضیه-  دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

بررسی و نقد آداب و رسوم صوفیه در کتابهای عرفانی نثر فارسی تا قرن هفتم: شریعتی، مریم- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

بررسی و نقد چند اثر از جمال زاده و تحلیل افکار او: ذوالفقاری، محسن- عبدالوهاب نورانی وصال- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

بررسی و نقد داستانهای منتشر شده در دو نشریه(ادبیات داستانی)، (دنیای سخن) از آغاز انتشار تا سال 1380: زارع ندیکی، یعقوب- دکتر ابوالقاسم رادفر- دانشگاه تربیت مدرس- 1381-ارشد

بررسی و نقد شعر سیاسی- انتقادی از آغاز تا دوره قاجاریه: بشیری، محمود- ضیاءالدین سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- دکتری

بررسی و نقد شیوه شرح نویسی در شرحهای چاپی دیوان حافظ(از آغاز تا سال 1357): باقری، بهادر- اصغر دادبه- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- دکتری

بررسی و نقد قالب مثنوی بعد از ایرج میرزا: نصرتی، احمد- بشیری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1378- ارشد

بررسی و نقد مجنون و لیلی نویدی دانشگاه شیرازی با منظومه های مشابه آن: هاشمی، هدایت الله- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- ؟- ارشد

بررسی و نقد مضامین اخلاقی و اجتماعی در اشعار جامی: قناعتیان جبذری، وحید- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- ارشد

بررسی و نقد نقش قافیه و ردیف در شعر فارسی: جوکار، منوچهر- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1375- ارشد

بررسی واژگان و اعلام ترکی از قرن 7 تا صفویه: محتشمی، مجتبی- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

بررسی واژه‌ها و ترکیبات نادر و بیتهای دشوار در بوستان سعدی: گیلانی، مولود- دکتر سید محمود نشاط- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

بررسی واقعیگرایی در آثار داستانی جلال آل احمد و غلامحسین ساعدی: خدامی افشاری، رشید- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- ارشد

بررسی وزن شعر در سبک خراسانی: حق شناس، محمدکاظم- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

بررسی ویژگیهای حماسی حمله حیدری در ساخت معنا: ایرانمنش، مهین- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1380- ارشد

بررسی ویژگیهای داستانی در آثار دولت آبادی: گل حسینی، فاطمه- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

بررسی ویژگیهای دیو در منظومه های حماسی قرن چهارم و پنجم: آقابابایی، زهرا- معین- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

بررسی ویژگی‌های سبکی در شعر سید علی موسوی گرمارودی: میر معینی،‌ سید سعید- دکتر مشیدی- دانشگاه اراک- 1381- ارشد

بررسی ویژگیهای سبکی دیوان کلیم کاشانی: کمانی فرد، سعیده- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

بررسی ویژگیهای سبکی دیوان مسعود سعد سلمان: جهاندارلاشکی، سعید- دکتر محمد غلامرضایی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

بررسی، نقد و پژوهش در آثار پارسی شاعران کرد عراق: شیخ احمدی، اسعد- محمد مجدی- دانشگاه تربیت مدرس- 1373- ارشد

بررسی، نقد و شرح دیوان ادیب پیشاوری: میرباقری فرد، علی اصغر- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

بررسی صور خیال در شعر ناصرخسرو: ذبیحی، رحمان- دکتر محمد غلامرضایی- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

بررسی تطبیقی و طنیات ملک الشعرای بهار و احمد شوقی: فرهادی، نوازالله- میرقادری- دانشگاه شیراز- 1379- ارشد

بزرگان ارسنجان: اسکندری،‌ نسرین- دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1375-ارشد

بزرگان شعر و ادب شهرضا: حیدرپور، مسیح اله- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

: دری، زهرا- دکتر امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

بزم سازی بزرگمهر در متون نثر فارسی در منظومه های داستانی تا پایان قرن ششم: اخیانی، جمیله- مهیار نوابی-  دانشگاه تهران- 1378- دکتری

بسامد واژگان کلیدی در دیوان حافظ و شرح و تحلیل آنها: اسماعیل پناهی، عبدالحمید- دانشگاه چمران اهواز- 1377- ارشد

بلاغت در شعر حافظ از نظر دستوری: قرقی، زهرا- دکتر خسرو فرشیدورد- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

بلاغت از دیدگاه روان شناسی: چاوشی، حسین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1375- دکتری

بلاغت در آثار سعدی: نوروزی، اسدالله- دکتر زنجانی- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

بلاغت در بوستان: لطفی نیا، هادی- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

بلاغت در شاهنامه فردوسی: کاهی، رمضان- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

بلاغت در مرزبان نامه: محمودی، حسن- دکتر حسین آقاحسینی- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

البلاغه الواضحه، ترجمه، نقد و تحلیل و تطبیق با امثله فارسی: اقبالی، ابراهیم- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

بن مایه های ادبی و بررسی آن در غزل خاقانی: رازقی، ثریا- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1372- ارشد

بن مایه های شعر فارسی معاصر موتیفس در آثار ده تن از شاعران معاصر: زارعی، علی- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1371- ارشد

بن مایه های عرفان و تفاوتها و تشابهات به کارگیری آن در مثنویهای سنایی، عطار و مولوی: امین، احمد- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1377- دکتری

بهار از منظر شاعران پارسی گوی (قرن چهارم و پنجم): محمدی، کبری- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1381- ارشد

بهار در شعر عارفان: حدیدالاسلامی قلعه نو، حبیب- دکترحسین سادات ناصری- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

بهشت و دوزخ در مثنوی معنوی: محمدی فرد، زهره- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

بوستان آرمان شهری سعدی: پردلی، بیژن- محمود- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

بوطیقای قصه در مثنوی مولانا: حین زاده توکلی، حمیدرضا- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

بیان در بوستان و گلستان: امیرتیموری، جهانگیر- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1376- ارشد

بیان در خسرو و شیرین نظامی: علیزاده اصل، محمدباقر- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

بیان در شعر سنایی: نظری، جلیل- دکتر اسکندری- دانشگاه شیراز- 1369- ارشد

بیان در غزلیات سعدی: تواضعی، رسول- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

بیان در کلیدر محمود دولت آبادی: قهوه‌چی، رضا-دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

بیان در لیلی و مجنون نظامی: نوروزی، حسن- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

بیان در منظومه هفت پیکر نظامی: آشوری، هنگامه-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

بیان در هفت پیکر نظامی: الهیاری، غفار- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

بیان رمزی در غزلیات  شمس(پیوند معنایی میان محسوس و معقول در غزلهای مولانا): مشتاق مهر، رحمان- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- دکتری

بیان و بدیع در دیوان غزلیات عراقی: حاج علی نعمت، غلامعلی- تاج بخش- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

بیان و بدیع در دیوان ناصر خسرو: صدفی زاده، علی- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

بیدارگر خفتگان(بررسی ویژگیهای اشعار نیما یوشیج): بهلولی، محمد- کامل احمد نژاد- دانشگاه شهید بهشتی- 1374- ارشد

بیدارگری در اشعار فارسی اقبال لاهوری: ادیبی، صالح- احمد احمدی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

بیدل و بهارستان شعر او، نقد و نظری بر شعر و اندیشه و زندگانی میرزا عبدالقادر بیدل: پژمان، محمدعارف- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

بیدل، مشهور گمنام(معنی و شرح 50 غزل از بیدل دهلوی): کلانتری خلیل آباد، مسعود-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

بیگانه ستیزی در شاهنامه: سرافرازی، هادی- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

بیهقی در تاریخ بیهقی: نجفی، اشرف- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

پاداش و پادافره در ایران باستان: کرمی نژاد، اکبر- دکترطاووسی-دانشگاه آزاد فسا-1373-ارشد

پارسی در تازی: صداقت کیش، محمدتقی- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

پارسی گویان ایرانی در شبه قاره(1135 ه. ق/ 1722 م تا 1344 ه. ق/ 1925 م): ندیم، اعجاز احمد- آموزگار- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

پارسی گویان عربی سرا از آغاز تا عبدالرحمن جامی معرفی و شرح و بررسی اشعار عربی آنان: موسی، احمد- انوار، امیرمحمود- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

پانزده قصیده از سنایی: شرح و تحلیل و توضیح نکات ادبی، بلاغی و معنوی: آله آبادی، علیرضا- سیدرضا نزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1382- ارشد

پایگاه عشق و معرفت شناسی در حدیقه سنایی: عباسی ثانی، معصومه- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- ؟- ارشد

پایگاه علم و معرفت از دیدگاه عرفا: آبدانان مهدی زاده، ابراهیم- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1370- ارشد

پدیدار شناسی ترانه از لحاظ فرم و پیوند آن با ادبیات از عارف قزوینی تا کنون: طغرالجردی، محمدرضا-تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

پدیده مرگ در آثار منظوم سه حکیم(فردوسی، سنایی، نظامی): نوابی، مهراب- خلیل حدیدی- دانشگاه تبریز- 1380- ارشد

پرتو اندیشه و کلام فردوسی در حافظ: نوروزی صحنه، زهره- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

پرتو قرآن و حدیث در حدیقه سنایی: عابدیان، علیرضا- دکترمحمد جاوید صباغیان- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

پرتوی از قصص قرآن در آثار سعدی: یاسایی، محمدحسین- صورتگر- دانشگاه تهران- 1340- دکتری

پرندگان در مثنوی معنوی: براری جیرندهی، عباس-جواد سلماسی زاده- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

پرندگان و توصیف آنها در منطق الطیر عطار: کمانی، محمد- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

پرندگان و صور خیال در دیوان منوچهری دامغانی: پورملکشاه، احمد- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

پرورش و آموزش در شاهنامه فردوسی: شیروانی مقدم، نصرت اله-دکتر احمد رنجبر حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

پروین اعتصامی و بررسی اشعار او: مهدوی سعیدآبادی، شهربانو- بشیری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

پروین ستاره تهذیب و تربیت در آسمان ادب ایران: تقی زاده، ژیلا-دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1378- ارشد

پژوهش در آثار و افکار رهی معیری: نقش، مهرنوش- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

پژوهش در افکار و اشعار فارسی شهریار: خدابنده لو، باقر- دکتر محمدحسین محمدی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1378- ارشد

پژوهش در اندیشه دادخواهی فردوسی: ابراهیم زاده،‌ مهناز- دکتر جواد برومند- دانشگاه آزاد جیرفت- 1377- ارشد

پژوهش در باب ادبیات کودکان و نوجوانان: بهمن آبادی، یداله-ناصرالدین شاه حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

پژوهش در بن مایه های اساطیری شاهنامه فردوسی: واحد دوست، مهوش- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

پژوهش در لطیفه تلمیح در دیوان ناصر خسرو: رحمانی، اکرم-دکترمهدی محقق- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

پژوهش هایی در تصوف نخستین(در خاور نزدیک و میانه، ترجمه و تحلیل): پیرانی، منصوره- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- دکتری

پژوهشی تطبیقی در مکتب رمانتیسم(رمانتیسم اروپایی و جلوه های آن در ادبیات جدید فارسی): جعفری جزه، مسعود- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

پژوهشی در ادبیات دریا و اصطلاحات دریایی بندر بوشهر: شاهولی، حمید- دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1382- ارشد

پژوهشی در اهل حق و ارتباط آن با عرفان اسلامی(شیشه بنان حقیقت): رضایی، لطف الله- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1372- ارشد

پژوهشی در آیین مهری و تاثیر آن بر سبک خراسانی: وجاهت، مژده- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

پژوهشی در دستور زبان فارسی: نخ کش، سکینه-دکتر محمد علی صادقیان- یزد-1377-ارشد

پژوهشی در زندگی و آثار شاعران بزرگ بعد از انقلاب در نیشابور: معدنی، علی- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

پژوهشی در ساختار داستان های منثور تا پایان قرن 6: تسلیمی، امیرحسین- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- دکتری

پژوهشی در سبک آذربایجانی: نیک منش، مهدی- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1381- ارشد

پژوهشی در شاهنامه فردوسی از دیدگاه تاریخ اجتماعی و جامعه شناسی تاریخی: مالمیر، تیمور- جوینی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

پژوهشی در شعر جنگ و بررسی موضوعات آن:لبافچی،محمد- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

پژوهشی در صور خیال و تعبیر متناقض نما در دیوان کبیر شمس، مثنوی معنوی و دیوان عطار: دیانتی فیض آبادی، محمد- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

پژوهشی در فرهنگ و ادب مردم ایرانشهر: نرماشیری، اسماعیل- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

پژوهشی در فرهنگ و دائره المعارف بخش گله‌دار از شهرستان مهر: زارعی، رضا- دکتر سید احمد کازرونی ، آزاد بوشهر 1383- ارشد

پژوهشی در مخزن الاسرار: سید دارابی، منیر- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

پژوهشی در نقد ادبی همراه با ترجمه النقد از کتاب النقد الادبی اصوله و مناهجه، تالیف سید قطب: نیکوفر، رضا- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

پژوهشی در هنجار ستیزی اجتماعی عرفا از آغاز تا پایان سده هشتم: ساجدی، علی- دکتر بیات- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

پژوهشی درباره الهام در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و …: حیدری، ابراهیم- دکتر ترابی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- ارشد

پژوهشی درباره بزرگان تصوف ایران بزرگان تصوف اسفراین: شجاعی، عباس- دکترحسینعلی یوسفی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

پژوهشی درباره تفسیر عرفانی نجم الدین رازی: موحدی، محمدرضا- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- دکتری

پژوهشی درباره منتخبی از آموزه‌های سعدی در بوستان (اجتماعی/اخلاقی/دینی/روانی): سهولی، حسن-دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

پژوهشی درکاربرد تعبیرات مردمی در شعر سبک هندی: سنائی، فریده- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1375- ارشد

پلنگینه پوش شاهکار شوتا روستا ولی: دلشاد، فرشید- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

پندنامه ملوک و بررسی داستان‌ها و حکایات سیاستنامه «سیر الملوک»:پور قیومی، بشیر-دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1382- ارشد

پیامبران بنی اسرائیل در مثنوی: زرندی،رضوان- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

پیامدهای همسر گزینی در شاهنامه فردوسی: جاگیرو، غلامحسین- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

پیچیدگی های لفظی و معنوی شعر ناصرخسرو: نادری رجه، مجید- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

پیدایش شیوه جریان سیال ذهن و تاثیرات آن در ادبیات داستانی ایران: بیات، حسین- دکتر  پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- دکتری

پیدایش و تحول رباعی و نقش آن در فرهنگ ایرانی تا پایان سده دهم: شعبانی، محمدرضا- دکتر حبیب الله عباسی- دانشگاه دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

پیدایش و ساخت نخستین داستانهای کوتاه جمالزاده: کویی پرس، میشل- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1362- دکتری

پیر و مرشد در مثنوی: نعمتی اصل، حسن- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

پیرامون جمله نهم کتاب کشف الاسرار: اسدیان، محمد- فروازانفر- دانشگاه تهران- 1342- دکتری

پیرامون سبک عراقی در شعر فارسی: فضیلت، محمود- دکتر حسین بحرالعلومی- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

پیران ویسه و تنگناها: آزادی مهر، محمود- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

پیش درآمدی بر داستان کوتاه در آثار داستان نویسی پیشگام ایران: شیری، قهرمان- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

پیشگامان نثر فارسی معاصر: غمگسار، محمدرضا- دکتر وطن دوست-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

پیشگویی در شاهنامه فردوسی: میرزانیکنام، حسین- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1380- ارشد

پیشه ها و مشاغل در متون نثر فارسی تا قرن ششم: لطیفی توپطانلو، حمید- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

پیشینه تاریخی کعبه و بازتاب انعکاس آن در نظم فارسی از نشات اسلام تا پایان قرن ششم: منصوری، عبدالستار- دکتر ثامنی- دانشگاه چمران اهواز- 1383- ارشد

پیشینه داستان خسرو و شیرین و مقایسه آن با ویس و رامین: اولیاء، محمدرضا- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

پیوند چشم و چهره در شعر فارسی (توضیحاتی درباره کاربرد چشم و نگاه و مشتقات آن در شعر فارسی): جلیل نژاد، زیبا- دکتر سید احمد حسینی کازرونی-آزاد بوشهر- 1381- ارشد

پیوند عرفان و زندگی از دیدگاه سعدی: دکتر نیری، لیلا- دکتر جلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

پیوند غنا و حماسه در شاهنامه: صائب، مریم- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1381-دکتری

تابو در متون حماسی مهم ایران (شاهنامه، گرشاسب نامه): آزادی نوبندگانی- دکتر موسوی-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

تاتی گویشی در خراسان: صفرزاده، حبیب- دکتر  نادر جهانگیری-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

تاثر خاقانی از قرآن مجید: نخعی، عبدالرضا- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

تاثر دیوان حافظ از آیات و احادیث برحسب شروح معتبر فارسی: حسینی یکتا، رضا- خلیل حدیدی- دانشگاه تبریز- 1379- ارشد

تاثر صائب از حافظ: پورچشمه وزان، محمدمهدی- اکبر بهروز- دانشگاه تربیت مدرس- 1364- ارشد

تاثیر ادبیات فارسی در قرن سیزدهم هجری: مجیدی آهی، هما- صورتگر- دانشگاه تهران- 1339- دکتری

تاثیر اسماعیلیه در ادبیات فارسی: تبرا، حبیب- مدرس رضوی- دانشگاه تهران- 1345- دکتری

تأثیر اعمال عبادی در دیوان خواجوی کرمانی: ریاحی، فاطمه- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

تاثیر امام محمد غزالی بر ادب فارسی: انبیایی، حسین- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

تاثیر اندیشه های بزرگان ادب فارسی و اقبال لاهوری(سنایی، مولوی و حافظ): ناصح، علیرضا- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

تاثیر انقلاب اسلامی در تبیین نقش زن در داستان نویسی بانوان و مقایسه آن با دوران پیش از انقلاب: موسوی سراجاری، زهرا- دکتر ابوالقاسم رادفر- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- دکتری

تأثیر انقلاب اسلامی در شعر معاصر: علی توکلی، ارسطو- دکتر مدرس زاده-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

تأثیر اوضاع اجتماعی بر شعر حافظ: موسوی، سید رضا- دکترسید جعفر حمیدی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ا رشد

تاثیر آیات قرآنی در خمسه نظامی: هنرمند، نوشین- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- ؟- ارشد

تأثیر آیات قرآنی در قصاید خاقانی: طیبی، سید حسین-  دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

تاثیر پذیری مولوی از معارف بهاء ولد در مثنوی: معینی، فرامرز- دکتر محمد بهنام فر- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

تاثیر تسلط ترکان در زبان فارسی تا قرن 7: آقاسی، هوشنگ- دادبه- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1370- ارشد

تاثیر جادو و جادوگری در ادب فارسی: دماوندی، مجتبی- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- دکتری

تاثیر جریانهای سیاسی و اجتماعی بر شعر دوره مشروطه: رحیمی، غلامرضا- دکتر ظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1383- ارشد

تاثیر جغرافیا و تاریخ بر گستره سبک عراقی در دو قرن 6 و 7: ملاکی، زهره- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

تاثیر حافظ بر چند شاعر کرد: عبدالهی، حکیم- علی محمد موذنی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

تاثیر حکمت عملی علوی بر مثنوی مولوی بر اساس رساله غررالحکم: حبیب زاده، معصومه- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

تأثیر حماسه فردوسی بر شاعران دیگر: بهمنی، حسن- دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

تاثیر دقایق و لطایف بلاغی قرآن کریم در ادب فارسی(آثار حکیم سنایی، حافظ، سعدی): اکرمی، میرجلیل- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- دکتری

تأثیر ربع و اطلال و دمن شاعران عرب در شعر منوچهری، لامعی، گرگانی، امیر معزی: بدویی، افسانه- دکتر ممتحن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

تاثیر زبان و ادب فارسی در ترکمنی: رحیمی داشلی یرون، یعقوب- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

تاثیر سفر نامه های دوره قاجاریه بر نثر فارسی: شاهرخی، فرانگیس- دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

تاثیر سنایی بر مولوی: الله قلی، نیره- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

تاثیر شاعران نامی بر اشعار عبدالرحمان جامی: رحمانی، یارجان- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

تاثیر شاهنامه بر راحه الصدور و ارزشی راحه الصدور در تصحیح شاهنامه: بهمن مطلق، یدالله- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

تاثیر شاهنامه در ادبیات فارسی(آثار منظوم تا آغاز دوره مغول): مبارک، وحید- اسلامی ندوشن- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

تأ‌ثیر شاهنامه فردوسی بر دیوان اشعار خاقانی: دهقان، افسانه-دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

تاثیر شعر حافظ بر اشعار شعرای قزاقی: قمبربکاوا، عالیه- دکتر ستوده- دانشگاه تهران-  1382- دکتری

تاثیر شهریار از حافظ: رفیعی جیردهی، علی- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تاثیر عرفان اسلامی و آثار تا گور: مشهور، پروین دخت- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- دکتری

تاثیر فرهنگ ایران باستان در اسکندرنامه نظامی: فامیلیان سورک، حسین- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تاثیر فرهنگ ایران باستان در گرشاسب نامه اسدی طوسی: خواجه علی بغداد آباد، عبدالمجید- عزیزالله جوینی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

تأثیر فرهنگ و آداب اسلامی در دیوان خاقانی شروانی: خواجه اسدی، یاسمین- دکتر مدرس زاده-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

تاثیر فصول الحکم ابن عربی بر آثار فخرالدین عراقی: نوری خوشرودآبادی، محمدعلی- دکتر بیات- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- ارشد

تاثیر قرآن برخمسه نظامی: نظری، امیر- آذرمینا- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

تاثیر قرآن در ادبیات فارسی(مشتمل بر مواردی که خواجه حافظ در دیوان خود و حکیم سنایی در حدیقه از آیات زمانی استفاده کرده اند): شهابی قریب، مصطفی- مدرس رضوی- دانشگاه تهران- 1336- دکتری

تاثیر قرآن در بوستان: خادمان، سعید- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

تاثیر قرآن در خمسه نظامی: مقدس، روح الله- دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

تاثیر قرآن در دیوان خواجوی کرمانی: غفاری، ایران-  دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

تاثیر قرآن در دیوان سنایی غزنوی: حسینی شبانان، محمد- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1371- ارشد

تاثیر قرآن در دیوان سنایی غزنوی: روحی، کاظم- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

تاثیر قرآن در شعر دوره بازگشت ادبی: خراسانی، هرمز- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- ارشد

تاثیر قرآن کریم بر الهی نامه و مصیبت نامه عطار نیشابوری: سیدی، اسدالله- محمدحسین سعادتفر- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

تأثیر قرآن کریم بر دیوان ناصر خسرو: ابراهیمیان، محسن- دکتر محمد غلامرضایی-دانشگاه یزد- 1375-ارشد

تاثیر قرآن و احادیث در دیوان سنایی غزنوی: مقدسی، محمد- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

تاثیر قرآن و حدیث بر تحفه العراقین خاقانی: ذاکری، بهزاد- دکتر محمدرضا برزگر خالقی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1377- ارشد

تاثیر قرآن و حدیث در دیوان اقبال لاهوری: تیموری، هاشم- غلامرضا ستوده- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

تاثیر قرآن و حدیث در دیوان غزلیات حکیم نزاری: رضوی، حسن- دکتر مهدی رحیمی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

تاثیر قرآن و حدیث در دیوان نظیری نیشابوری: داوودی، سادات بگم- دکترعلی احمدپور- دانشگاه آزاد بیرجند- 1382- ارشد

تأثیر قرآن و حدیث در قصاید عطار: فیض آبادی،  رضا- دکتر احمد حسنی رنجبر-دانشگاه دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

تاثیر قرآن و حدیث در مثنویهای سنایی غزنوی:لگزیان، کمال- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

تأثیر کشف المحجوب بر تذکره الاولیا : آهنین جگر، جمشید- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

تاثیر کلمات حضرت علی(ع) در آثار سعدی: مهیمنی، علی اکبر- دکترعلی احمدپور- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

تاثیر کودتای 28 مرداد 1332 بر شعر یک دهه پس از آن: برادران هاشمی، مرتضی- قوام- دانشگاه فردوسی مشهد- 1383- ارشد

تأثیر کودتای 28 مرداد بر ادبیات داستانی ایران: براتی، علیرضا- دکتر عبداللهیان- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

تاثیر گذاری شاهنامه فردوسی بر اخوان ثالث: تیموری، یوسف- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

تاثیر متقابل ادبیات و اوضاع اجتماعی و سیاسی از آغاز مشروطه تا انقلاب اسلامی: عطایی، جعفر- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

تاثیر متقابل دیوان شمس و مثنوی مولوی: چگینی، جعفر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

تأثیر محیط در شعر گلچین گیلانی و سهراب سپهری: رحمانی، فاطمه- دکتر ممتحن- دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

تاثیر محیط طبیعی و فرهنگی شمال ایران بر شاعران گیلان: صفری نژادبی نظر، نگین- دکتر حسنلی- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

تاثیر محیط فرهنگی و طبیعی بر شعر معاصر فارسی با تاکید بر نیما یوشیج، منوچهر آتشی، سهراب سپهری: اسکو، جواد- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- ارشد

تاثیر معارف اسلامی در دیوان اوحدی مراغی(قرآن و حدیث) همراه با شرح لغات و اصطلاحات و ترکیبات: رفیعی، مراد- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

تاثیر معارف بهاولدبر مثنوی: نوربخش، نیما- حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تاثیر نهج البلاغه بر مثنوی مولوی: سرداغی، حسین- علی دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

تاثیر نهج البلاغه و کلام امام امیرالمومنین علی(ع) در شعر فارسی(شاهنامه- سنایی-  ناصرخسرو- سعدی- حافظ و غیره): رائی، محسن- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1375- دکتری

تاثیرات صائب از حافظ و اقتباسات از جهت مضمون لفظ، وزن ومعنا در 500 غزل: یعقوبی قزوینی، فاطمه- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

تاثیرپذیری شاعران پارسی گو(محمد شیرین مغربی، شاه نعمت الله ولی، عبدالرحمن جا می)ازعرفان محی الدین ابن عربی): دیانتی فیض آبادی، محمد- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- دکتری

تاریخ ادبیات اسلامی بخش فارسی: شریفی، غلامحسین-  دکتر محمود شکیب- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

تاریخ ادبیات ایران(از آغاز تا پایان قرن ششم): هاشمی، مرتضی-  دکتر محمود شکیب- دانشگاه تهران- 1371- ارشد

تاریخ ادبیات ایران(از قرن هفتم هجری تا قرن حاضر): نوذری، محمود- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1370- ارشد

تاریخ بلعمی و دستور: حسینی، زهرا- دکتر صلفی-دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

تاریخ بیهقی و دستور: شفیعی، رضا- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1373- ارشد

تاریخ تحقیقات ادبی در ایران از ورود چاپ تا فوت مرحوم محمد قزوینی(با تکیه بر تصحیح متون و تاریخ ادبیات): آزادیان، شهرام- مهدی محقق- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

تاریخ تطور علوم بلاغی: شعبانی، اکبر- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- دکتری

تاریخ تطور منشات و مکاتیب فارسی و مختصات آن از آغاز تا قرن هشتم: احمدی گرجی، حسینعلی- حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

تاریخ جهانگشای جوینی در آینه جامع التواریخ رشیدی و بررسی زبان و بیان دو کتاب: ضیایی، مهدی-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1380- ارشد

تاریخ و فرهنگ بوانات: خواجه اختران، منصوره-دکتر وطن دوست-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

تاریخ و مشاهیر لارستان: زمانی، علیرضا- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1375- ارشد

تاملات سیاسی، اجتماعی صوفیه از آغاز تا پایان قرن هشتم: شریفیان، مهدی- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- دکتری

تاملات و تفکرات فردوسی در شاهنامه: محمدی، هاشم- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1375- ارشد

تاملی بر فن مناظره و سیر آن در گستره ادبیات فارسی: سروری سلطانی، علی- دکترحسینعلی یوسفی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

تاویل احکام شرع در متون عرفانی: فراست، منصوره- دکتر اسپرهم- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

تاویل آیات قرآن در مرصادالعباد و مقایسه آن با آیات قرآنی کشف الاسرار: زرگرزاده، اکرم- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

تاویل آیات و احادیث در متون فارسی تا قرن هفتم: محمدی، محمدعلی- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

تاویل آیات و احادیث و قصص در غزلیات شمس: مدنی، امیرحسین- دکتر اسپرهم- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

تاویل داستان پیامبران در منظومه های عطار: ترکمانی، وجیهه- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1377- ارشد

تاویل قرآن در مثنوی(مبانی، موارد، مآخذ): روحانی، رضا- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

تأویل و تفسیر آیات قرآن در کلیات سعدی: کلاری، سیما- دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

تاویل و تفسیر قرآن در مثنوی معنوی مولوی(دفتر اول): تولمی، کیوان- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1375- ارشد

تأویلات عرفانی آیات و احادیث در مثنوی مولانا: آموزگار، شهلا-دکتر محمدغلامرضایی-یزد 1375-ارشد

تاویلات عرفانی در آثار عین القضات همدانی: پارساپور، زهرا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- ؟- ارشد

تبدیل حوامی در مثنوی مولانا: حسن زاده توکلی، حمیدرضا- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

تبیین جنبه های گوناگون(اصوات) در مثنوی معنوی مولانا: قلی پور، محمدرضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

تجدد امثال(حرکت و آفرینش دائم جهان) در مثنوی مولانا: نعمتی هوشیار، شهریار- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

تجدد و سنت در شعر معاصر خراسان: مجیدی، فاطمه- نقوی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1383- ارشد

تجدید حیات سبک هندی در شعر معاصر: موفق، محمد- دکترحسینعلی یوسفی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

تجزیه و تحلیل گشتاسب نامه دقیقی طوسی: رضوانی، علی- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

تجزیه و تحلیل لذات و آلام در مثنوی شریف ج1و2: ولی زاده، سهیلا- دکتر جعفری-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

تجزیه و تحلیل مفاهیم عشق در غزلیات سعدی و حافظ به انضمام باب سوم بوستان: حکم آبادی، محمود-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

تجلی حق در غزلیات شمس تبریزی: دن، عبدالله- اکبر نحوی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

تجلی آئین و رسوم در دوره اساطیری و حماسی شاهنامه فردوسی: امینی، محمد- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1374- ارشد

تجلی اساطیر در شعر سنایی: بهدانی، ابوالقاسم- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1373- ارشد

تجلی اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در دیوان سنایی: استوار، موسی- دکتر ظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1379- ارشد

تجلی انواع جناس در دیوان خاقانی و نقد ادبی آن: جعفری، احمدعلی- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

تجلی آیات و اشارات قرآنی در دیوان خاقانی: اشرفی، حسن- دکتر ثامنی- دانشگاه چمران اهواز- 1373- ارشد

تجلی ایران مدائن و شعر فارسی و تازی به همراه تحلیل تطبیقی این اشعار: محمدی، احمد- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

تجلی باورهای کهن مردمی و بازیها و سرگرمیها و هنجارهای آداب و رسوم اجتماعی در دیوان خاقانی: قیاسوند، بهزاد- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1375- ارشد

تجلی داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع) پیامبر در مثنویهای سنایی و عطار: براتی، محمدرضا- دکتر سید حسین فاطمی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1376- ارشد

تجلی در عرفان اسلامی و تاثیر آن در ادب فارسی: دهقانی فیروزآبادی، محمدحسین- دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

تجلی دل در ادبیات عرفانی فارسی: رنجبر، محمود- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

تجلی رنگ در شعر خاقانی: سازگار، مریم- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

تجلی شاعرانه اساطیر در شعر ابن حسام: پناهنده، صدیقه- دکترعلی احمدپور- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی در کلیات سعدی: کاظمی، کاظم- دکتر محمد علی صادقیان -دانشگاه  یزد- 1377-ارشد

تجلی شاعرانه اساطیر و روایات در اشعار عطار نیشابوری: دکتر رضا اشرف زاده، رضا- یوسفی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1364- ارشد

تجلی شاعرانه اسطوره و اشارات داستانی در مثنوی مولوی: پورخالقی چترودی، مهدخت- یوسفی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1364- ارشد

تجلی شخصیت حضرت ابراهیم (ع) در ادبیات فارسی تا قرن هشتم: علیزاده بلدان، علی-  دکتر عابدی-  دانشگاه تربیت معلم- 1374- ارشد

تجلی شخصیت حضرت یوسف (ع) در شعر عرفانی (سنایی-جامی): عزیز زاده، معصومه- دکتر سید جعفر حمیدی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

تجلی شریعت و شیوه های بیان آن در مثنوی معنوی(سه دفتر اول): نوری خاتون بانی، علی- دکتر محسن جهانگیری- دانشگاه تربیت مدرس- 1378- ارشد

تجلی عاشورا در شعر معاصر پس از انقلاب: ترکمانیان، حسین- پورخالقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1383- ارشد

تجلی عرفان در شعر صائب تبریزی: مهربانی، محسن- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

تجلی عشق(سیمای معشوق)در آثار سعدی:مرادعلیزاده،مطهره- دکتر امیری- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

تجلی قرآن در مثنوی مولوی: شریفی دلویی، ملیحه- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

تجلی قرآن در نهج البلاغه: مقدس، روح الله- دکتر جعفری- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

تجلی مسیح در شعر فارسی (از رودکی تا عصرحاضر): احمدی، عبدالناصر- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ا رشد

تجلی مهدی موعود در ادب منظوم فارسی تا پایان قرن نهم هجری: عابدی، علی- اسحاق طغیانی- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

تجلی نور در مثنوی مولانا (دفتر اول و دوم): شهلائی، محمود رضا- دکتر جوکار-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

تجلی و مراتب آن از دیدگاه مولوی در مثنوی: عباسی، نصرت- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

تجلی ولایت در مثنوی شریف: محمدی، محمدعلی- حسن دکتر سادات ناصری- دانشگاه تهران- ؟- ارشد

تجلیل تمثیل در شاهنامه: دانشجو، حمیدرضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

تجلیل مبانی اندیشه‌ طریقت چشتیه در آینه شعر امیر خسرو دهلوی: دلاوری، عبدالرضا- دکتر محمد ابراهیم مالمیر-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ا رشد

بحثی درباره استعاره و بررسی استعاره های دیوان حافظ: رضوی درخش، زهرا- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1371- ارشد

تحریری دیگر از ترجمه تاریخ یمینی: نبی ئیان، فرزاد- دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

تحریری نو از(نفثه المصدور) تالیف شهاب الدین محمد خرنه زی زیدری نسوی: افضلی، بهرام- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

تحشیه و تحقیق و توضیح کتاب اغراض السیاسه فی اعراض الریاسه: دکتر امامی نائینی، احمد- صادقیان- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

تحفه الخاقانیه تالیف سلطان الواعظین ابوالفتح حسن حسینی: مهدی، محمد- ابوالقاسمی- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

تحقیق  در نثر نویسندگان دانشگاهی معاصر: طاهری، حمید- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1373- ارشد

تحقیق پیرامون اخلاقیت و مذهبیات ناصرخسرو: رضائیان، رضا- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

تحقیق پیرامون دیوان مسعود سعد سلمان: کرابی، احمد-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

تحقیق در ابدع البدایع از مولفات الحاج میرزا محمد حسین شمس العلما گرکانی: پاشاپور، محمدرضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

تحقیق در آثار خواجوی کرمانی: زندی، زهرا- نفیسی- دانشگاه تهران- 1342- دکتری

تحقیق در احوال و آثار سراج الدین ارموی: علیزاده، احمد- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

تحقیق در احوال و آثار علمی و ادبی و شخصیت شاعری استاد جلال الدین همایی: مددی، حسن- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

تحقیق در احوال و آثار و تصحیح دیوان میر محمد علی رایج سیالکوتی: سرفرازظفر، محمد- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1372- دکتری

تحقیق در احوال و دیوان فارسی فضولی: مشرف الملک، مریم- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تحقیق در احوال، آثار و افکار علامه جلال الدین دوانی: دانشور، عبدالمحمد- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1372- ارشد

تحقیق در ادب فارسی از آذربیگدلی تا فتحعلیخان صبا: مست علی، غلامرضا- حسن دکتر سادات ناصری- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

تحقیق در اسامی(اشخاص) شاهنامه: مجدم، محمدحسین- دکترسلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1370- ارشد

تحقیق در اصل و منشا و آراء کلامی و مذهبی صائبین: عبدالموله، عبدالحسین- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1374- ارشد

تحقیق در اعلام اصطلاحات عرفانی و استخراج نوادر و لغات و ترکیبات و استخراج اصطلاحات عرفانی و اعلام در کشف الاسرار(نوبت اول و سوم): شفیعی لطف آبادی، شبنم- سیددکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1377- ارشد

تحقیق در امثال و حکم فارسی: هاشمی زاده، صفیه بیگم- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1377- ارشد

تحقیق در تفسیر شیعی تا شریف لاهیجی با ملاحظه نکات عرفانی آن: اعتصام، محمدرضا- سلماسی زاده- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تحقیق در جلد سوم جهانگشای جوینی(لغات، ترکیبات، آیات و احادیث، اشعار و امثله عربی، ملل و نحل، ایلات و قبایل و طوایف، کتابها): امیری  خراسانی، احمد- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

تحقیق در چگونگی معاش شاعران پارسی گوی و تاثیر آن در شیوه سخن آفرینی ایشان با توجه به وضع اجتماعی و اقتصادی و طبقات جامعه تا حمله مغول: فرزام پور، علی اکبر- ناتل خانلری- دانشگاه تهران- 1345- دکتری

تحقیق در دیوان سیف فرغانی: مهرنگ، حسین- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1371- ارشد

تحقیق در دیوان ناصرخسرو و سبک و شرح اصطلاحات علمی و فلسفی و ابیات مشکل و لغات: محقق، مهدی- محمد معین- دانشگاه تهران- 1338- دکتری

تحقیق در راحه الصدور و آیه السرور: پوراصغری، محسن- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

تحقیق در زبان و فرهنگ منطقه آبدانان: طهماسبی، فرهاد- دکتر میرجلا الدین دکتر کزازی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تحقیق در زمینه صنایع بدیعی کشف المحجوب: بساق زاده، محمدرضا- بحرالعلومی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

تحقیق در زندگی آثار و افکار اجتماعی- سیاسی میرزاده عشقی: کدخدای طراحی، مهدی- دکتر موید- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

تحقیق در سبک و ترجمه و قصاید و اشعار و لغات کتاب عقد العلی للموقف الاعلی و شرح حال مولف آن: درخشان، مهدی- خان قریب- دانشگاه تهران- 1334- دکتری

تحقیق در شرح حال و آثار عمادالدین علی فقیه کرمانی: ناظرزاده کرمانی، احمد- بدیع الزمان فروزانفر- دانشگاه تهران- 1333- دکتری

تحقیق در شرح حال و آثار عین القضاه عبدالله بن محمد بن علی بن الحسن بن المیانجی الهمدانی: فرمنش، رحیم- بدیع الزمان فروزانفر- دانشگاه تهران- 1335- دکتری

تحقیق در عرایس شعر عرب بر اساس عرایس الشعراء سلیمه مکرزل: نجاریان، محمدرضا—دکتر رمضان بهداد-دانشگاه  یزد- 1378-ارشد

تحقیق در ماخذ و منابع حکایات کشف الاسرار(النوبه الثالثه): داوودی مقدم، فریده- رادمنش- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

تحقیق در مبانی علم بدیع و تطبیق صنایع دیوان منوچهری با آن: مهرنوش، ذکریا- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1373- ارشد

تحقیق در مختصات سبکی و دستوری کتاب تاریخ سیستان: قاسمی، احمدمحمد- تقی آذرمینا- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1378- ارشد

تحقیق در منابع تاریخ ادبیات ایران: افراسیابی، غلامرضا- دکتر ذبیح الله صفا- دانشگاه تهران- 1348- ارشد

تحقیق در مورد پیشینه شطرنج در شعر فارسی همراه با فرهنگ اصطلاحات شطرنج تا پایان قرن هشتم: مرادی، ابوالفضل-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

تحقیق در نمادهای مشترک حماسی و عرفانی در ادبیات فارسی با تاکید بر شاهنامه و آثار مولوی: قبادی، حسینعلی- شیخ الاسلامی، - دانشگاه تربیت مدرس- 1375- دکتری

تحقیق در واژگان قرآنی کشف الاسرار میبدی: الهام بخش، محمود- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

تحقیق در واژه های موسیقایی غزلیات خواجو: دادجوی توکلی، ذره-دکتر انوری- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تحقیق در وزن شعر فارسی از آغاز تا قرن ششم: طلوعی آذر، عبدالله- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1367- ارشد

تحقیق درباره اثرات دروس تدریس انتزاعی و تدریس در متن بر میزان یادگیری برخی از دانش آموزان دبیرستانهای دانشگاه شیراز در درس دستور زبان: پارسا، احمد- طاووسی- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

تحقیق درباره کتاب کشف الاسرار معنوی در شرح ابیات مثنوی نوشته عبدالحمید الردانی تبریزی(قرن یازدهم هجری): قبادی، حسینعلی- دکتر محسن جهانگیری- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

تحقیق درباره ویژگیهای جام جام اوحدی: شعاعی مافی، میرحسین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

تحقیق نسخه المتین و التقبیح: ابوخلف، عارف- دکتر سید حسین فاطمی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1378- دکتری

تحقیق و بررسی اشعار ملمع در ادب فارسی: طلوعی آذر، عبدالله- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

تحقیق و بررسی پیرامون نسخه خطی تذکره میکده: مهتدیانی، کاظم- حسن دکتر سادات ناصری- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

تحقیق و بررسی تحلیلی غزلیات سعدی: بیژنی، مهین- ابراهیم قیصری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1383- ارشد

تحقیق و بررسی جنبه های ادبی و عرفانی در دیوان امیرخسرو دهلوی: رئیسی بهان، مصطفی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1378- ارشد

تحقیق و بررسی مثنویهای امیرخسرو دهلوی(مطلع الانوار، شیرین و خسرو، مجنون ولیلی): صالحی فیروز، زهرا- ضیاءالدین سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- ارشد

تحقیق و ترجمه معجم الفرق الاسلامیه: موحدی، محمدرضا- حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1372- ارشد

تحقیق و تصحیح روضه های 4 و 5 و 7 ریاض الجنه: اکرمی، جلیل- انزابی نژاد- دانشگاه تبریز- 1367- ارشد

تحقیق و تصحیح نسخه خطی کتاب توضیح الاخلاق ابن خاتون عاملی: رضاپور، محمدرضا- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- ارشد

تحقیقی در سبک دوره بازگشت ادبی(عاشق، آذر بیگدلی، طبیب اصفهانی، نشاط، سروش، وصال دانشگاه شیرازی، فروغی و قاآنی): ابراهیمی، مختار- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1383- ارشد

تحقیقی درباره عرفای شهرستان شاهرود: رستمیان، عظیم- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

تحلیل 4 تن از انبیاء بنی اسرائیل در ادبیات فارسی(داود- ایوب- یونس- یحیی): دهنوی، فاطمه- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- ؟- ارشد

تحلیل آثار صدق چوبک: زندیه، مهدیه- دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

تحلیل استعاره کنایی و اسناد مجازی در بوستان سعدی: ترابی زیارتگاهی، مجید- مستعلی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

تحلیل اسکندرنامه نظامی(شرف نامه): الداغی، آنیتا- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1382- ارشد

تحلیل اسکندرنامه نظامی(شرف نامه): الداغی، آنیتا- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1382- ارشد

تحلیل اشعار رهی معیری و مقایسه آن با سروده‌های پژمان بختیاری: یوسفی، عبدالمحمد-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1379-ارشد

تحلیل اشعار ملک الشعرای بهار: آقا حسینی دهاقانی، حسین- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

تحلیل اشعار نصرت رحمانی: علیپوری، حجت الله- دکتر محمد غلامرضایی- دانشگاه شهید بهشتی- 1382- ارشد

تحلیل افکار و آرا نظامی در خسرو وشیرین: دکتر محمدفاضلی، مریم- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

تحلیل افکار و اشعار سیف فرنمانی قرن هفتم و اوایل هشتم: رضوانیان، قدسیه- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

تحلیل آماری تشبیه در غزلیات سعدی و تصرف در تشبیه: رجایی، محمودرضا- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1381- ارشد

تحلیل آماری تشبیه در غزلیات سعدی: آرمان، علیرضا- دکتر دبیران- دانشگاه تربیت معلم- 1382- ارشد

تحلیل اندیشه‌های اجتماعی در شعر پروین و بهار: طیبی، محسن- دکتر طالبی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

تحلیل انواع تشبیه و استعاره در هفت پیکر نظامی: خامه چی، فریده – دکتر نوروزی-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

تحلیل اوضاع ادبی ایران و مصر در قرن نوزدهم میلادی: علیمرادی، مریم- دکتر شاکر-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

تحلیل آیات و احادیث در غزلیات شمس در لغت نامه دهخدا: رحیمیان، محمد ابراهیم- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا-1374-ارشد

تحلیل بر غم و شادی در دیوان حافظ و مقایسه آن با غزل در دیوان شمس: صغیر، اعظم- منیژه عبدالهی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

تحلیل براعت استهلال و بررسی آن در شاهنامه فردوسی: سبزی، حمید- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

تحلیل بنیادی غزل معاصر از مشروطه تا حال: دلبری، حسن- دکتر سید حسین فاطمی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1378- ارشد

تحلیل تحفه العرافین(شرح اعلام، اشارات مختلف آیات، احادیث و امثال): فکری بنهنگی، مجید- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

تحلیل تطبیقی خسرو و شیرین نظامی گنجوی و گل و  نوروز خواجوی کرمانی: میرزایی، جعفر- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد 

تحلیل تطبیقی داستانهای شاهنامه: فریدونی فروزنده، فرشته- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

تحلیل تطبیقی روضه الخلد مجد خوافی با گلستان سعدی: کبودانی نصرآباد، محمدسعید- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

تحلیل تطبیقی مخزن الاسرار حکیم نظامی و تحفه الاحرار عبدالرحمن جامی: ترکمندی، امید- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

تحلیل تلمیحات اساطیری و حماسی در اشعار عصر مشروطیت: سلیمانی تپه سری، امیرحسین- دکتر عباسی- دانشگاه تربیت معلم-1382- ارشد

تحلیل تلمیحات دردیوان قاآنی دانشگاه شیرازی: پروری،‌ ایوب- دکتر دبیران- دانشگاه تربیت معلم- 1379- ارشد

تحلیل جامعه شناختی از دیوان ناصر خسرو: پژوهنده، لیلا- علی رواقی- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

تحلیل جامعه شناختی رمان فارسی(1332-1299): خجسته، فرامرز- دکتر محمد غلامرضایی- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

تحلیل جامعه شناختی شعر انتقادی و قلمرو مقدسات از آغاز قرن هفتم تا پایان قرن هشتم: توانایی، احمد- دکتر میرهاشمی- دانشگاه تربیت معلم- 1382- ارشد

تحلیل جلوه های طبیعت در مثنویهای عرفانی سنایی، عطار و مولوی: رحیمی، غلامرضا- علی شیخ الاسلامی- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- ارشد

تحلیل داستان‌ فرود همراه با شرح واژگان و ترکیبات ابیات، اعلام و آرایه‌های ادبی از شاهنامه فردوسی: عباسی،‌ احمد- دکتر محمودی مدبری- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

تحلیل داستان موسی(ع) در امهات کتب نظم از آغاز تا پایان قرن 6: رضایی، الهه- علی اصغر میرباقری فرد- دانشگاه اصفهان- 1380- ارشد

تحلیل داستانکها در ادبیات معاصر: کاسی، فاطمه- دکتر بصیری- دانشگاه کرمان- 1381- ارشد

تحلیل داستانی حماسه رستم و اسفندیار: غلامی، شکیب- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

تحلیل در فرهنگ عامه و آداب و رسوم و ضرب المثلهای ویس ورامین فخرالدین اسعد گرگانی: جباری نی تپه، علی اصغر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

تحلیل دستوری- بلاغی گلستان و بوستان سعدی: اسدی، طیبه- دکتر محسن ابوالقاسمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

تحلیل دستوری کلیله و دمنه(نحو): اصغری، مژگان- مجتبی منشی زاده- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

تحلیل دستوری و معنایی و زبانشناختی نامهای ایرانیان: زیرک، ساره- دکترفرشیدورد- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

تحلیل دیدگاه مولوی نسبت به صورت و معنی در همه آثار او: کریم زاده، علی- دکتر اسپرهم- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

تحلیل دیدگاهها و نقد تحقیقات در حوزه شاهنامه شناسی از سال 1300 تا 1370 ه. ش: طاهری، محمد- حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- دکتری

تحلیل دیدگاههای عاشقانه در غزلیات سعدی: رشیدی، خسرو- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1379- ارشد

تحلیل دیوان فیاض لاهیجی از دیدگاه آیات و روایات: احمدی، احمد- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

تحلیل دیوان قطران تبریزی: جعفری جزه، مسعود- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1369- ارشد

تحلیل روضه الانوار و مقایسه آن با مخزن الاسرار: مصدقی، احمدرضا- دکتر راشد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- ارشد

تحلیل زبان روایت درتاریخ بیهقی: دادخواه تهرانی، مهدی- دکتر سید جمال‌الدین مرتضوی-دانشگاه یزد-1383-ارشد

تحلیل زمریات و حکمیات سنایی: غفوری، علی اصغر- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

تحلیل ساخت روایی مثنوی مولوی: اخلاقی، اکبر- دکتر مهدی نوریان- دانشگاه اصفهان- 1382- دکتری

تحلیل ساختاری داستان های هفت پیکر: قریشی، زهرا- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

تحلیل ساختاری روایت در حکایتهای جامع هزار و یک شب: جوکاران خراسانی، محبوبه- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

تحلیل ساختاری لیلی و مجنون و مم وزین: جباری، نجم الدین- دکتر حق شناس- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

تحلیل ساختاری مثنوی سلامان و ابسال جامی: ظهیری ناو، بیژن- دکتر زنجانی- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

تحلیل ساختاری منطق الطیر عطار: اخلاقی، اکبر- دکتر محمد غلامرضایی-دانشگاه یزد-1375-ارشد

تحلیل ساختاری و مضمونی طنز در کتابهای کیومرث صابری فومنی، منوچهر احترامی، ابراهیم نبوی، رویا صدر، مهدی شجاعی، احمد سکاکی، ابوالفضل زرویی نصرآباد، عمران صلاحی، محمدعلی علومی و هوشنگ مرادی کرمانی: سعیدی، مهدی- دکتر ابوالقاسم رادفر- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- ارشد

تحلیل ساختاری و نقد داستانهای الهی نامه عطار:احمدی پور اناری، زهره- دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1382-ارشد

تحلیل سفر در متون عرفانی: طاهری، فاطمه- علی اصغر میرباقری فرد- دانشگاه اصفهان- 1382- دکتری

تحلیل سیر انتقادهای سیاسی و اجتماعی در شعر فارسی از آغاز تا نیمه اول قرن هفتم هجری: پورالخالص نوکنده ای، شکرالله- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- ارشد

تحلیل سیر تذکره ها و تاریخ ادبیات های فارسی در ایران از 1285 ه. ش(مشروطه) تا سال 1332 ه. ش: سلطانی، منظر- دکتر عبدالحسین  دکتر زرین کوب- دانشگاه تربیت مدرس- 1378- دکتری

تحلیل سیر نقد شعر حافظ از سال 1300 تا 1370 ه. ش(در مجلات و نشریات): فولادی، محمد- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

تحلیل سیر نقد شعر در ایران از سال 1367 تا 1375 ه. ش: رومیانی اصل، فرهود- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

تحلیل سیر نقد شعر در ایران از مشروطه تا سال 1332 ه.ق: غلامحسین زاده، غلامحسین- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1373- دکتری

تحلیل سیر نقد شعر در ایران در فاصله سالهای 1348-1357 ه. ش: اسداللهی، ابراهیم- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- ارشد

تحلیل سیر نقد شعر فارسی 1332- 1338: پورنمین، محمدابراهیم- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- ارشد

تحلیل سیر نقد شعر فارسی 1332-1338: پورنمین، محمدابراهیم- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- ارشد

تحلیل سیرنقد شعر فارسی از سال 1358 تا 1367 ه. ش: فولادی، محمد- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

تحلیل شخصت زن در آثار نویسندگان مرد و زن و مقایسه آنها با هم (هدایت، احمد محمود، معروفی، دانشور،‌ پارسی پور و روانی پور): یاوری، هادی- دکتر فتوحی- دانشگاه تربیت معلم- 1381- ارشد

تحلیل شخصیت ادبی و تحلیل دیوان فارسی امیر علیشیر نوایی: دشتی قرخلو، رحمت الله- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

تحلیل شخصیت اسفندیار: عدنانی، مسعود- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

تحلیل شخصیت ها در سه مثنوی عطار منطق الطیر مصیب نامه الهی نامه: میلانی، مهناز- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

تحلیل شخصیت و شخصیت پردازی در داستان معاصر(از جمال زاده تا انقلاب اسلامی): عبداللهیان، حمید- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1378- دکتری

تحلیل شعر فریدون مشیری- جنبه های لفظی و معنوی: احمدی، محمدتقی- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

تحلیل شعر معاصر لرستان بر اساس چهره های شاخص این دوره: تراب پور، جواد- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

تحلیل صنایع شعری و صور خیال در غزلیات سعدی: انارکی، لیلا- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1382- ارشد

تحلیل صنایع شعری و صور خیال و در غزلیات سعدی: انارکی، لیلا- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1382- ارشد

تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین: سلیمانی، سعید- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1378- ارشد

تحلیل غزلیات سلمان ساوجی: وفایی،‌ عباسعلی- دکتر انوری- دانشگاه تربیت معلم- 1371- ارشد

تحلیل قصه های کلیله و دمنه: بدری، شهرود- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1381- ارشد

تحلیل قطعات دیوان ابن یمین: سازگار، محمدحسین- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

تحلیل کاربردهای شاهنامه فردوسی در لغت نامه دهخدا: عباس زاده، فاطمه- دکتررستگار-دانشگاه آزاد فسا-1377-ارشد

تحلیل کاربردهای شعر سعدی در لغت نامه دهخدا: محمدی، علی- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376-ارشد

تحلیل کرامات اولیا با نگاهی بر مثنوی مولوی: سلمانی، مهدی- دکترعباس کی منش- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

تحلیل گرایشهای عمده رمان نویسی از انقلاب اسلامی تا امروز: هاجری، حسین- دکتر دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- دکتری

تحلیل گرایشهای عمده رمان نویسی در ایران از انقلاب اسلامی تا امروز: هاجری، حسین- دکتردکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- دکتری

تحلیل گرشاسب نامه و مقایسه برخی از مضامین آن با شاهنامه: قربانی مقدم، غلامرضا-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه  یزد- 1377-ارشد

تحلیل محتوایی آثار عبید زاکانی: کیخسروی، حسین- دکترعلی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

تحلیل محتوایی شخصیتهای زن و مرد در داستان‌های تالیفی برای نوجوانان دهه شصت: اشراقی، سکینه- دکتر ماهیار، 1374- ارشد

تحلیل مدت ارادی و نقد و تطبیق آن در مثنویهای عطار: معتمدی، مسعود- دکتر محمد سرور مولایی-دانشگاه آزاد جیرفت- 1374- ارشد

تحلیل مسائل اجتماعی در بوستان سعدی: باقری، مالک- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

تحلیل مضامین تمثیلی در حدیقه سنایی و چهار مثنوی عطار(مصیبت نامه، اسرار نامه، الهی نامه، منطق الطیر) و مثنوی مولوی: انورانی نیا، زهرا- سیددکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

تحلیل مضمونی و ساختار نمایشنامه ای غلامحسین ساعدی و بهرام بیضایی: شریف نسب، مریم- دکترپورنامداریان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

تحلیل معراج نامه در اسرار نظامی: شمشیرگران، زهره السادات- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

تحلیل منطق الطیر: عین علیلو، علی- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

تحلیل موضوعی اسرار التوحیدنی مقامات الشیخ ابی سعید: حاجی آبادی، محمد- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1374- ارشد

تحلیل موضوعی حدیقه و بررسی تمثیلها: رستم زاده بجستانی، سعید- دکترخلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

تحلیل موضوعی دیوان بهار: قلمکارپور، شیرین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

تحلیل موضوعی شعر اخوان ثالث: پرستگاری، انتصار- دکترفرشیدورد- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

تحلیل مولانا در مثنوی: معینی، منصوره- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1370- ارشد

تحلیل نحوی گلستان: مددی الموسوی، محمدکاظم- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

تحلیل نقد داستان در ایران(از مشروطه تا انقلاب اسلامی): ذوالفقاری، محسن- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- دکتری

تحلیل نکات تربیتی بوستان و گلستان و کیمیای سعادت: عزیزی، مریم- دکتربرات  زنجانی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تحلیل نمادها و نمودها با شرح تفضیلی در مثنوی: روحانی، مسعود- دکتر رادمنش- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

تحلیل های مشابه در آثار ادبی ایران و ژاپن: کوتاواراتانی، تاهو- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران—دکتری

تحلیل هنری جلوه های زیبای طبیعت در اشعار پیشاهنگان شعر فارسی(رودکی، کسائی، عنصری، فرخی و منوچهری): رحیمی، ابوالقاسم- دکترعباسقلی محمدی- دانشگاه تربیت مدرس- 1371- ارشد

تحلیل و بررسی ادیب المالک فراهانی: خدمتی، حسین- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

تحلیل و بررسی انواع جناس و سجع در مرزبان نامه: زمانخواه، سالار- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

تحلیل و بررسی داستانهای الهی نامه عطار نیشابوری: نوروزی، بتول- دکتر حبیب الله عباسی- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

تحلیل و بررسی شعر عارف قزوینی: صالح زاده، مختار- دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه آزاد بیرجند- 1377- ارشد

تحلیل و بررسی کاربرد صنایع لفظی در نثر مصنوع با تکیه بر کلیله و دمنه و مرزبان نامه: احمدی، علی اکبر- دکتر عباس ماهیار- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

تحلیل و بررسی وجوه تشابه ادله روانی مورد استفاده اهل سنت: جعفرپور، پروین- دکتر میرقادری-دانشگاه آزاد فسا- 1379- ارشد

تحلیل و تحقیق چهل موضوع قرآنی مثنوی: مهدوی، مهدی- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تحلیل و تصحیح بازنامه نثر و نظم: قاسمی، محمدحسین- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

تحلیل و تطبیق لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی خسرو دهلوی: سلیمانی، محمدامیر- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1376- ارشد

تحلیل و تفسیر احادیث در منطق الطیر و مصیبت نامه عطار: اسکندری، مژگان- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

تحلیل و تفسیر گلشن راز: دزفولیان راد، کاظم- دکتر سادات ناصری- دانشگاه تهران- 1367- دکتری

تحلیل و مقایسه در و نمایه در شعر پروین اعتصامی و فروغ فرخزاد: همدانی، آزیتا- دکتردکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1378- ارشد

تحلیل و نقد درونمایه های قرآنی در دیوان سنایی غزنوی: انصاری اول، محمدعلی- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

تحلیل و نقد عناصر حماسی شاهنشاه نامه صبا: پورمختار، محسن- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- ارشد

تحلیل و نقد و ترجمه دستور فارسی تالیف آن. کی. اس. لمتون: رحیمی، ناصر- دکتر خسرو فرشیدورد- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

تحلیل و نقد و ترجمه هفت مقاله در ادبیات تطبیقی و اشعار قدیم فارسی تالیف: الگا، ام. دیوید سن: محمدی، علی- دکترفرشیدورد- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

تحلیل واژگان اخلاقی بوستان سعدی: شه بخش، آمنه- دکتر مهدی محقق- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

تحلیلی از دیدگاههای حماسی و غنایی در شاهنامه و اسکندرنامه: الیاس گرجی، مرصع- دکتر داریوش صبور- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

تحلیلی بر تحفه الابرار جامی: شریعتی حسینی، محمد- دکتر سید حسین فاطمی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1376- ارشد

تحلیلی بر ترجمه رساله قشیریه: فیض، مصطفی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

تحلیلی بر نثر جلال آل احمد: پیروز، غلامرضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

تحلیلی پدیدار شناسانه از آرا و اندیشه های شیخ محمود شبستری در گلشن راز: همدانی، امید- دکتر سید حسین فاطمی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1383- ارشد

تحلیلی دستوری سیاست نامه: محمدزاده، هادی- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

تحلیلی نو از داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسی، همراه با نگرشی به ویژگیهای هنری شعر فارسی تا قرن پنجم: صالحی مازندرانی، محمدرضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

تحول اندیشه و فرم در شعر اخوان ثالث: جوادی پرتو، مریم- دکتر غلامی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1383- ارشد

تحول ترسلی و دبیری از آغاز تا پایان سده ششم: بذرافکن، جلال- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

تحول درونمایه غزل معاصر با توجه به اشعار سایه و عماد خراسانی:قائدی، احمد- دکتر محمدحسین دهقانی فیروزآبادی-دانشگاه یزد-1379-ارشد

تحول ساختاری غزل از جامی تا صائب: حسن پورآلاشتی، حسین- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

تحول صور خیال در غزل انقلاب: پویان، مجید- دکتر محمدحسین دهقانی فیروزآبادی- یزد-1379-ارشد

تحول عاطفه و زبان در غزل فارسی از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی: وحیدی، جعفر- دکتر سید حسین فاطمی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1380- ارشد

تخیل ساختاری و محتوایی قابل و سیر کامل آن در ادبیات فارسی از قرن 4 تا قرن 12: پور نظر علی، فائقه- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

تدقیق و تحقیق در احوال و آثار جامی: نصری، شیراحمد- دکترمینوچهر- دانشگاه تهران- 1346- ارشد

تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان: نقوی، علیرضا- دکترناتل خانلری- دانشگاه تهران- 1341- دکتری

تراژدی آفرینی در شاهنامه فردوسی (سه داستان رستم و سهراب- ایرج- سیاووش): محلاتی، طاهر-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

تراژدی رمانتیک خسرو و شیرین نظامی و تلافی عشق و شهوت: شکوهی، مرتضی- دکترفرزانه مظفریان-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

ترانه و تصنیف سرایی در ادبیات عامیانه: آقا جانیان میری، عسکری- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

تربیت در مثنوی(در قلمرو عشق): حجتی، هما-  دکتر زرین کوب- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

تربیت عرفانی مولوی در مثنوی معنوی: قنبری مزیدی، همت- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1374-ارشد

ترتیب و تصحیح دیوان ابوالبرکات منیر لاهوری: فرید، محمد-  دکتر جعفر شهیدی- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

ترتیب و تصحیح و تحشیه(سفینه خوشگو)(دفتر دوم) تالیف بندر ابن داس خوشگو(قرن دوازدهم): کلیم، اصغر- دکتر ستوده- دانشگاه تهران-  1380- دکتری

ترجمه اشعار و عبارات عربی دیوان شمس: طباطبایی، حسن- دکترعلی محمد موذنی- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

ترجمه بخش عصر عباسی اول از کتاب «من تاریخ الادب العربی»: راوندی، محمد- دکتر ماهیار-  دانشگاه تربیت معلم- 1375- ارشد

ترجمه بخشهایی از کتاب فی النقد الادبی به قلم دکتر شوقی ضیف: قوام، ابوالقاسم- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1369- ارشد

ترجمه بخشهایی از کتاب و تاریخ النقد الادب عند العرب، نوشته دکتر احسان عباس: مجیدی نیا، محمدامیر- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1370- ارشد

ترجمه بخشی از کتاب((مطالعاتی در عرفان اولیه در شرق نزدیک و شرق میانه)): محمدی، مریم- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد

ترجمه تاریخ الحکاء قفطی: دارائی، بهین- مدرس رضوی- دانشگاه تهران- 1345- دکتری

ترجمه جلد اول النقد الادبی نوشته احمد امین: اسماعیلی، هادی- دکتر محمد رادمنش- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

ترجمه جواهر البلاغه سید احمد هاشمی با مقدمه ای در تطور علم بلاغت: محمدزاده، بالغ- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1372- ارشد

ترجمه دایره المعارف اسلام(خلاصه تاریخ ادبیات ایران از آغاز تا هدایت): اصغری، صفرعلی- دکترعزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

ترجمه در رالاخبار گزیده بحارالانوار تالیف: آیت الله سید مهدی حجازی: حجازی، علیرضا- دکتر علی دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

ترجمه دو رساله از رسائل عین الدین عربی به نامهای: کتاب الاعلام باشارات اصل الالهام، سایه الانوار: صادقیان، محمدعلی(مترجم)- دکتر مینوچهر- دانشگاه تهران- 1347- دکتری

ترجمه دو کتاب معانی و بیان دکتر بکری شیخ امین با نظایری از ادب فارسی و تطور علم بلاغت: یوسف زاده ابراهیم آبادی، حسین- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

ترجمه رسالاتی از ابن العربی، دانشمند محقق قرن هفتم هجری: فرزان، ابراهیم- مینوچهر- دانشگاه تهران- 1347- ارشد

ترجمه رساله الاسفار فن نتایج الاسفار از محی الدین بن عربی: مظلومی، رجبعلی- دکتر مینوچهر- دانشگاه تهران- 1347- ارشد

ترجمه رساله کتاب الکتب، سیدی الشیخ الامام یحیی الدین بن عربی المتوفی سنه 5638: سپهری، حسن- مینوچهر- دانشگاه تهران- 1347- ارشد

ترجمه رساله نترال القطب و مقاله و حاله و رساله انتقاد شرح محی الدین ابی عبدالله محمد بن علی بن عربی طائی: سادات، پروانه- دکتر مینوچهر- دانشگاه تهران- 1347- ارشد

ترجمه عبارات عربی راحه الصدور به همراه معنی و توضیح کلمات دشوار: کبیری سامانی، جعفر- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

ترجمه عبدالکریم الجیلی فیلسوف الصوفیه: دیلمی معزی، ابوذر- دکتر دبیران-  دانشگاه تربیت معلم- ؟- ارشد

ترجمه قسمت اخیر از کتاب المغنی اثر قاضی ابوالحسن عبدالجبار اسدآبادی(مبحث الامامه از صفحه 234 تا خاتمه کتاب): معتمدی، مهین دخت- دکترمینوچهر- دانشگاه تهران- 1348- ارشد

ترجمه قسمتی از کتاب الاسرا الی مقام الاسری تالیف مجتبی الدین ابن عبدالله محمد بن العربی: روان پور، نرگس- دکتر مینوچهر- دانشگاه تهران- 1347- ارشد

ترجمه قسمتی از کتاب الاسرار: شامبیاتی، عذرا- دکتر مینوچهر- دانشگاه تهران- 1346- ارشد

ترجمه کتاب «شکل القصیده العربیه» :عالی عباس آباد، یوسف- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم-1380- ارشد

ترجمه کتاب آداب الصحبه و حسن العشره: مهدوی دامغانی، احمد- نفیسی- دانشگاه تهران- 1339- دکتری

ترجمه کتاب از مثل تا افسانه ملی: رضایی، غلامرضا-  دکتر محمود شکیب- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

ترجمه کتاب الشاهد از شیخ علامه، محی الدین ابی عبدالله محمد بن علی بن العربی الطائی رحمه الله تعالی: رستگار فسایی، منصور- دکتر حسن مینوچهر- دانشگاه تهران- ؟- ارشد

ترجمه کتاب اول و دوم ادب عربی دکتر طه حسین: زمانی علویجه، علی- دکتر زریاب- دانشگاه تربیت معلم- 1371،ارشد

ترجمه کتاب حماسه آشور و نقد منابع آن: بقایی، مرجان- دکترمحمد جعفر یاحقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1383- ارشد

ترجمه کتاب شرح التلخیص فی علوم البلاغه و تطبیق مطالب با زبان فارسی: فاطمی مقدم سقی، محمدرضا- دکتر محمدحسین سعادتفر- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

ترجمه کتاب شعر رابین اسکلتن با تعلقیات و شواهدی از نثر فارسی: اوحدی، مهرانگیز- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

ترجمه کتاب((لیلی و مجنون فی الادبین العربی و الفارسی)) اثر دکتر محمد غنیمی هلال: مومنی هزاوه، امیر- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد

ترجمه کتاب(contemporary literary) همراه با تعلیقات و توضیحات: حیدریان، محمدحسن- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

ترجمه کتاب(الطیف و الخیال فی الشعر العربی القدیم): اکبرزاده، طاهره- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

ترجمه معراج نامه با یزید بسطامی و نقد و بررسی تطبیقی آن با سایر معراج نامه ها: رسولی، رقیه- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1378- ارشد

ترجمه مقدمه کتاب الفتوه: ایامی، محمد- دکتر محمد رادمنش- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

ترجمه و باز نویسی نسخه خطی رساله العاشق الی المعشوق از آثار شیخ نجم الدین رازی: حسین زاده، داوود- دکتر لسان- دانشگاه تهران- 1367- ارشد

ترجمه و تحقیق در قصیده بائیه ابن فارض مهری و تطبیق اصطلاحات عرفانی ابن فارض با اصطلاحات عرفانی در شعر فارسی: سید تاج الدینی، ام البنین- دکترحسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1375- ارشد

ترجمه و تحقیق رسائل عربی رشیدالدین و طواط و مقایسه آنها با رسائل فارسی رشیدالدین و طواط: کربلائی علی، حسین- دکتر حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- دکتری

ترجمه و تحقیقی در کتاب ادبیات منثور نوین ایران: کرمانی، عباس- دکترمحمد جعفر یاحقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1373- ارشد

ترجمه و تحلیل مقامات بدیع الزمان همدانی و مقایسه آن با مقامات حمیدی: قدمیاری، کرمعلی- دکترحسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

ترجمه و تفسیر کتاب اولیاء و کتاب الازل از تصنیفات شیخ العلامه محی الدین ابن عبدالله محمد بن علی بن العربی الطائی: گذشتی، محمد علی- دکترمینوچهر- دانشگاه تهران- 1347- ارشد

ترجمه و توضیح احادیث معنوی: داوودی، حسین- دکتر علی دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

ترجمه و توضیح رساله فن الشعر: حسینی، حسن- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

ترجمه و شرح سی قصیده از قصاید متنبی بر اساس سه شرح: بهروش، اصغر- عبدالامیر سلیم- دانشگاه تبریز- 1374- ارشد

ترجمه و شرح نکات برجسته ابیات عربی تفسیر کشف الاسرار(جلد اول، دوم و سوم): کربلایی علی، حسین- دکتر محمد رادمنش- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

ترجمه و گزارش کالبد شناسی نثر: ابومحبوب، احمد- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1370- ارشد

ترجمه و نقد ادبی اثر بدوی احمد طبانه: ارجمندی، عبدالحسین- دکتر عابدی-دانشگاه تربیت معلم- 1372- ارشد

ترجمه و نقد منتخب طبقات الصوفیه: نواب رضوی، مریم- دکتر محمد رادمنش- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

ترجمه و نقد و تحلیل کتاب جنبش رمزگرا در ادبیات نوشته آرتور سیمونز: پورحمدالله، محمد- دکترفرشیدورد- دانشگاه تهران- 1382- ارشد

ترجمه یکصد و یازده صفتحه از جلد اول کتاب(الامانه) تالیف قاضی ابوالحسن عبدالجبار معتزلی اسدآبادی متوفی به سال چهار صد و پانزده هجری قمری: مجدی، محمد- دکتر مینوچهر- دانشگاه تهران- 1348- ارشد

ترجمه، تکمیل و تصحیح کتاب فرهنگ قصه نویسان ایرانی: حسن آبادی، محمود- دکترمحمد جعفر یاحقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1372- ارشد

ترسل در دوره صفوی: ثابتیان، ذکرالله- دکتر ذبیح الله صفا- دانشگاه تهران- 1338- دکتری

ترک در تاریخ و ادبیات ایران: شهریاری، محمدرضا- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376-ارشد

ترکیب سازی در دیوان بیدل دهلوی: شفیعی راد، رضا- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

ترکیب سازی در روضه الانوار خواجوی کرمانی: واعظ، محمدجواد- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

ترکیب سازی در غزلهای حافظ: مصطفوی، محمدرضا- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

ترکیب سازی در مخزن الاسرار تحفیقی درباره لمات مرکب در مخزن الاسرار: یوسفی، حسینعلی- دکترفرشیدورد- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

ترکیب و تاویل جملات در فارسی امروز: روحی گل خطمی، محسن- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

ترکیبات کنایی و غیر کنایی،  تشبیهات و تمثیلات در تاریخ بیهقی  و: فیض، مریم-دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1378-ارشد

ترکیبات مخزن الاسرار نظامی: صمصام، حمید- دکتر برات زنجانی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

ترکیبات و تعبیرات کنایی در قصاید خاقانی: حسنه تمر، قادر- دکتر ماهیار-  دانشگاه تربیت معلم- 1375- ارشد

ترکیبات و تعبیرات و نوادر کشف الاسرار و وعده الابرار: مقصودلو، علی-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

ترکیبهای اتباعی و ارزش ادبی و بار عاطفی آنها: یاوریان، علیرضا-دکتر شاریان- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

ترکیبهای عددی در دیوان خاقانی و خمسه نظامی: اسماعیل پور صومعه، علی- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

تشابه افکارمولوی وشیخ محمودشبستری:فرهانی،اسدالله-دکترقاسم انصاری-دانشگاه آزاد اراک-1374-ارشد

تشبیه به اعتبار افراد ترکیب طرفین در هفت پیکر نظامی: رئیس زاده، میراکبر- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن طرفین در هفت پیکر نظامی: احمدی میرک، رحیم- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تشبیه در دیوان نزازی قهستانی: حسن خوانی، محمود- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1381- ارشد

تشبیه در شعر نو: رنجبر ایرانی، نسرین- دکتر شکری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- ارشد

تشبیه در مقامات حمیدی: ریش سفیدی، علیرضا- دکتر میرهاشمی- دانشگاه تربیت معلم- 1381- ارشد

تشبیه و استعاره در نهج البلاغه و همانند های فارسی آن: چشمی، قاسم- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

تشبیه و استعاره در نهج البلاغه و همانندهای فارسی آن: چشمی، قاسم- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

تشبیهات در نهج البلاغه: کوهزادی هیکویی، عین الله- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

تشخیص در شعر فارسی: جعفری تبار، حسن- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

تشکیلات درباری در عصر بیهقی: رستمی نژاد، اکبر- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1383- ارشد

تصاویر بدیع و بیان در ویس و رامین: وحدی، شهین- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

تصاویر شاعرانه گلها و اشیاوجانداران در دیوان حافظ: مرتضوی، غفور- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

تصحیح  منظومه راز و نیاز از وحید قزوینی:  میرزا حسینی،  مجتبی –  دکتر عابدی، دانـشگاه تربیت  معلم، 1383- ارشد

تصحیح آثار فارسی میرزا ظهیری تفرشی: حیدری، حسن- دکتر دکتر منوچهر اکبری- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

تصحیح الدین رضی الدین با مقدمه و تعلیمات: وزیرنژاد، ابوالفضل- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

تصحیح المعجم فی آثار ملوک العجم شرف الدین فضل الله حسینی قزوینی: فتوحی نسب، احمد-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1378- ارشد

تصحیح انتقادی بخش تاریخ چین از جامع التواریخ خواجه رشیدالدین فضل الله: ای دان، وانگ-  دکتر جعفر شهیدی- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

تصحیح انتقادی تذکره الشعرا دولتشاه سمرقندی به همراه تعلیقات و فهرستها: علاقه، فاطمه- دکترکریمی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

تصحیح انتقادی تذکره خلاصه الاشعار و زبده الافکار از تقی الدین کاشانی همراه با مقدمه و توضیحات: دانشگر، محمد- عبدالوهاب نورانی وصال، دکتر اسماعیل حاکمی والا- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

تصحیح انتقادی داستان عبرت بار، تالیف مولانا عبیدالله عبیدی سهروردی: شمیم خان، محمد- دکترابوالقاسمی- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

تصحیح انتقادی دستوراللغه ادیب نطنزی: اردلان جوان، علی- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- دکتری

تصحیح انتقادی دیوان ارزقی هروی شاعر نیمه اول قرن ششم(همراه با مقدمه و شرح مشکلات): خلوصی، محمدتقی- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1383- ارشد

تصحیح انتقادی دیوان اشعار اوحدی مراغه ای: اسپرهم، داوود- دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

تصحیح انتقادی دیوان بدر چاچی: گیتی فروز، علی محمد- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

تصحیح انتقادی دیوان سراج الدین بساطی سمرقندی: فقیه پرشکوهی، آسیه- دکتراکبری- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

تصحیح انتقادی دیوان سلمان ساوجی: وفایی، عباسعلی- دکتر  اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

تصحیح انتقادی دیوان شاهپور تهرانی: کاردگر، یحیی- دکتراکبری- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

تصحیح انتقادی دیوان شریف الدین شفروه اصفهانی بر اساس تمام نسخه های موجود، و تحقیق و تحقیق در زندگی، آثار و سبک شاعر: اسماعیلی، عصمتدکتر  امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

تصحیح انتقادی دیوان شیخ حامدین فضل الله جمالی دهلوی(متوفی 942 ه. ق): ریحانه، افسر- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

تصحیح انتقادی دیوان مجد همگر: منصف، مصطفی- دکتر عابدی-  دانشگاه تربیت معلم- 1376- ارشد

تصحیح انتقادی دیوان ولی دشت بیاض: چرمگی، مرتضی- دکتر اسپرهم- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

تصحیح انتقادی غزلهای حکیم سنایی غزنوی: جلالی پندری، یدالله- دکترشفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

تصحیح انتقادی فرهنگ مصطلحات الشعرا: رادمرد، عبدالله- دکتر سادات ناصری- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

تصحیح انتقادی قصاید حکیم سنایی غزنوی: حسینی شبانان تفت، محمد- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

تصحیح انتقادی مثنوی((انتهانامه)): خزانه دارلو، علی- دکتر توفیق هاشم پور سبحانی- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

تصحیح انتقادی مجالس المومنین: میرزایی، علی- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- دکتری

تصحیح انتقادی منشآت قائم مقام فراهانی و تحلیل آن: عطرفی، علی اکبر- دکترحسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- دکتری

تصحیح انتقادی و تحشیه متن دلگشای شمشیرخانی(میرزا توکل بیک بن توکل بیک حسینی 1063 ه. ق): پروین، طاهره- دکتر احمد تفضلی- دانشگاه تهران- 1375- دکتری

تصحیح انتقادی و تعلیقات برگوهرنامه خواجوی کرمانی: عسگری، مجید- دکتر ماهیار، 1376- ارشد

تصحیح انتقادی و قصص الانبیاء بوشنجی: محمدزاده رضایی، عباس- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- دکتری

تصحیح انتقادی(طرب المجالس) همراه باشرح زندگی و آثار مولف و توضیح نکات و اشارات و تبیرات متن: اختیاری، زهرا- دکترمحمد جاوید صباغیان- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

تصحیح بخش آخر شرح شادی آبادی بر اشعار خاقانی: طغیان، احمدعلی- دکتر موید- دانشگاه شیراز- 1373- ارشد

تصحیح بخش سوم شرح شادی آبادی: بردبار، عبدالرضا- دکتر موید- دانشگاه شیراز- 1373- ارشد

تصحیح بخشی از دیوان شرف الدین شفروه اصفهانی: اسماعیلی، عصمتدکتر  امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

تصحیح بشارت نامه با مقدمه مختصر درباره حروفیه و بکتاشیه: دیری اوز، مسرت- دکتر مینوچهر- دانشگاه تهران- 1348- دکتری

تصحیح تجارب السلف: واعظ، سعید- دکتر شهیدی- دانشگاه تهران- 1363- دکتری

تصحیح تحشیه و شرح دیوان مخلص کاشانی: عاطفی، حسن-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

تصحیح تذکره حزین: سالک، معصومه- دکتر تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1372- ارشد

تصحیح ترجمان البلاغه رادویانی: گل محمدی، امین- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- ارشد

تصحیح حدیقه هندی: اثر بهگو ان داس هندی: جلال، حسین- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1373- دکتری

تصحیح خاوران نامه ابن حسام خوسفی: مرادی، حمیدالله- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

تصحیح خردنامه و منتخب نجات نامه: هراتیان، اکرم- دکتر جمشید مظاهری- دانشگاه اصفهان- 1379- ارشد

تصحیح دفتر اول حاج ملا هادی سبزواری: حنفی، صمد- دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

تصحیح دیوان اشعار ملاعی عبدی: اکبرپور، مجید- دکتر محمدحسین کرمی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

تصحیح دیوان دکتر امامی هروی: خوئینی، عصمت- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

تصحیح دیوان جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی: قانونی، حمیدرضا- دکتر جمشید مظاهری- دانشگاه اصفهان- 1382- دکتری

تصحیح دیوان حیاتی گیلانی: محمودجانلو، عباسقلی- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1372- ارشد

تصحیح دیوان شیخ آذری اسفراین: قاسمی فرد، حسین- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1379- ارشد

تصحیح دیوان طوفان هزار جریبی((مازندرانی)): توکلی رستمی، فاطمه- دکتر دادبه- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1371- ارشد

تصحیح دیوان عبدالکریم خاکی با مقدمه شرح احوال و آثار و حواشی(قرن سیزدهم هجری قمری): سیف الاسلام، خان- دکتر احمد تمیم داری- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

تصحیح دیوان عرفانی دانشگاه شیرازی به همراه شرح زندگانی و آثار و حل مشکلات: پناهی، مجیداحمد- دکتر اکبر صیادکوه-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

تصحیح دیوان عمادی غزنوی(شهریاری): سلطانی، اکرم- شهیدی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- ارشد

تصحیح دیوان قادری: خانم، سایره- دکتر ابوالقاسمی- دانشگاه تهران- 1375- دکتری

تصحیح دیوان لطف الله نیشابور(شاعر قرن هشتم) و پژوهش در زندگی و شعر او: موسوی مقدم، سعید- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

تصحیح دیوان محمد سلیم بیگ گرمرودی(فغانی آذربایجانی): علیزاده، زهرا- دکتر   برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

تصحیح دیوان ملارجبعلی واحد تبریزی: نجفی نیسیانی، نفیسه- محمد فشارکی- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

تصحیح دیوان میرزا جلال الدین اسیر شهرستانی: شریفی ولدانی، غلامحسین- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

تصحیح روضه العقول تالیف غازی ملطیوی: دکتر امامی، نصرالله- دکتر رشید عیوضی- دانشگاه تبریز- 1353- ارشد

تصحیح روضه العقول تالیف غازی ملطیوی: حریرچی، علی- دکتر رشید عیوضی- دانشگاه تبریز- 1353- ارشد

تصحیح روضه العقول تالیف غازی ملطیوی: فرشبافیان، احمد- دکتر رشید عیوضی- دانشگاه تبریز- 1353- ارشد

تصحیح سندبادنامه ظهیری سمرقندی: کمال الدینی، محمدباقر- دکتر  اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

تصحیح شاهنامه کردی(نبرد جهاندار و زرد آهنگ دیو): رحمانی، شیرین- دکتر محمد دبیر سیاقی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1377- ارشد

تصحیح شرح رساله قشیریه از سید محمد گیسو در از چشتی: فروهر، نصرت الله- دکتر   شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

تصحیح شرح شادی آبادی بر اشعار خاقانی(بخش نخست): قاسمیان، خسرو- دکتر موید- دانشگاه شیراز- 1372- ارشد

تصحیح شرح شادی آبادی بر اشعار خاقانی(قسمت دوم): رضایی، عبدالله- دکتر موید- دانشگاه شیراز- 1373- ارشد

تصحیح شرح گلشن راز میرزا عبدالکریم دکتر زنجانی: قصری خوزانی، غدیرعلی- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

تصحیح شرح مخزن الاسرار نظامی(قوام بلخی): ذوالفقاری، احمد- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

تصحیح شرح میرسیدشریف جرجانی بر کافیه ابن حاجب: حیدری، مریم- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

تصحیح شرح نصاب الصبیان(کریم دشت بیاضی): درانی، بهمن- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

تصحیح غزلیات خاقانی: عرب، سیامک- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1357- دکتری

تصحیح غزلیات صادقی کتابدار: فولادی نژاد، نفیسه- دکتر مهدی نوریان- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

تصحیح فراق نامه سلمان ساوجی: هاشمی، حجت الله- دکتر ماهیار-  دانشگاه تربیت معلم- 1376- ارشد

تصحیح فی شرح اللمعات(شرحی زیبا و کهن بر لمعات عربی): انصاری، شهره- دکتر علی شیخ اسلامی- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

تصحیح قصاید محمد جان قدسی مشهدی: نقوی، رفعت طاهره- دکتر  اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

تصحیح قلندرنامه خطیب فارسی و تحقیقی درباره قلندریه: کجاترک، سعدالدین- دکتر مینوچهر- دانشگاه تهران- 1348- دکتری

تصحیح قیاسی شرح مثنوی بیارانی و مقایسه آن با برخی شروح معتبر: خالدی، محمد- دکتر مهدی محقق- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

تصحیح کتاب انوارالبلاغه: غلامی نژاد، محمدعلی- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

تصحیح کتاب بیان التنزیل و تحلیل آثار عزیزالدین نسفی: میرباقری فرد، علی اصغر- دکتر محقق- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

تصحیح کتاب سوم(بیماریها) از کتاب الاعراض الطیبه و المباحث العلاییه تالیف(سید اسماعیل جرجانی): صهبا، فروغ- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

تصحیح کتاب مجمل التواریخ و القصص: دشتی، مهدی- دکتر جوینی- دانشگاه تهران- 1373- دکتری

تصحیح متن الجانب الغربی فی حل مشکلات ابن عربی: امین نعیم، مسلم محمد- دکتر محسن جهانگیری- دانشگاه تهران- 1365- دکتری

تصحیح متن ترجمه احیا العلوم: وفایی، محمد- مدرس رضوی- دانشگاه تهران- 1339- دکتری

تصحیح متن دستور دبیری محمد بن عبدالخالق میهنی: جانفشان وظیفه، فاطمه- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

تصحیح متن سراج القلوب نوشته ابومنصور سعید بن محمد القطان الغزنوی: کاراخلیلوویچ، نامیر- دکتر روح الله هادی- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

تصحیح متن مطلوب الطالبین: عابدحسینی، نکهت- دکتر  اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

تصحیح مثنوی خسرو و شیرین(سروده میرزا جعفر قزوینی ملقب به آصف خان): کوثری، نسرین- دکتر مرتضی هاشمی- دانشگاه اصفهان- 1381- ارشد

تصحیح مثنوی سلامان و ابسال جامی بر اساس قدیمی ترین نسخ موجود: مهاجری، زهرا- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1364- ارشد-

تصحیح مثنوی محمود و ایاز زلالی خوانساری: دهمرده، حیدرعلی- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

تصحیح مجموعه بدیعیه: مهدوی نژاد، ناهید- دکتر جمشید مظاهری- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

تصحیح مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز جلد اول نوشته شمس الدین: برزگرخالقی، محمدرضا-؟- دانشگاه تربیت مدرس- 1366- ارشد

تصحیح ملفوظات خواجه عبیدالله احراز نقشبندی: نوشاهی، عارف- دکترحاکمی- دانشگاه تهران- 1372- دکتری

تصحیح منظومه عاشق و معشوق از وحید قزوینی: شهرکی، ابراهیم- دکتر میرهاشمی- دانشگاه تربیت معلم- 1383- ارشد

تصحیح نسخه خطی شرح نزهت الارواح: افرازنده، منیژه- دکتر مصطفوی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

تصحیح نسخه خطی لطایف الامثال و طوایف الاموال: دانش آموز، حبیبه-دکترمهدی محقق- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

تصحیح نسخه منتخب اشعار الو عارف جلبی: میرزایی، علی- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1373- ارشد

تصحیح نسمات القدس من حدایق الانس: جهان ملک، منیر- دکتر ابوالقاسمی- دانشگاه تهران- 1375- دکتری

تصحیح و بررسی تذکره مجمع الشعرا از با یزید دوری هروی: فردوس، نکهت- دکتر کریمی- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

تصحیح و تحشیه انوار البلاغه از ملا هادی مازندرانی: کاکوئی، صالح- دکتر تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1371- ارشد

تصحیح و تحشیه برشرح شاه آبادی در دیوان خاقانی: فاضلی روشنده، فیروز- دکتر ضیاءالدین سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

تصحیح و تحشیه تحفه العراقین خاقانی و تحقیق درباره آن: قریب، یحیی-بدیع الزمان  فروزانفر- دانشگاه تهران- 1333- دکتری

تصحیح و تحشیه ترجمه منظوم مولانا شوقی از دیوان اشعارمنسوب به حضرت علی(ع): روضاتیان، مریم- دکتر علی اصغر میرباقری فرد- دانشگاه اصفهان- 1381- دکتری

تصحیح و تحشیه دو رساله بخومی(معرفت التقویم): پزشکی، ناهید- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1369- ارشد

تصحیح و تحشیه دیوان ابوتراب بیک فرمتی: مسعودی، عبداله- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تصحیح و تحشیه دیوان محمد شمس الدین بیدوازی با مقدمه درباره شاعر و تعلیقات و توضیحات در خور: بابائی، احمد- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1379- ارشد

تصحیح و تحشیه روضه العقول: نظری، جلیل- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1375- دکتری

تصحیح و تحشیه زبده الاشعار قاسمی گنابادی، شاعر قرن دهم: خلوصی، محمدتقی-؟- دانشگاه تربیت مدرس- 1371- ارشد

تصحیح و تحشیه شرح گلشن راز شبستری: خلیل الهی، شهلا- دکتر رادمنش- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

تصحیح و تحشیه کتاب آثار الرضا: خوشبوئی، زهرا- دکتررستگار- دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

تصحیح و تحقیق اخلاق منصوری: پشت دار، علی محمد- دکتر حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

تصحیح و تحقیق در البیاض و السواد: پورمختار، ناصر-؟ - دانشگاه تربیت مدرس- 1380- دکتری

تصحیح و تحقیق و تعلیق بر المفهرس فی شرح السائرین از شمس الدین محمد طوسی: مقصور، محمد- دکتر حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- ارشد

تصحیح و تحلیل تطبیقی کتاب بدایع الصنایع: قاسمی، حسن- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1373- ارشد

تصحیح و تحلیل سفینه قهرمانیه: شعبانی، محمد- دکتر اکبری- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

تصحیح و تدوین اشعار وقار دانشگاه شیرازی: کاظمی کوهبنانی، داریوش- دکتر ماهیار نوابی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

تصحیح و تعلیق اعجوبه و محجوبه: سمیع زاده، رضا- دکترحاکمی- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

تصحیح و تعلیق دیوان اشعار ولی دشت بیاضی: شماعیان، مریم- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- ارشد

تصحیح و تعلیق مثنوی نقش بدیع: ستودیان، مهدی- دکترمحمد جعفر یاحقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1372- ارشد

تصحیح و تعلیقات ملستان تالیف ابراهیم بن مهدی، منش تفرشی، معروف به مدایح نگار: اکبرزاده، هادی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

تصحیح و توضیح بیست و پنج قصیده زهدیه سنایی: مرادخانی، صفیه- دکتر نحوی- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

تصحیح و توضیح چهار باب از مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه عزالدین محمود کاشانی: کرباسی کاخکی، عفت- دکتر دکتر سلطان حمید سلطان- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1377- ارشد

تصحیح و توضیح مثنوی مهر و مشتری از محمد عصار تبریزی: محمدی، احد- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1381- ارشد

تصحیح و توضیح و تحقیق در منظومه حماسی فرامرزنامه: سرمدی، مجید- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- دکتری

تصحیح و شرح جواهرالاسرار(بخش کلام شعرا): محمدی فشارکی محسن- دکتر مهدی نوریان- دانشگاه اصفهان- 1379- دکتری

تصحیح و شرح سیرالعباد سنایی غزنوی: رنجبر، مریم السادات- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1374- ارشد

تصحیح و شرح قوائم الانوار و طوالع الاسرار: محمودی، خیرالله- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1380- دکتری

تصحیح و شرح مثنوی سبحه الابرار جامی: صیادکوه، اکبر- دکتر ضیاءالدین سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

تصحیح و شرح مشکلات دیوان شاعر معاصر حسینعلی همراه با زندگینامه کامل وی: رحیمی، علی اکبر- دکتر اکبر صیادکوه-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

تصحیح و شرح مشکلات یوسف و زلیخای جامی: نیکوبخت، ناصر- دکتر محمود عابدی- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

تصحیح و شرح مکارم الاخلاق رضی الدین نیشابوری: سلیمانی کهنوج، قهرمان- دکترمحمدرضا شفیعی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

تصحیح و شرح و توضیح نسخه خطی(فرهنگ): نصراصفهانی، زهرا- دکتر مهدی نوریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1373- ارشد

تصحیح و مقابله دیوان نورالدین محمد اصفهانی متخلص به نوری: اشرفی، شیوا- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1383- ارشد

تصحیح و مقایسه تحلیلی و ادبی و زبانی ترجمه قرآن موجود در موزه حضرت شاهچراغ با ترجمه های قرآن مجید تا قرن ششم: ریاحی زمین ، زهرا- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1378- دکتری

تصحیح و نقد دیوان قاسم انوار: عباسی، حبیب الله- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

تصحیح و نقد زبانی تفسیر لطائف التفسیر: رادمرد، عبدالله- احمد احمدی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- دکتری

تصحیح و نقد و بررسی کتاب نفایس الفنون فی عرائس العیون: مست علی، غلامرضا- دکتر احمد احمدی- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

تصحیح وسائل الرسائل و دلائل الفضائل: سمیع زاده لیافویی، رضا- ضیاءالدین سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

تصحیح یک سوم جلد اول ابواب الجنان: بهشتی، طیبه- دکتر محمدمهدی ناصح-دانشگاه آزاد سبزوار- 1377- ارشد

 تصحیح یکی از متون دستوری با ذکر مقدمه ای کامل درباره تاریخ و تحویل دستور زبان فارسی در عثمانی و ترکیه: اینال، صائمه- دکتر حسن مینوچهر- دانشگاه تهران- 1348- دکتری

تصحیح یوسف و زلیخای طغانشاهی و یوسف و زلیخا در ادب فارسی: فلاح قهرودی، غلامعلی- دکترحاکمی- دانشگاه تهران- 1372- دکتری

تصحیح، بازخوانی، رفع اغتشاش، تعریب، تعلیق و تهیه فهرستهای نسخه منحصر به فرد بیاض تاج الدین احمد وزیر(782 ه. ق): زمانی علویجه، علی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

 تصحیح، بررسی و نقد تذکره عرفات العاشقین و عرصات العارفین(شامل شرح حال و اشعار یکصد تن از شاعران): بزرگ بیگدلی، سعید- عبدالوهاب نورانی وصال- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

تصحیح، تحقیق و توضیح(سراج الصالحین): سراج الدین-؟- دکتر ابوالقاسمی- دانشگاه تهران- 1373- دکتری

تصحیح، ترتیب، حواشی و مقدمه بر اصطلاحات صوفیه تالیف سبحان رای: سلطانه، رضیه- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1375- دکتری

تصحیح، ترتیب، حواشی و مقدمه بر اصطلاحات صوفیه: سلطانه، رضیه- دکترحاکمی- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

تصحیح، نقد و شرح اسکندرنامه نظامی گنجه ای: کهدویی، محمدکاظم- دکتر بهروز ثروتیان- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

تصنیف در زبان فارسی: جوان، کریم- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

تصنیف سرایی در ادب فارسی از دوره مشروطه به بعد: فاضل، سهراب- دکتر دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1376- ارشد

تصنیف و ترانه پردازی در ایران: کریمی، مریم- دکتر داریوش صبور- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

تصوف سیاسی در ایران: جهانی ساربان، مجتبی- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1374- ارشد

تصوف و عرفان در دوره بازگشت: خاتمی، احمد-دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تربیت معلم- 1371- ارشد

تصویر آفرینی در اشعار صائب تبریزی و سبک هندی: حسین زادگان- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376-ارشد

تصویر آفرینی در شعر سعدی (قصاید فارسی و عربی): اردالی، هدایت الله- دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

تصویر آفرینی در شعر نو: سلطانی، احمد- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- ارشد

تصویر پردازی های قرآنی در آثار منظم جامی: مهرآوران، محمود- دکتر رادمنش- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

تصویر پرندگان در شعر سامانی و غزنوی تا عثمان مختاری و سنائی: عمادی، سید محمد- دکتر دبیران-  دانشگاه تربیت معلم- 1377- ارشد

تصویر جانوران و پرندگان در دیوان خاقانی: لاهوتی، قادر- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1369- ارشد

تصویر در غزلیات خواجوی کرمانی: بصیری ابرقویی، محمد صادق-دکتر انوری- دانشگاه تربیت معلم-1370،ارشد

تصویر در قصاید بهار(ملک الشعرا- محمد تقی): حسن پورالاشستی، حسین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- ؟- ارشد

تصویر رند و رندی در دیوان حافظ: لوبندی، علی اکبر-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تصویر شب در شعر 3 نفر از شاعران سبک خراسانی(منوچهری- فرخی- ناصرخسرو) و 3 نفر از شاعران سبک عراقی(خواجو- سلمان ساوجی): افرحناکی، حمید- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

تصویر صبح وشب در دیوان شاعران از ابتدا تا قرن ششم: ابوالمعصومی، محمد-دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1379-ارشد

تصویر منشها در تاریخ بیهقی: امیرپور دریایی، جلیل- دکتر سلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1375- ارشد

تصویر نماز در ادب فارسی: خراط طاهردل، تهمینه- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

تصویر و تمثیل در نهج البلاغه: چمن خواه، عبدالرسول- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

تصویرآفرینی در اشعار نادر نادرپور: ذبیحی ولوجایی، کبری- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

تصویرسازی و بازی با شکل کلمات و حروف در دیوان حکیم سنایی و خاقانی شروانی: آمار، فریال- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

تصویرگری در دیوان کلیم کاشانی: راه چمنی، علی- دکتر علی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

تصویرگری در شعر نیما(با تاکید بر نشانه شناسی): محمودی، معصومه- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

تصویرگری در غزلهای بیدل دهلوی: جعفری نسب، جواد- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

 

تصویرگری در قصاید مسعود سعد: فروزان فر، علیرضا- دکتر خیرالله محمودی-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

تصویرها، سمبلها و نمادهای جانوران در شعر فارسی(تا پایان قرن هفتم): تسنیمی، علی- دکتر محسن ابوالقاسمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1373- ارشد

تصویری از شخصیتهای منفی شاهنامه: وهابی پیربستی، ربابه- دکتر حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

تصویری از مخزن الاسرار نظامی گنجوی: ماحوزی، مهدی- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

تضرع، سوز و ابتخال در دفتر اول و دوم مثنوی مولوی و نگاهی به پیشینه آن: رضایی خیرآبادی، حسن- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد

تطبیق ادبیات فارسی و ادبیات ترکمن: امانی، عبدالحمید- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

تطبیق پیامبران قرآن تورات با مردان اسطوره‌ای ایران: خانی انبوی، سهراب- دکترافراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1379-ارشد

تطبیق دیوان ملک الشعرا و احمد شوقی در مبحث مبارزه با عجل و فساد: رنجبر صحرایی، مهران- دکتر میرقادری- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

تطبیق و مقایسه اندیشه های فلسفی و عرفانی سنایی و مولانا: سنگری، محمدرضا- دکترحاکمی- دانشگاه تهران- 1373- دکتری

تطبیق و مقایسه نظریات ابن رشیق قیروانی و عبدالقاهر جرجانی مذیل به ترجمه مهمترین بخش های بلاغی(العمده): تاج بخش، اسماعیل- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

تطبیق یوسف زلیخای منسوب به فردوسی و یوسف زلیخای جامی جهات ساختاری و انطباق آنها با قرآن: استیری، عصمت- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

تطور داستان شیخ صنعان در ادب فارسی: یوسفدهی، هومن-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

تطور دستور زبان فارسی از میرزا حبیب تا امروز: نادریان جهرمی، مهدی- دکتر وطن دوست-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

تطور سجع در زبان و ادبیات فارسی تا قرن هشتم هجری: حسین آبادی، فرحناز- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

تطور علم بدیع و مقایسه نثر گلستان با مقالات حمیدی در کاربرد صنایع بدیعی: گلشنی، نسرین- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1381- ارشد

تطور کلمه مجاز همراه با بحث مجازهای باب 8 مرزبان نامه: شفقی، سودابه- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

تطور مفاهیم نی در مثنوی: محمودزاده، مسعود- دکتر محمد رادمنش- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

تعالیم اخلاقی در دفتر اول و دوم مثنوی: گردان، غلامرضا- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

تعالیم اخلاقی در مثنوی دفترهای 3 و 4: مرادی، احمد- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

تعبیرات عرفانی در اشعار خاقانی همراه با بحثی تحلیلی درباره کیفیت مشرب عرفانی خاقانی: داننده، علی- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1375- ارشد

تعریف و تحلیل ناهنجاری های دهستان ؟: دوستی، علی- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1377- ارشد

تعزیه در شهرستان بیرجند: ایمانی، غلی- دکتر   محمد بهنام فر- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

تعلیم و تعلم در شاهنامه: رحیمی، مهدی- دکتر علی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

تعهد در شعر و شاعری: گودرزی، مهدی- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

تفاسیر شیعه: شفیعی، محمد- دکتر علی اصغر حکمت- دانشگاه تهران- 1333- ارشد

تفسیر و بررسی آثار سیمین دانشور(با تکیه بر فینیزم): فلاح، نسرین- دکتر منصور ثروت- دانشگاه شهید بهشتی- 1381- ارشد

تفسیر و بیان رموز نیمه اول دفتر مثنوی: ذبیح نیا عمران، آسیه- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1373- ارشد

تفسیر و تأویل آیات قرآن مجید در دفتر پنجم مثنوی معنوی: بهزادنیا، ناهید- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

تفسیر و تأویل آیات قرآن مجید در دفتر ششم مثنوی مولوی: سلیمانپور، زهرا- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

تفسیر و تأویل عرفانی آیات قرآن در دفتر چهارم مثنوی: قوامی، انسیه- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1377-ارشد

تفسیر و تاویل قرآن در مرصاد العباد نجم الدین رازی: شریفیان، حسن- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

تفسیر و تأویل قرآن کریم در دفتر سوم مثنوی: وحدانی، محمد حسین-دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1375-ارشد

تفسیر و تاویل قرآن کریم در مثنوی مولوی(دفتر دوم): عبدالهی، حسن- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1375- ارشد

تفکر نمادین در ادبیات کودک و نوجوان: عسکری کلاته نو، مرتضی- دکتر ظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1381- ارشد

تقابل عقل و عشق در مثنوی مولانا: خاری، معصومه- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

تقابل فرهنگها  درشاهنامه فردوسی: ناصری، علی- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

تقابل کهنه و نو در ادبیات داستانی با تکیه بر آثار جمال زاده، هدایت، آل احمد: یاقوتی، علیرضا- دکتر منصور ثروت- دانشگاه شهید بهشتی- 1381- ارشد

تقابل نگرش زن در آثار فروغ فرخزاد و پروین اعتصامی: سالاری، مهتاب- دکتر تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

تقدیر در شاهنامه: توکلی، وجیهه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

تقدیر، خواب و پیشگویی در حماسه: شیروانی، ایرج- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376-ارشد

تک نگاری از احوال و اشعار پروین اعتصامی: زمانی، فخری- دکتر تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

تکرار در دیوان عطار: گنجی، خدیجه- دکتر مدبری- دانشگاه کرمان- 1379- ارشد

تکریم والدین در ادب فارسی: راحمی، حسینعلی- دکتر وفایی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

تلخ و شیرین سخن سنائی(تحلیل باب هشتم حدیقه الحقیقه): حاجی گیتی زاده، محمدعلی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

تلقی عارفان از مرگ: صمدیانی، غلامرضا- دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم- -372- ارشد

تلقی قدما از وطن(جلوه های وطن در شعر فارسی از قرن اول تا مشروطه): ضیایی، زهره- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

تلمیح به داستان‌های حماسی و ملی در متون نظم فارسی: قمری، حیدر- دکتر انوری-  دانشگاه تربیت معلم- 1374- ارشد

تلمیح در اشعار صائب تبریزی: باژوند، بهاره- دکتر حبیت تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1382- ارشد

تلمیح در اشعار صائب(استخراج مضمونهای تازه بر پایه تلمیحات): نیکویی، علیرضا- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

تلمیح در بوستان سعدی: یارژلو، داوود- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

تلمیح و اشاره و تضمین در بوستان سعدی و قصاید او: حسنلی، مجید- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

تلمیحات اسطوره ای در قصاید خاقانی شروانی: حکاکیان کاشانی، عبداله- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تلمیحات اسلامی خاقانی: خوشنویس، اسماعیل-؟-  دانشگاه تبریز- 1358- ارشد

تلمیحات تاریخی و مذهبی از حرف ش تا ی در دیوان خاقانی: کشاورزی، خداداد- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1377- ارشد

تلمیحات تاریخی و مذهبی در دیوان خاقانی از حرف الف تا ش: کوثری، حمیدرضا- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

تلمیحات دیوان فارسی ملا محمد فضولی: منافی، حسن- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

تلمیحات مذهبی و اشارات قرآنی و حدیثی در قصاید خاقانی: غفاری، محبت- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1374- ارشد

تلمیحات و ملمعات و جناس و اقسلام آن در دیوان جامی: احمدی لمراسکی، محمد- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

تمثیل در اشعار صائب تبریزی: کریمی یزدی، فرح-دکتر محمد کاظم کهدویی-دانشگاه یزد–1379-ارشد

تمثیل در حدیقه الحقیقه حکیم سنائی، مقدمه ای در باب مثل و تمثیل و حکمت: زمان احمدی، محمدرضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

تمثیل در سبک هندی (از نظیری تا صائب): امامی،  علی عسکر- دکتر سید جعفر حمیدی، آزاد  بوشهر، 1377- ارشد

تمثیل در مثنوی‌های سنایی: دانشور، حکیمه- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

تمثیل و تحلیل آن در شعر معاصر ایران از 1300 تا 1357: شامیان سارو کلایی، اکبر- دکتر دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

تمثیل و تشخیص در شعر صائب تبریزی: فدائی، محسن- دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1375- ارشد

تمثیلات مرزبان نامه: تسلیمی، امیرحسین- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تناقض اندیشی ناصرخسرو: احمدی، شهرام- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1376- ارشد

تنوع مضمون و محتوا در آثار سنایی: علیشاهی، محمدرضا- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1379- ارشد

توبه و طلب در مثنوی مولوی: قاسمیان، محمد- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1378- ارشد

توتم در آثار حماسی ایران از قرن چهارم تا ششم هجری: شبانی، عبدالعزیز- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا-1377-ارشد

توصیف بهشت و تجلیات آن در شعر فارسی تا قرن هشتم: غریبی، زهره- دکتر حسین آقاحسینی- دانشگاه اصفهان- 1381- ارشد

توصیف پدیدارهای روانی در مثنوی مولوی: ملکیان، آفاق- دکتر عبدالکریم سروش- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

توصیف دستور زبان اسرار التوحید: عاملی، مهدی- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1376- ارشد

توصیف دستوری تاریخ بیهقی: افتخاری، محمدمهدی- دکتر محمدی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- دکتری

توصیف دستوری سفرنامه ناصرخسرو: عموزاده قادیکلایی، حسین- دکتر محمدی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

توصیف دستوری قابوس نامه: داوری، محمدیوسف- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1376- ارشد

توصیف روز و شب در شاهنامه فردوسی: رضایی، محمدعلی- دکتر شاچینی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

توصیف فرهنگهای عربی به فارسی و فارسی به عربی: العبوری، سامیه- دکتر محسن ابوالقاسمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- ارشد

توصیف فعل در زمانهای پنداری: سرافرازی، ناصر-دکترخسرو فرشیدورد- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

توصیف کتابهای آموزش زبان فارسی به عرب زبانها: یلوح، رشید- دکتر محمد دانشگر- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- ارشد

توصیف گویش تالشی: رضابتی کیشه خاله، محرم- دکتر وحیدیان کامیار - دانشگاه چمران اهواز- 1370- ارشد

توصیف و تصویر پردازی در آثار داستانی جلال آل احمد: علیخانی، محمد علی- دکتر نژاد سلیم-دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

توصیف و تصویر در تاریخ بیهقی: تاج نیا، علیرضا- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

توصیف واژگانی تاریخ بیهقی: دهقان، محمد- دکتر زمردیان- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

توصیف، بررسی و تحلیل ساختار زبان شعر مهدی اخوان ثالث: ساغی، غلامعباس- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

توصیفات نهج البلاغه: مسجدی، غلامحسین-دکتر جعفری-دانشگاه آزاد فسا-1374-ارشد

توضیح آیات و احادیث، نکته‌های بلاغی و شرح کلمات....: صمدی نژاد-دکتر جوکار-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

توضیح مشکلات و اصطلاحات و تکمیلات و آیات و اشارات در 30 قصیده: حسن  زاده، مرضیه- دکتر علی اردلان جوان- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

توضیح و شرح کتاب روضه خلد مجد خوافی: حسینی، مریم- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1371- ارشد

توضیحات و تعلیقات بر کشف المحجوب: وفایی، عبدالخالق- دکتر مینوچهر- دانشگاه تهران- 1348- ارشد

توکل از دیدگاه مثنوی مولوی: ارشادی فر، رضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

ثبوت در مثنوی: الیاس، مرتضی- دکتر جوکار- دانشگاه شیراز- 1382- ارشد

جادووجادوگران در حماسه‌های ملی قرن چهارم و پنجم: احمدی، علیرضا- دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1377-ارشد

جاذبه های رهبری از دیدگاه مولوی: مومن، غضنفرعلی- دکترحسین سادات ناصری- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

جاذبه های هنری در شعر افضل الدین بدیل ابن علی خاقانی: ولدی جهان آباد، عبدالله-؟- دانشگاه چمران اهواز- 1376- ارشد

جام جم داستان جمشید و نفوذ و گسترش آن در دیوان حافظ: شفیع پور مومنی، اسماعیل-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

جامعه شناسی ادبیات منثور قرن پنجم: علیپور، مظاهر- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

جامعه شناسی تشبیه در نهج البلاغه: معصومی، عباس- دکتر مشیدی- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

جامعه شناسی در شعر صائب: روحانی نسب، محمد- دکترحسینعلی یوسفی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

جامعه شناسی رمان معاصر: توکلی، صفیه- دکتر غلام- دانشگاه تربیت معلم- 1383- ارشد

جامعه شناسی شاهنامه: ضیاء خدادادیان، محبوبه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

جامعه شناسی شعر پروین و بهار: محسنی، مرتضی- دکترمحمد جعفر یاحقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1372- ارشد

جامعه شناسی شعر خاقانی مبتنی بر قصاید و تحفته العراقین: رضایی، محمدحسین- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

جامعه شناسی شعر مشروطه: ملامحمدی، علی- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

جامعه عرفانی در شرف نامه و اقبال نامه نظامی: فتحی، مجتبی- دکتر برومند سعید- دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

جاندار انگاری در ادب فارسی(شاهنامه فردوسی): نخعی، فاطمه- دکترعلی احمدپور- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

جاودانان در اساطیر خاورمیانه و یونان: آذرمکان، حشمت الله- دکتر واردی- دانشگاه شیراز- 1382- ارشد

جایگاه انسان در شاهنامه: مازار، حمید- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

جایگاه بلاغت در غزلیات سعدی: آقایی میبدی، علی- دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه  یزد- 1376-ارشد

جایگاه پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) در مثنوی معنوی: رهبر جیرنده، کبری- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

جایگاه تمثیل در شاهنامه فردوسی: مددی، مجید- دکتر برات زنجانی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

جایگاه زنان در ادبیات مشروطه: صادقی، طاهره- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- دکتری

جایگاه شریعت در اندیشه سنائی: بیگدلی شاملو، محمد- دکتر بیات- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

جایگاه ظهیر فاریابی در انتقال سبک از خراسانی به عراقی و شعر قرن ششم: عسکری بدویی، سیف الله- دکتر مدرس زاده-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

جایگاه عقل در حدیقه سنایی: آثاری اردکانی، سعید- دکتر امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

جایگاه قصه و تمثیل در کلیله و دمنه: عزیزی، محمد- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

جایگاه مذهب در ادبیات داستانی معاصر: خاکساری، صدیقه- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

جایگاه و نقش ادبیات در جامعه: کوزه گران، زهرا- دکتر محمد بهنام فر- دانشگاه آزاد بیرجند- 1382- ارشد

جدول معنایی فعلهای فارسی بر مبنای فرهنگ معین: الروسی، امنیه- دکتر ابوالقاسم رادفر- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- ارشد

جریانهای اجتماعی در شعر کلاسیک فارسی معاصر: حاجی مزدارانی، مرتضی- دکتر امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

جستارهایی در هر منوتیک و نمودهای آن: قاسمی پور، قدرت الله- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1380- ارشد

جستاری در ذهن و زبان مهدی اخوان ثالث (دراشعار نیمایی): نصیرزاده،  محمد- دکتر موسوی-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

جستاری در شعر و شاعران ایل بزرگ بویراحمد:جبار نژاد،  عباسعلی-  دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد- 1376- ارشد

جستجو در ادبیات کودک: وطن پور، احمدرضا- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد-1374- ارشد

جشن ها و سرگرمیها در شاهنامه فردوسی: سنچولی، کریم- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

جشن‌ها و آیین‌های ایران باستان و بقایای آن در بعد از اسلام (در ادبیات فارسی): رمضانی،‌ رضوان- دکتر محمود طاووسی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

جلوه ادبیات سیاسی در آثار منثور فارسی از عصر مشروطیت تا انقلاب اسلامی: ملایجردی، علی اکبر- دکتر ثامنی- دانشگاه چمران اهواز- 1373- ارشد

جلوه آرایه‌های مذهب کلامی و حسن تعلیل در دیوان فرخی و مسعود سعد و ناصر خسرو: غریب رضایزدی، محمد-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1381-ارشد

جلوه آیات و احادیث در دیوان جامی: صحیفی، راضیه- دکتر محسنی نیا- دانشگاه کرمان- 1377- ارشد

جلوه جمال ایزدی در آثار مولوی: پاشازاده، غلامرضا- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1381- ارشد

جلوه خلقیات ایرانی در متون ادب فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم: کشفی، ابوایوب- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

جلوه کوه و ارزش فرهنگی آن در شعر فارسی تا پایان قرن ششم: رحیمی، سهیلا- دکتر مهدخت پورخالقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- ارشد

جلوه گاه تلمیح در مخزن الاسرار نظامی(آیات قرآنی، احادیث، اشارات داستانی تاریخی، مذهبی، اساطیر): کوشکی، پروین- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

جلوه های  قرآن در انواع شعر فارسی از رودکی تا عطار: رسمی، سکینه- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- دکتری

جلوه های آزادگی و ادب اعتراض در دیوان ناصرخسرو: پشتدار، علی محمد- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

جلوه های ایجاد روابط و معانی امر و نهی: دلداده مقدم، عبدالحسین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

جلوه های بلاغت در صد غزل از دیوان سعدی: شیدا، شهرزاد- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

جلوه های بیان(مجاز، استعاره، کنایه، تشبیه) در مثنوی خسرو و شیرین نظامی گنجوی: کتاب الهی، فرزاد- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1375- ارشد

جلوه های پیامبر در خمسه نظامی گنجوی: مجیدی، کریم- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

جلوه های تصویرگری و تجلی طبیعت در شعر سهراب سپهری: نصر، حسن- سیددکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

جلوه های تعلیم و تربیت در مثنوی معنوی مولوی: گودرزی، کیانوش- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

جلوه های تمثیل در قصاید خاقانی شروانی: ولی زاده، فرشاد- دکتر معصومه معدن کن- دانشگاه تبریز- 1379- ارشد

جلوه های حسد و انگیزه های آن در سه داستان سهراب و اسفندیار و سیاوش: هاشمی، ابوالقاسم- دکتراحمدرنجبر حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

جلوه های حضرت یوسف(ع) در ادب فارسی: قدمنان، رزاق- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1375- ارشد

جلوه های خوف و رجاء در آثار عطار و مولانا: موحدی، حمیرا- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

جلوه های زیبایی در قرآن: فضیلت، محمود- دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

جلوه های شاعرانه در شاهنامه: لطفی، رضا- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

جلوه های شاعرانه کمال و نقص انسان در خمسه نظامی: بهادری، محمدباقر- دکتر سعید بزرگ بیگدلی- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

جلوه های شب و روز در شعر معاصر(نیما یوشیج، اخوان ثالث، سهراب سپهری، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد): قاسمی، زهرا- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

جلوه های شعری در مرزبان نامه: کبوتری، جواد- دکتر کامل احمدنژاد- دانشگاه شهید بهشتی- 1375- ارشد

جلوه های صوری و معنوی معشوق در اشعار غنایی خاقانی، نظامی و سعدی: چرمگی عمرانی، مرتضی- دکتر معصومه معدن کن- دانشگاه تبریز- 1381- ارشد

جلوه های طبیعت در دیوان منوچهری دامغانی: انارکی، زهرا- دکترخلیل الله یزدانی- دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

جلوه های طبیعت در دیوان منوچهری- فرخی- کسایی مروزی: رحیمی کشکولی، فیض الله- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

جلوه های طنز در مثنوی معنوی: امینی، اسماعیل- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1382- ارشد

جلوه های عرفان در بوستان سعدی: آزادی، ایرج-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

جلوه های عرفان در بوستان و مقابله اصطلاحات عرفان شاعرانه با عرفان عالمانه: طالب زاده، رویا- دکتر خسرو فرشیدورد- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

جلوه های عرفان در شعر عصر انقلاب اسلامی با نگاهی ویژه بر شعر عرفانی انقلاب اسلامی با نگاهی ویژه بر شعر عرفانی امام خمینی(ره): فریبرزی، فریبرز- دکتر حسین رزمجو- دانشگاه فردوسی مشهد- 1376- ارشد

جلوه های عرفانی شاهنامه: داوودی مقدم، فریده- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

جلوه های عرفانی قرآن در ادب فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم: موذنی، علی محمد- دکترحاکمی- دانشگاه تهران- 1369- دکتری

جلوه های عرفانی نماز در نهج البلاغه با نمونه هایی از قرآن کریم و متون ادب: معزی، احمد- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

جلوه های غم و اندوه در آثار نظامی(مخزن الاسرار و خسرو و شیرین): زمانی کارمزدی، فاطمه- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

جلوه های فرهنگ عامه در دیوان خاقانی: گلی زاده، پروین- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1370- ارشد

جلوه های قرآن و حدیث در آینه شعر حکیم شروان(خاقانی): مالمیر، محمدابراهیم- دکترضیاءالدین سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

جلوه های کلام باری و پرتو سخنان معصومین در شعر سنایی: عابدیان، علیرضا- دکترمحمد جاوید صباغیان- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

جلوه های کلامی در آثار مولوی: مشیدی، جلیل- دکتر محسن جهانگیری- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

جلوه های گوناگون جاودانگی در آثار ادبی: کاظم نظری قره چماق، محمد- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

جلوه های نمایش در آثار سعدی: رهنما، مهدی- دکتر واثق عباسی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1382- ارشد

جلوه های نیایش و ستایش در شعر نظامی گنجوی: عباسیان، حسین- دکتر خلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

جلوه های وطن در شعر مشروطیت: رنجبر، ناصر- دکتر دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1376- ارشد

جلوه‌های ادب تعلیمی بر اساس قرآن، احادیث و روایات اسلامی در مثنوی:  میزانی، فرزانه- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

جلوه‌های پیر در  مثنوی معنوی: ملکی،‌ فرزانه- دکتر جواد برومند-دانشگاه آزاد جیرفت- 1377- ارشد

جلوه‌های جانوران در شعر فارسی (از رودکی تا صائب): افتخاری، علی اصغر-دکتر سید جعفر حمیدی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1378- ارشد

جلوه‌های ستایش در کلیات سعدی و مثنوی مولوی: منصوری، سیما-دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ارشد

جلوه‌های شهودی حضرت آدم (ع) (از اسطوره تا ادبیات): حسن زاده، غلامرضا- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

جلوه‌های عشق در شاهنامه فردوسی: قاسمی، محمدجواد-دکتر نحوی-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

جلوه‌های فرهنگی ایرانی و بومی در اشعار نیما: عبدلی نژاد، شهریار- دکتر طالبیان- دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

جمال انسانی(چهره معشوق) در ادب فارسی و جلوه های آن در غزل سعدی: عادلخانی، حسن- دکترمصطفوی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

جمال حضرت علی(ع) در کلام شعرای معاصر(از اقبال تا حال): فروغی مقدم، بهجت- دکتر جلیل اکرمی- دانشگاه تبریز- 1380- ارشد

جمال و جمال پرستی در شعر حافظ: آغا اشراقی، نیره- دکتراحمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1382- ارشد

الجموع فی اللغه العربیه: عباچی، اباذر- دکتر حسین منوچهر- دانشگاه تهران- 1359- ارشد

جنبه های ادبی در تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار رشیدالدین ابوالفضل میبدی(نوبت سوم): الله رجایی، سعید- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1376- ارشد

جنبه های داستانی و بلاغی کلیله و دمنه و مرزبان نامه: احمدی زنجیرکی، خدیجه- دکترظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1383- ارشد

جنبه های غنایی در شاهنامه: محمدی، محمود- دکترسلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1375- ارشد

جنبه های نمایشنامه ای(دراماتیک) داستانهای شاهنامه: اسدی، فهیمه- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

جهان بینی حکیم ابوالقاسم فردوسی و هومر: ابراهیمی، مریم-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد- 1375-ارشد

جهان بینی خاقانی: ضیاء خدادادیان، پروین- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

جهان بینی مجذوبان معنا در آثار عطار نیشابوری: سعادتی، عباس- دکتر رضا  اشرف زاده- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

جهان بینی ملک الشعرای بهار: کمالی، شهین- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

جهان ستیزی در دیوان ناصر خسرو: رییسی، عبدالحسین- دکتر سید جعفر حمیدی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

جهان مطلوب سعدی در بوستان و مقایسه اندیشه های او با: کمالی اصل، شیوا-دکترکامل احمدنژاد- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

جهت گیری اندیشه بیهقی: حقیقیان، مهدی- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

جهل ستیزی و خردگرایی در دیوان ناصرخسرو: دورمحمدی، زهره- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

جوانان و جوانمرگان در شاهنامه: کمالی، محمود- دکتر نحوی- دانشگاه شیراز- 1382- ارشد

جواهر قرآن بر لالی ادب پارسی در اشعار شعرای مشهور قرن ششم: زیبایی نژاد، مریم- شاهرخ محمدبیگی- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

جوشش و کوشش در شعر و در شعر حافظ: موسوی گرمارودی، علی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

جوهر شعری در مثنوی معنوی: نعمتی شمس آباد، حسین- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

چشم اندازهای هنر: رحیمیان، هرمز-  دکتر محمود شکیب- دانشگاه تهران- 1370- ارشد

چکامه سرایی در ایران: ذاکرالحسینی، محسن- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

چکیده مقالات ادبی مجله سخن: نوروزیه، لیلا- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1381- ارشد

چهار عنصر در شعر فارسی تا حمله مغول: کهدویی، محمدکاظم- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

چهره ابراهیم(ع) در ادبیات فارسی: علیپور، ابراهیم- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

چهره اسطوره شناختی و نماد شناختی زن در شاهنامه با نگرش به آبشخورهای کهن: رضا پور، منوچهر- دکترمعین- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

چهره اوضاع اجتماعی عصر غزنوی در آیینه تاریخ بیهقی: وزیرنیا، سیما- دکترجعفرشعاریان مقاری- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

چهره بیژن در شاهنامه: برزگر ماچیانی، مهران-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

چهره زن در اساطیر ایران: قلیان، طاهره- دکترسلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1374- ارشد

چهره زن در شعر معاصر ایران(از مشروطیت تا انقلاب اسلامی): موسوی سراجاری، زهرا- دکترحکیمه دبیران- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

چهره شیطانی در قرآن کریم: اسکندری، هوشنگ- دکترغلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

چهره مسیح و مریم در قرآن کریم: اسکندری، طیبه- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

چهره و نقش زن بیژن و منیژه- داستان سیاوش و خسرو و شیرین شاهنامه خسرو و شیرین و شاهنامه لیلی و مجنون نظامی و ویس و رامین فخر الدین اسعد گرگانی: روحانی، حسین- دکتر امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

چهره‌های مظلوم در شاهنامه فردوسی: قربانی، غلامعلی- دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1378-ارشد

حافظ و خاقانی:اعلاییان، ملیحه- دکتر محمد غلامرضایی-دانشگاه یزد-1379-ارشد

 حافظ و خودشکوفایی: صفرپور، فریبا-دکتر انوری- دانشگاه تربیت معلم- 1373- ارشد

حج در آئینه شعر فارسی از قرن سوم تا قرن دهم: شجاعی، محمد- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

حج در ادب فارسی: یزدانی، خلیل- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- دکتری

حجاب نفس(تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز) یعنی چه؟: نجفی، عیسی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

حجابهای ظلمانی و نورانی سلوک در مثنوی معنوی: فرجام، فروغ- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

حجابهای نفس در مثنویهای عطار نیشابوری: تقی پور، حمیدرضا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

حدیث ابلیس (شیطان در ادبیات عرفانی): مظفری، سلماز-دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ارشد

حدیث بی کم و بیش: محمدی باغملایی، محمد کاظم، دکتر سید جعفر حمیدی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

حدیث و قرآن در کیمیای سعادت: سوسنی، احمد- دکتر فرزانه مظفریان-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

حرص و طمع در مثنوی معنوی: صفری، مهدی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

حریری و حمیدی و مقایسه مقامات ایشان: الرحوتی، فریده- دکتر امیرمحمود انوار- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

حسرت روزگاران گذشته و تحلیل ریشه های آن در شعر فارسی تا قرن نهم(فردوسی، سنایی، خیام، مولوی و حافظ): نظری، نجمه- دکترمعین- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- دکتری

حسین بن علی در آئینه شعر: حجازی، علی رضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

حسین بن منصور حلاج و تاثیرش در ادبیات فارسی تا پایان قرن هفتم: محمدی جعفریان، محمدحسین- نفیسی- دانشگاه تهران- 1340- دکتری

حصر و قصر در ادب فارسی: عبدی میاردان، مهری- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

حضرت موسی(ع) در آثار مولانا جلال الدین محمد رومی: مهدوی، بتول- دکتر رادمنش- دانشگاه تهران- 1375- دکتری

حکایت ماندگار، پژوهشی در حکایات جوامع الحکایات عوفی: وارث، بهمن- دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1382- ارشد

حکایت نویسی و حکایات عرفانی منثور در ادب فارسی: اکرمی، محمدرضا- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

حکایت و شکایت پیری، نگرش ادبی و روان شناختی بر حدیث کهن سالی: ضیایی علیشاه، محمدعلی- دکتر عابدی-  دانشگاه تربیت معلم- 1377- ارشد

حکایتهای حدیقه الحقیقه و منطق الطیر: شریعتی کوهبنانی، مطهره- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

حکمت اهل بیت(ع) در مثنوی شریف: فولادی، علیرضا- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

حکمت پیشینیان، ترجمه رساله الادب الصغیر ابن مقفع: علیزاده غنی آبادی، حسین- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

حکمت در داستانهای اساطیری و حماسی شاهنامه: بهمنی، غلامرضا- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1372- ارشد

حکمت در شعر فارسی از قرن سوم تا اواخر قرن هفتم: یزدانی، خلیل الله- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1365- ارشد

حکمت عامیانه در کلام مولانا: بیهقی، حسینعلی-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1369- ارشد

حکمت عامیانه دیوان صائب تبریزی: زندی، حاتم- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1373- ارشد

حکمت علمی در حدیقه سنایی بر پایه حکمت عملی خواجه نصیرالدین توسی در اخلاق ناصری: ستاره بادی، ستاره- دکتر حیدری- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

حکمت عملی در بوستان: موذن، محمد- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

حکمت عملی در شعر صائب(هزار غزل): نورانی، الیاس- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

حکمت عملی در کلیله و دمنه: فلاح، امرالله- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد

حکمت عملی و اخلاقی د رمثنوی مولانا: احمدی ثانی، پیمان- دکتر مهدوی- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

حکمت عامه در خمسه نظامی: زهرازاده، محمدعلی- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1373- ارشد

حکمت و اندیشه فردوسی در شاهنامه: ملاتبار فیروزجائی، عبدالعلی- دکتر داریوش صبور- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

حماسه در ادبیات معاصر فارسی: غفاریان صرافیان، منصور- دکتر سید حسین فاطمی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

حمله النقل و الترجمه من الپهلویه الی العربیه: فهمی، عبدالسلام عبدالعزیز- دکتر محمد مقدم- دانشگاه تهران- 1343- دکتری

حوادث و رویدادهای طبیعی در ادبیات منظوم از رودکی تا بهار: کسائی، کامران-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

خاقانی در عرصه غزل: مانعی کیوانلو، ابراهیم- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

خاقانی و حافظ(بررسی سبک شناختی اقتفاهای حافظ از خاقانی): گلی، احمد- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

خانقاه و زندگی در آن بر اساس عوارف المعارف و اوراد الاحباب: پاک سرشت، خدیجه- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1367- ارشد

خداپرستی و نعمت پیامبر(ص) و علی(ع) در شاهنامه: کریمی مخصوص، مصطفی-دکتر احمدرنجبر حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

خرد سیاسی در آثار سعدی: ذهتاب، مجید- دکتر نوریان- دانشگاه کرمان- 1380- ارشد

خرد ورزی و خرد ستیزی در ادبیات فارسی(تا حمله مغول): حاجیان نژاد، علیرضا- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

خردگرایی در دیوان ناصر خسرو قبادیانی: رهنمای خرمی، ذوالفقار- دکتر لسان- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

خزان و ناامیدی در شعر معاصر: عشقی، محمدرضا- دکتر غلامحسین شریفی جانشین دکتر نصر اصفهانی- دانشگاه اصفهان- 1381- ارشد

خسرو از دیدگاه ناصر خسرو قبادیانی: مشهدی تفرشی، مهسان-دکتراحمد رنجبرحسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

خسرو و شیرین از دیدگاه داستانسرایی: اسکندری، محمدباقر-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

خضر در مثنویهای عرفانی(حدیقه سنایی، مثنویهای عطار و مثنوی مولوی): جمالی، هاجر- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد

خضر و اسطوره آب حیات در اشعار فارسی(سنائی تا حافظ): بقارپویا، ابراهیم- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

خواب در شاهنامه: کولائیان، معصومه-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

خواب وبیداری در مثنوی مولوی: قلیپور خلیلی، حسن- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

داد و دادگستری در شاهنامه فردوسی: مهدوی، هاجر- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

دارو و درمان در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن 6: مسرور، قزبس- ؟-دانشگاه چمران اهواز- 1377- ارشد

داستان اسکندر در شاهنامه فردوسی و اسکندرنامه نظامی: کریم زاده نقشینه، رقیه- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

داستان انبیاء در کشف الاسرار: خامسی ماهانه، فخرالسادات- دکتر ماهیار-  دانشگاه تربیت معلم- 1374- ارشد

داستان انبیاء در منطق الطیر عطار: هوشیار، لیلا- دکتر جلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

داستان برزو(تصحیح انتقادی برزونامه): محمدی جعفر آبادی، علی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

داستان پیامبران بر آثار منظوم عطار: شریفی نجف آبادی، زهرا- دکتر مرتضی هاشمی- دانشگاه اصفهان- 1379- ارشد

داستان پیامبران در خمسه نظامی: طالشی، فتح الله- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

داستان پیامبران در منطق الطیر شیخ عطار: دکتر امامی یگانه، ستوده- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

داستان سرایی تا پایان قرن ششم: تاوان، علی حسین- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

داستان سرایی و ادبیات عامه در هفت پیکر نظامی: مویدناصری، اسماعیل- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

داستان فرشتگان و بازتاب آن در متون نظم ادب فارسی تا سده هشتم هجری: مهدیان ریزی، طاهره- دکتر حسین آقاحسینی- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

داستان های پیامبران در مثنوی های عطار: گله داری نجف آبادی، مرجان- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

داستان و داستان پردازی در مثنوی معنوی: بیگ محمدی، علیرضا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1376- ارشد

داستان‌ها و لالایی‌ها در فرهنگ جیرفت: افشار منش، محمد- دکتر رادفر- دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

داستان‌های پیامبران الهی در دیوان خواجو: دریجانی، داوود- دکتر غلام رضایی کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

داستانهای دیوانگان در چهار مثنوی(مصیبت نامه، الهی نامه، اسرارنامه و منطق الطیر عطار): قربانی، حبیب الله- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

داستانهای قرآنی در دفتر دوم مثنوی: فرهمند، روئین تن- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1377- ارشد

دانشوران و بزرگان فیروزآباد: امیرسالاری، جواد-دکتر افراسیایی-دانشگاه آزاد فسا-1377-ارشد

دبیری و آیین آن در شاهنامه فردوسی: برزگز، سبحان- دکتر جلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1378- ارشد

در عطر نمناک قرنها واژه(شعر تجسمی): باقرزاده، پروین- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

درآمدی بر تحلیل داستانهای مثنوی: یغما، ابوالفضل- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات دوره مشروطه: ولی پور، شهناز- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

درآمدی بر زبان و زیبایی شناسی: رادشهیدی، محمدتقی- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1372- ارشد

درآمدی بر موصول در دستور زبان و ادبیات فارسی: مسجدی، حسین- دکتر طباطبایی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1371- ارشد

درآمدی بر واژگان و فرهنگ عامیانه شهرستان بم: عباسی، علیرضا- دکتر صلفی- دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

درباره سره نویسی: عبودی، محمدباقر- حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

درباره منوچهری دامغانی(نقد و بررسی و ترجمه): آذر، اسماعیل- دکتر خسرو فرشیدورد- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

درباره نقد آثار ادبی: فلکی، غلامحسین- دکتر حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

درون مایه‌های شعر معاصر: سالمی، ابراهیم-دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

درونمایه های همسان در سه اثر مولوی(فیه ما فیه-مثنوی ودیوان کبیر) و شیوه بیانی آنها: غربی، اسحاق- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

دریافت ها و تعابیر صوفیه در باب فنا: نجفی، عیسی- دکتر بیات- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

دستاوردهایی از ادبیات شرق گیلان: پرچمی، حجت الله- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1370- ارشد

دستور زبان تاتی تاکستانی: طاهری، عباس- دکتر دبیرمقدم- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1370- ارشد

دستور زبان فارسی: جعفری، عبداله- دکتر وزین پور- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

دعا و مناجات در شاهنامه فردوسی: خوشه چین، حجت- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

دعا و نیایش در دیوان شمس: حقانی، فرزاد- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

دغدغه گفتن(نقد و بررسی آثار نمایشی): ریاحی، محمد- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

دگرگونیها و تصرفات مولوی در بعضی حکایات مثنوی و نتایج این حکایات: صالحی، مهدی- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

دلبران سفری در ادب فارسی: ریحانی، محمد- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

دنیا در نظر سنایی و ناصرخسرو: گنجی فرد، محمدعلی- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

دنیا و تبیین آن در مثنوی: ورسه، موسی- دکتر صفاری- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

دنیای سنایی در دیوان: صادقیان، سندس- دکتر دکتر محمدحسین محمدی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

دنیای ناصرخسرو در دیوان اشعار: محمدی جزی، حسین- دکتر محمدرضا خالقی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1379- ارشد

دهر در آثار ناصرخسرو: تقیان پیردوستی، عبدعلی- دکتر محمد غلامرضایی- دانشگاه شهید بهشتی- 1382- ارشد

دورورزی و پیشینه و آیین سوگند در ایران و جهان: رسولی،سید جواد- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1372- ارشد

دیدگاه بزرگان درباره شخصیت خیام: رضایی، میترا- دکتر علینقی منزوی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

دیدگاه شاعران ایرانی از سال 1285 تا 1324 درباره دکترحاکمیت و رهبری: حسن زاده، رسول- دکتر اسپرهم- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

دیدگاه شاعران قرن ششم درباره شعر وشاعری (انوری، سنایی، نظامی): مردانی، محسن- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم-1382- ارشد

دیدگاه های نقد ادبی در عصر صفویه: فتوحی رودمعجنی، محمود-  دکتر زرین کوب- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

دیدگاه‌های اجتماعی سعدی: پورفسائی، جعفر-دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

دیدگاههای اجتماعی مولوی در مثنوی: خجسته، زهرا- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

دیدگاههای اخلاقی سنایی در حدیقه الحقیقه: عزیزی، سعید- دکتر جوکار- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

دیدگاههای سیاسی و اجتماعی شعر فارسی سبک خراسانی: منفرد، محمد- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

دیدگاههای مولوی درباره شعر و عناصر آن: نصراللهی، یدالله- دکتر امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

دیدگاههای نقد اجتماعی در آثار عبید زاکانی: شادروی  منش، محمد- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1372- ارشد

دیدگاههای نقد اربی در متون کلاسیک فارسی(از آغاز تا قرن نهم): درگاهی، محمود-  دکتر زرین کوب- دانشگاه تهران- 1372- دکتری

دیو نفس در ادبیات عرفانی فارسی تا قرن هفتم هجری: یزدان پناه، ابراهیم- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- ارشد

دیووپری در شاهنامه فردوسی: طالشی، داوود- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ارشد

دیوان مولانا لسانی دانشگاه شیرازی(تصحیح و مقابله و تحشیه): تسلیمی، علی- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1371- ارشد

دیوان نجیب الدین جرباذقانی: مدبری، محمود- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1375- دکتری

ذهن و زبان مولانا و ساختار مثنوی: آتش سودا، محمد علی- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1375-ارشد

رابطه طبیعی(موسیقایی) لفظ و معنا در کلام خدا(قرآن): بختیاری، احمد- دکتر وحیدیان کامیار - دانشگاه آزاد بیرجند- 1378- ارشد

رابطه مراد و مرید در مثنوی شریف: مقصودلو استرآبادی، عباسعلی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1371- ارشد

رابطه نهاد و فعل در نثر دانشگاهی: امینی، مهدی- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1378- ارشد

راز تازیانه بهرام(حماسه در قلمرو نام و نهاد): شجاعی، امین- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

راز جنگهای شاهنامه: کمالی، محمدرضا- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

رالف والدوامرسون و ادبیات فارسی: شهباز، پگاه- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

رجال و مشاهیر تربت حیدریه: عباس زاده، علیرضا- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

رجال و مشاهیر قوچان: حیدری، علی- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

رجز و رجز  خوانی در متون حماسی: شاه حسینی، فهیمه- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1382- ارشد

رجزخوانی در شاهنامه: مرادی، محمد- دکتر ترابی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

ردپای دیو آز در شاهنامه: قیمان، علی- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

ردیف در شعر فارسی:محسنی،احمد- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- دکتری

رزم رستم و اشکبوس معنی واژه ها معنی و توضیح ابیات و موارد آرایه های ادبی: خاتمی، عزیزاله-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

رزم و بزم در شاهنامه فردوسی: ابوخلف، عارف- دکتر متینی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1357- ارشد

رسالت تفکر و آزادی سرایی در ادبیات معاصر: تفقدی، فاطمه- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

رساله آداب الفلاحه: پاکرو، فاطمه- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

رساله چهار فصل در بیان حال شاه نعمه الله ولی: جماراتی، علی- سعید نفیسی- دانشگاه تهران- 1329- دکتری

رستاخیز کلمات در اشعار احمد شاملو: ایرانپور، راحله- دکتر یدالله جلالی پندری-دانشگاه یزد-1383-ارشد

رفتارهای مردم دارانه زنان در شاهنامه فردوسی: کورونی،‌ فاطمه- دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

رگه های سبک هندی در غزلیات امیری فیروزکوهی: فرخ نژاد، رحمت الله- دکتر خلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

رمان و وصف آن در شاهنامه فردوسی: هدایتی فرد، نرگس- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه اصفهان- 1378- ارشد

رمانتیسم در شعر معاصر ایران: دارا، مژگان- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

رمانتیسم و بازتاب آن در ادب منظوم ایران: رفعت، حامد-دکتر علی رضا مظفری-دانشگاه ارومیه-1382-ارشد

رمز و راز پرندگان در آثار عطار: رضازاده، لیلی- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

رمز و رمزگرایی در سبک هندی(بررسی آثار برخی شاعران مشهور این سبک): کاظمی، غلامرضا- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

رمز و رموزگرایی در ادبیات معاصر(با تکیه بر آثار نیما یوشیج، شاملو، اخوان ثالث، سپهری، فرخزاد: توکلی، عاطفه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

رمز و رموزگرایی در اشعار مهدی اخوان ثالث: احمدپور، علی- دکتر محسن مویدی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1372- ارشد

رموز عارفانه در شعر فارسی: مجتبی، مهدی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

رند و رندی در ادبیات فارسی: اکبرزاده، میترا- دکتر حبیب تبرا -دانشگاه آزاد بوشهر- 1381- ارشد

رنگ در ادبیات فارسی(از ابتدا تا قرن ششم): اعظمیان، جمیله- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

رنگ در ادبیات فارسی: بیدختی، کبری- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

رنگ در شعر معاصر فارسی: صدیقی، مصطفی- دکتر کاووس حسنلی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

رنگ و زمینه های نمادین آن در ادب فارسی(تا قرن ششم هجری): جودی نعمتی، اکرم- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

رهیافت مولانا به سلسله مراتب انسان کامل و سیمای رسول در داستانهای مثنوی: انصاری، شهره- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

روابط ادبی سلمان ساوجی و حافظ دانشگاه شیرازی: نقابی، عفت- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1371- ارشد

روابط متنبی و سعدی: محفوظ، حسین علی- بدیع الزمان فروزانفر- دانشگاه تهران- 1344- دکتری

روایت تحلیلی وفرازوفرود چند داستان عاشقانه ادبی: منصوری، ایوب- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

روح در مثنوی معنوی: زارع، فرحناز- دکتر جلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

روستا و روستایی در ادب معاصر: موثق، حسین- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

روش نوشتن خط فارسی: غلامحسین زاده، غلامحسین- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1367- ارشد

رومانتیسم در شعر دوره مشروطه: حیدریان، حجت- دکتر احمدنژاد- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

روند معیار سازی زبان فارسی: قلی سارلی، ناصر- دکتر محسن ابوالقاسمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- دکتری

رویا و تعبیر آن در متون عرفانی و تفسیری تا اواخر قرن 6: کمیلی، مختار- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

رویت درکلام و عرفان: وجدانی، فریده- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1373- ارشد

روی به محراب: گاراژیان، محمدطاهر- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

 ریا ستیزی در قرآن و دیوان حافظ: مقیمی، حسین- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

ریاض الملوک فی ریاضیات السلوک: دهناد، محمد- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

ریخت شناسی داستانهای کوتاه صادق هدایت: فرهادی، علی- دکتر حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

ریخت شناسی قصه‌های مثنوی: درویشی نیازمندی،  مرتضی- دکتر جواد برومند- دانشگاه آزاد جیرفت- 1377- ارشد

ریخت شناسی قصه های سمک عیار: چهارپاشلو، عباس- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

ریشه اعتراض در غزل از سده ششم تا نهم هجری: مقصودی، جمشید- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

ریشه ها و اندیشه های عرفانی فلسفی در اشعار حافظ: مایلی، کیانوش-دکتر علی  شیخ الاسلامی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

ریشه های قوم کرد و جلوه های طبیعت در شعر شاعران پارسی گوی سنت گرایی معاصر کرد: خوشنام، مهدی- دکتر فرزانه مظفریان-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

زاویه دید و روایت داستانی(زاویه دید در داستان کوتاه): ریوندی، رضا- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

زبان ابوالفضل بیهقی و نوآوری های دستوری و زبانی او در تاریخ مسعودی(بیهقی): رحمانی زاده، عیسی- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1378- ارشد

زبان ترکیبات در دیوان حافظ: کیانی، حبیب- دکتر محمدی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1373- ارشد

زبان تصوف در آثار عطار: صارمی، سهیلا-  دکتر زرین کوب- دانشگاه تهران- 1370- دکتری

زبان تصوف در حدیقه سنایی: خجسته عباسی، فریده- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1371- ارشد

زبان تصوف در دیوان شمس: ابوالقاسمی، مریم- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

زبان تمثیلی در شعر نیما و اخوان: باغبان، علیرضا- دکتر محمد غلامرضایی-دانشگاه  یزد- 1376-ارشد

زبان حماسی و ارتباط آن با تصویرگری در شعر مهدی اخوان ثالث: عرفانی واحد، فاطمه- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

زبان شعر و مقایسه آن با نثر در دوره ملک الشعرای بهار و معاصرانش: شفیع، مرتضی- دکتر وحیدیان کامیار - دانشگاه چمران اهواز- 1371- ارشد

زبان شمی در مقالات: مرتضایی، جواد- دکترکریمی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

زبان شناسی و بررسی گویش تالشی: حاجت پور حمید-دکترعلی اشرف صادقی- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

زبان طنز در آثار سعدی: رضایی، علیرضا-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1383-ارشد

زبان گلها در هفت پیکر نظامی: نویدی آذر، رضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

زبان مجاز و کنایه در منظومه خسرو و شیرین: خیرخواه بزرگی، سعید- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

زبان نمادها در شعر احمد شاملو (1378-1357): خرقانی، رضا- دکتر عبداللهیان- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

زبان و فرم در ادب معاصر: علی اکبری، نسرین- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1371- ارشد

زمان در شعر (مقایسه زمان در شعر سعدی و حافظ): بهرامیان، محمدحسین- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1375-ارشد

زمان سحقور در تذکره ها: غلامرضابیگی، مریم-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

زمینه سازان نمایشنامه نویسی درایران تا دوره مشروطیت: حقیقی، شهین- دکتر  تشکری- دانشگاه چمران اهواز- 1383- ارشد

زمینه های توصیفی طبیعت در شعر خاقانی: ادیب، غلامحسین- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1375- ارشد

زمینه های نقد در آثار سنایی غزنوی: نوروزی، زهرا- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

زمین‌های ادبیات اقلیمی در آثار نویسندگان جنوب: محمودی، عنایت الله- دکتر عبداللهیان- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

زمینه‌های مشترک شاهنامه و کلیدر: صادقی مزیدی، علی -دکتر نحوی-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

زمینه‌های نقد اجتماعی در آثار سنایی: نامدار، کاظم- دکتر عابدی-  دانشگاه تربیت معلم- 1378- ارشد

زن از دیدگاه مولوی در مثنوی: علی نژاد، حسن- دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1381- ارشد

زن در ادبیات صوفیانه و عارفانه: آمار، فریال- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

زن در اساطیر ایران و بین النهرین: شهریاری، کیهان- دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1376-ارشد

زن در اساطیر ایران و یونان: یوسفی، هادی- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1382- ارشد

زن و ایل قشقایی: گرگین، سیمین- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

زن و حقوق زن در آثار پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد، سیمین: کمانی، نسترن- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1379-ارشد

زندگی آثار شخصیت و افکار صادق هدایت: نجاتی فرد، طاهره- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

زندگی متناقض نمای حافظ: جعفری، علی- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

زندگی نامه، نقد و تحلیل افکار عقاید شیخ ابو اسحاق کازرونی و فرقه مرشدیه: جهانگرد، زهره- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

زندگی و آثار دکتر احمدعلی بخارایی: کریمی، پرستو- دکتر مهدی نوریان- دانشگاه اصفهان- 1379- ارشد

زندگی و احوال علی اطهری کرمانی: رئیسی، احمد- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

زندگی و احوال و آثار خواجوی کرمانی بانضمام تصحیح رسائل مثنوی خواجوی کرمانی: غلامرضایی کهن، فاطمه-  دکتر زرین کوب- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی: جلالی پندری، یدالله- دکتر محمدرضا شفیعی- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

زندگی و اندیشه میرزاده عشقی و نقد و بررسی آثار منظوم و منثور او: گلباف، کاظم- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

زندگی و بررسی آثار دکتر احمد ناظر زاده کرمانی و استاد دکتر محمد حسین میمندی نژاد: جعفری، مریم- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

زندگی و شعر سید اشرف الدین گیلانی (نسیم شمال):قدیریان، احمدرضا-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1378-ارشد

زندگی و مرگ از دیدگاه حافظ: اصغری، جبرئیل- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

زندگی و مرگ در اساطیر: رضایی، مهدی- دکتر نحوی- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

زندگی، آثار و افکار دکتر محمد ابراهیم باستانی: علیزاده ماهانی، بطول- دکتر نژاد سلیم-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

زندگی، احوال و افکار و تحلیل اشعار سیف فرغانی: صادقی، غلامعلی- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1374- ارشد

زندگینامه تحلیلی سردار شهید سیداحمد رحیمی: احمدی، حمیدرضا- دکتر مهدی رحیمی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

زندگینامه سخنوران جان باخته از دقیقی توسی تا فرخی یزدی: خیراندیش، مهدی- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1370- ارشد

زهد گرایی و ریا ستیزی در اشعار سنایی: عزیزلی، نصرالله- دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1375-ارشد

زیبا شناسی اشعار اسدی طوسی: اکبری، زهرا- دکتر محمداسماعیل حنفی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

زیبا شناسی شعر امید در سه مجموعه زمستان آخر شاهنامه و از این اوستا با تاکید بر فن بیان و بدیع: فلاح  سرکاریزی، محمد- دکترعلی احمدپور- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

زیبا شناسی شعر حافظ: مرتضوی، جمال الدین- دکترمحمد جاوید صباغیان- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- دکتری

زیبا شناسی شعر فرخی سیستانی: فرزین، مجید- دکتر محمداسماعیل حنفی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

زیبا شناسی شعر نزاری: خزاعی، علی- دکتر مهدی رحیمی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

زیبایی شناسی در شعر فخرالدین عراقی: خلیلی، فاطمه- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد-1382- ارشد

زیبایی شناسی در شعر معاصر: رادفر، عبدالرضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

زیبایی شناسی در غزلیات سعدی: سلطانی کوهبنانی، حسن- دکترسلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1374- ارشد

زیبایی شناسی در مرزبان نامه: ظریفی، طهماسب-دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

زیبایی شناسی شعر خواجوی کرمانی(نخلبند شعرا): حجت، محمد- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

زیبایی شناسی شعر فریدون مشیری: حسینی، زینت السادات- دکتر عطرفی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

زیبایی شناسی غزلیات خواجوی کرمانی: محبوبی، منیژه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

سابقه ادبی فرهنگی و سیر آموزش نوین در بیرجند: وفایی فرد، مریم- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

سابقه حضور زبان فارسی در بوسنی و هرزگووین: موسیچ، الویر- دکترمحمد دانشگر- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- ارشد

سابقه داستان لیلی و مجنون و مقایسه لیلی و مجنون نظامی با مجنون و لیلی جامی: ستودیان، مهدی- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1383- دکتری

ساحتهای عرفانی اسلام: ترجمه دو فصل ازکتاب Mystical DLMENSIONS oF ISLAM: گلچین، میترا- دکتر محمد رادمنش- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

ساختار اوصاف اشخاص در بخش پهلوانی شاهنامه فردوسی: شفیع نسب، شعبان- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1380- ارشد

ساختار تاویل مبتنی بر نظریه و قواعد گشتار د ربوستان سعدی: حاجی علیلو، حسین- دکتر دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

ساختار تاویل متنی بر نظریه و قواعد گشتار: گلستانی، محمد- دکتر وفایی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

ساختار داستانی حکایت های عرفانی(کشف المحجوب، اسرار توحید، تذکره الاولیاء): رضوانیان، قدسیه- دکتر کریمی- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

ساختار رمزی سیر العباد حکیم سنایی غزنوی ارائه متن انتقادی و درآمدی بر شرح آن: اسموژنسکی، مارک- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

ساختار و داستانهای تمثیلی عرفانی الهی نامه عطار: اسدی، محمود- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1379- ارشد

ساختار و رویکردی ساختار گرایانه به جامه های حافظ: شاهسنی، علی محمد- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1380- دکتری

ساختمان دستوری و تحلیل معانی لغات و اصطلاحات علمی و فنی معاصر: زارعی(دانشور)، علی- دکترفرشیدورد- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

ساختمان فعل و جمله در تاریخ بیهقی: محمودزاده، یونس- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1379- ارشد

ساختمان فعل و جمله در هفت او رنگ جامی: رحیمی، لیلا- دکتر منیره پویای ایرانی- دانشگاه تبریز- 1382- ارشد

ساختمان کلمه مرکب(صفت و قید و اسم) در خمسه نظامی: حاج سید تقیا، ابوالقاسم- دکترفرشیدورد- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

ساز و نوا در ادب پارسی از آغاز تا پایان قرن ششم: ساجدی راد، محسن- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا-1376-ارشد

سازش و ستیز مولانا با عقل در مثنوی: عسگری، علی- دکتر محمد رادمنش- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

ساقی نامه در شعر پارسی و تحلیل محتوایی ساقی نامه های سبک عراقی: رضایی، احترام- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

سایه های سرگردان بررسی شخصیتهای داستانی صادق هدایت: اسماعیل زاده سالستانی، مجید- دکتر منصور ثروت- دانشگاه شهید بهشتی- 1381- ارشد

سبک  شناسی اشعار نادرپور: اشکی، مصیب- دکتر مدبری- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

سبک آذربایجانی در شعر فارسی(بررسی خصوصیات سبکی اشعار شعرای سبک آذربایجانی در قرن ششم): دکتر محمدفاضلی، فیروز- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

سبک آذربایجانی در شعر فارسی: بامدادی، بهروز- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

سبک شاعران دوره صفوی(سبک شناسی): پورچشمه وزان، محمدمهدی- عبدالوهاب نورانی وصال- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- دکتری

سبک شعر در عصر قاجاریه: تجربه کار، نصرت- دکتر صورتگر- دانشگاه تهران- 1346- دکتری

سبک شعر فارسی از ابتدای ظهور تا پایان قرن پنجم هجری و مقایسه اجمالی آن با سبک دیوانهای بعد: محجوب، محمدجعفر- دکترخطیبی- دانشگاه تهران- 1342- دکتری

سبک شناسی اشعار مهدی اخوان ثالث: بیات، حسینعلی- دکتر بصیری- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

سبک شناسی در شعر سهراب سپهری: گل افشان، غلامرضا- دکتر بصیری- دانشگاه کرمان- 1380- ارشد

سبک شناسی زبان شناختی اشعار نو اخوان: خلج، رضا- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

سبک شناسی شعر بهار: ابراهیمی، پرویز-دکتر مدرس زاده-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

سبک شناسی شعر کمال الدین اسماعیل اصفهانی به عنوان حلقه پیوند سبک خراسانی و عراقی: روحانی نیا، محسن- دکتر ترابی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1373- ارشد

سبک شناسی شعر معاصر از نیما تا انقلاب اسلامی ایران: موسوی، کاظم- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1380- دکتری

سبک شناسی قصاید خاقانی: فقیه پرشکوهی، آسیه- دکتر مدبری- دانشگاه کرمان- 1376- ارشد

سبک شناسی نثر تاریخی دوره تیموری: رضایی، محمد- دکتر محمد رادمنش- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

سبک شناسی نثر داستانهای کوتاه معاصر: آتش سودا، محمدعلی- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1380- دکتری

سبک و خصوصیات دستوری و لغوی تفسیر ابوالفتوح رازی به ضمیمه فهارس- اعلام و رجال: حقوقی، عسگر- بدیع الزمان فروزانفر- دانشگاه تهران- 1334- دکتری

ستم ستیزی در شعر معاصر ایران: کمالی،‌ عبدالرسول- دکتر سید احمد کازرونی-آزاد بوشهر- 1381- ارشد

ستیزه جویی شعرای مشروطه با استبداد: معصومی، فرشته- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

سجع در نهج البلاغه و معادلهای آن در فارسی: کلاته ملایی، رضا- دکتر خلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

سجع و تطور آن با بررسی سجع های باب هشتم مرزبان نامه: ارشادی مقدم، کاظم- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

سجع و جناس در سند بادنامه ظهیری سمرقندی: جوادی، ضیاء الدین- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

سخن سرایان افغانستان از آغاز قرن دوازدهم تا نیمه دوم قرن چهاردهم هجری: جاوید، احمد- سعید نفیسی- دانشگاه تهران- 1334- دکتری

سرچشمه های زیبایی شناختی در دیوان حافظ: ذکریایی، معصومه- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

سرمه شب(تصویر آفرینی شب در آثار بزرگان ادب پارسی): اسماعیلی اسفندانی، برارعلی- دکتر مهدوی- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

سرنوشت روان پس از مرگ به روایت متون زردشتی: منشی زاده، مجتبی- دکتر محسن ابوالقاسمی- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

سروده های میهنی دوره مشروطیت تا دهخدا: فرحزاد، ملک محمد- دکتر مصطفوی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- ارشد

سروش یشت سرشب- هوم یشت- ونند یشت و بهرام یشت: عباسی هفشجانی، منوچهر- دکتر کتایون مزداپور- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

سعدی پژوهشی در سده چهاردهم: حسنلی، کاووس- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1377- دکتری

سعدی و رساله قشیریه(بازتاب رساله قشیریه در آثار سعدی): عزیزی، حسن- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

سعدی و عرفان: خیرآبادی، عباس- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1369- ارشد

سعدی، حافظ تحول طلبی و اصلاح گرایی: زارع، داراب- دکتر کاووس حسنلی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

سفرنامه نویسی در ایران: شهربرآبادی، محمد- دکتر فلاح رستگار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1364- ارشد

سفینه ای کهن از نظم و نثر(مجموعه شماره 487 لالا اسماعیل) مورخ 741- 742 ه. ق تصحیح انتقادی- مقدمه، تعلیقات و فهرست ها: حسن لو، حیدر- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

سکر و صحو و اصحاب آنها تا قرن هفتم هجری: الیاسی پور، عزیز- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1381- ارشد

سلیمان در ادب فارسی(از آغاز تا قرن هشتم هجری): صحرایی، قاسم- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

سلیمان نبی(ع) در آیینه شعر فارسی: موسوی گرمارودی، طاهره- دکتر مهدوی دامغانی- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

سمبل در مثنوی مولوی، بررسی و تحلیل سمبل در دفتر سوم مثنوی: گراوند، مهران- دکتر صهبا- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

سمبل و تمثیل در شعر معاصر: شاهی پور، حسن- دکتر مستعلی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- ارشد

سنت گرایی و نوآوری در اشعار اخوان ثالث: هنرمند، فرامرز- دکتر کاووس حسنلی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

سنت و تجدد و انعکاس آن در آثار داستانی محمود دولت آبادی: عسگری، مریم- دکتر عباسی- دانشگاه تربیت معلم- 1383- ارشد

سنت و مدرنیته در ادبیات معاصر ایران: فاطمی، مهیار- دکتر وطن دوست-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

سنت و مدرنیته در اشعار احمد شاملو: ده نمکی، خدیجه- دکتر حسن اکبری بیرق- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

سنت و نوآوری در شعر فارسی: امین پور، قیصر- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

سنت‌ها،‌ آداب و رسوم مردم بندر عباس: خداداد زاده، صدیقه- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1383- ارشد

سنتهای ادبی در شعر سعدی و حافظ و مقایسه آن با سنتهای ادبی سبک خراسانی: موسایی باغستانی، معصومه- دکترحاکمی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

سنجش تحلیلی اسرارنامه با الهی نامه و مصیبت نامه: ضیا شمامی، مژگان- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

سنجش چهره شناختی پهلوانان و شاهان شاهنامه و ایلیاد و ادیسه و انه ید: نریمانی، اسفندیار- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

سنجش حکایات مشابه مثنوی مولوی با مثنویهای عطار و سنایی: حیدری، علی- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

سنجش شیوه شاعری صائب و بیدل بر پایه صد غزل از هر یک که در وزن و قافیه و ردیف همانند هستندٍ: قربانی پرشکوهی، احمد- دکتر مصطفوی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1376- ارشد

سه شهیدعشق(حلاج،عین القضات،سهروردی):قوی کتف،غلام محمد-دکترعلی احمدپور-آزادبیرجند-1383-ارشد

سهل و ممتنع در ادب فارسی: محمدی، جعفر- دکتر مهدوی- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

سهم منشی نول کشور در اعتلا و گسترش زبان و ادبیات فارسی در شبه قاره: خان محمد، عامر- دکتر ابوالقاسم دادفر- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

سور و سوگ در شاهنامه فردوسی: طالبی، زهره- دکتر امامی، سلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1371- ارشد

سوک در شاهنامه: فیروزی، سرمست- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1378- ارشد

سوگ و آیین سوگواری در ادبیات فارسی تا قرن 6: امیریان، معصومه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

سوگند در ادبیات فارسی: کیانی، حسین- دکتر سجادی- دانشگاه تهران- 1366- دکتری

سوگند در قرآن و تفاسیر فارسی با استفاده از تفسیر ابوالفتح رازی و کشف الاسرار میبدی: علی پور، محمود- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1378- ارشد

سیاست مون در کلیله و مرزبان نامه و تطبیق آنها با آراء حکمای اسلامی: شریفیان، مهدی- دکتر ظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1372- ارشد

سیاست و تدبیر در شاهنامه فردوسی: انصاری، محمدرضا-دکتر نحوی-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

سیر اخلاقی و فضیلت در مخزن الاسرار نظامی: سرامی، عبدالحسین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1369- ارشد

سیر آفاق وانفس در مثنوی مولوی: خادم الفقرا، علیرضا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

سیر تاریخی استعاره به همراه ترجمه کتاب الاستعاره، نشاتها و تطورها: سارلی، ناصرقلی- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

سیر تاریخی عرفان نمایی از قرن هفتم تا قرن نهم: امینی لاری، لیلا- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

سیر تاریخی عرفان نمایی تا قرن هفتم: جهاندیده، زهرا- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

سیر تحلیل شعر مقاومت در ادبیات فارسی(از مشروطه تا شهریور1320): بصیری،  محمدصادق- ؟-دانشگاه تربیت مدرس- 1376- دکتری

سیر تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی از مرداد 1332 تا بهمن 1357: محمدی شکیبا، فاطمه- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1378- دکتری

 سیر تحول غزل فارسی از مشروطه تا انقلاب: روزبه، محمدرضا- دکتر امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

سیر تحول قطعه در شعر فارسی:موسوی، زهره- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

سیر تحول مفهومی(جام) از اسطوره تا ادبیات عرفانی: مالگرد، نوشین- دکترسلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1382- ارشد

سیر تحول و تطور شعر غنایی از آغاز تا قرن هفتم: بیدختی، زهرا- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

سیر تحولی و نقد بررسی دستور زبان فارسی در پنجاه سال اخیر: صادقی سبزواری، ناصر- دکترحسینعلی یوسفی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1382- ارشد

سیر تحولی و نقد و بررسی دستور زبان فارسی در پنجاه سال اخیر: صادقی سبزواری، ناصر- دکترحسینعلی یوسفی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1382- ارشد

سیر ترجیع بند و ترکیب بند در شعر فارسی: صفری حاجت آقایی، جهانگیر- دکتر مهدی نوریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1372- ارشد

سیر تطور متون تاریخی فارسی از آغاز(نیمه دوم قرن چهارم) تا پایان قرن هفتم: عباس آبادی، مجتبی- دکتر حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

سیر تطور هجو در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن هشتم: نیکوبخت، ناصر- دکتر اسماعیل حاکمی - دانشگاه تربیت مدرس- 1375- دکتری

سیر علم در ادب فارسی(از آغاز تا کنون): ایران زاده، نعمت الله- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- ارشد

سیر غزل سیاسی- اجتماعی در شعر پس از انقلاب اسلامی: جوادی نیا، مجتبی- دکتر حسین رزمجو- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

سیر کمال انسانی در مثنوی مولوی: معراجی، علی اصغر-  دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1382- ارشد

سیر گرایشهای فمنیستی در شعر زنان(از آغاز تا انقلاب اسلامی): حلوسی، پروانه- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1382- ارشد

سیر نقد شعر فارسی از سال 1339 تا 1347: حیدری، حسن- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

سیر و تنوع و شیوه های بیانی غزل در شعر معاصر فارسی: حسین آبادی، زهرا- ؟ - دانشگاه چمران اهواز- 1378- ارشد

سیر و نقد و تحلیل رمانهای تاریخی فارسی از آغاز(1284 تا 1332): غلام، محمد- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

سیراختران و بررسی و طبقه بندی سعد ونحس آنها در دیوان خاقانی:رضایی، زینب- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

سیری در سفرنامه های قاجار: آینی، محمود- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

سیری در معراج نامه‌های منظوم:طوری (شکیبافر)،یدالله –دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تربیت معلم- 1370- ارشد

سیمای اخلاقی و تربیتی بهارستان جامی و مقایسه آن با گلستان سعدی: مهدی زاده، طاهره- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

سیمای ادیان (اسلام/ مسیحیت/یهودیت/زرتشی) در اشعار خاقانی: جمالی، غلامحسین- دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ا رشد

سیمای امام علی(ع) در آثار منظوم معاصر: عابدپور، نادره- بهنام فر- دانشگاه آزاد بیرجند- 1382- ارشد

سیمای امیر مومنان حضرت علی(ع): توکلی رودی،؟ - دکتر محمداسماعیل حنفی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

سیمای انسان در آثار سعدی: حسنی جلیلیان، محمدرضا- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1372- ارشد

سیمای انسان در آیینه مثنوی: قدوسی نژاد، محمدحسن- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

سیمای انسان در مثنوی مولانا(کمال و نقص انسان در نظر مولانا): نصراصفهانی، محمدرضا- دکتر عبدالکریم سروش- دانشگاه تربیت مدرس- 1371- ارشد

سیمای انسان کامل در آثار عطار نیشابوری: حجازی، بهجت السادات- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

سیمای انسانی در آثار عطار: صائب، مریم- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1373- ارشد

سیمای پیر در آثار عطار نیشابوری: دکتر محمدفاضلی، مهبود- دکتر محمد خوانساری- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

سیمای پیروان و جوانان در شاهنامه فردوسی: پرنو، مجتبی- دکتر دکتر منوچهر اکبری- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

سیمای جامعه در آثار سنایی : قطوره چی، مینو- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

سیمای جامعه در آثار صائب تبریزی: اسلامی شعار، پروین- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

سیمای جامعه در اشعار شاعران آذربایجان(مجیرالدین بیلقانی، فلکی، قطران، نظامی، خاقانی): نوین رنگرز، حسین- حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1378- دکتری

سیمای جامعه در شهر عهد قاجار: طایفی، شیرزاد- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- دکتری

سیمای جامعه و نقد اجتماعی در شعر حافظ: ساساکی، آیانو- دکتر  پورنامداریان- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

سیمای جبرئیل(ع) در ادب فارسی: سجاد، مریم- دکتر علی اصغر میرباقری فرد- دانشگاه اصفهان- 1381- ارشد

سیمای جبرئیل(ع) در ادب منظوم عرفانی بر محور(مثنوی های سنایی- عطار- مولانا): ظهیری ناو، بیژن- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

سیمای جوان در شاهنامه(دوره  اساطیری و پهلوانی): باغشنی، علی- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد</