پایان نامه ادبیات نظم فارسی......


 

آئینه و کاربرد آن درتصویرهای مثنوی سعدی: لایق، عباس- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم انسانی- 1376- ارشد.

 

آب و جلوه های آن در شعر فارسی تا آغاز قرن هفتم: هادی شاندیز، فاطمه- دکترمحمد جعفر یاحقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

 

آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی در مثنوی معنوی: اصغری، حسین- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

 

آداب و رسوم باستانی در شاهنامه فردوسی: محمدی پور، آلب ارسلان - دکتر سید احمد حسینی کازرونی-آزاد بوشهر- 1381- ارشد

 

آداب و رسوم و سنن در شاهنامه فردوسی(نیمه دوم): جعفری، پروین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

 

آدم در مثنوی: نفیسی، غلامعباس- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

 

آراء کلامی در آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری: سنگری، محمدرضا- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1368- ارشد

 

آرمان دادخواهی و ظلم ستیزی در شاهنامه حکیم فردوسی: خلیلی، حسین- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

 

آرمان گرایی در شعر سعدی: نظری، علی حسین- دکتر غلامحسین شریفی- دانشگاه اصفهان- 1380- ارشد

 

آرمانشهر در ادب فارسی(در شعر سعدی، حافظ، نظامی و سنائی): دولتشاه، ناصر- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

 

آرمانشهر در دیوان ناصر خسرو: حیدری، محمد – دکترابوالقاسم رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1377- ارشد

 

آز در شاهنامه: بازرگان، محمدنوید-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

 

 

 

آسیب شناسی اجتماعی در ادبیات فارسی قرن هفتم با مروری بر جامعه شناسی ایران از ابتدای حمله اعراب تا اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم: ناجی اصفهانی، حوریه – دکتر عبد الحسین فرزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

 

آشنایی زدائی و هنجارگریزی در غزلیات شمس: دلیر دیسفانی، علی   – دکتر محمد حسین محمدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

 

آفاق اندیشه در شعر دوره  مشروطیت: محمدی، محمدعلی- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- دکتری

 

آفتاب و سایه در مثنوی: قلی زاده جوریابی، هادی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

 

آفرینش در شعر شاعران برجسته ادب پارسی: رحیمی، محسن- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

 

آگاهی‌های خاقانی از مسایل پزشکی‌ (طب سنتی)‌: سمیعی، فریده‌ـ دکتر عباس ماهیار‌ــ دانشگاه آزادکرج-  1374‌ـ ارشد

 

آیات و احادیث حدیقه سنایی: چنارانی، علی- دکتر خلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

 

آیات و احادیث و امثال مثنوی حدیقه الحقیقه سنایی: علوی، فاروق- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

 

 آیات و احادیث و قصص اسلامی در دیوان غزلیات عطار نیشابوری‌: احیایی، شهلا‌ـ دکتر سیروس شیمسا‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1376- ارشد

 

آینه خاموش (نگرشی بر تعابیر آینه در غزلیات صائب): تهاری، اکبر-دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

 

آینه در شاهکارهای ادبی تا قرن هشتم: موسوی، سیده فریبا- دکتر عابدی-  دانشگاه تربیت معلم- 1374- ارشد

 

آینه در شعر شاعران فارسی تا قرن هشتم: جوانبخت اول، محترم- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

 

آینه، رنگ و نور در مثنوی مولوی: کارگریان، حسین- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

 

آیین جنگ در شاهنامه فردوسی: موسوی، کاظم- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا-1375-ارشد

 

آیین کشورداری در ادب پارسی در قرن 8 و 9 و10 : مسگراف، منصور   –  دکتر ناصرالدین شاه حسینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376  – ارشد

 

آیین مهر و بازتاب آن در منظومه‌های بزرگ عرفانی : شاه  سنی ، علی محمد- دکتر طاووسی- دانشگاه آزاد فسا - 1374- ارشد

 

آیین ها و رسوم درشعر شاعران قرن پنجم از فرخی تا مسعود سعد: تاجیک، حسین- دکتر بصیری- دانشگاه کرمان- 1381- ارشد

 

آیین های شاهنامه: رفیعی، محمد علی- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

 

آیین های غنایی در شاهنامه:رضائی، ابراهیم- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا-1376-ارشد

 

آیین، رسوم و سرگرمیها در اشعار خاقانی: مهربان قزل حصار، رضا- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

 

ابزار بیان اندیشه در مثنوی، دفتر اول و دوم: یارمحمدی، محسن- دکترپورنامداریان- پژوهشگاه علوم‌انسانی-  138- ارشد.

 

ابزار و اصطلاحات موسیقی در شعر فارسی(شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و دیوان حافظ): گنجعلی، بهجت الملوک- دکترعلی احمدپور- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

 

ابلیس در مثنوی و غزلیات شمس: کاظمی، شهرزاد- دکتر مهدی محقق-دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

 

ابیات عربی در متون ادبی فارسی تا نیمه دوم قرن ششم: فقیهی، حسین- دکترفیروز حریرچی- دانشگاه تربیت مدرس- 1373- دکتری

 

اجتماعات در کلیات شمس تبریزی: مباشری، محبوبه- دکترماهیار نوابی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

 

احادیث، امثال وحکم در دیوان فخر الدین‌عراقی: فرخ‌نژاد، پروین- دکتر اسماعیل حاکمی، دانشگاه آزاد تهران مرکز 1377،ارشد.

 

اختر شناسی در پنج گنج نظامی: سعیدی، نورالدین- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1375- ارشد

 

اختران فلکی و شعر فارسی: مصفی، ابوالفضل- دکتر لطفعلی  صورتگر- دانشگاه تهران- ؟- دکتری

 

اختصاصات غزل بیدل دهلوی:  کاریزی، اسماعیل- دکتر جوکار-دانشگاه آزاد فسا- 1379-ارشد

 

اخلاق از دیدگاه مولوی در جلد سوم و چهارم مثنوی: نکوئیان، محمد ابراهیم- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا-1376-ارشد

 

اخلاق در ادبیات و شرح اخلاق جلالی: پورنعمت، منیژه- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

 

اخلاق در اندیشه حافظ: باقریان، زیبا- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

 

اخلاق در شاهنامه: نعمتی، سکینه- دکتر سمیع زاده- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1381- ارشد

 

اخلاق و اجتماع در خمسه حکیم‌نظامی: ثروت، منصور- ناصری- دانشگاه تهران-1368- دکتری.

 

اخلاق و تربیت در خسرو و شیرین نظامی گنجه‌ای‌: یاری شیر مرد، اسماعیل‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1377- ارشد

 

اخلاق و تربیت در دیوان عطار نیشابوری: سالاری، محمد- دکتر باقر قربانی‌زرین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379، ارشد.

 

اخلاق و تربیت در مثنویهای عطار(منطق الطیر، مصیبت نامه، الهی نامه): محرمی تمرداشی، حمایت- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

 

اخلاق و جلوه های آن در دیوان ناصر خسرو: مسلمی فر، محمد   – دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 –  ارشد

 

اخلاق و منش پهلوانان ایران باستان در شاهنامه فردوسی: نوذری، علی-دکترطاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

 

اخلاقیات در دیوان حافظ: محسنی هنجی، فریده-دکتر احمد رنجبر حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

اخوانیات(مهر سروده ها) در شعر فارسی: شایگان، مریم- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1372- ارشد

 

ادبیات تعلیمی در ادب فارسی(از آغاز تا نظامی): زلفی، حمیدرضا- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1375- ارشد

 

ادیان و اساطیر در مثنوی معنوی: سیف، عبدالرضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

 

ارتباط ابر مردان حماسه با پروردگار: ماندگار، علی- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

 

ارزشها و ضد ارزشهای اخلاقی در دیوان سنایی: حصاری، مهدی- دکتر صفاری- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

 

ارزشهای اخلاقی (اخلاقی و علمی) در شاهنامه فردوسی: مجدی، غلامرضا-دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

 

ارزشهای سیاسی و اجتماعی دیوان صائب: مهریزی، سعید- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

 

از دولت خاموش: قدیریان، اندیشه- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1381- ارشد

 

ازدواج در شاهنامه: بیرجندی، صدیقه- دکتر برومند- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

 

استقبال در شعر فارسی: قافله باشی، خلیل- دکتر اکبری- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

 

اشارات اجتماعی در مثنوی: فلاح تفتی، مهدیه- دکتر محمدکاظم کهدویی- یزد-1381-ارشد

 

اشارات تاریخی در دیوان خاقانی: جباری، نجم الدین- دکتر حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

 

اشارات داستانی در دیوان مسعود سعد سلمان: ابراهیم زاده قمی، محمدرضا- دکتر جعفر‌شعار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

 

اشارات طبی و دارویی در مثنوی معنوی: سامی، حمید- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1371- ارشد

اشعار اجتماعی شاعران پارسی گوی تاجامی: حسنی، عطا الله- دکترحسن سادات ناصری- دانشگاه تهران- 1369- ارشد

 

اصطلاحات موسیقی در دیوان منوچهری دامغانی و آثار نظامی گنجوی: سلیمانی دلارستاقی، محمد رضا – دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380   – ارشد

اصطلاحات موسیقی در دیوان و مثنوی‌های امیر خسرو دهلوی‌: خستو، زهرا‌ـ دکتر عباس ماهیار‌ــ دانشگاه آزادکرج-  1375- ارشد

اصفهان و مظاهر سبک هندی در شعر صائب تبریزی: طاهری یاورساد، محمدکاظم-دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ا رشد

اعتراض در ادب فارسی در سده‌های ششم و هفتم‌: عربعلی‌، معصوم‌ـ دکتر احمد ذاکری‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

افسانه شیرین در منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی: پرهیزگاری، مریم-دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1378- ارشد

افسانه کوروش در شاهنامه (ترجمه و تعلیق): متصدی زاده، حمیدرضا- دکتر بهداد قادری-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

افلاک و ستارگان در مخزن الاسرار و هفت پیکر نظامی: صافی، رفعت السادات- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

اقتدار فرهمند در شاهنامه فردوسی: عابدینی، حبیب-دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

امامت و ولایت از دیدگاه نهج البلاغه و تاثیر آن بر دیوان ناصرخسرو: علی منش، غلامعلی- دکترجعفری- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

امامت و ولایت در دیوان فیاض: پرنعمت، مریم- دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

امثال و حکم در خمسه نظامی: خرم، محسن- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1377- ارشد

امثال و حکم در شاهنامه فردوسی: بندچی، معصومه- دکتر محمد‌دبیر‌ سیاقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379، ارشد.

امثال و حکم در مثنوی مولوی: دکتر نیری، عزیزه- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1379- ارشد

امثال و حکم شاهنامه: آزادی، خسر و-  دکتر برومند- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

امثال و حکم و تمثیلات درسی قصیده از خاقانی: صادقی، حسن- دکتر جلیل تجلیل، دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1376، ارشد.

انتقام در شاهنامه فردوسی: کاهیدباصیری، شهربانو- دکتر مرتضی هاشمی- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

اندرز و مطایبه در هفت پیکر نظامی گنجوی: ملکی، فرهاد- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

اندیشه های اجتماعی و انتقادی در شعر سنایی غزنوی: محمدی رخ، اسدالله- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

اندیشه های اخلاقی و تربیتی نظامی در مخزن الاسرار: یثربی، رضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

اندیشه های اسماعیلی در اشعار ناصرخسرو: مهرکی، شهریار- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

اندیشه های سیاسی و اجتماعی حافظ: فتحی، غلامرضا- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

اندیشه‌های خیام و بازتاب آن در شعر حافظ: زیارتی، احسان- دکتر حبیب تبرا-آزاد بوشهر- 1381- ارشد

انسان ،هستی، جامعه در دیوان حافظ: عبداللهی، پروین- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

انسان کامل در حدیقه سنایی و منطق الطیر عطار:‌ شجری، فاطمه – دکتر علی اصغر حلبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 – ارشد

انسان کامل در مثنوی‌های عطار: عاطفه‌پور، لیلا- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1382- ارشد.

انعکاس اوضاع اجتماعی در مثنوی: مباشری، محبوبه- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه تربیت مدرس- 1372- ارشد

انعکاس اوضاع اجتماعی قرن هفتم در شعر سیف الدین محمد فرغانی: جهانی، علی محمد- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

انعکاس اوضاع اجتماعی و سیاسی در دیوان سیف فرغانی: افشار، پروین- دکتر اسپرهم- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

انعکاس ترجمه، تفسیر وتاویل آیات قرآن در 650 بیت از دفتر اول مثنوی مولوی: رادفر، محمدرضا- دکتر جواد سلماسی‌زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1374، ارشد.

انعکاس فرهنگ عوام در مثنوی مولانا: کیوان فر، علی اکبر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

انعکاس هنری و بلاغی آیات در مثنوی مولوی: علیزاده خیاط، ناصر- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

انگیزه‌ و عملکرد پهلوانان شاهنامه فردوسی: رحیمی، سعدالله- دکتر نژاد سلیم-دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

اهریمن و دیو در باورهای کهن و متون حماسی ایران: نوراحمدی، احمد- دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1374-ارشد

ایرانگریی درشعر عصر بیداری: دادفر، محمد- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

با قافله قلندران(تحلیلی بر اشعار فخرالدین عراقی): واعظ پور، رسول- دکتر کامل احمدنژاد- دانشگاه شهید بهشتی- 1375- ارشد

باد صبا در شعر (عراقی،سعدی/مولوی/حافظ): موسوی اینجدان،‌ سید حسین- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

باربد و نکیسا در شعر فارسی: سالاری، قاسم- دکتر موید- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

بازتاب اندیشه اسماعیلیه و اصطلاحات اسماعیلی در دیوان ناصر خسرو: تاجبخش، پروین- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1370- ارشد

بازتاب اندیشه های مهری در شاهنامه فردوسی: داودآبادی، غلامعباس- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

بازتاب انقلاب مشروطه در اشعار نسیم شمال: شاه بدیع زاده بیدختی، محمد- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

بازتاب اوضاع اجتماعی در مثنویهای سنائی غزنوی: فرزانه فرد سردهایی، سعید- دکتر حسین بهزادی اندوهجردی- دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1378، ارشد.

بازتاب خرد و خردمندی در شاهنامه فردوسی: محمدزاده، سید کریم- دکتر محمود طاووسی-دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

بازتاب رنگ در دیوان حافظ: جعفری ، سید محمد- دکتر رادفر- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

بازتاب زندگانی مسعود سعد سلمان در آینه شعرش: امینی، سیاوش- دکتر تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1374- ارشد

بازتاب سیمای جامعه در حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی: طایفی، شیرزاد- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

بازتاب شاعرانه روایت های مذهبی و تاریخی و اشاره های اساطیری در قصیده های سنایی: روزبهانی، سعید- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1377- ارشد

بازتاب شخصیت زن در مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی: عرب ساغری،‌ طیبه- دکتر امیر بانو کریمی-دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

بازتاب مسائل اجتماعی در دیوان مسعود سلمان: اربابی، سهراب- دکتر رادفر- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1380- ارشد.

بازتاب مسائل اجتماعی- سیاسی در دیوان؟: شکرچیان، ماهرخ- دکتر مدبری- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

بازتاب مسائل اجتماعی و فرهنگ عامیانه در دیوان صائب: عسکری، حکیم- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

بازتاب مسائل تعلیم و تربیت در شاهنامه فردوسی: قصاب زاده گنلری، اطهره- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

بازتاب نامهای جغرافیایی در شعر فارسی(از آغاز تا پایان قرن هشتم هجری): هاشمی، مرتضی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

بازنویسی گرشاسب نامه اسدی طوسی و شرح ابیات مشکل آن: فیروزی، ژیلا-دکتر انوری- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

بام و شام در نظم فارسی از آغاز تا قرن هفتم: حبیبی پوری، رضا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

بحث در اندیشه های باطنی حکیم نزاری و مقایسه آن با افکار ناصرخسرو قبادیانی با تکیه بر دیوان آن دو: نجاری، ابراهیم- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1374- ارشد

بحث درباره آثار رشیدالدین و طواط: تویسرکانی، قاسم- بدیع الزمان  فروزانفر- دانشگاه تهران- 1335- دکتری

بررسی  نیرنگ و خدعه در شاهنامه فردوسی: صحرایی، قاسم- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

بررسی (اشخاص) در مثنوی: شوهانی، علی رضا-دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم- 1379- ارشد

بررسی آلات و اصطلاحات موسیقی در شاهنامه‌: منصوری‌، محبوبه‌ـ دکتر عطاء‌اله کوپال‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

بررسی آیات قرآنی، احادیث، اصطلاحات عرفانی و … در سلسله الذهب نور الدین جامی: طاهری موسوی، نسرین‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

بررسی‌ آیات و احادیث و قصص اسلامی در مصیبت نامه‌عطار: چوپان، نوابه‌‌ـ دکتر مهدی محقق- دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

بررسی آیات، احادیث‌، لغات، ترکیبات، … و صنایع شعری در اسرارنامه عطار‌: عطاران بندرآبادی‌، مریم ‌‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1380- ارشد

بررسی ابعاد و گستره تاثیر گفتگوهای قرآنی در ادبیات عرفانی منظوم با تاکید بر مثنوی: گرجی، مصطفی- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- ارشد

بررسی اجتماعی، اخلاقی، فلسفی و تاریخی داستانهای اسکندرنامه نظامی: فلاح، اعظم- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1380- ارشد

بررسی ارزشها و ضد ارزشها در آثار منظوم سعدی: علیزاده بیرجندی، محمدحسین- دکتر محمد بهنام فر- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

بررسی اشعار تعلیمی در شاهنامه فردوسی: بلاغی‌اینالو، علی- دکتر نجفدری- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1383- ارشد.

بررسی اشعار شاهنامه فردوسی در آثار منثور تا قرن هفتم: کلانتری، سید حسن- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1380- ارشد

بررسی اشیا و مکانهای حماسی در شاهنامه: محمدی، یوسف- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

بررسی اصطلاحات عرفانی در شعر فخرالدین عراقی و مقایسه آن با شعر سنایی: شمیرانی، مریم- دکتر جعفر شعار- دانشگاه آزاد واحدتهران مرکز- 1377، ارشد.

بررسی اصطلاحات موسیقی در دیوان خواجوی کرمانی: جوزی، مصطفی- دکتر ماهیار-  دانشگاه تربیت معلم- 1378،ارشد

بررسی اصطلاحات موسیقی در غزلیات امیرخسرو دهلوی: نوربخش کرمله، مهرناز-دکتر انوری- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

بررسی اصطلاحات و مفاهیم اخلاقی و ارزشهای انسانی در کلیات سعدی: امیربیگی، انیس- دکتر اصغر دادبه- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

بررسی اعتقادات عامه در خمسه نظامی:پورقاسمی، سیروس- دکتر میرهاشمی- دانشگاه تربیت معلم- 1381- ارشد

بررسی الهی‌نامه عطار از نظر اصطلاحات عرفانی‌ـ فلسفی، اخلاقی و …: امامی، فاطمه‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1374‌ـ ارشد

بررسی انتقادات اجتماعی و سیاسی در قصاید سنایی: محمدزاده، مریم- دکتر جلیل اکرمی- دانشگاه تبریز- 1382- ارشد

بررسی انتقادی و مقایسه لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیر خسرو: فولادی، غلامرضا- دکتر  سیروس شمیسا- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

بررسی اوصاف طبیعت در شاهنامه فردوسی: دینداری، ابراهیم- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1380- ارشد

بررسی بازیچه‌ها و بازیچه‌های ایرانی در دیوان خاقانی: درینی، اسماعیل- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

بررسی باورهای عامیانه در آثار عطار نیشابوری: معصومی، طیبه- دکتر مستعلی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

بررسی تطبیقی داستان فرود در شاهنامه فردوسی: مروری مقدم شهری، حسین- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1377- ارشد

بررسی تطبیقی شخصیت های اساطیری و حماسی با شخصیت های حماسی آنها در شاهنامه: ستاری، رضا- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- دکتری

بررسی تطبیقی کهن الگوها در شاهنامه فردوسی: قاسمی، علیرضا- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

بررسی تطبیقی لیلی و مجنون نظامی و لیلی و مجنون جامی و بحث در چگونگی تصاویر خیال در آن دو کتاب‌: میر حبیبی‌، مریم‌ـ دکتر عباس ماهیار- دانشگاه آزادکرج-؟-ارشد  ‌

بررسی تطبیقی مضامین شعری حافظ و ابن فارض: پرند، مریم-دکتر میرقادری-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

بررسی تعالیم اخلاقی و عرفانی در مثنوی مولانا: گل افشانی، رشید- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

بررسی تفکر شیعه در شعر دوره صفویه: طغیانی اسفرجانی، اسحق- دکتر حسن سادات ناصری- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

بررسی جلوه های فرهنگ عامیانه در شعر نظامی: الهامی، فاطمه- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

بررسی جلوه های موسیقی شعر در غزلیات شمس: شکوری هشتجین، فریبا- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- ارشد

بررسی جنبه های اجتماعی اشعار حافظ: حاتمی، خلیل- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

بررسی جنگ افزار و سواره نظام در شاهنامه فردوسی‌: خوش‌پسند، دنیا‌ـ دکتر عطاء‌اله کوپال- دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

بررسی حقیقت محمدیه در مثنوی مولوی و قصیده تائیه ابن فارض: فهیمی کرک تپه، سولماز- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

بررسی حکایات طنزآمیز در چهار مثنوی عطار نیشابوری (الهی نامه، اسرارنامه‌ـ مصیبت‌نامه‌ـ منطق الطیر‌): سید حسن حسینی-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1376- ارشد

بررسی حکایات مشابه در آثار سنایی و مولوی‌: لاریجانی، آرزو-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

بررسی خصوصیات سبکی آثار غنایی نظامی: نقدی یوسف آبادی، اسماعیل- حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

بررسی داستان بیژن و منیژه از دیدگاه هنر داستان پردازی و اسطوره شناسی: بیات بابلقانی، حسین- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

بررسی داستان پیامبران در دیوان شاه نعمت الله ولی: محمد قتاتغشانی، آمنه- دکتر یحیی طالبیان- دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

بررسی داستان پیامبران در‌آثار نظامی با توجه به کتب تاریخی و تفسیری‌: دلیری شالمایی، محمد‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی- دانشگاه آزادکرج-؟-ارشد ‌

بررسی داستان دوازده رخ همراه با زیباییهای هنری آن: کنعانی نژاد، فاطمه– دکتر برات زنجانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376 –  ارشد

بررسی داستان های شاهنامه فردوسی از نگاه ادبیات نمایشی: رضوی، نورالله- دکتر خلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

بررسی دیدگاههای مولانا در مثنوی: محمدیان، حسن- دکتر احمد تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

بررسی دیوان حاج ملاهادی سبزواری(اسرار): عطایی رویانی، حسن- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- ارشد

بررسی دیوان حکیم قاآنی: نوشادی فر، مراد- دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

بررسی روابط پهلوانان در دوره کیانی با حکومت مرکزی و مقایسه آن با دیگر حکومتهای دیگر ایرانی قبل از اسلام: مجیدی، منیژه‌ـ دکتر ایرج وامقی‌ـ  دانشگاه آزادکرج-   1378- ارشد

بررسی زبان و سبک سعدی در غزلیات: خدیش، پگاه- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

بررسی سبک ادبی غزلیات مولانا‌: احمدی، طاهره‌ـ دکتر احمد ذاکری‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1377- ارشد

بررسی سنجش خسرو و شیرین نظامی با خسرو و شیرین در شاهنامه فردوسی: احسانی، امان‌ الله- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

بررسی سی‌غزل از بیدل عظیم‌‌آبادی: قدمائی، حسین-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

بررسی شاهنامه بنداری در مقابله با شاهنامه فردوسی: شیوا، علی- دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382 ارشد

بررسی شخصیت پرندگان منطق‌الطیر‌: محمدی‌، سید محمود-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1379- ارشد

بررسی شخصیت حضرت مریم و حضرت عیسی در قرآن و تجلی آن در شعر شاعران مهم تا پایان قرن هشتم: پوریانی، محمود- دکتر اسماعیل حاکمی والا- دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز- 1379-  ارشد.

بررسی شخصیت حلاج در ادبیات از مولوی تا جامی: ولی‌زاده، فیروز- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1383- ارشد.

بررسی شخصیتها و مکانهای عرفانی در غزلیات سعدی: ولی‌زاده پاشا، لیلا- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم انسانی- 1375- ارشد.

بررسی شخصیتهای داستانی آثار عطار نیشابوری: کرکچیان، اکرم-  دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

بررسی شخصیتهای داستانی خسرو و شیرین نظامی در شعر معاصر فارسی(از مشروطه تاا مروز): صیاد راجبی، سمیرا- دکتر منوچهر اکبری- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

بررسی شخصیتهای داستانی در مثنویهای عطار: مظلومی، سید شمس‌الدین- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم انسانی- 1374- ارشد.

بررسی شخصیتهای عرفانی در مثنوی معنوی‌‌: خان‌محمدی، محمد‌ـ دکتر فاطمه حیدری‌ـ 1383- ارشد

بررسی شراب و باده در آثار منظوم سعدی و حافظ: حیاتی، کریم- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1378- ارشد

بررسی شعر شاعران بی دیوان از دیدگاه زیبایی شناسی و انواع ادبی: دلبری، مرتضی- دکترقوام- دانشگاه فردوسی مشهد- 1381- ارشد

بررسی شعر شیعه تا قرن 10 در فارسی و عربی: شیخ مونسی، حوریه- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

بررسی شکل حکایت در منظومه‌های عرفانی (حدیقه سنایی، مصیبت نامه، مثنوی مولوی): نخبه زارع، معصومه- دکتر فتوحی- دانشگاه تربیت معلم-  1382- ارشد

بررسی شیوه‌‌های جنگ در شاهنامه فردوسی: شریعت ناصری، محمود‌ـ دکتر ایرج وامقی‌ـ  دانشگاه آزادکرج-  1374‌ـ ارشد

بررسی صورت و محتوای داستانهای حدیقه سنایی: شعبانی، محمد- دکتر ثامنی- دانشگاه چمران اهواز- 1371- ارشد

بررسی ضرب‌المثل‌ها، لغات و … و عرفانی و فلسفی و اعلام در مصیبت‌ نامه عطار: حسینیان، عارفه‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1379- ارشد-

بررسی طبقات اجتماعی و فرهنگی از نگاه حافظ: شهبازی، ایرج- دکتر سلطان حمید سلطان- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

بررسی ظرفیت های ادب غنایی در بازآفرینی سینمایی(با تاکید بر منظومه های عاشقانه): حیاتی، زهرا- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

بررسی عشق از دیدگاه مولوی، سعدی، حافظ: زحمتکش، احمد- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

بررسی عشق در آثار سعدی: قلی زاده، شعبان محمد- دکتر وفایی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- ارشد

بررسی عشق در سبک خراسانی و عراقی: علوی، بشیر- دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1378- ارشد

بررسی عقل و عشق در مثنوی معنوی: کاظمی، داریوش- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

بررسی عناصر حبسیه در دیوان مسعود سعد سلمان: ارشاد، زید الله – دکتر محمد علی گذشتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  – ارشد

بررسی عناصر داستان در شاهنامه فردوسی: ابدالی، محمد حسین-  دکتر مشیدی،‌ ذوالفقاری- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

بررسی عناصر فرهنگ عامه در قصاید خاقانی: بهنام فر، محمد- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1372- ارشد

بررسی عنصر رنگ و جلوه های آن در شاهنامه فردوسی: احمدیان، لیلا- دکتر حسنلی- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

بررسی عوامل و انگیزه های جنگ در شاهنامه فروسی: جعفری، حسین- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1374- ارشد

بررسی عوامل و عناصر اجتماعی در ادبیات فارسی در عصر تیموریان (و اندکی قبل از آن) : رضایی نیا، سکینه – دکتر عبدالحسین فرزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381  – ارشد

بررسی غزلیات طالب‌آملی: شریفی، نسرین السادات- دکتر اسماعیل حاکمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

بررسی غزلیات کلیم‌کاشانی: پارسامنش، مهرنوش- دکتر اسماعیل حاکمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

بررسی غزلیات و اخوانیات شریف‌رضی: چهرخانی، محمد- دکتر باقر قربانی زرین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379، ارشد.

بررسی قصه حضرت سلیمان(ع) در شعر شاعران برجسته ادب فارسی(تا قرن هشتم): رضی، احمد- محمود عابدی- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

بررسی قصه ها و تمثیل ها و مضامین مشترک حدیقه الحقیقه و مثنوی معنوی: شاهمردانی، کرم- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1373- ارشد

بررسی کاربرد دو عنصر گل و رنگ در ادبیات منظوم قرون 4 و 5: اسکوئی، نرگس- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1377- ارشد

بررسی کاربرد رنگ ها در ادب فارسی: کریمی، پرستو- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

بررسی گفتگو در شاهنامه و گرشاسپنامه: جلالی، مریم – دکتر محمد تقی راشد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 – ارشد

بررسی گلها، گیاهان و درختان در دیوان شاعران قرن چهارم و پنجم: دکتر محمدفاضلی، سکینه- دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم- 1374،ارشد

بررسی لغات و اصطلاحات دیوان جامی : مسرور، نرجس‌ـ دکتر عباس ماهیار‌ــ دانشگاه آزادکرج-  1383- ارشد

بررسی لغات، ترکیبات‌ … و احادیث‌ در قصاید و غزلیات سلمان ساوجی‌: طالبی، فریبا‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1381- ارشد

بررسی لغات، ترکیبات و اصطلاحات مثنوی گل‌ و نوروز خواجوی کرمانی‌: خسرو آبادی، مژگان‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1380- ارشد

بررسی مثنوی گل و نوروز از دیدگاه های گوناگون ادبی و مقایسه آن با مثنوی فرهاد و شیرین وحشی بافقی: همدم، لاله – دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376 – ارشد

بررسی مسائل اجتماعی در کلیات عبید ذاکانی: مهرابیان، ولی اله-دکتراحمد رنجبرحسینی- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

بررسی مسائل اخلاقی، اجتماعی در هفت اورنگ جامی و با نگاهی به شعر و شاعری و وضع اجتماعی سده نهم هجری: شکیبا، فاطمه- دکتر حسین بهزادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379، ارشد.

بررسی مسائل اخلاقی، اجتماعی و سیاسی در آثار شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری:‌ کمائی فرد، کیانا – دکتر کامل احمد نژاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381   – ارشد

بررسی مضامین اخلاقی با نگاه به تمثیلات در یکصد غزل صائب تبریزی: رودسرابی، زهرا- علی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

بررسی مضامین اخلاقی در منظومه های عطار: عصمتی، عباس- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

بررسی مفاخرات شاعران برجسته کهن فارسی: کشاورز، خلیل الله-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1380- ارشد

بررسی مفاخره در شعر خاقانی: غلامحسین پور کازرونیان، صدیقه- دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

بررسی مفاهیم تربیتی در قطعات انوری، سعدی، ابن یمین و پروین اعتصامی: جباری، شاهین- نیکوبخت- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

بررسی مفاهیم حقوقی در مثنوی شریف:‌ محقق، عبدالایمان – دکتر علی اصغر حلبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

بررسی مفاهیم حقوقی و فقهی در دیوان حافظ و غزلیات سعدی‌: محقق، عبدالرضا‌ـ دکتر عباس ماهیار‌ــ دانشگاه آزادکرج-  1383- ارشد

بررسی مفهومی ادب شیعه: باباصفری، علی اصغر- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1371- ارشد

بررسی مقایسه ای عناصر مدنی در شعر رودکی، انوری و خاقانی: محبی، لیلا- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- ارشد

بررسی مناجات در مثنوی مولوی: اکبرپور، حمید- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1376- ارشد.

بررسی موجودات اهریمنی درشاهنامه: صفاری، نسترن‌ـ دکتر ایرج وامقی‌ـ  دانشگاه آزادکرج-  1376- ارشد

بررسی موسیقی شعر مولانا در دیوان شمس‌: حاتمی اسما‌ـ دکتر عباس ماهیار‌ــ دانشگاه آزادکرج-  1381- ارشد

بررسی موضوعی سلسله‌الذهب به همراه بررسی آراء عرفانی مشترک جامی و ابن‌فارض: احمدی، کبدا- دکتر باقر قربانی زرین- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ‌مرکز- 1378، ارشد.

بررسی موضوعی کلیات شمس: فریدونی فروزنده، فرشته- دکتر سادات ناصری- دانشگاه تهران- 1367- ارشد

بررسی نامه های شاهنامه(فردوسی): تدین راد، علیرضا- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

بررسی نامهای کهن اساطیری در حدیقه الحقیقه سنایی: دلخواه، رعنا‌ـ دکتر ایرج وامقی‌ـ  دانشگاه آزادکرج-  1375- ارشد

بررسی نظام خانواده در شاهنامه: مردانه زاده، فاطمه- دکتر سمیع زاده- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

بررسی نمادها در سه دفتر اول‌ مثنوی معنوی‌: حکیمی‌پور‌، بهناز‌ـ دکتر فاطمه حیدری‌ـ دانشگاه آزادکرج-1383- ارشد

بررسی هفت وادی در مثنوی مولوی: بیرانوندی، محمد- دکتر بیات- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

بررسی و القا در خسرو و شیرین: نیک زاده، محمدرضا- دکترسجادی- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

بررسی و پژوهش دیوان حکیم لامعی گرگانی: هوشیار، صفورا-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

بررسی و تاثر جامی از نظامی‌: حسینی، سید مهدی‌ـ دکتر مهدی محقق ‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1380- ارشد

بررسی و تحقیق بیان حماسی در آثار عرفانی: محقق نیشابوری، جواد- دکترمحمد جعفر یاحقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- ارشد

بررسی و تحقیق عرفانی و بلاغی در شعر کمال خجندی: رحیم زاده، شادی- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1380- ارشد

بررسی و تحلیل اشتراکات مضمونی در دیوان حافظ و تحقیق در سرچشمه های آن در آثار سنایی، عطار و خاقانی: بخار نوبری، عفت- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1374- ارشد

بررسی و تحلیل تصویر طبیعت در اشعار حافظ: فدوی، طیبه- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

بررسی و تحلیل حکایات و تمثیلات، الهی نامه و اسرارنامه: حسن پور، معصومه- دکتر باقر صدری نیا- دانشگاه تبریز- 1382- ارشد

بررسی و تحلیل روضه الانوار: شهرآئینی، محسن- دکتر رضا نزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

بررسی و تحلیل سبک شخصی مولانا در غزلیات شمس: حسین پورچافی،  علی- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

بررسی و تحلیل سیمای معشوق در شعر رودکی، فرخی، انوری و عطار: شکری، یدالله- سعید بزرگ بیگدلی- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

بررسی و تحلیل شعر عرفی شیرازی: حکم آبادی، رسول- علی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

بررسی و تحلیل شهر آشوبهای سیدای نسفی: حسینقلی پور، جواد- دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

بررسی و تحلیل مشکلات جام جم اوحدی و بیان تاثیر آن از حدیقه سنایی غزنوی: نیک روز، یوسف- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

بررسی و تحلیل مضامین اساطیری- نمادین در دفتر اول و دوم مثنوی: احمدی، منصور- دکتر محمد غلامرضایی- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

بررسی و تحلیل مضامین و تصاویر مرگ در شعر مولوی، خیام، سهراب سپهری و فریدون توللی: نوروزی داوودخانی، نورالله- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- ارشد

بررسی و تحلیل منظومه ویس ورامین سروده فخرالدین اسعد گرگانی ازدیدگاه موضوعی- سبکی- داستانی و تأثیر بر ادبیات غنایی: بهادری، معصومه- دکتر ابوطالب میرعابدینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379- ارشد.

بررسی و تحلیل نمادها درکلیات شمس بر اساس 500 غزل اول دیوان : جعفری، فرشته- دکتر مشیدی- دانشگاه اراک- 1381- ارشد

بررسی و تشریح مراحل سیر و سلوک در منطق الطیر عطار نیشابوری و مقایسه آن با رساله سیر و سلوک علامه بحر العلوم:‌:‌ بکتاش‌، زهرا‌ـ دکتر محمد آبادی باویل- دانشگاه آزادکرج- 1375- ارشد

بررسی و تطبیق تغزل در شعر کلاسیک و شعر معاصر: بهفر،‌مهدی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377، ارشد.

بررسی و تطبیق داستانهای قرآنی مثنوی در دفترهای اول و دوم و سوم با توجه به چهار تفسیر: سعادتی اردکانی، یعقوب- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

بررسی و شرح داستان بیژن و منیژه (حکیم فردوسی): پدیدار، خداکرم- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ا رشد

بررسی و شرح داستان خاقان چین از شاهنامه فردوسی: حصارکی، محمدرضا- دکتر عزیزا... جوینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376- ارشد.

بررسی و شرح غزلیات بیدل دهلوی(50 غزل دوم): حمیدی بلدان، محمود- دکتر محمدتقی آذرمینا- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1380- ارشد

بررسی و شرح غزلیات بیدل دهلوی(50 غزل سوم): یوسفوند، علی- محمدشفیع صفاری- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1379- ارشد

بررسی و شرح مشکلات حدیقه سنایی: طغیانی اسفرجانی، اسحاق-  دکترضیاءالدین سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

بررسی و گردآوری تمثیلات جلد دوم غزلیات صائب تبریزی: فرشید، اشرف- محمد مهدی پور- دانشگاه تبریز- 1376- ارشد

بررسی و مقایسه اندیشه های ابو حامد غزالی و جلال الدین محمد بلخی: سلیمانی، محمد- دکتر مهدوی- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

بررسی و مقایسه تمثیلات مشترک در ادب منظوم عرفانی: یعقوبی جنبه سرایی، قسمت- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- ارشد

بررسی و مقایسه خسرو و شیرین با ویس و رامین: دامچی، حبیب الله- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1376- ارشد

بررسی و مقایسه داستانها و شیوه داستان پردازی هفت پیکر نظامی با هشت بهشت امیر خسرو دهلوی: جلاله وندآلکامی، مجید- دکتر کامل احمدنژاد- دانشگاه شهید بهشتی- 1376- ارشد

بررسی و مقایسه ساخت داستان اسکندر در شاهنامه فردوسی و اسکندرنامه نظامی: غلامعلی زاده، قدسیه- مریم خلیلی جهان تیغ- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

بررسی و مقایسه ویژگیهای زنان شاهنامه و زنان منظومه های نظامی: حسینی طباطبایی، راضیه-  دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

بررسی و نقد مجنون و لیلی نویدی شیرازی با منظومه های مشابه آن: هاشمی، هدایت الله- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- ؟- ارشد

بررسی و نقد مضامین اخلاقی و اجتماعی در اشعار جامی: قناعتیان جبذری، وحید- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- ارشد

بررسی واژه‌ها و ترکیبات نادر و بیتهای دشوار در بوستان سعدی: گیلانی، مولود- دکتر سید محمود نشاط- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

بررسی ویژگیهای حماسی حمله حیدری در ساخت و معنا: ایرانمنش، مهین- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1380- ارشد

بررسی ویژگیهای دیو در منظومه های حماسی قرن چهارم و پنجم: آقابابایی، زهرا- معین- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

بررسی ویژگیهای سبکی دیوان کلیم کاشانی: کمانی فرد، سعیده- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

بررسی ویژگیهای سبکی دیوان مسعود سعد سلمان: جهاندارلاشکی، سعید- دکتر محمد غلامرضایی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

بن مایه های ادبی و بررسی آن در غزل خاقانی: رازقی، ثریا- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1372- ارشد

بهار از منظر شاعران پارسی گوی (قرن چهارم و پنجم): محمدی، کبری- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1381- ارشد

بهار در شعر عارفان: جدیدالاسلامی قلعه نو، حبیب- دکترحسین سادات ناصری- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

بهشت و دوزخ در مثنوی معنوی: محمدی فرد، زهره- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

بوستان، آرمان شهر سعدی: پردلی، بیژن- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

بوطیقای قصه در مثنوی مولانا: حین زاده توکلی، حمیدرضا- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

بیدل و بهارستان شعر او، نقد و نظری بر شعر و اندیشه و زندگانی میرزا عبدالقادر بیدل: پژمان، محمدعارف- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

بیدل، مشهور گمنام(معنی و شرح 50 غزل از بیدل دهلوی): کلانتری خلیل آباد، مسعود-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

بیگانه ستیزی در شاهنامه: سرافرازی، هادی- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

پارسی گویان ایرانی در شبه قاره(1135 ه. ق/ 1722 م تا 1344 ه. ق/ 1925 م): ندیم، اعجاز احمد- دکتر آموزگار- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

پارسی گویان عربی سرا از آغاز تا عبدالرحمن جامی معرفی و شرح و بررسی اشعار عربی آنان: موسی، احمد- امیرمحمود  انوار- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

پانزده قصیده از سنایی: شرح و تحلیل و توضیح نکات ادبی، بلاغی و معنوی: آله آبادی، علیرضا- دکتر سیدرضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1382- ارشد

پایگاه عشق و معرفت شناسی در حدیقه سنایی: عباسی ثانی، معصومه- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- ؟- ارشد

پدیده مرگ در آثار منظوم سه حکیم(فردوسی، سنایی، نظامی): نوابی، مهراب- دکتر خلیل حدیدی- دانشگاه تبریز- 1380- ارشد

پرتو اندیشه و کلام فردوسی در حافظ: نوروزی صحنه، زهره– دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1369 – ارشد

پرتو فرهنگ شهادت حسینی در آثار منظوم فارسی؛ بررسی ادبی، فرهنگی در آثار برخی از بزرگان ادب فارسی: کشاورز، یحیی – دکتر عبدالحسین فرزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

پرتو قرآن و حدیث در حدیقه سنایی: عابدیان، علیرضا- دکترمحمد جاوید صباغیان- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

پرتوی از قصص قرآن در آثار سعدی: یاسایی، محمدحسین- دکتر صورتگر- دانشگاه تهران- 1340- دکتری

پرندگان در مثنوی معنوی: براری جیرندهی، عباس-جواد سلماسی زاده- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

پرندگان و توصیف آنها در منطق الطیر عطار: کمانی، محمد – دکتر اسماعیل حاکمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 – ارشد

پرندگان و صور خیال در دیوان منوچهری دامغانی: پورملکشاه، احمد- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

پرورش و آموزش در شاهنامه فردوسی: شیروانی مقدم، نصرت اله-دکتر احمد رنجبر حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

پژوهش در اندیشه دادخواهی فردوسی: ابراهیم زاده،‌ مهناز- دکتر جواد برومند- دانشگاه آزاد جیرفت- 1377- ارشد

پژوهش در بن مایه های اساطیری شاهنامه فردوسی: واحد دوست، مهوش- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

پژوهشی در مخزن الاسرار: سید دارابی، منیر- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

پژوهشی درباره اسطوره کی کاووس همراه با گزارش داستان پادشاهی کی کاووس و رفتن او به مازندران از شاهنامه فردوسی و نیز شرح واژگان و ابیات دشوار آن: گودرزی، داریوش   – دکتر عزیز لله جوینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380   – ارشد

پژوهشی درباره الهام در شاهنامه فردوسی و ایلیاد و …: حیدری، ابراهیم- دکتر ترابی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- ارشد

پژوهشی درباره منتخبی از آموزه‌های سعدی در بوستان (اجتماعی/اخلاقی/دینی/روانی): سهولی، حسن-دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

پژوهشی درکاربرد تعبیرات مردمی در شعر سبک هندی: سنائی، فریده- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1375- ارشد

پیامبران بنی اسرائیل در مثنوی: زرندی،رضوان- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

پیامدهای همسر گزینی در شاهنامه فردوسی: جاگیرو، غلامحسین- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

پیچیدگی های لفظی و معنوی شعر ناصرخسرو: نادری رجه، مجید- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

پیدایش و تحول رباعی و نقش آن در فرهنگ ایرانی تا پایان سده دهم: شعبانی، محمدرضا- دکتر حبیب الله عباسی- دانشگاه دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

پیر و مرشد در مثنوی: نعمتی اصل، حسن- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

پیر و معلم معنوی در غزلیات شمس:‌ آقامیری عربی، سیده بتول – دکتر غلامحسین مرزآبادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 – ارشد

پیران ویسه و تنگناها: آزادی مهر، محمود- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

پیشگویی در شاهنامه فردوسی: میرزانیکنام، حسین- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1380- ارشد

پیشینه تاریخی کعبه و بازتاب انعکاس آن در نظم فارسی تا پایان قرن ششم: منصوری، عبدالستار- دکتر ثامنی- دانشگاه چمران اهواز- 1383- ارشد

پیشینه داستان خسرو و شیرین و مقایسه آن با ویس و رامین: اولیاء، محمدرضا- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

پیغمبران و امامان و سیمای اخلاقی آنان در دیوان ناصر خسرو: کلبدی، حبیب‌ا...- دکتر جلیل تجلیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377، ارشد.

پیوند چشم و چهره در شعر فارسی (توضیحاتی درباره کاربرد چشم و نگاه و مشتقات آن در شعر فارسی): جلیل نژاد، زیبا- دکتر سید احمد حسینی کازرونی-آزاد بوشهر- 1381- ارشد

پیوند عرفان و زندگی از دیدگاه سعدی: دکتر نیری، لیلا- دکتر جلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

پیوند غنا و حماسه در شاهنامه: صائب، مریم- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1381-دکتری

تأثیر آیات قرآنی در قصاید خاقانی: طیبی، سید حسین-  دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

تأثیر اجتماع در شعر دوره مشروطیت: رهبرانی، داوود- دکتر سیروس شمیسا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

تأثیر اعمال عبادی در دیوان خواجوی کرمانی: ریاحی، فاطمه- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

تأثیر اوضاع اجتماعی بر شعر حافظ: موسوی، سید رضا- دکترسید جعفر حمیدی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ا رشد

تأثیر حماسه فردوسی بر شاعران دیگر: بهمنی، حسن- دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

تأثیر ربع و اطلال و دمن شاعران عرب در شعر منوچهری، لامعی، گرگانی، امیر معزی: بدویی، افسانه- دکتر ممتحن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

تأ‌ثیر شاهنامه فردوسی بر دیوان اشعار خاقانی: دهقان، افسانه-دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

تأثیر عناصر و آیین زردشتی در ادب فارسی عهد سامانی و غزنوی (سبک خراسانی) :‌زنجانیان، الهام – دکتر مظاهر مصفا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380   – ارشد

تأثیر فرهنگ و آداب اسلامی در دیوان خاقانی شروانی: خواجه اسدی، یاسمین- دکتر مدرس زاده-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

تأثیر قرآن کریم بر دیوان ناصر خسرو: ابراهیمیان، محسن- دکتر محمد غلامرضایی-دانشگاه یزد- 1375-ارشد

تأثیر قرآن و حدیث در قصائد سنائی غزنوی:‌ صدری علی اصغر، هانیه – دکتر علی محمد سجادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  – ارشد

تأثیر قرآن و حدیث در قصاید عطار: فیض آبادی،  رضا- دکتر احمد حسنی رنجبر- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

تأثیر قرآن وحدیث در دیوان اوحدی مراغی اصفهانی: خداپرست، مژگان- دکتر علی‌اصغر حلبی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378- ارشد.

تأثیر قرآن، حدیث واقوال بزرگان در جزء اول غزلیات شمس‌تبریزی: جنیدی، فائزه- دکتر علی‌محمد سجادی- دانشگاه‌آزاد اسلامی واحدتهران مرکز- 1378،‌ ارشد.

تأویل ساختاری هفت‌پیکر: زیرک، نصراله- دکتر برکت- پژوهشگاه علوم انسانی- 1377- ارشد.

تأویل و تفسیر آیات قرآن در کلیات سعدی: کلاری، سیما- دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

تأویلات عرفانی آیات و احادیث در مثنوی مولانا: آموزگار، شهلا-دکتر محمدغلامرضایی-یزد 1375-ارشد

تابو در متون حماسی مهم ایران (شاهنامه، گرشاسب نامه): آزادی نوبندگانی- دکتر موسوی-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

تاثر خاقانی از قرآن مجید: نخعی، عبدالرضا- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

تاثر دیوان حافظ از آیات و احادیث برحسب شروح معتبر فارسی: حسینی یکتا، رضا- دکتر خلیل حدیدی- دانشگاه تبریز- 1379- ارشد

تاثر صائب از حافظ: پورچشمه وزان، محمدمهدی- اکبر بهروز- دانشگاه تربیت مدرس- 1364- ارشد

تاثیر آیات قرآنی در خمسه نظامی: هنرمند، نوشین- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- ؟- ارشد

تاثیر اندیشه های بزرگان ادب فارسی و اقبال لاهوری(سنایی، مولوی و حافظ): ناصح، علیرضا- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

تاثیر پذیری ادبیات منظوم فارسی از قرآن کریم‌: رجبی اسلامی‌، ملیحه-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1380- ارشد

تاثیر پذیری مولوی از معارف بهاء ولد در مثنوی: معینی، فرامرز- دکتر محمد بهنام فر- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

تاثیر حافظ بر چند شاعر کرد: عبدالهی، حکیم- علی محمد موذنی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

تاثیر حکمت عملی علوی بر مثنوی مولوی بر اساس رساله غررالحکم: حبیب زاده، معصومه- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

تاثیر دقایق و لطایف بلاغی قرآن کریم در ادب فارسی(آثار حکیم سنایی، حافظ، سعدی): اکرمی، میرجلیل- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- دکتری

تاثیر سنایی بر مولوی: الله قلی، نیره- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

تاثیر شاعران نامی بر اشعار عبدالرحمان جامی: رحمانی، یارجان- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

تاثیر شاهنامه بر راحه الصدور و ارزش راحه الصدور در تصحیح شاهنامه: بهمنی مطلق، یدالله- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

تاثیر شاهنامه در ادبیات فارسی(آثار منظوم تا آغاز دوره مغول): مبارک، وحید- دکتر اسلامی ندوشن- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

تاثیر شعر حافظ بر اشعار شعرای قزاقی: قمبربکاوا، عالیه- دکتر ستوده- دانشگاه تهران-  1382- دکتری

تاثیر فرهنگ ایران باستان در اسکندرنامه نظامی: فامیلیان سورک، حسین- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تاثیر فرهنگ ایران باستان در گرشاسب نامه اسدی طوسی: خواجه علی بغداد آباد، عبدالمجید- عزیزالله جوینی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

تاثیر قرآن برخمسه نظامی: نظری، امیر- دکتر آذرمینا- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

تاثیر قرآن در ادبیات فارسی(مشتمل بر مواردی که خواجه حافظ در دیوان خود و حکیم سنایی در حدیقه از آیات استفاده کرده اند): شهابی قریب، مصطفی- مدرس رضوی- دانشگاه تهران- 1336- دکتری

تاثیر قرآن در بوستان: خادمان، سعید- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

تاثیر قرآن در خمسه نظامی: مقدس، روح الله- دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

تاثیر قرآن در دیوان خواجوی کرمانی: غفاری، ایران-  دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

تاثیر قرآن در دیوان سنایی غزنوی: حسینی شبانان، محمد- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1371- ارشد

تاثیر قرآن در دیوان سنایی غزنوی: روحی، کاظم- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

تاثیر قرآن در شعر دوره بازگشت ادبی: خراسانی، هرمز- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- ارشد

تاثیر قرآن کریم بر الهی نامه و مصیبت نامه عطار نیشابوری: سیدی، اسدالله- دکتر محمدحسین سعادتفر- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

تاثیر قرآن و احادیث در دیوان سنایی غزنوی: مقدسی، محمد- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

تاثیر قرآن و حدیث بر تحفه العراقین خاقانی: ذاکری، بهزاد- دکتر محمدرضا برزگر خالقی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1377- ارشد

تاثیر قرآن و حدیث در دیوان اقبال لاهوری: تیموری، هاشم- دکتر غلامرضا ستوده- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

تاثیر قرآن و حدیث در دیوان غزلیات حکیم نزاری: رضوی، حسن- دکتر مهدی رحیمی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

تاثیر قرآن و حدیث در دیوان نظیری نیشابوری: داوودی، سادات بگم- دکترعلی احمدپور- دانشگاه آزاد بیرجند- 1382- ارشد

تاثیر قرآن و حدیث در مثنویهای سنایی غزنوی:لگزیان، کمال- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

تاثیر متقابل دیوان شمس و مثنوی مولوی: چگینی، جعفر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

تاثیر معارف اسلامی در دیوان اوحدی مراغی(قرآن و حدیث) همراه با شرح لغات و اصطلاحات و ترکیبات: رفیعی، مراد- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

تاثیر معارف بهاولدبر مثنوی: نوربخش، نیما- دکتر حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تاثیر نهج البلاغه بر مثنوی مولوی: سرداغی، حسین- دکتر علی شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

تاثیر نهج البلاغه و کلام امام امیرالمومنین علی(ع) در شعر فارسی(شاهنامه- سنایی-  ناصرخسرو- سعدی- حافظ و غیره): رائی، محسن- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1375- دکتری

تاثیر یا انعکاس حمله مغول بر آثار حافظ‌‌ـ عبیدوابن یمین: حشمتی نسب، حجت‌الله‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1374‌ـ ارشد

تاثیرات صائب از حافظ و اقتباسات از جهت مضمون لفظ، وزن ومعنا در 500 غزل: یعقوبی قزوینی، فاطمه- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

تاثیرپذیری شاعران پارسی گو(محمد شیرین مغربی، شاه نعمت الله ولی، عبدالرحمن جا می)ازعرفان محی الدین ابن عربی): دیانتی فیض آبادی، محمد- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- دکتری

تاملات و تفکرات فردوسی در شاهنامه: محمدی، هاشم- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1375- ارشد

تاملی بر فن مناظره و سیر آن در گستره ادبیات فارسی: سروری سلطانی، علی- دکترحسینعلی یوسفی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

تاویل آیات و احادیث و قصص در غزلیات شمس: مدنی، امیرحسین- دکتر اسپرهم- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

تاویل داستان پیامبران در منظومه های عطار: ترکمانی، وجیهه- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1377- ارشد

تاویل قرآن در مثنوی(مبانی، موارد، مآخذ): روحانی، رضا- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

تاویل و تفسیر قرآن در مثنوی معنوی مولوی(دفتر اول): تولمی، کیوان- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1375- ارشد

تبیین جنبه های گوناگون(اصوات) در مثنوی معنوی مولانا: قلی پور، محمدرضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

تجدد امثال(حرکت و آفرینش دائم جهان) در مثنوی مولانا: نعمتی هوشیار، شهریار- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

تجزیه و تحلیل گشتاسب نامه دقیقی طوسی: رضوانی، علی- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

تجزیه و تحلیل لذات و آلام در مثنوی شریف ج1و2: ولی زاده، سهیلا- دکتر جعفری-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

تجزیه و تحلیل مفاهیم عشق در غزلیات سعدی و حافظ به انضمام باب سوم بوستان: حکم آبادی، محمود-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

تجلی آئین و رسوم در دوره اساطیری و حماسی شاهنامه فردوسی: امینی، محمد- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1374- ارشد

تجلی آیات و اشارات قرآنی در دیوان خاقانی: اشرفی، حسن- دکتر ثامنی- دانشگاه چمران اهواز- 1373- ارشد

تجلی اخلاقیات در مثنوی مولانا جلال‌الدین: آقایاری زاهد، رضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378، ارشد.

تجلی اساطیر در شعر سنایی: بهدانی، ابوالقاسم- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1373- ارشد

تجلی اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در دیوان سنایی: استوار، موسی- دکتر ظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1379- ارشد

تجلی ایوان مدائن بر شعر فارسی و تازی به همراه تحلیل تطبیقی این اشعار: محمدی، احمد- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

تجلی باورهای کهن مردمی و بازیها و سرگرمیها و هنجارهای آداب و رسوم اجتماعی در دیوان خاقانی: قیاسوند، بهزاد- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1375- ارشد

تجلی پیامبران در‌آثار منظوم سنایی‌: عزیززاده‌، صدیقه‌ـ دکتر فاطمه حیدری‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

تجلی تلمیحات قرآنی و اشارات داستانی ادب فارسی در دیوان مختوم قلی فراغی: سید محمدی، خوجه- دکتر برات زنجانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376- ‌ارشد.

تجلی داستان حضرت موسی(ع) و خضر(ع) و سایر پیامبران در مثنویهای سنایی و عطار: براتی، محمدرضا- دکتر سید حسین فاطمی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1376- ارشد

تجلی رنگ در شعر خاقانی: سازگار، مریم- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

تجلی شاعرانه اساطیر در شعر ابن حسام: پناهنده، صدیقه- دکترعلی احمدپور- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی در کلیات سعدی: کاظمی، کاظم- دکتر محمد علی صادقیان -دانشگاه  یزد- 1377-ارشد

تجلی شاعرانه اساطیر و روایات در اشعار عطار نیشابوری: اشرف زاده، رضا- دکتر یوسفی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1364- ارشد

تجلی شاعرانه اسطوره و اشارات داستانی در مثنوی مولوی: پورخالقی چترودی، مهدخت- دکتر یوسفی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1364- ارشد

تجلی شخصیت حضرت ابراهیم (ع) در ادبیات فارسی تا قرن هشتم: علیزاده بلدان، علی-  دکتر عابدی-  دانشگاه تربیت معلم- 1374- ارشد

تجلی شخصیت حضرت یوسف (ع) در شعر عرفانی (سنایی-جامی): عزیز زاده، معصومه- دکتر سید جعفر حمیدی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

تجلی شریعت و شیوه های بیان آن در مثنوی معنوی(سه دفتر اول): نوری خاتون بانی، علی- دکتر محسن جهانگیری- دانشگاه تربیت مدرس- 1378- ارشد

تجلی طبیعت در اشعار حافظ: ملک، ابراهیم  – دکتر علی اصغر حلبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

تجلی عرفان در شعر صائب تبریزی: مهربانی، محسن- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

تجلی عشق(سیمای معشوق)در آثار سعدی:مرادعلیزاده،مطهره- دکتر امیری- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

تجلی عقاید اشعری و معتزله در شعر فارسی با نمونه‌هایی از شعر شاعران: کلبدی، ارسلان- دکتر اسماعیل حاکمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377،‌ارشد.

تجلی غم در غزلیات حافظ شیرازی‌: امیر ارجمند‌، مریم‌ـ دکتر امیر بانوکریمی‌ـ دانشگاه آزادکرج -1374‌ـ ارشد

تجلی قرآن در مثنوی مولوی: شریفی دلویی، ملیحه- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

تجلی قرآن و حدیث در سه مثنوی از مثنوی های نظامی گنجه ای (مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون): هادی، عباسعلی – دکتر حسین بهزادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

تجلی مسیح در شعر فارسی (از رودکی تا عصرحاضر): احمدی، عبدالناصر- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ا رشد

تجلی مهدی موعود در ادب منظوم فارسی تا پایان قرن نهم هجری: عابدی، علی- دکتر اسحاق طغیانی- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

تجلی نور در مثنوی مولانا (دفتر اول و دوم): شهلائی، محمود رضا- دکتر جوکار-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

تجلی و مراتب آن از دیدگاه مولوی در مثنوی: عباسی، نصرت- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

تجلی ولایت در مثنوی شریف: محمدی، محمدعلی- دکتر حسن سادات ناصری- دانشگاه تهران- ؟- ارشد

تجلی حق در غزلیات شمس تبریزی: دن، عبدالله- اکبر نحوی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

تحقیق پیرامون اخلاقیت و مذهبیات ناصرخسرو: رضائیان، رضا- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

تحقیق پیرامون دیوان مسعود سعد سلمان: کرابی، احمد-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

تحقیق در اسامی(اشخاص) شاهنامه: مجدم، محمدحسین- دکترسلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1370- ارشد

تحقیق در تحمیدیه های نظم فارسی تا پایان قرن ششم هجری و بررسی تحمیدیه‌های پنج گنج نظامی: اخوت عراقی، فرزانه – دکتر مهدی محقق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

تحقیق در ترجیع بندهای فارسی: نصر اصفهانی، محمد- دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 – ارشد

تحقیق در خسرونامه عطار: امینی، سادینا‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1376- ارشد

تحقیق در دیوان اشعار بدرالدین قوامی رازی‌: اکبری‌مستان آباد، مهناز‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1377- ارشد

تحقیق در دیوان اوحدی مراغه‌ای: ذوالفقاری، حسین- دکتر طبیبیان- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1383- ارشد.

تحقیق در دیوان سیف فرغانی: مهرنگ، حسین- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1371- ارشد

تحقیق در دیوان ناصرخسرو و سبک و شرح اصطلاحات علمی و فلسفی و ابیات مشکل و لغات: محقق، مهدی- دکتر محمد معین- دانشگاه تهران- 1338- دکتری

تحقیق در منابع بدیعی دیوان کمال‌الدین اصفهانی‌: حنفی‌ها، پروانه‌ـ دکتر قافله‌باشی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

تحقیق در نمادهای مشترک حماسی و عرفانی در ادبیات فارسی با تاکید بر شاهنامه و آثار مولوی: قبادی، حسینعلی- دکتر شیخ الاسلامی - دانشگاه تربیت مدرس- 1375- دکتری

تحقیق در واژه های موسیقایی غزلیات خواجو: دادجوی توکلی، ذره-دکتر انوری- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تحقیق درباره ویژگیهای جام جام اوحدی: شعاعی مافی، میرحسین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

تحقیق و بررسی تحلیلی غزلیات سعدی: بیژنی، مهین- ابراهیم قیصری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1383- ارشد

تحقیق و بررسی جنبه های ادبی و عرفانی در دیوان امیرخسرو دهلوی: رئیسی بهان، مصطفی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1378- ارشد

تحقیق و بررسی مثنویهای امیرخسرو دهلوی(مطلع الانوار، شیرین و خسرو، مجنون ولیلی): صالحی فیروز، زهرا- ضیاءالدین سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- ارشد

تحلیل 4 تن از انبیاء بنی اسرائیل در ادبیات فارسی(داود- ایوب- یونس- یحیی): دهنوی، فاطمه- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- ؟- ارشد

تحلیل آیات و احادیث در غزلیات شمس در لغت نامه دهخدا: رحیمیان، محمد ابراهیم- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا-1374-ارشد

تحلیل اسکندرنامه نظامی(شرف نامه): الداغی، آنیتا- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1382- ارشد

تحلیل اشعار وحشی بافقی(‌از دیدگاه سبک‌شناسی و فنون ادبی): شریف‌زاده مرد، میترا- دکتر کامل احمد‌نژاد- دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1377- ارشد.

تحلیل افکار و آرا نظامی در خسرو وشیرین: فاضلی، مریم- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

تحلیل افکار و اشعار سیف فرغانی قرن هفتم و اوایل هشتم: رضوانیان، قدسیه- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

تحلیل بر غم و شادی در دیوان حافظ و مقایسه آن با غزل در دیوان شمس: صغیر، اعظم- منیژه عبدالهی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

تحلیل تحفه العراقین(شرح اعلام، اشارات مختلف آیات، احادیث و امثال): فکری بنهنگی، مجید- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

تحلیل تطبیقی خسرو و شیرین نظامی گنجوی و گل و  نوروز خواجوی کرمانی: میرزایی، جعفر- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد 

تحلیل تطبیقی داستانهای شاهنامه: فریدونی فروزنده، فرشته- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

تحلیل تطبیقی مخزن الاسرار حکیم نظامی و تحفه الاحرار عبدالرحمن جامی: ترکمندی، امید- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

تحلیل تلمیحات دردیوان قاآنی شیرازی: پروری،‌ ایوب- دکتر دبیران- دانشگاه تربیت معلم- 1379- ارشد

تحلیل تمثیل در شاهنامه: دانشجو، حمیدرضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

تحلیل جامعه شناختی از دیوان ناصر خسرو: پژوهنده، لیلا- دکتر علی رواقی- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

تحلیل جامعه شناختی شعر انتقادی و قلمرو مقدسات از آغاز قرن هفتم تا پایان قرن هشتم: توانایی، احمد- دکتر میرهاشمی- دانشگاه تربیت معلم- 1382- ارشد

تحلیل جلوه های طبیعت در مثنویهای عرفانی سنایی، عطار و مولوی: رحیمی، غلامرضا- دکتر علی شیخ الاسلامی- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- ارشد

تحلیل داستان زال  ورودابه در شاهنامه فردوسی: جوادی، منیژه- دکتر  محمد سرورمولائی- دانشگاه آزاد‌اسلامی واحدتهران مرکز- 1478، ارشد.

تحلیل داستان شیخ صنعان در منطق‌الطیر عطار و تاثیر خواجه شمس الدین محمد حافظ از این داستان‌: هادی ابراهیم-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1380- ارشد

تحلیل داستان‌ فرود همراه با شرح واژگان و ترکیبات ابیات، اعلام و آرایه‌های ادبی از شاهنامه فردوسی: عباسی،‌ احمد- دکتر محمود مدبری- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

تحلیل داستان موسی(ع) در امهات کتب نظم از آغاز تا پایان قرن 6: رضایی، الهه- علی اصغر میرباقری فرد- دانشگاه اصفهان- 1380- ارشد

تحلیل داستانی حماسه رستم و اسفندیار: غلامی، شکیب- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

تحلیل در فرهنگ عامه و آداب و رسوم و ضرب المثلهای ویس ورامین فخرالدین اسعد گرگانی: جباری نی تپه، علی اصغر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

تحلیل دیدگاه مولوی نسبت به صورت و معنی در همه آثار او: کریم زاده، علی- دکتر اسپرهم- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

تحلیل دیدگاهها و نقد تحقیقات در حوزه شاهنامه شناسی از سال 1300 تا 1370 ه. ش: طاهری، محمد- حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- دکتری

تحلیل دیدگاههای عاشقانه در غزلیات سعدی: رشیدی، خسرو- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1379- ارشد

تحلیل دیوان فیاض لاهیجی از دیدگاه آیات و روایات: احمدی، احمد- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

تحلیل دیوان قطران تبریزی: جعفری جزه، مسعود- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1369- ارشد

تحلیل روضه الانوار و مقایسه آن با مخزن الاسرار: مصدقی، احمدرضا- دکتر راشد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- ارشد

تحلیل زهدیات و حکمیات سنایی: غفوری، علی اصغر- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

تحلیل ساخت روایی مثنوی مولوی: اخلاقی، اکبر- دکتر مهدی نوریان- دانشگاه اصفهان- 1382- دکتری

تحلیل ساختاری داستان های هفت پیکر: قریشی، زهرا- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

تحلیل ساختاری گفتارها و کردارها در گرشاسبنامه: ناد علی زاده، حسین – دکتر محمد تقی راشد محصل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379  – ارشد

تحلیل ساختاری لیلی و مجنون و مم وزین: جباری، نجم الدین- دکتر حق شناس- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

تحلیل ساختاری مثنوی سلامان و ابسال جامی: ظهیری ناو، بیژن- دکتر زنجانی- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

تحلیل ساختاری منطق الطیر عطار: اخلاقی، اکبر- دکتر محمد غلامرضایی-دانشگاه یزد-1375-ارشد

تحلیل ساختاری و معنایی الهی‌نامه عطار: اسماعیلی اردستانی، فاطمه- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1380- ارشد.

تحلیل ساختاری و نقد داستانهای الهی نامه عطار:احمدی پور اناری، زهره- دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1382-ارشد

تحلیل ساختاری، بسامدی بوستان سعدی: عزیزی مقدم، شیرین- دکتر علی‌محمد سجادی، دانشگاه آزاد‌تهران مرکز- 1377، ارشد.

تحلیل سیر انتقادهای سیاسی و اجتماعی در شعر فارسی از آغاز تا نیمه اول قرن هفتم هجری: پورالخالص نوکنده ای، شکرالله- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- ارشد

تحلیل سیر نقد شعر حافظ از سال 1300 تا 1370 ه. ش(در مجلات و نشریات): فولادی، محمد- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

تحلیل سی‌قصیده از دیوان سنایی: نظری، ماه‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1374‌ـ ارشد

تحلیل شخصیت اسفندیار: عدنانی، مسعود- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

تحلیل شخصیت ها در سه مثنوی عطار منطق الطیر مصیب نامه الهی نامه: میلانی، مهناز- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

تحلیل عناصر داستانی ویس و رامین: سلیمانی، سعید- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1378- ارشد

تحلیل غزلیات سلمان ساوجی: وفایی،‌ عباسعلی- دکتر انوری- دانشگاه تربیت معلم- 1371- ارشد

تحلیل قطعات دیوان ابن یمین: سازگار، محمدحسین- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

تحلیل کاربردهای شاهنامه فردوسی در لغت نامه دهخدا: عباس زاده، فاطمه- دکتررستگار-دانشگاه آزاد فسا-1377-ارشد

تحلیل کاربردهای شعر سعدی در لغت نامه دهخدا: محمدی، علی- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376-ارشد

تحلیل کرامات اولیا با نگاهی بر مثنوی مولوی: سلمانی، مهدی- دکترعباس کی منش- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

تحلیل گرشاسب نامه و مقایسه برخی از مضامین آن با شاهنامه: قربانی مقدم، غلامرضا-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه  یزد- 1377-ارشد

تحلیل لفظی و معنوی منظومه سبحه‌الابرار ‌: اخوان حجازی‌، مریم السادات‌ـ دکتر سید محمد راستگو‌فر‌ـ دانشگاه آزادکرج-1383- ارشد

تحلیل مبانی اندیشه‌ طریقت چشتیه در آینه شعر امیر خسرو دهلوی: دلاوری، عبدالرضا- دکتر محمد ابراهیم مالمیر-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ا رشد

تحلیل محتوایی آثار عبید زاکانی: کیخسروی، حسین- دکترعلی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

تحلیل مدت ارادی و نقد و تطبیق آن در مثنویهای عطار: معتمدی، مسعود- دکتر محمد سرور مولایی-دانشگاه آزاد جیرفت- 1374- ارشد

تحلیل مسائل اجتماعی در بوستان سعدی: باقری، مالک- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

تحلیل مسائل اخلاقی و اجتماعی در خمسه نظامی با نگاهی به شعر و شاعری در وضع اجتماعی سده ششم: عربیه، فریبا – دکتر جعفر شعار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376   – ارشد

تحلیل مضامین تمثیلی در حدیقه سنایی و چهار مثنوی عطار(مصیبت نامه، اسرار نامه، الهی نامه، منطق الطیر) و مثنوی مولوی: انورانی نیا، زهرا- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

تحلیل معراج نامه در مخزن‌الاسرار نظامی: شمشیرگران، زهره السادات- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

تحلیل منطق الطیر: عین علیلو، علی- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

تحلیل موضوعی حدیقه و بررسی تمثیلها: رستم زاده بجستانی، سعید- دکترخلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

تحلیل موضوعی دفتر ششم مثنوی‌معنوی: ذوالفقاری فریزهند، اعظم‌السادات- دکتر جواد ‌سلماسی‌زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377.

تحلیل مولانا در مثنوی: معینی، منصوره- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1370- ارشد

تحلیل نمادها و نمودها با شرح تفضیلی در مثنوی: روحانی، مسعود- دکتر رادمنش- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

تحلیل هنری جلوه های زیبای طبیعت در اشعار پیشاهنگان شعر فارسی(رودکی، کسائی، عنصری، فرخی و منوچهری): رحیمی، ابوالقاسم- دکترعباسقلی محمدی- دانشگاه تربیت مدرس- 1371- ارشد

تحلیل و بررسی داستانهای الهی نامه عطار نیشابوری: نوروزی، بتول- دکتر حبیب الله عباسی- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

تحلیل و بررسی و نقد تکامل و عشق در دو داستان مثنوی‌: قدیانی، اکرم ـ دکتر احمد محمدی‌ـ 1376- ارشد

تحلیل و بررسی ویس و رامین‌: خدابنده‌لو‌، خدیجه‌ـ دکتر مهدی محقق ‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1382- ارشد

تحلیل و تحقیق چهل موضوع قرآنی مثنوی: مهدوی، مهدی- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تحلیل و تطبیق لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی خسرو دهلوی: سلیمانی، محمدامیر- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1376- ارشد

تحلیل و تفسیر احادیث در منطق الطیر و مصیبت نامه عطار: اسکندری، مژگان- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

تحلیل و تفسیر گلشن راز: دزفولیان راد، کاظم- دکتر سادات ناصری- دانشگاه تهران- 1367- دکتری

تحلیل و شرح مشکلات طریقت نامه عماد فقیه کرمانی:‌تاجیک محمدیه، حسن- دکتر ابوطالب میرعابدینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378، ارشد.

تحلیل و مقایسه سام‌نامه خواجو با داستان سام در شاهنامه: سپاسی آشتیانی، شهین- دکتر محمدعلی گذشتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379، ارشد.

تحلیل و نقد درونمایه های قرآنی در دیوان سنایی غزنوی: انصاری اول، محمدعلی- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

تحلیل و نقد عناصر حماسی شاهنشاه نامه صبا: پورمختار، محسن- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- ارشد

تحلیل واژگان اخلاقی بوستان سعدی: شه بخش، آمنه- دکتر مهدی محقق- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

تحلیلی از دیدگاههای حماسی و غنایی در شاهنامه و اسکندرنامه: الیاس گرجی، مرصع- دکتر داریوش صبور- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

تحلیلی بر تحفه الابرار جامی: شریعتی حسینی، محمد- دکتر سید حسین فاطمی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1376- ارشد

تحلیلی پدیدار شناسانه از آرا و اندیشه های شیخ محمود شبستری در گلشن راز: همدانی، امید- دکتر سید حسین فاطمی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1383- ارشد

تحلیلی نو از داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسی، همراه با نگرشی به ویژگیهای هنری شعر فارسی تا قرن پنجم: صالحی مازندرانی، محمدرضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

تحمیدیه در شاهنامه فردوسی: تیموری، بهزاد- دکتر مظاهرمصفا، دانشگاه آزاد ‌اسلامی واحد تهران ‌مرکز-1377، ارشد.

تحول ساختاری غزل از جامی تا صائب: حسن پورآلاشتی، حسین- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

تراژدی آفرینی در شاهنامه فردوسی (سه داستان رستم و سهراب- ایرج- سیاووش): محلاتی، طاهر-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

تراژدی رمانتیک خسرو و شیرین نظامی و تلاقی عشق و شهوت: شکوهی، مرتضی- دکترفرزانه مظفریان-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

تربیت در مثنوی(در قلمرو عشق): حجتی، هما-  دکتر زرین کوب- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

تربیت عرفانی مولوی در مثنوی معنوی: قنبری مزیدی، همت- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1374-ارشد

ترکیب سازی در دیوان بیدل دهلوی: شفیعی راد، رضا- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

ترکیب سازی در روضه الانوار خواجوی کرمانی: واعظ، محمدجواد- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

ترکیب سازی در غزلهای حافظ: مصطفوی، محمدرضا- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

ترکیب سازی در مخزن الاسرار تحقیقی درباره کلمات مرکب در مخزن الاسرار: یوسفی، حسینعلی- دکترفرشیدورد- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

ترکیبات تأویل و تصویری قرآن و حدیث در شعر فارسی: خلیلی‌واوسری، حمزه- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم انسانی- 1377-ارشد.

ترکیبات مخزن الاسرار نظامی: صمصام، حمید- دکتر برات زنجانی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

ترکیبات و تعبیرات کنایی در قصاید خاقانی: حسنه تمر، قادر- دکتر ماهیار-  دانشگاه تربیت معلم- 1375- ارشد

ترکیبهای عددی در دیوان خاقانی و خمسه نظامی: اسماعیل پور صومعه، علی- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

تساهل و تسامح در مثنوی مولوی: نورانی، محسن – دکتر محمد ترابی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378

تشابه افکارمولوی وشیخ محمودشبستری:فرهانی،اسدالله-دکترقاسم انصاری-دانشگاه آزاد اراک-1374-ارشد

تصاویر شاعرانه گلها و اشیاوجانداران در دیوان حافظ: مرتضوی، غفور- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

تصویر آفرینی در اشعار صائب تبریزی و سبک هندی: حسین زادگان- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376-ارشد

تصویر آفرینی در شعر سعدی (قصاید فارسی و عربی): اردالی، هدایت الله- دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

تصویر پردازی های قرآنی در آثار منظوم جامی: مهرآوران، محمود- دکتر رادمنش- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

تصویر پرندگان در شعر سامانی و غزنوی تا عثمان مختاری و سنائی: عمادی، سید محمد- دکتر دبیران-  دانشگاه تربیت معلم- 1377- ارشد

تصویر جانوران و پرندگان در دیوان خاقانی: لاهوتی، قادر- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1369- ارشد

تصویر در غزلیات خواجوی کرمانی: بصیری ابرقویی، محمد صادق-دکتر انوری- دانشگاه تربیت معلم-1370،ارشد

تصویر رند و رندی در دیوان حافظ: لوبندی، علی اکبر-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

تصویر سازی و مضمون آفرینی با ابزار و اصطلاحات موسیقایی در غزل حافظ‌: مجد، مرضیه‌ـ دکتر سیروس شیمساـ 1374‌ـ ارشد

تصویر شب در شعر 3 نفر از شاعران سبک خراسانی(منوچهری- فرخی- ناصرخسرو) و 3 نفر از شاعران سبک عراقی(خواجو- سلمان ساوجی): افرحناکی، حمید- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

تصویر صبح وشب در دیوان شاعران از ابتدا تا قرن ششم: ابوالمعصومی، محمد-دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1379-ارشد

تصویر نماز در ادب فارسی: خراط طاهردل، تهمینه- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

تصویرسازی و بازی با شکل کلمات و حروف در دیوان حکیم سنایی و خاقانی شروانی: آمار، فریال- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

تصویرگری در دیوان کلیم کاشانی: راه چمنی، علی- دکتر علی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

تصویرگری در غزلهای بیدل دهلوی: جعفری نسب، جواد- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

تصویرها، سمبلها و نمادهای جانوران در شعر فارسی(تا پایان قرن هفتم): تسنیمی، علی- دکتر محسن ابوالقاسمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1373- ارشد

تصویری از شخصیت های شاهنامه (دوره های اساطیری و پهلوانی): وهابی، ربابه– دکتر ناصرالدین شاه حسینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 –  ارشد

تصویری از شخصیتهای منفی شاهنامه: وهابی پیربستی، ربابه- دکتر حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

تصویری از مخزن الاسرار نظامی گنجوی: ماحوزی، مهدی- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

تضرع، سوز و ابتحال در دفتر اول و دوم مثنوی مولوی و نگاهی به پیشینه آن: رضایی خیرآبادی، حسن- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد

تطبیق پیامبران قرآن تورات با مردان اسطوره‌ای ایران: خانی انبوی، سهراب- دکترافراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1379-ارشد

تطبیق مدح و توصیف در اشعار نظامی و خاقانی: محمودی طزرقی، علی اصغر – دکتر برات زنجانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376 –  ارشد

تطبیق و مقایسه اندیشه های فلسفی و عرفانی سنایی و مولانا: سنگری، محمدرضا- دکترحاکمی- دانشگاه تهران- 1373- دکتری

تطبیق یوسف زلیخای منسوب به فردوسی و یوسف زلیخای جامی جهات ساختاری و انطباق آنها با قرآن: استیری، عصمت- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

تطور مفاهیم نی در مثنوی: محمودزاده، مسعود- دکتر محمد رادمنش- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

تعالیم اخلاقی در دفتر اول و دوم مثنوی: گردان، غلامرضا- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

تعالیم اخلاقی در مثنوی دفترهای 3 و 4: مرادی، احمد- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

تعالیم عرفانی و اخلاق در اسرارنامه عطار: مهدیان، مسعود – دکتر جلیل تجلیل-  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376 – ارشد

تعبیرات عرفانی در اشعار خاقانی همراه با بحثی تحلیلی درباره کیفیت مشرب عرفانی خاقانی: داننده، علی- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1375- ارشد

تعلیم و تربیت(اسلامی) در الهی‌نامه: رزازی‌فر، اقدس- دکتر رنجبر، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز- 1375، ارشد.

تعهد در شعر و شاعری: گودرزی، مهدی- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

تفسیر و بیان رموز نیمه اول دفتر مثنوی: ذبیح نیا عمران، آسیه- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1373- ارشد

تفسیر و تأویل آیات قرآن مجید در دفتر پنجم مثنوی معنوی: بهزادنیا، ناهید- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

تفسیر و تأویل آیات قرآن مجید در دفتر ششم مثنوی مولوی: سلیمانپور، زهرا- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

تفسیر و تأویل عرفانی آیات قرآن در دفتر چهارم مثنوی: قوامی، انسیه- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1377-ارشد

تفسیر و تأویل قرآن کریم در دفتر سوم مثنوی: وحدانی، محمد حسین-دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1375-ارشد

تفسیر و تاویل قرآن کریم در مثنوی مولوی(دفتر دوم): عبدالهی، حسن- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1375- ارشد

تقابل عشق و زهد در اشعار حافظ‌: مشایخ، فهیمه-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1377- ارشد

تقابل عقل و عشق در سه دفتر اول مثنوی معنوی: رضایی خرندینی، علیرضا- دکتر اسماعیل حاکمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377، ارشد.

تقابل عقل و عشق در مثنوی مولانا: خاری، معصومه- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

تقابل فرهنگها  درشاهنامه فردوسی: ناصری، علی- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

تقابل نیروهای خیر و شر در شاهنامه «داستان ضحاک»: سلیمی، قاسم- دکتر جعفر شعار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377، ارشد.

تقدیر  و بخت در شاهنامه:  خاکپور، یدا...- دکتر مظاهر مصفا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1374،‌ارشد.

تقدیر در شاهنامه: توکلی، وجیهه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

تقدیر و سرنوشت در شاهنامه‌: باغبان بفروئی‌، محمدرضا‌ـ دکتر ایرج مهرکی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

تقدیر، خواب و پیشگویی در حماسه: شیروانی، ایرج- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376-ارشد

تکرار در دیوان عطار: گنجی، خدیجه- دکتر مدبری- دانشگاه کرمان- 1379- ارشد

تکریم والدین در ادب فارسی: راحمی، حسینعلی- دکتر وفایی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

تلخ و شیرین سخن سنائی(تحلیل باب هشتم حدیقه الحقیقه): حاجی گیتی زاده، محمدعلی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

تلقی قدما از وطن(جلوه های وطن در شعر فارسی از قرن اول تا مشروطه): ضیایی، زهره- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

تلمیحات نظامی گنجوی به آیات و احادیث در مخزن‌الاسرار: ‌رشیدی،‌ احمد- دکتر جلیل تجلیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1374، ارشد.

تمثیلهای مشترک در شعر سنایی، عطار و مولوی: بنی‌عامریان، مریم- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم انسانی- 1378- ارشد.

تناقض اندیشی ناصرخسرو: احمدی، شهرام- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1376- ارشد

تنوع مضمون و محتوا در آثار سنایی: علیشاهی، محمدرضا- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1379- ارشد

توبه و طلب در مثنوی مولوی: قاسمیان، محمد- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1378- ارشد

توتم در آثار حماسی ایران از قرن چهارم تا ششم هجری: شبانی، عبدالعزیز- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا-1377-ارشد

توصیف ازمنه در شاهنامه فردوسی و مقایسه آن با گشتاسب نامه دقیقی: عادل، محمدرضا- دکترارژنگ‌مدی- پژوهشگاه علوم انسانی- 1373- ارشد.

توصیف بهشت و تجلیات آن در شعر فارسی تا قرن هشتم: غریبی، زهره- دکتر حسین آقاحسینی- دانشگاه اصفهان- 1381- ارشد

توصیف پدیدارهای روانی در مثنوی مولوی: ملکیان، آفاق- دکتر عبدالکریم سروش- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

توصیف روز و شب در شاهنامه فردوسی: رضایی، محمدعلی- دکتر شاچینی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

توضیح مشکلات و اصطلاحات و تکمیلات و آیات و اشارات در 30 قصیده: حسن  زاده، مرضیه- دکتر علی اردلان جوان- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

توضیح و تفسیر اصطلاحات اخلاقی‌ در دیوان حافظ‌: نخبه‌زعیم‌، نسرین ـ دکتر مهدی محقق‌ـ   دانشگاه آزادکرج-  1383- ارشد

توکل از دیدگاه مثنوی مولوی: ارشادی فر، رضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

ثبوت در مثنوی: الیاس، مرتضی- دکتر جوکار- دانشگاه شیراز- 1382- ارشد

جادو و جادوگران در حماسه‌های ملی قرن چهارم و پنجم: احمدی، علیرضا- دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1377-ارشد

جاذبه های رهبری از دیدگاه مولوی: مومن، غضنفرعلی- دکترحسین سادات ناصری- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

جاذبه های هنری در شعر افضل الدین بدیل ابن علی خاقانی: ولدی جهان آباد، عبدالله-؟- دانشگاه چمران اهواز- 1376- ارشد

جاذبه‌های رهبری (از دیدگاه مولوی): مومن، غ. ع- دکتر حسن سادات ناصری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- ؟ - ارشد

جام جم داستان جمشید و نفوذ و گسترش آن در دیوان حافظ: شفیع پور مومنی، اسماعیل-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

جامعه شناسی در شعر صائب: روحانی نسب، محمد- دکترحسینعلی یوسفی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

جامعه شناسی شاهنامه: ضیاء خدادادیان، محبوبه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

جامعه شناسی شعر خاقانی مبتنی بر قصاید و تحفة العراقین: رضایی، محمدحسین- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

جامعه شناسی شعر مشروطه: ملامحمدی، علی- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

جامعه عرفانی در شرف نامه و اقبال نامه نظامی: فتحی، مجتبی- دکتر برومند سعید- دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

جان وخرد در‌ آثار ناصر خسرو‌: کریمی تمی‌جانی، مهری ‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

جاندار انگاری در ادب فارسی(شاهنامه فردوسی): نخعی، فاطمه- دکترعلی احمدپور- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

جایگاه انسان در شاهنامه: مازار، حمید- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

جایگاه پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) در مثنوی معنوی: رهبر جیرنده، کبری- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

جایگاه تمثیل در شاهنامه فردوسی:‌ مددی، مجیر – دکتر برات زنجانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 – ارشد

جایگاه زن در ادبیات مشروطه: مشایخ سنگ‌تجن، زینت‌ـ دکتر باقر صدری‌نیا‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1376- ارشد

جایگاه زنان در ادبیات مشروطه: صادقی، طاهره- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- دکتری

جایگاه شریعت در اندیشه سنائی: بیگدلی شاملو، محمد- دکتر بیات- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

جایگاه ظهیر فاریابی در انتقال سبک از خراسانی به عراقی و شعر قرن ششم: عسکری بدویی، سیف الله- دکتر مدرس زاده-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

جایگاه عقل در حدیقه سنایی: آثاری اردکانی، سعید- دکتر امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

جایگاه عقل و اندیشه در مثنوی‌: ترابی، سمانه‌‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1382- ارشد

جریان‌شناسی ادبیات سوک و مرثیه‌های عاشورایی: زارعان، علی -‌دکتر علی اصغر حلبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379، ارشد.

جشن ها و سرگرمیها در شاهنامه فردوسی: سنچولی، کریم- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

جلوه آیات و احادیث در دیوان جامی: صحیفی، راضیه- دکتر محسنی نیا- دانشگاه کرمان- 1377- ارشد

جلوه جمال ایزدی در آثار مولوی: پاشازاده، غلامرضا- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1381- ارشد

جلوه خلقیات ایرانی در متون ادب فارسی از آغاز تا پایان قرن ششم: کشفی، ابوایوب- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

جلوه کوه و ارزش فرهنگی آن در شعر فارسی تا پایان قرن ششم: رحیمی، سهیلا- دکتر مهدخت پورخالقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- ارشد

جلوه های آزادگی و ادب اعتراض در دیوان ناصرخسرو: پشتدار، علی محمد- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

جلوه های پیامبر در خمسه نظامی گنجوی: مجیدی، کریم- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

جلوه های تعلیم و تربیت در مثنوی معنوی مولوی: گودرزی، کیانوش- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

جلوه های حسد و انگیزه های آن در سه داستان سهراب و اسفندیار و سیاوش: هاشمی، ابوالقاسم- دکتراحمدرنجبر حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

جلوه های حضرت یوسف(ع) در ادب فارسی: قدمنان، رزاق- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1375- ارشد

جلوه های خوف و رجاء در آثار عطار و مولانا: موحدی، حمیرا- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

جلوه های شاعرانه در شاهنامه: لطفی، رضا- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

جلوه های شاعرانه کمال و نقص انسان در خمسه نظامی: بهادری، محمدباقر- دکتر سعید بزرگ بیگدلی- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

جلوه های صوری و معنوی معشوق در اشعار غنایی خاقانی، نظامی و سعدی: چرمگی عمرانی، مرتضی- دکتر معصومه معدن کن- دانشگاه تبریز- 1381- ارشد

جلوه های طبیعت در دیوان منوچهری دامغانی: انارکی، زهرا- دکترخلیل الله یزدانی- دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

جلوه های طبیعت در دیوان منوچهری- فرخی- کسایی مروزی: رحیمی کشکولی، فیض الله- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

جلوه های طنز در مثنوی معنوی: امینی، اسماعیل- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1382- ارشد

جلوه های عرفان در بوستان سعدی: آزادی، ایرج-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

جلوه های عرفان در بوستان و مقابله اصطلاحات عرفان شاعرانه با عرفان عالمانه: طالب زاده، رویا- دکتر خسرو فرشیدورد- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

جلوه های عرفانی شاهنامه: داوودی مقدم، فریده- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

جلوه های عرفانی قرآن در ادب فارسی از آغاز تا پایان قرن هفتم: موذنی، علی محمد- دکترحاکمی- دانشگاه تهران- 1369- دکتری

جلوه های عقل و عشق در ادب فارسی و بازتاب آن در آثار عطار نیشابوری: اشتری، مرضیه – دکتر باقر قربانی زرین - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381– ارشد

جلوه های غم و اندوه در آثار نظامی(مخزن الاسرار و خسرو و شیرین): زمانی کارمزدی، فاطمه- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

جلوه های قرآن در انواع شعر فارسی از رودکی تا عطار: رسمی، سکینه- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- دکتری

جلوه های قرآن و حدیث در آینه شعر حکیم شروان(خاقانی): مالمیر، محمدابراهیم- دکترضیاءالدین سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

جلوه های کلام باری و پرتو سخنان معصومین در شعر سنایی: عابدیان، علیرضا- دکترمحمد جاوید صباغیان- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

جلوه های کلامی در آثار مولوی: مشیدی، جلیل- دکتر محسن جهانگیری- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

جلوه های گوناگون جاودانگی در آثار ادبی: کاظم نظری قره چماق، محمد- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

جلوه های نیایش در آثار سعدی: رهنما، مهدی- دکتر واثق عباسی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1382- ارشد

جلوه های نیایش و ستایش در شعر نظامی گنجوی: عباسیان، حسین- دکتر خلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

جلوه های وطن در شعر مشروطیت: رنجبر، ناصر- دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1376- ارشد

جلوه‌های ادب تعلیمی بر اساس قرآن، احادیث و روایات اسلامی در مثنوی:  میزانی، فرزانه- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

جلوه‌های پیر در  مثنوی معنوی: ملکی،‌ فرزانه- دکتر جواد برومند-دانشگاه آزاد جیرفت- 1377- ارشد

جلوه‌های جانوران در شعر فارسی (از رودکی تا صائب): افتخاری، علی اصغر-دکتر سید جعفر حمیدی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1378- ارشد

جلوه‌های خورشید و ماه در آسمان خیال خاقانی: امینی‌ثانی، مهدی- دکتر امیر‌بانوکریمی، دانشگاه آزاد‌اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

جلوه‌های زندگی اجتماعی در قصاید انوری: رضایی، شمسی- دکتر مقدس- پژوهشگاه علوم انسانی- 1378- ارشد.

جلوه‌های ستایش در کلیات سعدی و مثنوی مولوی: منصوری، سیما-دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ارشد

جلوه‌های عشق در شاهنامه فردوسی: قاسمی، محمدجواد-دکتر نحوی-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

جلوه‌های عمران در شعر فارسی: توفیقی، محسن- دکتر اسماعیل حاکمی والا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌مرکز- 1378، ارشد.

جلوه‌های فرهنگ و معارف هندی مثنوی مولوی‌: بکتاش شهرضا‌، رویا‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1381- ارشد

جمال انسانی(چهره معشوق) در ادب فارسی و جلوه های آن در غزل سعدی: عادلخانی، حسن- دکترمصطفوی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

جمال و جمال پرستی در شعر حافظ: آغا اشراقی، نیره- دکتراحمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1382- ارشد

جنبه های غنایی در شاهنامه: محمدی، محمود- دکترسلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1375- ارشد

جنبه های نمایشنامه ای(دراماتیک) داستانهای شاهنامه: اسدی، فهیمه- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

جنگ روانی در شاهنامه فردوسی: لطفی، علیرضا- دکتر نجفدری- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1378- ارشد.

جهان آخرت در مثنوی (بهشت و جهنم و برزخ‌) : خلیلیان، منصور السادات‌ـ فاطمه حیدری- دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

جهان بینی حکیم ابوالقاسم فردوسی و هومر: ابراهیمی، مریم-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد- 1375-ارشد

جهان بینی خاقانی: ضیاء خدادادیان، پروین- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

جهان بینی مجذوبان معنا در آثار عطار نیشابوری: سعادتی، عباس- دکتر رضا  اشرف زاده- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

جهان در جهان بینی حکیم ابوالقاسم فردوسی: دانش‌نیا، پریوش‌ـ -دکتر محمد سرور مولائی‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1373- ارشد

جهان ستیزی در دیوان ناصر خسرو: رییسی، عبدالحسین- دکتر سید جعفر حمیدی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

جهان مطلوب سعدی در بوستان و مقایسه اندیشه های او با: کمالی اصل، شیوا-دکترکامل احمدنژاد- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

جهل ستیزی و خردگرایی در دیوان ناصرخسرو: دورمحمدی، زهره- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

جوانان از دیدگاه شاهنامه: مهاجری زاده، غزال-  دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376 – ارشد

جوانان و جوانمرگان در شاهنامه: کمالی، محمود- دکتر نحوی- دانشگاه شیراز- 1382- ارشد

جواهر قرآن بر لالی ادب پارسی در اشعار شعرای مشهور قرن ششم: زیبایی نژاد، مریم- شاهرخ محمدبیگی- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

جوشش و کوشش در شعر و در شعر حافظ: موسوی گرمارودی، علی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

جوهر شعری در مثنوی معنوی: نعمتی شمس آباد، حسین- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

چکامه سرایی در ایران: ذاکرالحسینی، محسن- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

چهار عنصر در شعر فارسی تا حمله مغول: کهدویی، محمدکاظم- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

چهره ابراهیم(ع) در ادبیات فارسی: علیپور، ابراهیم- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

چهره اسطوره شناختی و نماد شناختی زن در شاهنامه با نگرش به آبشخورهای کهن: رضا پور، منوچهر- دکترمعین- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

چهره بهرام از دید دو حکیم: سوهانفکر، فاطمه- دکتر ناصرالدین شاه حسینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375، ارشد.

چهره بیژن در شاهنامه: برزگر ماچیانی، مهران-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

چهره شناسی خسرو و شیرین در شاهنامه، خسرو و شیرین نظامی و تاریخ: مسعودی، فرید    – دکتر جلال الدین نوازی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 –  ارشد

چهره و نقش زن در ادبیات عاشقانه (بررسی چهره زن در داستانهای: 1. سودابه و سیاوش 2. بیژن و منیژه 3. لیلی و مجنون 4. خسرو و شیرین 5. ویس و رامین) : سهرابی، بهارک    – دکتر ابوطالب میرعابدینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  – ارشد

چهره و نقش زن در بیژن و منیژه- داستان سیاوش و خسرو و شیرین شاهنامه خسرو و شیرین و شاهنامه لیلی و مجنون نظامی و ویس و رامین فخر الدین اسعد گرگانی: روحانی، حسین- دکتر امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

چهره‌های مظلوم در شاهنامه فردوسی: قربانی، غلامعلی- دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1378-ارشد

حافظ و خاقانی:اعلاییان، ملیحه- دکتر محمد غلامرضایی-دانشگاه یزد-1379-ارشد

 حافظ و خودشکوفایی: صفرپور، فریبا-دکتر انوری- دانشگاه تربیت معلم- 1373- ارشد

حافظ و گوته در گفت و گوی تمدنها: اخگری، محمد – دکتر محمد تقی راشد محصل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

حج در آئینه شعر فارسی از قرن سوم تا قرن دهم: شجاعی، محمد- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

حج در ادب فارسی: یزدانی، خلیل- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- دکتری

حجابهای ظلمانی و نورانی سلوک در مثنوی معنوی: فرجام، فروغ- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

حجابهای نفس در مثنویهای عطار نیشابوری: تقی پور، حمیدرضا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

حرص و طمع در مثنوی معنوی: صفری، مهدی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

حسرت روزگاران گذشته و تحلیل ریشه های آن در شعر فارسی تا قرن نهم(فردوسی، سنایی، خیام، مولوی و حافظ): نظری، نجمه- دکترمعین- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- دکتری

حسین بن علی در آئینه شعر: حجازی، علی رضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

حضرت موسی(ع) در آثار مولانا جلال الدین محمد رومی: مهدوی، بتول- دکتر رادمنش- دانشگاه تهران- 1375- دکتری

حکایتهای حدیقه الحقیقه و منطق الطیر: شریعتی کوهبنانی، مطهره- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

حکمت اهل بیت(ع) در مثنوی شریف: فولادی، علیرضا- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

حکمت در داستانهای اساطیری و حماسی شاهنامه: بهمنی، غلامرضا- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1372- ارشد

حکمت در شعر فارسی از قرن سوم تا اواخر قرن هفتم: یزدانی، خلیل الله- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1365- ارشد

حکمت عامه در خمسه نظامی: زهرازاده، محمدعلی- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1373- ارشد

حکمت عامیانه در کلام مولانا: بیهقی، حسینعلی-  دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه فردوسی مشهد- 1369- ارشد

حکمت عامیانه دیوان صائب تبریزی: زندی، حاتم- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1373- ارشد

حکمت عملی در بوستان: موذن، محمد- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

حکمت عملی در حدیقه سنایی بر پایه حکمت عملی خواجه نصیرالدین توسی در اخلاق ناصری: ستاره بادی، ستاره- دکتر حیدری- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

حکمت عملی در شعر صائب(هزار غزل): نورانی، الیاس- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

حکمت عملی و اخلاقی در مثنوی مولانا: احمدی ثانی، پیمان- دکتر مهدوی- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

حکمت و اندیشه فردوسی در شاهنامه: ملاتبار فیروزجائی، عبدالعلی- دکتر داریوش صبور- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

حکمت واخلاق در مثنوی لیلی و مجنون نظامی گنجه‌ای‌: عبدشاه، منصور‌ـ دکتر امیر محمود انوار‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1377- ارشد

حوادث و رویدادهای طبیعی در ادبیات منظوم از رودکی تا بهار: کسائی، کامران – دکتر مظاهر مصفا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375  – ارشد

خاقانی در عرصه غزل: مانعی کیوانلو، ابراهیم- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

خاقانی و حافظ(بررسی سبک شناختی اقتفاهای حافظ از خاقانی): گلی، احمد- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

خانواده در شاهنامه فردوسی: تفویضی، مرضیه – دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 – ارشد

خداپرستی و نعت پیامبر (ص) و علی (ع) در شاهنامه: کریمی مخصوص، مصطفی– دکتر احمد رنجبر -  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 –  ارشد

خرد سیاسی در آثار سعدی: ذهتاب، مجید- دکتر نوریان- دانشگاه کرمان- 1380- ارشد

خردگرایی از منظر قرآن، امام علی (ع) و بازتاب آن در اندیشه های فردوسی، سعدی و حافظ: شکویی پور عالی نام، رقیه – دکتر غلامحسین مرزآبادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381  – ارشد

خردگرایی در دیوان ناصر خسرو قبادیانی: رهنمای خرمی، ذوالفقار- دکتر لسان- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

خسرو از دیدگاه ناصر خسرو قبادیانی: مشهدی تفرشی، مهسان-دکتراحمد رنجبرحسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

خسرو و شیرین از دیدگاه داستانسرایی: اسکندری، محمدباقر-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

خشونت ومدارا در مثنوی: معینی ازغدی، محسن- دکتر رادفر- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1380- ارشد.

خضر در مثنویهای عرفانی(حدیقه سنایی، مثنویهای عطار و مثنوی مولوی): جمالی، هاجر- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد

خضر و اسطوره آب حیات در اشعار فارسی(سنائی تا حافظ): بقارپویا، ابراهیم- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

خواب در ادبیات فارسی: اسلامیه، زهرا- دکتر مظاهرمصفا- دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز- 1377، ارشد.

خواب در شاهنامه: کولائیان، معصومه-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

خواب وبیداری در مثنوی مولوی: قلیپور خلیلی، حسن- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

داد و دادگستری در شاهنامه فردوسی: مهدوی، هاجر- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

دارو و درمان در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن 6: مسرور، قزبس- ؟-دانشگاه چمران اهواز- 1377- ارشد

داستان اسکندر در شاهنامه فردوسی و اسکندرنامه نظامی: کریم زاده نقشینه، رقیه- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

داستان انبیاء در منطق الطیر عطار: هوشیار، لیلا- دکتر جلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

داستان پیامبران در آثار منظوم عطار: شریفی نجف آبادی، زهرا- دکتر مرتضی هاشمی- دانشگاه اصفهان- 1379- ارشد

داستان پیامبران در خمسه نظامی: طالشی، فتح الله- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

داستان پیامبران در منطق الطیر شیخ عطار: دکتر امامی یگانه، ستوده- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

داستان پیامبران و بررسی تعالی آنان از دیدگاه عارفانه سنایی در (حدیقه الحقیقه) : صدرالحفاظ، زهرا – دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  –  ارشد

داستان سرایی و ادبیات عامه در هفت پیکر نظامی: مویدناصری، اسماعیل- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

داستان سیاوش و بازتاب آن در ادبیات فارسی: فدائی، حسین- دکتر عزیز‌الله جوینی، دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1379، ارشد.

داستان فرشتگان و بازتاب آن در متون نظم ادب فارسی تا سده هشتم هجری: مهدیان ریزی، طاهره- دکتر حسین آقاحسینی- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

داستان های پیامبران در مثنوی های عطار: گله داری نجف آبادی، مرجان- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

داستان و داستان پردازی در مثنوی معنوی: بیگ محمدی، علیرضا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1376- ارشد

داستان و شخصیت پردازی در کوش نامه سروده حکیم ایرانشاه بن ابی الخیر: پرهام، مهدی– دکتر محمدتقی راشد محصل- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380   – ارشد

داستان‌های پیامبران الهی در دیوان خواجو: دریجانی، داوود- دکتر غلام رضایی کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

داستانهای دیوانگان در چهار مثنوی(مصیبت نامه، الهی نامه، اسرارنامه و منطق الطیر عطار): قربانی، حبیب الله- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

داستانهای قرآنی در دفتر دوم مثنوی: فرهمند، روئین تن- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1377- ارشد

داستانهای منظوم عرفانی از آغاز تا قرن هشتم:  میری کلاته ساداتی،  زهرا- دکتر غلامحسین فرزاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌مرکز- 1379- ارشد.

دبیری و آیین آن در شاهنامه فردوسی: برزگز، سبحان- دکتر جلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1378- ارشد

در جستجوی ملامت از دیدگاه ادبیات غنائی و عرفانی در شعر حافظ شیرازی: جوکار راجیدی، علی- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد‌اسلامی واحد تهران مرکز- 1376- ا‌ارشد.

درآمدی بر تحلیل داستانهای مثنوی: یغما، ابوالفضل- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات دوره مشروطه: ولی پور، شهناز- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

دربارة دریا نوردی در کلیات سعدی با نگاهی به آثار دیگر مشاهیر بزرگ ادبیات فارسی(14): رحمتی، اکبر- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377- ارشد.

درونمایه های همسان در سه اثر مولوی(فیه ما فیه-مثنوی ودیوان کبیر) و شیوه بیانی آنها: غربی، اسحاق- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

دستور زندگی و اخلاق عملی‌ـ تدبیر منزل در مثنوی مولوی‌: سالم‌کار، معصومه‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1380- ارشد

دعا و مناجات در شاهنامه فردوسی: خوشه چین، حجت- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

دعا و نیایش در دیوان شمس: حقانی، فرزاد- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

دگرگونیها و تصرفات مولوی در بعضی حکایات مثنوی و نتایج این حکایات: صالحی، مهدی- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

دلبران سفری در ادب فارسی: ریحانی، محمد- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

دنیا از دیدگاه ناصر خسرو‌: رزاق‌زاده شبستری‌، سولماز‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

دنیا در نظر سنایی و ناصرخسرو: گنجی فرد، محمدعلی- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

دنیا و تبیین آن در مثنوی: ورسه، موسی- دکتر صفاری- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

دنیای سنایی در دیوان: صادقیان، سندس- دکتر محمدحسین محمدی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

دنیای ناصرخسرو در دیوان اشعار: محمدی جزی، حسین- دکتر محمدرضا خالقی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1379- ارشد

دهر در آثار ناصرخسرو: تقیان پیردوستی، عبدعلی- دکتر محمد غلامرضایی- دانشگاه شهید بهشتی- 1382- ارشد

دیدگاه بزرگان درباره شخصیت خیام: رضایی، میترا- دکتر علینقی منزوی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

دیدگاه شاعران قرن ششم درباره شعر وشاعری (انوری، سنایی، نظامی): مردانی، محسن- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم-1382- ارشد

دیدگاه‌های اجتماعی سعدی: پورفسائی، جعفر-دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

دیدگاههای اجتماعی مولوی در مثنوی: خجسته، زهرا- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

دیدگاههای اخلاقی سنایی در حدیقه الحقیقه: عزیزی، سعید- دکتر جوکار- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

دیدگاههای سیاسی و اجتماعی شعر فارسی سبک خراسانی: منفرد، محمد- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

دیدگاههای مولوی درباره شعر و عناصر آن: نصراللهی، یدالله- دکتر امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

دیدگاههای نقد اجتماعی در آثار عبید زاکانی: شادروی  منش، محمد- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1372- ارشد

دیو وپری در شاهنامه فردوسی: طالشی، داوود- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ارشد

دیوان فدایی مازندرانی: اکبری، فریدون-  دکتر حاکمی- پژوهشگاه علوم انسانی- 1375- ارشد.

ذهن و زبان مولانا و ساختار مثنوی: آتش سودا، محمد علی- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1375-ارشد

رابطه مراد و مرید در مثنوی شریف: مقصودلو استرآبادی، عباسعلی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1371- ارشد

رابطه موسیقی و ادب فارسی:  حقیقی آذر، سهیلا- دکتر حسین‌بهزادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌مرکز- 1374، ارشد.

راز جنگهای شاهنامه: کمالی، محمدرضا- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

رجز و رجز  خوانی در متون حماسی: شاه حسینی، فهیمه- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1382- ارشد

رجزخوانی در شاهنامه: مرادی، محمد- دکتر ترابی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

ردپای اندیشه اشراقی در بینش مولانا (شرح تمثیلات مکاشفه دقوقی‌): واشقانی فراهانی، محمد علی-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1376- ارشد

ردپای دیو آز در شاهنامه: قیمان، علی- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

رزم رستم و اشکبوس معنی واژه ها معنی و توضیح ابیات و موارد آرایه های ادبی: خاتمی، عزیزاله-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

رزم و بزم در شاهنامه فردوسی: ابوخلف، عارف- دکتر متینی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1357- ارشد

رفتارهای مردم دارانه زنان در شاهنامه فردوسی: کورونی،‌ فاطمه- دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

رمز و راز پرندگان در آثار عطار: رضازاده، لیلی- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

رمز و رمزگرایی در سبک هندی(بررسی آثار برخی شاعران مشهور این سبک): کاظمی، غلامرضا- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

رنگ در ادبیات فارسی(از ابتدا تا قرن ششم): اعظمیان، جمیله- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

رنگ در ادبیات فارسی: بیدختی، کبری- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

رنگ و زمینه های نمادین آن در ادب فارسی(تا قرن ششم هجری): جودی نعمتی، اکرم- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

رهیافت مولانا به سلسله مراتب انسان کامل و سیمای رسول در داستانهای مثنوی: انصاری، شهره- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

روایت تحلیلی وفرازوفرود چند داستان عاشقانه ادبی: منصوری، ایوب- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

روایت های تاریخی و مذهبی، حکم، مواعظ و اندیشه های اخلاقی و تربیتی در آثار نظامی گنجوی: کرمانشاهی، مرتضی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  – ارشد

روح در مثنوی معنوی: زارع، فرحناز- دکتر جلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

رویارویی و نبرد نیروهای خیر و شر در شاهنامه‌: عادلی، محمد باقر-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

 ریا ستیزی در قرآن و دیوان حافظ: مقیمی، حسین- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

ریخت شناسی قصه‌های مثنوی: درویشی نیازمندی،  مرتضی- دکتر جواد برومند- دانشگاه آزاد جیرفت- 1377- ارشد

ریشه اعتراض در غزل از سده ششم تا نهم هجری: مقصودی، جمشید- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

ریشه ها و اندیشه های عرفانی فلسفی در اشعار حافظ: مایلی، کیانوش-دکتر علی  شیخ الاسلامی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

ریشه‌یابی و نقد داستان ویس و رامین و صور خیال و آرایه ها و سایر زیباییهای لفظی و معنوی در مثنوی فخرالدین اسعد گرگانی: عسگری، اکرم – دکتر منیره احمد سلطانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 – ارشد

زبان ترکیبات در دیوان حافظ: کیانی، حبیب- دکتر محمدی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1373- ارشد

زبان تصوف در آثار عطار: صارمی، سهیلا-  دکتر زرین کوب- دانشگاه تهران- 1370- دکتری

زبان تصوف در حدیقه سنایی: خجسته عباسی، فریده- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1371- ارشد

زبان تصوف در دیوان شمس: ابوالقاسمی، مریم- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

زبان شاعری حافظ‌: رجبی، نسرین‌ـ دکتر احمد ذاکری‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

زبان طنز در آثار سعدی: رضایی، علیرضا-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1383-ارشد

زبان گلها در هفت پیکر نظامی: نویدی آذر، رضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

زمان در شعر (مقایسه زمان در شعر سعدی و حافظ): بهرامیان، محمدحسین- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1375-ارشد

زمان و وصف آن در شاهنامه فردوسی: هدایتی فرد، نرگس- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه اصفهان- 1378- ارشد

زمینه های توصیفی طبیعت در شعر خاقانی: ادیب، غلامحسین- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1375- ارشد

زمینه های نقد در آثار سنایی غزنوی: نوروزی، زهرا- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

زمینه‌های نقد اجتماعی در آثار سنایی: نامدار، کاظم- دکتر عابدی-  دانشگاه تربیت معلم- 1378- ارشد

زن از دیدگاه مولوی در مثنوی: علی نژاد، حسن- دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1381- ارشد

زن در مثنوی مولوی: جنگی، تراب- دکتر جواد سلماسی‌زاده- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1374- ارشد.

زنان شاعر و منابع تحقیق در ادبیات کرمان(از قدیم ترین ایام تا کنون): سلاجقه، پروین- دکتر حسین ‌بهزادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

زندگی و رنگ در شاهنامه فردوسی: صدیقی، علیرضا- دکتر نجفدری- پژوهشگاه علوم انسانی- 1378- ارشد.

زندگی و مرگ از دیدگاه حافظ: اصغری، جبرئیل- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

زهد گرایی و ریا ستیزی در اشعار سنایی: عزیزلی، نصرالله- دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1375-ارشد

زیبا شناسی اشعار اسدی طوسی: اکبری، زهرا- دکتر محمداسماعیل حنفی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

زیبا شناسی شعر حافظ: مرتضوی، جمال الدین- دکترمحمد جاوید صباغیان- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- دکتری

زیبا شناسی شعر فرخی سیستانی: فرزین، مجید- دکتر محمداسماعیل حنفی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

زیبا شناسی شعر نزاری: خزاعی، علی- دکتر مهدی رحیمی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

زیبایی شناسی در شعر فخرالدین عراقی: خلیلی، فاطمه- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد-1382- ارشد

زیبایی شناسی در غزلیات سعدی: سلطانی کوهبنانی، حسن- دکترسلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1374- ارشد

زیبایی شناسی شعر خواجوی کرمانی(نخلبند شعرا): حجت، محمد- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

زیبایی شناسی غزلیات خواجوی کرمانی: محبوبی، منیژه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

زیبایی شناسی و معیارهای آن در غزلیات صائب تبریزی: حسین‌ارگانی، مرتضی- دکتر جلیل تجلیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379، ارشد.

سابقه داستان لیلی و مجنون و مقایسه لیلی و مجنون نظامی با مجنون و لیلی جامی: ستودیان، مهدی- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1383- دکتری

ساختار اوصاف اشخاص در بخش پهلوانی شاهنامه فردوسی: شفیع نسب، شعبان- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1380- ارشد

ساختار داستانهای تمثیلی عرفانی الهی نامه عطار: اسدی، محمود- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1379- ارشد

ساختار و رویکردی ساختار گرایانه به چامه های حافظ: شاهسنی، علی محمد- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1380- دکتری

ساز و نوا در ادب پارسی از آغاز تا پایان قرن ششم: ساجدی راد، محسن- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا-1376-ارشد

سازش و ستیز مولانا با عقل در مثنوی: عسگری، علی- دکتر محمد رادمنش- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

ساقی نامه در شعر پارسی و تحلیل محتوایی ساقی نامه های سبک عراقی: رضایی، احترام- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

ساقی و ساقی‌نامه‌های شعرفارسی‌: زمانی‌، سید محمد رحیم‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1380- ارشد

سبک اشعار، مکتب عرفانی و برجسته ترین اصطلاحات عرفانی، صور خیال، اوزان شعری و قافیه و ردیف در دیوان اوحدی مراغه ای: آقاجان شاکری، طاهره  – دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 – ارشد

سبک و تحلیل و صورخیال و ترکیبات بدیع در دیوان اشعار عمادالدین نسیمی شیروانی:‌ برزگر، طوبی – دکتر کامل احمدنژاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380   – ارشد

ستم ستیزی در دیوان خواجه حافظ شیرازی‌: فرهنگ فلاح‌ـ عبدا…، دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1377- ارشد

سرچشمه های زیبایی شناختی در دیوان حافظ: ذکریایی، معصومه- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

سرمه شب(تصویر آفرینی شب در آثار بزرگان ادب پارسی): اسماعیلی اسفندانی، برارعلی- دکتر مهدوی- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

سعادت و شقاوت و وعده و وعید در مثنوی معنوی:‌ باد پروا، نرجس  – دکتر علی اصغر حلبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 – ارشد

سعدی، حافظ، تحول طلبی و اصلاح گرایی: زارع، داراب- دکتر کاووس حسنلی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

سلیمان در ادب فارسی(از آغاز تا قرن هشتم هجری): صحرایی، قاسم- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

سلیمان نبی(ع) در آیینه شعر فارسی: موسوی گرمارودی، طاهره- دکتر مهدوی دامغانی- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

سنتهای ادبی در شعر سعدی و حافظ و مقایسه آن با سنتهای ادبی سبک خراسانی: موسایی باغستانی، معصومه- دکترحاکمی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

سنجش تحلیلی اسرارنامه با الهی نامه و مصیبت نامه: ضیا شمامی، مژگان- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

سنجش چهره شناختی پهلوانان و شاهان شاهنامه و ایلیاد و ادیسه و انه ید: نریمانی، اسفندیار- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

سنجش حکایات مشابه مثنوی مولوی با مثنویهای عطار و سنایی: حیدری، علی- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

سنجش شیوه شاعری صائب و بیدل بر پایه صد غزل از هر یک که در وزن و قافیه و ردیف همانند هستند: قربانی پرشکوهی، احمد- دکتر مصطفوی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1376- ارشد

سور و سوگ در شاهنامه فردوسی: طالبی، زهره- دکتر امامی، سلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1371- ارشد

سوک در شاهنامه: فیروزی، سرمست- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1378- ارشد

سوگ و آیین سوگواری در ادبیات فارسی تا قرن 6: امیریان، معصومه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

سوگ و آیین سوگواری در شاهنامه: رضاییان، محمدرضا- دکتر محمدتقی راشد محصل، دانشگاه‌ آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379، ارشد.

سیاست و تدبیر در شاهنامه فردوسی: انصاری، محمدرضا-دکتر نحوی-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

سیر آفاق وانفس در مثنوی مولوی: خادم الفقرا، علیرضا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

سیر اخلاقی و فضیلت در مخزن الاسرار نظامی: سرامی، عبدالحسین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1369- ارشد

سیر تحول قطعه در شعر فارسی:موسوی، زهره- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

سیر تحول مفهومی(جام) از اسطوره تا ادبیات عرفانی: مالگرد، نوشین- دکترسلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1382- ارشد

سیر تحول و تطور شعر غنایی از آغاز تا قرن هفتم: بیدختی، زهرا- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

سیر ترجیع بند و ترکیب بند در شعر فارسی: صفری حاجت آقایی، جهانگیر- دکتر مهدی نوریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1372- ارشد

سیر ترجیعات در شعر فارسی: کاظمی آهنگر، حسن– دکتر کامل احمدنژاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378 – ارشد

سیر تطور هجو در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن هشتم: نیکوبخت، ناصر- دکتر اسماعیل حاکمی - دانشگاه تربیت مدرس- 1375- دکتری

سیر کمال انسانی در مثنوی مولوی: معراجی، علی اصغر-  دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1382- ارشد

سیر و تحول قصیده از ابتدای سبک خراسانی تا پایان سبک هندی‌: شبان قوچان، کبری‌ـ دکتر احمد ذاکری‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1378- ارشد

سیراختران و بررسی و طبقه بندی سعد ونحس آنها در دیوان خاقانی:رضایی، زینب- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

سیری در معراج نامه‌های منظوم:طوری (شکیبافر)،یدالله –دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تربیت معلم- 1370- ارشد

سیمای ادیان (اسلام/ مسیحیت/یهودیت/زرتشی) در اشعار خاقانی: جمالی، غلامحسین- دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ا رشد

سیمای انسان در آثار سعدی: حسنی جلیلیان، محمدرضا- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1372- ارشد

سیمای انسان در آیینه مثنوی: قدوسی نژاد، محمدحسن- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

سیمای انسان در مثنوی مولانا(کمال و نقص انسان در نظر مولانا): نصراصفهانی، محمدرضا- دکتر عبدالکریم سروش- دانشگاه تربیت مدرس- 1371- ارشد

سیمای انسان کامل در آثار عطار نیشابوری: حجازی، بهجت السادات- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

سیمای انسان کامل در مثنوی: میرقادری، غلامحسین – دکتر روح الله هادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

سیمای انسانی در آثار عطار: صائب، مریم- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1373- ارشد

سیمای اولیا در مثنوی: الم‌شیری، علیرضا- دکتر دامادی، پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1383- ارشد.

سیمای پیامبران در آثار عطار‌: بهزادی‌، صدیقه‌ـ دکتر عباس ماهیار ‌ــ دانشگاه آزادکرج-  1383- ارشد

سیمای پیامبران و امامان در مثنوی معنوی مولوی‌: ارجستانی‌، محمد-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1380- ارشد

سیمای پیر در آثار عطار نیشابوری: دکتر محمدفاضلی، مهبود- دکتر محمد خوانساری- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

سیمای پیر و ویژگی های خُلقی و خَلقی و تعلیمات او در آثار عطار نیشابوری: منتظری، یوسف – دکترحسین بهزادی اندوهجردی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-1379 –  ارشد

سیمای پیران و جوانان در شاهنامه فردوسی: پرنو، مجتبی- دکتر منوچهر اکبری- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

سیمای جامعه در آثار سنایی : قطوره چی، مینو- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

سیمای جامعه در آثار صائب تبریزی: اسلامی شعار، پروین- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

سیمای جامعه در اشعار شاعران آذربایجان(مجیرالدین بیلقانی، فلکی، قطران، نظامی، خاقانی): نوین رنگرز، حسین- حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1378- دکتری

سیمای جامعه در شعر عهد قاجار: طایفی، شیرزاد- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- دکتری

سیمای جامعه و نقد اجتماعی در شعر حافظ: ساساکی، آیانو- دکتر  پورنامداریان- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

سیمای جبرئیل(ع) در ادب فارسی: سجاد، مریم- دکتر علی اصغر میرباقری فرد- دانشگاه اصفهان- 1381- ارشد

سیمای جبرئیل(ع) در ادب منظوم عرفانی بر محور(مثنوی های سنایی- عطار- مولانا): ظهیری ناو، بیژن- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

سیمای جوان در شاهنامه(دوره  اساطیری و پهلوانی): باغشنی، علی- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

سیمای حضرت رسول اکرم(ص) در مثنوی مولوی و تعلیمات ایشان: رفیعی، محمود- دکتر حسین ‌بهزادی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378، ارشد.

سیمای حضرت سلیمان‌ (ع) در ادب منظوم فارسی در سده‌های 6 تا 8 و تطبیق معتقدات اسلامی با آثار دانشمندان اروپایی و ایرانی‌: گوهر بخش، لیلا‌ـ دکتر عباس ماهیار‌ــدانشگاه آزادکرج-  1382- ارشد

سیمای حضرت سلیمان (ع) در شعر فارسی: عبادی، سهراب- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1381- ارشد

سیمای حضرت سلیمان در شعر فارسی: وکیل صمد، مریم- دکترمحمد غلامرضایی-دانشگاه  یزد- 1378-ارشد

سیمای حضرت علی‌ (ع) در شعر دوره صفویه‌: مزیدی، پروین‌ـ دکتر جلیل تجلیل‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1377- ارشد

سیمای حضرت علی (ع) در شعر ناصر خسرو و سنایی: روستایی شلمانی، احمد-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه  یزد- 1378-ارشد

سیمای حضرت علی(ع) در شعر دوره صفوی(در دیوان پنج تن از شاعران بزرگ بیدل صائب تبریزی): عباسی، شهربانو- دکتر کاووس حسنلی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

سیمای حضرت فاطمه زهرا‍(س) در شعر فارسی: بهزادی، شهین- دکتر حسین بهزادی اندوهجردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1374،ارشد.

سیمای حضرت مهدی (عج) در آیات و احادیث و نظم فارسی: خانی کشمرزی، حسن- دکتر جلیل تجلیل،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز- 1377، ارشد.

سیمای حضرت موسی در آثار شعرای برجسته قرن 6،7،8: شهنازی‌زاده، سعیده‌ـ دکتر عباس ماهیار‌ــ دانشگاه آزادکرج-  1376- ارشد

سیمای حضرت موسی در مثنوی مولانا: جوبیجارکلی، حسن- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد

سیمای حضرت موسی در مثنوی مولوی: زمانی، بتول-دکترمحمد غلامرضایی-دانشگاه یزد-1378-ارشد

سیمای حضرت یوسف در قرآن مجید و بازتاب آن در شعر شاعران بزرگ تا قرن هشتم (فردوسی، سنایی، عطار، مولوی، حافظ...): باقری، خلیل- دکتر علی‌اصغر حلبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379، ارشد.

سیمای خانواده در شاهنامه: شفیعیون، سعید- دکتر نجفدری- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1379- ارشد.

سیمای خضر در ادبیات منظوم تا قرن 8:: حفیظی، مریم- دکتر محمود براتی- دانشگاه اصفهان- 1381- ارشد

سیمای زن از دیدگاه نظامی گنجه‌ای: کوره‌ئی، فریدون‌ـ دکتر عباس ماهیار‌ــ دانشگاه آزادکرج- انشگاه آزادکرج-؟-ارشد

سیمای زن در آثار سه عارف نامدار: سنایی و عطار و مولوی: توکلی، ناهید- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

سیمای زن در خمسه نظامی: اربابی، شهربانو- دکتر مظاهر مصفا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375، ارشد.

سیمای زن در مثنوی معنوی مولوی‌: قورت بگلی‌، اکرم-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1380- ارشد

سیمای زن در مثنوی: برومندمقدم، حسین- دکتراحمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

سیمای زن در منظومه های غنایی امیرخسرو دهلوی: ملایی، کوکب- دکتر وحیدیان کامیار - دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

سیمای سعدی(در آینه غزل): نوروزی، اسدالله- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

سیمای سلیمان نبی(ع) در آثار منظوم عرفانی(تا قرن هفتم) با تکیه بر مثنوی معنوی: ملکی پور، مراد- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

سیمای شخصیت ها در قصص مثنوی مولانا دفاتر 1- 2- 3: فلامرز، نعمت اله- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

سیمای علی در آینه شعر فارسی: ربیعه، پروین- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

سیمای عیاران: اهرابی نژاد، فاطمه- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

سیمای غیب در مثنوی معنوی: ذوالفقاری، نسرین السادات – دکتر محمد حسن حسن زاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 – ارشد

سیمای مریم (س) در ادب فارسی: فتح الله زاده، محمد- دکتر دبیران-  دانشگاه تربیت معلم- 1377- ارشد

سیمای معشوق آرمانی در سبک عراقی: صادقی مادوانی،؟ - دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

سیمای معشوق در غزل فارسی(از آغاز تا قرن هفتم): قوام، ابوالقاسم- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

سیمای ملکوتی پیامبر اکرم(ص) در شعر فارسی سبک عراقی: رحیمی راد، ابوالفضل- دکترسیدعلی موسوی بهبهانی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

سیمای منوچهر در شاهنامه فردوسی و برخی متون تاریخی: فلاحی، منیژه-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1374‌ـ ارشد

شادخواری و تاثیر آن در ادب فارسی تا قرن هفتم: لسان، حسین- دکترصورتگر- دانشگاه تهران- 1348- دکتری

شادی و امید در شاهنامه: مشایخی، منصوره- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

شادی و امید در مثنوی مولوی: حجت،‌مینا- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1380- ارشد.

شاعران از دیدگاه شاعران(از خواجوی کرمانی تا عبدالرحمان جامی): فلاح، مرتضی- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

شاعران بی دیوان(از قرن سوم تا اواخر قرن پنجم): مدبری، محمود- دکتر شکری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1371- ارشد

شاعران پارسی گوی شیعه تا اواخر قرن هفتم: محمدزاده رضایی، عباس- دکتر حسین بحرالعلومی- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

شاعران در اشعار شاعران(از آغاز تا نیمه اول سده هفتم): کسایی، کامران- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

شاعران دو زبانه تا قرن ششم: غریب حسینی، زهرا- دکتر محسنی نیا- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

شاهنامه یک اثر رمزی و سمبلیک: موسوی فرد، اشرف السادات- دکتر خلیل الله یزدانی- دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

شایست و نشایست در شاهنامه: مرتضوی، حسین- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1372- ارشد

شب در شاهنامه و دیگر متون حماسی: زارع، جعفر- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376-ارشد

شبکه تداعی‌ها در غزلیات صایب تبریزی: زند، بیژن- دکتر عابدی-  دانشگاه تربیت معلم- 1377- ارشد

شب‌های شیخ شیرازو ملای روم (پژوهشی در غزلیات سده هفتم هجری): رحیمی، حیدر- دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

شخصیت بخشی به مفاهیم انتزاعی در غزلیات شمس: داورپناه، امیر- دکتر  پورنامداریان- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1380- ارشد.

شخصیت پردازی در منطق الطیر عطار نیشابوری: یوسفی فهادانی، مجید   – دکتر علی اصغر حلبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 –  ارشد

شخصیت پردازی، فضاسازی و گفتگو در حکایت مثنوی مولوی: حسام، حمید- دکتر علی شیخ الاسلامی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

شخصیت های منفی در شاهنامه: کریمی نژاد سرابی، هادی- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

شخصیت و اندیشه با یزید بسطامی و بازتاب آن در ادب فارسی در آثار پنج تن از شاعران( سنایی،‌ عطار، مولوی،‌ سعدی و حافظ): جنگ آزمای، علی- دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم-1380- ارشد

شخصیت‌های مثنوی در گذرگاه جبر و اختیار: باباخانی، مصطفی- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ا رشد

شرح 50 قصیده و غزل از دیوان سنایی(ص 150- 101): سمیع قهفرخی، زهرا- دکتر محمدتقی آذرمینا- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1381- ارشد

شرح 50 قصیده و غزل از دیوان سنایی(ص 200- 151): اعظمی، کاظم- دکتر صفاری- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1381- ارشد

شرح 50 قصیده و غزل از دیوان سنایی(ص 250- 201): آذرحزین، مهدی- دکتر محمدتقی آذرمینا- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1381- ارشد

شرح آلات موسیقی در دیوان خاقانی: سلیمان میگونی، سهیلا- دکتر برات زنجانی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

شرح ابیات مشکل دفتر اول مثنوی بر اساس شروح فروزانفر، شهیدی، نیکلسون و استعلامی: نعیم اف، قیام الدین- دکتر سعید بزرگ بیگدلی- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

شرح ابیات مشکل دیوان هاتف اصفهانی با توضیحات بلاغی و سبک شاعر: آل طعمه، نرجس- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

شرح ابیات مشکل منطق الطیر و بیان اصطلاحات فلسفی و کلامی و منطقی آن: یاقوتیان، علی- دکتر بیات- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1373- ارشد

شرح اصطلاحات پزشکی در دیوان خاقانی: اصغری، عباس- دکتر جلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

شرح اصطلاحات دیوان اوخرص قاجا: اسلامی، مهین- دکتر انوری- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

شرح اصطلاحات دیوان عالم آرای نادری: رحیمی‌کنجدر، امین- دکترانوری- دانشگاه تربیت معلم- 1371- ارشد

شرح اصطلاحات طبی در آثار نامداران سده های ششم و هفتم: عمرانپور شهرضا، محمدرضا- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

شرح اصطلاحات عرفانی در مثنوی مولوی: بیگ رضایی، کیومرث-دکتر علی شیخ الاسلامی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

شرح اصطلاحات عرفانی و ابیات مشکل منطق‌الطیر: شفائی، محمدعلی- دکتر اصغر‌دادبه، دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1375، ارشد.

شرح اصطلاحات عرفانی و ترکیبات دشوار دیوان ملاعبدالرزاق فیاض‌لاهیجی: رحیمی‌، ‌اکرم- دکتر اسماعیل حاکمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

شرح اصطلاحات عرفانی وترکیبات دشوار دیوان فیض‌کاشانی: غدیری، معصومه- دکتر مظاهر  مصفا، دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1376، ارشد.

شرح اصطلاحات فقهی و حقوقی در دیوان حافظ: شهاب‌پور، بهرام-- دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه  یزد- 1377-ارشد

شرح اصطلاحات نجومی در دیوان‌های انوری و خاقانی‌: حسینخانی، عباس‌ـ دکتر محمد فاروق فرقانی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1375- ارشد

شرح اصطلاحات و تعبیرات عرفانی دیوان شاه نعمت الله ولی کرمانی: راعی، بهزاد– دکتر جواد سلماسی زاده - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 –   ارشد

شرح اصطلاحات وتعبیرات عرفانی دیوان غزلیات شاه نعمت‌الله ولی: تترپور، شهین- دکتر حسین بهزادی ‌اندوهجردی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1374، ارشد.

شرح اعلام اشخاص دیوان خاقانی: محمدی فشارکی، محسن- دکتر معصومه معدن کن- دانشگاه تبریز- 1373- ارشد

شرح اعلام حدیقه الحقیقه حکیم سنائی غزنوی: یوسفی  کوپائی، محمدرضا- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

شرح بیست قصیده از انوری: رزاقپور، مرتضی- دکتر مصطفوی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1375- ارشد

شرح بیست قصیده از سنایی: خرمیان، اکبر- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

شرح بیست و پنج قصیده از قصاید ناصر خسرو: بکانکهریزی، صفر- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1375- ارشد

شرح پانزده قصیده از خاقانی شروانی: سرمدی، مجید- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1373- ارشد

شرح پانزده قصیده از خاقانی: خسروی، حسین- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1370- ارشد

شرح پانزده قصیده خاقانی: ناصری، حسن- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

شرح پنجاه غزل از دیوان صائب: حیدرزاده، حمید- دکتر خلیل حدیدی- دانشگاه تبریز- 1380- ارشد

شرح پنجاه قصیده از ابتدای دیوان سنایی: صدیقیان، مجید- دکتر محمدشفیع صفاری- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1378- ارشد

شرح پنجاه قصیده از سنایی: افتخاری، یدالله- دکتر محمدشفیع صفاری- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1378- ارشد

شرح حال و نقد و بررسی آثار محمود دولت آبادی: آوانگی، جمیله   – دکتر غلامحسین مرزآبادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 – ارشد

شرح ده قصیده از دیوان خاقانی شروانی: صفوی، مهدیه- محسن محمدی فشارکی(جانشین دکتر نصر اصفهانی)- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

شرح ده قصیده خاقانی: آخوندی، ناهید- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1378- ارشد

شرح دیوان منوچهری دامغانی(همراه با توضیح اعلام رجال و امکنه ،ابیات متروک، مشکل،…): نصیری، ژیلا- دکتر امیری- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

شرح سی قصیده از حکیم سنائی غزنوی: سنائی، عذرا- دکترجعفرشعاریان مقاری - دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

شرح سی قصیده((فلسفی- کلامی)) ناصر خسرو: پارسایی، حسین- دکترجعفرشعاریان مقاری- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

شرح سی‌قصیده از سنایی غزنوی با تحلیل نکات عرفانی و بلاغی‌: جواد زادگان، نادرـ دکتر جعفر شعار‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1374‌ـ ارشد

شرح صد غزل از اشعار شرح شده صائب تبریزی: اقدامی منافی، علیرضا-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

شرح صد غزل از خواجوی کرمانی: اسفندیارپور، هوشمند-احمد رنجبر حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

شرح صد غزل از دیوان حاج‌میرزا حبیب‌خراسانی: زیرک سار، کدیور- دانشگاه‌آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 1374، ارشد.

شرح صد غزل از سلمان ساوجی: آقایی، علی- دکتر مرتضی هاشمی- دانشگاه اصفهان- 1379- ارشد

شرح صد غزل از غزلیات سلمان ساوجی: غلامی، رؤیا- دکتر احمد رنجبر، دانشگاه آزاد تهران‌مرکز. 1374، ارشد.

شرح غزلیات خاقانی شروانی: محمدی، حسینعلی- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا-1375-ارشد

شرح غزلیات و تک بیتهائی از صائب تبریزی: عطا عظیمی، محمد-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

شرح قصاید فارسی «شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی»: ملک ثابت، مهدی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

شرح قصاید مذهبی، عرفانی و اخلاقی کمال الدین اسماعیل اصفهانی: پورحاجی، عطااله-دکترحسین  بحرالعلومی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

شرح قصیده ؟ و مراحل سلوک از دیدگاه خلانی: خزاعی وفا، مجیدرضا- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1374- ارشد 

شرح قطعات ابن یمین فریومدی: غفوریان، علی-دکترعابدی- دانشگاه تربیت معلم - 1370- ارشد

شرح کنایات مخزن الاسرار: سرگزی، عباسعلی- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

شرح گلشن راز: برزگر خالقی، محمدرضا- دکتر علی شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

شرح گنجینه الاسرا ر عمان سامانی:‌ ملایی، مجید– دکتر اصغر دادبه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 – ارشد

شرح لغات متروک و مهجور و ابیات مربوط به آنها و شرح ابیات دشوار دیوان قوامی رازی: ابوالفتحی، حسین- دکتر اصغر دادبه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

شرح لغات و ابیات دشوار مثنوی تحفه العراقین خاقانی شروانی: صفوی، محمد-دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

شرح لغات و اصطلاحات دیوان ادیب صابر: یوسفی، سیما- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

شرح لغات و اصطلاحات دیوان سلمان ساوجی: کارگران، ناهید- دکتر واردی-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

شرح لغات و اصطلاحات دیوان فروغی بسطامی: جعفری، عبداله-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

شرح لغات و اصطلاحات عرفانی در دیوان امیری لاهیجی: فلاح، مرضیه- دکتر برات زنجانی، دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1378، ارشد.

شرح لغات و اصطلاحات و ابیات دشوار یوسف و زلیخای جامی: خرم آبادی، ابراهیم- دکتر جوکار-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

شرح لغات و اصطلاحات و ترکیبات 80 غزل دیوان شمس تبریزی: عطری نیا، محمدرضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

شرح لغات و ترکیبات در غزلیات کمال خجندی: جواهری کچوسنگی، حسین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

شرح لغات و ترکیبات دیوان جمال الدین اصفهانی: اسکندری، محبوبه- دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

شرح لغات و ترکیبات دیوان سنایی: غریبی، کاظم- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1380- ارشد

شرح لغات و ترکیبات و ابیات داستان ضحاک و کاوه آهنگر از شاهنامه فردوسی: صیاد محمود‌آبادی، ایرج- دکتر اسماعیل حاکمی، دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1376، ارشد.

شرح لغات و ترکیبات و برخی مشکلات دیوان مجیرالدین  بیلقانی: دلیریان، حسن-دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

شرح لغات و ترکیبات و تغییرات در اشعار ناصرخسرو: بیدختی، فاطمه- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1373- ارشد

شرح لغات و ترکیبات و حل مشکلات خسرو وشیرین نظامی: محققی، عبدالمجید- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1380- ارشد

شرح لغات و مشکلات دیوان جیحون یزدی: آسایش زارچی، محمدرضا- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

شرح لغات و مشکلات مصیبت نامه عطار نیشابوری: قیسمی ترشیزی، سهیلا-  دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

شرح لغات، اصطلاحات و ترکیبات دیوان خواجوی کرمانی: بیرامی، محمدمهدی- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- ارشد

شرح مثنوی دفتر سوم: سعیدی، ابوالفضل- دکتر بیات- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1373- ارشد

شرح مشکلات تحفه العراقین: نصیری، علی- دکتر امیری- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

شرح مشکلات جلد اول شاهنامه فردوسی: طاهری، محمد- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

شرح مشکلات حدیقه الحقیقه سنایی: طاهری، حمید- دکترمحمد جاوید صباغیان- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

شرح مشکلات دیوان جمال الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی: قاسمی گل افشانی، اکبر- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1381- ارشد

شرح مشکلات دیوان خاقانی(هفت قصیده بلند): خلیلی جهرمی، جلیل- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

شرح مشکلات دیوان سنایی غزنوی: رنجبر، مریم السادات- دکتر ثامنی- دانشگاه چمران اهواز- 1383- ارشد

شرح مشکلات دیوان سنایی غزنوی: زعفرانی، محمدحسن- دکتر اسحاق طغیانی- دانشگاه اصفهان- 1382- دکتری

شرح مشکلات دیوان مسعود سعد سلمان: فرخ نیا، مهین دخت- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

شرح مشکلات سلسله الذهب جامی: رضایی، سمیه- دکتر مدبری- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

شرح مشکلات قصاید دیوان سیف فرغانی: بنی هاشم، منیژه- دکتر حسین آقاحسینی- دانشگاه اصفهان- 1380- ارشد

شرح مشکلات قصاید سنایی: مشیدی، جلیل- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

شرح مشکلات هفت پیکر و اسکندرنامه(لغات دشوار و ترکیبات خاص): پیرک، سکینه- دکتر معصومه معدن کن- دانشگاه تبریز- 1381- ارشد

شرح ملمعات جامی در دیوان و هفت اورنگ: میهن خواه، طیبه- دکتر محسنی نیا- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

شرح موضوعی مراثی خاقانی(ده مرثیه): پوردرگاهی، ابراهیم- دکتر معصومه معدن کن- دانشگاه تبریز- 1375- ارشد

شرح نظم الدرصاین الدین علی ترکه(835 ه) به انضمام ترجمه فارسی قصیده تائیه کبری: جودی نعمتی، اکرم- دکتر علی شیخ الاسلامی- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

شرح هفت قصیده از خاقانی: چهرقانی منتظر، رسول- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1371- ارشد

شرح هفت قصیده از خاقانی: سعیدی مقدم، اسماعیل- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1372- ارشد

شرح و بررسی ابیاتی از حدیقه سنایی: دری، زهرا- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

شرح و بررسی قصاید جمال‌الدین محمد‌بن عبدالرزاق اصفهانی: احمدی، مهدی- دکتر اسماعیل حاکمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375، ارشد.

شرح و بررسی گرشاسب نامه اسدی طوسی: رضایی، ویدا- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

شرح و بررسی نمادهای عرفانی مثنوی: عراقی زاده ، سکینه- دکتر یحیی طالبیان-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

شرح و بررسی و مقایسه لیلی‌و مجنون‌ نظامی و دیوان مجنون‌: حدیدی، لیلا‌ـ دکتر امیر محمود انوار‌ـ دانشگاه آزادکرج-1383- ارشد

شرح و تحقیق 600 بیت از اشعار متنبی: یوزباشی، توحید- دکتر خلیل حدیدی- دانشگاه تبریز- 1375- ارشد

شرح و تحلیل  پنجاه غزل طالب‌آملی: ابراهیمی، مختار- دکتر محمدترابی، دانشگاه آزاد‌اسلامی واحدتهران مرکز- 1377، ارشد.

شرح و تحلیل پانزده قصیده از عطار نیشابوری: شریفیان، فریده- دکتر علی محمد سجادی، دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1376، ارشد.

شرح و تحلیل پانزده قصیده عرفانی از سنایی: شریفی‌راد، علی- دکتر اصغر دادبه،‌دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1376، ارشد.

شرح و تحلیل پنجاه قصیده از سلمان ساوجی: رضوانی بایرامی، رقیه– دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 – ارشد

شرح و تحلیل پنجاه قصیده حزین لاهیجی: میلانی، شهرزاد – دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 – ارشد

شرح و تحلیل سوگنامه های خاقانی و بیان جلوه های هنری در آنها: پناهنده، حسین- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

شرح و تحلیل سیرالعباد الی المعاد حکیم سنایی: الهامی، محسن- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

شرح و تحلیل غزلهای خاقانی(170 تا 335): گل پرور، یوسف- دکتر محمدرضا برزگر خالقی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1379- ارشد

شرح و تحلیل غزلهای خاقانی(اول تا 170): فوشاد تبریزی، سعید- دکتر محمدرضا برزگر خالقی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1379- ارشد

شرح و تحلیل منظومه بهمن نامه ایرانشاه بن ابی الخیر: یونسی، هوشنگ- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

شرح و تفسیر مثنوی سبحه الابرار جامی و مقایسه آن با مخزن الاسرار نظامی: نوحی، نزهت- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- دکتری

شرح و تفسیر مثنوی.. . دفتر چهارم: ژاله، بهروز- دکتر بیات- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1374- ارشد

شرح و تفسیر ولایت در آثار رازی: بردبار، مریم بانو- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1379-ارشد

شرح و توضیح  واژگان،‌ترکیبات و ابیات داستان کشانی همراه با زیباییهای هنری آن از شاهنامه فردوسی: فرشیدفر، علی- ‌دکتر مظاهر مصفا، دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1376، ارشد.

 شرح و توضیح الهی نامه عطار: عابدینی، شهلا- دکتر محمد خوانساری- دانشگاه تربیت مدرس- 1371- ارشد

شرح و توضیح دوازده قصیده از دیوان خاقانی: خوشنودی چروده،  بهرام- دکتر خلیل تجلیل، دانشگاه آزاد‌اسلامی واحد تهران مرکز- 1373،‌ارشد.

شرح و توضیح صد غزل از صائب تبریزی: ناصری، روح الله- دکتر خلیل حدیدی- دانشگاه تبریز- 1380- ارشد

شرح و توضیح لغات و ترکیبات دیوان فخرالدین عراقی: جلیلیان، جمشید- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

شرح و توضیح لغات، ترکیبات و اصطلاحات اشعار نزاری قهستانی: میزانی، راضیه- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

شرح و توضیح واژگان، ترکیبات و ابیات در داستان فرود‌سیاوشان همراه با زیبایی‌های هنری آن از شاهنامه فردوسی: سوع‌نیان، محمدجواد- دکتر مظاهر ‌مصفا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

شرح و گزارش اصطلاحات فلسفی، حکمی و اخلاقی دیوان ناصر خسرو: قلعه نوئی، ابوالقاسم- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

شرح واژگان و اصطلاحات و تعبیرات دیوان انوری از حرف ش تا ی: حیدری، غلامرضا- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1375- ارشد

شرح واژه ها و اصطلاحات، بررسی سبک و ترکیبات بدیع و صور خیال در غزلیات حزین لاهیجی: کریمی باز کیایی، کبری – دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378 – ارشد

شرحی بر ظرافتها و برجستگیهای یکصد غزل صائب تبریزی: فخر غلامی، محمود- دکترحسینعلی یوسفی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

شریطه و تحول آن در شعر فارسی دری از آغاز تا پایان سده نهم هجری‌: عترتی‌، سیده سعیده‌ـ دکتر احمد ذاکری‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1380- ارشد

شطرنج در اشعار خاقانی (با نگاهی به تاریخچه پیدایش شطرنج و نرد و تجلی آن در ادب پارسی): قاسمی،‌عبدالله – دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378  – ارشد

شعر بیدارگر از(ناصرخسرو) تا(اقبال لاهوری): فخراسلام، بتول- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

شعر غنایی ایران از قرن ششم تا هشتم: زرین واردی، زرین تاج- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1378- دکتری

شعر فارسی در نیمه دوم  قرن نهم هجری: دهقان، ایرج- حکمت- دانشگاه تهران- 1333- دکتری

شعر فارسی در هند(قرن دهم): مومن، اعظم- دکتر صورتگر- دانشگاه تهران- 1345- دکتری

شعر نخچیرگانی در ادب فارسی: احمدی، موسی- دکتر جلیل تجلیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375، ارشد.

شعرای قزوین در سبکهای مختلف شعر فارسی: قافله باشی، اسماعیل- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1374- دکتری

شک و یقین از منظر مولانا در مثنوی معنوی: حسامی، زهره- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1382- ارشد

شکست و پیروزی و امید و ناامیدی در شاهنامه حکیم فردوسی و ارتباط آنها با یکدیگر: قنبری، کورش- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1375- ارشد

شکل شناسی قصه های مثنوی: خیرآبادی، عباس- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- دکتری

شکل‌شناسی در داستانهای مخزن الاسرار نظامی‌: محمدی‌، هوشنگ‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1375- ارشد

شکلهای خیال مربوط به گلها و گیاهان در آثار نظامی گنجه‌ای‌: مینوی‌راد، علی‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

شکوائیه‌های خاقانی: حسین پور، ناصر-دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1376-ارشد

شگردهای خیال در غزل کلیم کاشانی: بهمنی، امیرحسین- دکتر سلطان حمید سلطان- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1378- ارشد

شگردهای سعدی در کاربرد تمثیل: نجار، احمد علی- دکتر صیاد کوه-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

شمس از دیدگاه مولانا: ادناوی، باسل- دکتر ناصر نیکوبخت- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- ارشد

شمس و جلوه های وی در مثنوی: محبی، نصرت اله-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

شناخت اندیشه های عبید زاکانی:درانی، محمدحسن- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

شهنامه سلیم خان(دوم) عثمانی: اثر: لقمان بن سید حسین عاشوری الاورموی: اونا، هادی-  دکتر جعفر شهیدی- دانشگاه تهران- 1362- دکتری

شیوه بیان مطالب در مثنویهای لیلی و مجنون و خسرو و شیرین: جلالی یزدی، رحیم- دکترمحمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

شیوه ها و گونه های نیایش در شعر فردوسی، سنایی، عطار و نظامی: واثق عباسی، عبدالله- دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

شیوه های بیانی در شعر شاعران سبک خراسانی: طالبیان، یحیی- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تربیت مدرس- 1373- دکتری

شیوه های شاعری، معانی و مضامین نو و بدیع، اوزان عروضی، قافیه، صورخیال در اشعار کلیم کاشانی: محمدی اصل، زهرا – دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381  – ارشد

صبح در سبک خراسانی: رمضانی، فرانک- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

صبح و صبح خیزی در شعر فارسی تا عصر حافظ: نظریانی، عبدالناصر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

صحنه‌های غنایی در شاهنامه: احمدی، احمدعلی-دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

صفات انسان کامل در دیوان سنائی غزنوی با استفاده از شواهد مثال از نهج البلاغه: عاشوری، ابوالقاسم- دکتر دبیران- دانشگاه تربیت معلم- 1381- ارشد

صفات جمال در مثنوی مولوی: اسکندری، فریال- دکترمحمد غلامرضایی-دانشگاه یزد-1379-ارشد

صفای آینه(بررسی دل در منظومه های عرفانی با تکیه بر مثنویهای عطار): نویدی ملاطی، علی- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

صور عشق در کلیات شیخ سعدی: لاوژه، طاهره-دکتر مهوش واحد دوست-دانشگاه ارومیه-1382-ارشد

صورت مثالی سایه در اندیشه مولانا: فریدونی، هاشم- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

صورت و صورتگری در مثنوی: امیری، مجتبی- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

صورت و معنی در مثنوی معنوی: شیخ پاکدل، محسن- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

طب در ادبیات منظوم قرن 6 و 7: اسعدی فیروزآبادی، مریم- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

طبیعت در دیوان حافظ: دستغیب، شهره-  دکتر سادات ناصری- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

طبیعت در غزلیات حافظ: نصرآبادی، غلامرضا- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

طبیعت گرایی و توصیف شب و روز و بررسی صور خیال و وزنها و بحرها در اشعار منوچهری دامغانی:‌ جلالی، مریم – دکتر کامل احمد نژاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 –   ارشد

طبیعت و عرفان در دیوان کبیر: سلیمانی، صدیقه- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1382- ارشد

طرح مسائل اجتماعی در دیوان ابن یمین‌: حفیظی‌، ولی‌الله‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1379- ارشد

طعن و طنز در مثنوی معنوی مولانا :‌ رئیسی، حمید-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1376- ارشد

طلوع دل انگیز و غروب غم انگیز (تأملی در ژرف ساخت تصاویر صبح و طلوع و غروب روزوشب در شاهنامه فردوسی توسی و کلیات خمسه نظامی گنجوی): حیاتی، غلامرضا- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

طنز د رآثار عبید و معاصران او: لاری دشتی، خاتون- دکتر سید جعفر حمیدی-آزاد بوشهر- 1381- ارشد

طنز در ادبیات فارسی بحثی درباره طنز و گونه های مختلف آن با اشاره به نمونه های طنز در برخی آثار ادبی: فرماه زغیم، زهرا- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

طنز در اشعار فارسی: صادق زاده، محمود- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

طنز در دیوان حافظ: آبشیرینی، اسداله- دکتر دانش پژوه- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

طنز در شعر مشروطه: شادرویی منش، محمد- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

طنز در کلام سعدی:‌ صفری نژاد گیلوایی، حسین – دکتر علی اصغر حلبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 – ارشد

طنز در مثنوی معنوی: غلامی کلیشی، باقر- دکتر رادفر- پژوهشگاه علوم انسانی-  1377- ارشد.

طنز و هجو و هزل در مثنوی معنوی مولوی: نصری نصرآبادی، مجید- دکتر سمیع زاده- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

طنز وشوخی در آثار عطار (منطق الطیر، مصیبت نامه) :‌کشاورز صفیئی، فریبا    – دکتر علی اصغر حلبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 – ارشد

ظرفیت دراماتیک ادب داستانی ایران، تحلیل منظومه خسرو و شیرین: هاشمی پوراصل، طاهره- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

ظلم ستیزی در کلیات سعدی: زارع، مسعود- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

عدالت یا فرهنگ داد در شاهنامه: دانش، محمد- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

عرفان و ملمعات جامی در دیوان کامل‌: رحیمی، علی محمد‌ـ دکتر امیر محمود انوار‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1376- ارشد

عشق از نگاه مولوی در مثنوی معنوی: ملوندی، علی اصغر- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

عشق در آثار سعدی: نظری، نجمه- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

عشق در آثار نظامی گنجه‌ای (مثنوی‌ خسرو وشیرین‌): قوجه‌زاده هلانی، علیرضا‌ـ دکتر بهروز ثروتیان‌ـ  دانشگاه آزادکرج-  1376- ارشد

عشق در ادب فارسی از رودکی تا سنایی: مدی، ارژنگ- دکتر سادات ناصری- دانشگاه تهران- 1364- دکتری

عشق در اشعار شعرای قرن ششم ادب فارسی: قافله باشی، اسماعیل- دکتر علی شیخ الاسلامی- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

عشق در در شاهنامه: قایینی کریم آبادی، فاطمه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

عشق در دیوان شاه نعمت الله ولی: بیادی، کبری- دکتر جواد برومند- دانشگاه آزاد جیرفت- 1377-ارشد

عشق در مثنوی مولوی با نیم نگاهی به پیشینه عشق در ایران و جهان: نبویآبیز، محمدحسین-  دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

عشق در مثنوی: حسینی کازرونی، احمد- دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه آزاد تهران- 1367- ارشد

عشق و عقل در دیوان صائب تبریزی: عادلی، محمود- دکتر برومند سعید- دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

عشق و غنا در شاهنامه فردوسی: نصیری جامی، حسن- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

عشق، کعبه و بهشت و دوزخ در دیوان حکیم نزاری قهستانی: غلامی، علی محمد- دکتر مهدوی- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

عطریات و تجلی شاعرانه آن در شعر فردوسی، حافظ، صائب: نصرتی، مهدی- دکتر وحیدیان کامیار - دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

عقاید کلامی سنایی در حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه: رحمتی، عفت- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1376- ارشد

عقاید و سنتهای کهن در آثار سنایی (فرهنگ عقاید و سنن و اساطیر در آثار سنایی): وحیدی، رویا – دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 –   ارشد

عقل و عشق در دفتر دوم مثنوی: آهنگری گیارسی، رمضان- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکز- 1377- ارشد.

عقل و عشق در دیوان سنایی:‌ حاج حسینی، رویا – دکتر باقر قربانی زرین - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 – ارشد

عقل و عشق در غزلیات سعدی: مولوی سیرجانی، سهیلا- دکتر مظاهر مصفا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 – ارشد

عقل و عشق در مثنوی معنوی: خوشبوی، محمدرضا- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1381- ارشد

عقل و عشق در منظومه‌های برجسته عرفانی فارسی: محمدنژاد، یوسف- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1373- ارشد

عقل و نقد آن در مثنوی‌های عطار: آذر نور، لیدا- دکتر پورنامداریان- دانشگاه تربیت معلم- 1382- ارشد

عقل وعشق در دیوان عطار : استقامت، نغمه- دکتر محمدرضا صلفی- دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

عقلاء‌مجانین در ادب فارسی و تعلیمات آنان: احمدپور، سعیده- دکتر حسین‌ بهزادی، دانشگاه آزاد ‌اسلامی ‌واحد تهران مرکز- 1379، ارشد.

عقلای مجانین در ادب فارسی: مطهری نیا، علی اصغر- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

عقل‌گرایی در دیوان ناصرخسرو: رادکانی، منوچهر- دکتر علی اصغر حلبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379، ارشد.

علل سقوط شهریاران در شاهنامه: علمداران،سید جعفر- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

علل گرایش سعدی به مداحی: صفایی سنگری، علی- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1374- ارشد

عناصر اربعه در شاهنامه فردوسی: روح اله و زنوزسفدرانی، مریم-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

عناصر اربعه در مثنوی: یاربی، شوکت- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

عناصر تصویر ساز در دیوان عطار نیشابوری: کریم نژاد، احمد- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1381- ارشد

عناصر حماسی و اسطوره‌‌ای شاهنامه در شعر فارسی از ابتدا تا قرن 5: نادری، مهین- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم انسانی- 1375- ارشد.

عناصر داستانی در لیلی و مجنون نظامی: عشقی سردهی، علی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

عناصر عرفان هندی در آثار منظوم عطار: حیدری، فاطمه-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1373- ارشد

عناصر مربوط به فرهنگ عامه در شعر مسعود سعد سلمان:‌ محمودی پیغان، معصومه– دکتر محمدعلی گذشتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379  – ارشد

عناصر موثر در شخصیت و آثار ناصرخسرو: رضایی تبار، عباس- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

عناصر و اساطیر داستان زال و رودابه(بررسی داستان از دیدگاه شکل شناسی و اسطوره شناسی): صادقی، ده چشمه، اسماعیل- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

عنصر تفکر در مثنوی معنوی:‌ منصوری، بیوک– دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378 – ارشد

عنصر وعظ در دو مثنوی حماسی و اخلاقی شاهنامه فردوسی و بوستان سعدی: پورعلی‌زاده، عباسعلی- دکتر اسماعیل حاکمی والا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

عواطف و احساسات زنان و جلوه های آن در شاهنامه: ناظم السادات، محمدحسین- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

عوامل و موانع شناخت در مثنوی: یوسف پور، محمدکاظم- دکتر محمد خوانساری- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

غزل عارفانه از سنائی تا مولوی: ولیان، مریم - دکتر مظاهر مصفا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 – ارشد

غزل‌های مدحی در دیوان حافظ و ممدوحان و مغضوبان خواجه حافظ‌: بهیاری‌، حسن‌ـ دکتر احمد محمدی- دانشگاه آزادکرج -  1380- ارشد

غم و شادی در شاهنامه فردوسی: ضیاءخرازی، رقیه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

غم و شادی در غزلیات سعدی و حافظ: محمودی سروستانی،؟- دکتر نحوی-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

غیرت در مثنوی: چکشی، مهین- دکتر برات زنجانی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

فخریه در آثار شعر فارسی تا پایان قرن نهم: طاهری راد، حسین- دکتر ظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1379- ارشد

فرا هنجاری در مثنوی معنوی مولوی: محمدپور، صدیقه- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1378- ارشد

فراهنجارهای لفظی و دستوری در غزلیات شمس: منصوری، صدیقه- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- ؟- ارشد

فراهنجاری در دیوان حافظ: راحلی، رویا- دکتر رضا انزابی نژاد-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

فراهنجاریهای غزلیات شمس: خلیلی جهان تیغ، مریم- دکتر سید حسین فاطمی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1376- دکتری

فرجام نافرجام، نگاهی تازه به فرجامین داستان مثنوی: داداشی، ماشاءا…ـ دکتر بهروز ثروتیان‌ـ  دانشگاه آزادکرج-  1375- ارشد

فردوسی در شاهنامه: سلاجقه، کاووس- دکتر برومند سعید- دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

فرشته، جن، پری و دیو در ادب منظوم عرفانی تا قرن ششم با تکیه بر آثار عطار نیشابوری: بابایی، فرشته- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

فرقه اویسیه و تجلی اندیشه های اویسی در دیوان حافظ: خادم مقدم، زهره   – دکتر اصغر دادبه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

فرم شکافی یا بررسی پیکره بندی دفتر اول مثنوی: محمدی آسیابادی، شهرام- دکتر مصطفوی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

فره ایزدی در ادب فارسی: عباسی، مختار- دکتر تیمور قادری- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1380- ارشد

فرهنگ ایرانی در شعر حافظ شیرازی: عشقی، سیروس- دکتر قافله باشی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1381- ارشد

فرهنگ ایرانی در شعر حافظ: مرادی، جانعلی- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1377- ارشد

فریاد اعتراض(بررسی نقد اجتماعی در حدیقه سنایی): کرمانی، محسن- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

فضاهای مضمون ساز در غزل قرن هشتم: مهریار، فرزانه- دکتر مدبری- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

فضایل و رذایل اخلاقی از دیدگاه ناصر خسرو در دیوان اشعارش‌: کجوری، محمد کیا‌ـ دکتر محمد فاروق فرقانی- 1374‌ـ ارشد

فنون و لطایف بیانی و ابتکارات ادبی مثنوی گل و نوروز خواجوی کرمانی: بیغمی، مهران- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

قرآن در شاهنامه تاثیر پذیری فردوسی از کلام الله مجید: جلیلی، محمد- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1373- ارشد

قرآن و حدیث در شاهنامه فردوسی: رستنده، مجید- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

قصه انبیاء در قرآن و عهدین و بازتاب آن در ادب فارسی: یزدان پرست، محمد- دکترجعفرشعاریان مقاری- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

قصه پردازی در غزلیات مولانا: تاکی، مسعود-دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تربیت معلم- 1370- ارشد

قصه سرایی و تطور آن در ادب فارسی: سعادتمند، سعید- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1373- ارشد

قضا و قدر از دیدگاه نقد و بررسی آن در غزلیات حافظ: فلاحت زاده،‌تیمور- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

قطعه و قطعه سرایی در شعر فارسی: خالقی راد، حسین-  دکتر جعفر شهیدی- دانشگاه تهران- 1368- دکتری

قلمرو جغرافیایی حکومت در شاهنامه و نقش پهلوانان در آن‌: قدسی، محی‌الدین‌ـ دکتر ژاله آموزگار- دانشگاه آزادکرج-؟-ارشد

قلمرو دل در مثنوی معنوی: بابا سالار، اصغر- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

قهرمانان حماسی شاهنامه و جلوه‌های هر یک در قصاید خاقانی: جعفری بورا، جواد- دکتر سید محمد سجادی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

قهرمانان شاهنامه فردوسی: جهانگیری، علی- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1366- ارشد

قیامت، بهشت، دوزخ، در حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه سنایی غزنوی و بوستان سعدی: سیف، عبدالرضا- دکتر محمد رادمنش- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

کاربرد (دل) در اشعار مهم‌ترین شاعران قرن هفتم و هشتم: سلیمانی، عصمت- دکتر سید جعفر حمیدی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1378- ارشد

کاربرد اصوات در شعر شاعران سبک هندی و دوره بازگشت ادبی: معین زاده میرحسینی، اعظم السادات- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

کاربرد باغ و گل در سبک خراسانی و تفاوت آن با ساخت عراقی: سربیژن، سکینه- دکتر مدرس زاده-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

کاربرد شکوه در نهج البلاغه و دیوان ناصر خسرو: رحیمی، غلامرضا-دکتر جعفری-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

کاربردهای خاص زبانی در مثنوی معنوی: روحانی، علی- دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

کثرت گرائی معرفت با گونه های شناخت خداشناسی در مثنوی مولوی: حسینی، محمدهادی- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

کشوادگان درپهندشت شاهنامه: باقری، بهادر- دکتر انوری- دانشگاه تربیت معلم- 1373- ارشد

کعبه از دیدگاه خاقانی و راه حاجیان در دیوان خاقانی: پاشاپور، اکبر-  دکتر ماهیار-  دانشگاه تربیت معلم- 1377- ارشد

کلیات عرفانی سنایی در دیوان و مثنویهای آن: زرقانی، مهدی- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1376- ارشد

کلیات لسانی دیوان، مجمع الاصناف، ساقی نامه به ضمیمه سهو اللسان و لسان الغیب: تسلیمی، علی- دکترحاکمی- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

کلیاتی از صنایع و مفاهیم معارف اسلامی در نمونه‌های ادبیات فارسی: آقا شریف، احمد- دکترعزیزا...جوینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377، ارشد.

کهن الگو در شعر حماسی ایران تا قرن ششم: عشقی، جعفر- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

کوه و جنبه های اساطیری آن در شاهنامه فردوسی: جعفری، فاطمه- ؟- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

کین خواهی و انتقام جویی در شاهنامه: ابرکار، معصومه- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

کین و کین خواهی در شاهنامه فردوسی: عسکری فرد، مهدی- دکتر رستگارفسایی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

گذرگاه سایه سار غم در شعر فارسی (از رودکی تا حافظ): آرش نیا، محمدحسن- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

گرایش به خیر و شر در مثنویهای خسرو و شیرین، لیلی و مجنون وهفت پیکر نظامی گنجوی: تابع‌بردار، مهرزاد- دکتر برات زنجانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز- 1378. ارشد.

گردآوری و بررسی تلمیحات داستانی و سه مثنوی منظوم از خمسه نظامی: مجیدی، مینو- دکتر معصومه معدن کن- دانشگاه تبریز- 1375- ارشد

گزارش ابیات دشوار شاهنامه جلد 1 و 2 و 3: شکوری، علی امیر- دکتر تاج بخش- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- ارشد

گزارش داستان سیاوش از شاهنامه فردوسی: حقی، مرتضی- دکتر معین- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1375- ارشد

گستره کاربرد واژگان کیهانی در شاهنامه فردوسی: طبسی، حمید- دکترمحمد جعفر یاحقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

گفتگوی انسان با خدا و خدا با انسان در الهی‌نامه: مصطفوی، مهدیه‌سادات- دکتر طبیبیان- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1381- ارشد.

گل ها و  گیاهان، مرغان، رود، کوه، بیابان و طلوع و غروب خورشید در شاهنامه: صحبت زاده، محمدکاظم- دکترمحمدعلی اسلامی ندوشن- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

گل و گیاه در ادب فارسی(از آغاز تا پایان دوره اول غزنوی): تشکری، منوچهر- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1371- ارشد

گل و گیاه در دیوان اشعار صایی کاشانی و قاآنی: باقری،  مهری- دکتر رادفر- دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

گلها و گیاهان در شاهنامه فردوسی:رشیدی رنجبر، نجمه-  دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1379-ارشد

گونه‌های آزمایشی در آثار حماسی: قائدی، ولی‌اله- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم انسانی- 1377- ارشد.

گوهری در خلاب(بررسی و تحلیل انتقادی بر فکر و شعر انوری ابیوردی): دیری، محمدرضا- دکتر کامل احمدنژاد- دانشگاه شهید بهشتی- 1375- ارشد

گیاهان و حیوانات در شاهنامه فردوسی: خلوتی، لیلا- دکتر رستگارفسایی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1378- ارشد

لامعی گرگانی و تاثیرپذیری از منوچهری: مصطفی زاده، وحید- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

مآخذ قصص حدیقه سنایی: قدی یلمه، قاریا- دکتر محمدجواد عرفانی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

ماخذ قصص و تمثیلات در حدیقه الحدیقه‌: محسنی گردکوهی‌، فاطمه‌ـ دکتر علی مؤذنی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1382- ارشد

ماهیت شعر به روایت شاعران: صالحی مازندرانی، محمدرضا- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1381- ارشد

ماهیت مثل استخراج امثال حدیقه الحقیقه سنایی: فقیهی، حسین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1367- ارشد

مباحث کلامی در حدیقه سنایی: محمدیان، عباس- دکتر محسن جهانگیری- دانشگاه تربیت مدرس- 1367- ارشد

مباحث کلامی در شعر فارسی تا آغاز قرن هفتم: اصفی شیرازی، تاج ماه-  دکتر جعفر شهیدی- دانشگاه تهران- 1369- دکتری

مبانی اخلاق در مثنوی(نردبان آسمان): حجتی، هما- دکتر غلامحسین یوسفی- دانشگاه تهران- 1369- ارشد

مبانی اخلاقی در حدیقه الحقیقه سنایی: نیکبخت سعادت آباد، مهین- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

مبانی اخلاقی در شاهنامه: کلانترهرمزی، محمدرضا- دکترسلمی- دانشگاه چمران اهواز- 1374- ارشد

مبانی اندیشه و دیدگاههای نظامی بر اساس مخزن الاسرار و هفت پیکر: ذریه زهرا- محمدرضا- دکترجعفرشعاریان مقاری- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

مبانی تربیت در آثار سعدی: میرزایی، چنگیز- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

مبانی تعلیم و تربیت در آثار بزرگان ادب پارسی: علیزاده، سعید- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

مبانی جمال شناسی شعر کمال الدین اسماعیل: نقابی، عفت- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

 مبانی جمال شناسی شعر مولانا در مثنوی: گلچین، میترا- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

مبانی زیبایی شناسی غزلیات بیدل: نیکویی، علیرضا- دکتر کریمی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

مبانی فکری در شعر حکیم ناصرخسرو و قبادیانی: سلیمانیان، حمیدرضا- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

مثنوی از دیدگاه مسائل روانشناسی: وفایی سورکی، محمدعلی- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1376- ارشد

مثنوی به چه دعوت می کند؟: جاهد جاه، عباس- دکترعابدی- دانشگاه تربیت معلم- 1380- ارشد

مثنوی زادالمسافرین امیرحسینی هروی: داود آبادی، وجیهه-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

مثنوی و مثنوی سرایی و سیر تطور آن در ادب فارسی(تا پایان قرن نهم): رحمدل، غلامرضا- دکتر اسماعیل حاکمی - دانشگاه تربیت مدرس- 1371- دکتری

محیط وحدت(بررسی وحدت وجود ابن عربی در محیط اعظم بیدل): غیوری، معصومه- دکتر امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

مخمل شب و ململ روز در شاهنامه( هنر فردوسی در تصویرگری روز و شب در شاهنامه): کاشی زاده، ملیحه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

مدایح حضرت علی (ع) در شعر فارسی: کشفی نیا، علیرضا-دکتر خیرالله محمودی-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

مدح و موضوعات آن در اشعار فرخی و منوچهری: منطقی، علیرضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

مدیحه سرایی در ادبیات فارسی از آغاز شعر فارسی تا اواسط قرن پنجم: ابراهیم زاده، بهمن- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1372- ارشد

مراتب و مدارج عشق در مثنوی مولانا: روستایی علی مهر، آتوسا- دکترمهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

مراسم و آیین شکار در آثار حماسی با تکیه بر شاهنامه، گرشاسب نامه، بهمن نامه: عبداللهی صنعتی، جواد- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

مرثیه در اشعارخاقانی، شرح و توضیح واژگان و معنی ابیات و آرایه های بیانی: طباطبایی، جمال الدین- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

مرثیه سرایی در دوره قاجاری: پیرمرادی، خجسته- دکتر ممتحن- دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

مرثیه سرایی در عهد صفویه: محلاقی شهر بابکی، غلامرضا- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

مردم گرایی در دیوان قصاید ناصرخسرو: امیریزدانی، حسن- دکتر جلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- ؟- ارشد

مرگ در شاهنامه: شهری، پرویز- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

مسائل سیاسی اجتماعی، اخلاقی در قصاید سنایی (با نگاهی به اوضاع سیاسی اجتماعی قرن پنجم و ششم) : چوپان، رحیم – دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

مسائل سیاسی،اجتماعی،اخلاقی درقصایدسنائی(بانگاهی به اوضاع سیاسی-اجتماعی قرن پنجم و ششم): افضلی راد،رحیم- دکتر حسین بهزادی اندوهجردی-دانشگاه آزاد تهران-1378-ارشد

مضامین اخلاقی در اشعار شاعران دوره مغول: آتش زای، یحیی- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

مضامین خمری در غزلیات سعدی و حافظ: حافظی، علی-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

مضامین قانون‌گرایی و امن و آرامش در کلیات سعدی: نخارچی میبدی. محمدرضا- دکتر جلیل ‌تجلیل، دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1377، ارشد.

مضامین محدود و تصاویر نامحدود(در دیوان حافظ 50 مضمون در 250 غزل): شادکامی، میترا- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

مضامین مشترک در آثار سعدی: توفیقی، حسن- دکتر روح الله هادی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

مضامین مشترک نهج البلاغه و آثار سعدی: عابدی، محمدرضا- دکتر خلیل حدیدی- دانشگاه تبریز- 1379- ارشد

مطالعاتی در باب ویس و رامین‌: باقر موسوی‌، بهارک‌ـ دکتر ایرج مهرکی‌ـ دانشگاه آزادکرج-؟-ارشد

مظاهر عدالت در آثار منظوم عرفانی با تکیه بر اشعار سنایی و عطار: احمدیان، سکینه- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

معاد در حدیقه‌ سنایی و مثنوی مولانا: ساجدی، سید محمد حسن-دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

معارف نهج البلاغه و قرآن در نامور نامه باستان: آزاد، نرجس- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

معانی اعتقادی اخلاقی در دیوان خاقانی: وزیری، رضا- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

معانی امر و نهی در کلیات دیوان شمس: میدوزینا، علی،‌دکتر جلیل تجلیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

معراج پیامبر در آینه ادبیات منظوم: نادری بوانلو، محب علی- دکتر وحیدیان کامیار - دانشگاه آزاد بیرجند- 1377- ارشد

معراج شاعران: نجفی، زهره- دکتر اسحاق طغیانی- دانشگاه اصفهان- 1380- ارشد

معراج نبی اکرم و انعکاس آن در آئینه شعر فارسی(معراج نامه ها ی منظوم و مستقل تا پایان دوره رواج سبک عراقی): حسنلو، حیدر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

معراج و انعکاس آن در اشعار فارسی: روغن گیری، لیلا- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

معراج و بازتاب آن در ادب فارسی: جمالی، شهروز- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

معراج و معراج نامه ها در ادب عرفانی: ایزدی، امان الله- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1372- ارشد

معراجیه در ادب فارسی از آغاز شعر دری تا پایان قرن نهم هجری: مددی، حسن- دکتر معصومه معدن کن- دانشگاه تبریز- 1371- ارشد

معرفت در حدیقه الحقیقه و مثنوی معنوی: روزبیانی، فریده- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1378- ارشد

معرفت در مثنوی: مقصودلو استرآبادی، عباسعلی- دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

معرفت دنیا در مثنوی بر مبنای قرآن، نهج البلاغه و احادیث: عسکری فرد، هادی- دکتر نیری- دانشگاه آزاد فسا- 1375-ارشد

معرفت شناسی مثنوی مولوی: مسعودی فر، جلیل- دکتر سید حسین فاطمی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- دکتری

معرفی ادیان و فرق و مذاهب بر اساس دیوان ناصر خسرو: محمدی متکازینی، سید حسینعلی- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

معرفی و بررسی شرح های فارسی دیوان حافظ در شبه قاره: چاند بی بی، سیده- دکتر پور نامداریان- دانشگاه تهران- 1381- ارشد

معرفی و تفسیر و توضیح جمشید و خورشید اثر سلمان ساوجی و مقایسه آن با ناصرخسرو: صادقی، فیروزه- دکتر جلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

معرفی، نقد و بررسی جامعه شناسی شهر آشوبهای صنفی: نصرتی سیاهمزگی، علی اکبر- دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

معنی در شعر فارسی: محمدی آسیابادی، علی- دکتر سعید حمیدیان- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- دکتری

معنی و شرح پنجاه غزل از بیدل دهلوی: کلانتری خلیل آباد مسعود – دکتر مظاهر مصفا - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهر ان مرکز- 1375 – ارشد

مفاخره در اشعار سعدی: عموزاده، بهروز – دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378 – ارشد

مفاخره در دیوان خاقانی و منوچهری: عبدلی، اسماعیل- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

مفاخره شعری در مخزن‌الاسرار نظامی و دیوان حافظ: حسن‌نژاد- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد‌اسلامی واحد تهران مرکز- 1376- ارشد.

مفاخره و تحول آن در شعر فارسی از آغاز تا حافظ(قرن هشتم): امیری خراسانی، احمد- دکتر اسماعیل حاکمی - دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

مفاهیم اخلاقی در چهار منظومه عطار: احمدی، شهرام- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

مفاهیم درد و درمان در مثنوی: اسکندری ورزمی، حسین- دکتر برات زنجانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز- 1377، ارشد.

مفاهیم رزمی گرشاسب نامه اسدی توسی: صادقی، محمدعلی- دکتر سلطان حمید سلطان- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1378- ارشد

مفاهیم و اصطلاحات علوم و فنون در خمسه نظامی: غلامی، ذوالفقار- دکترحاکمی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

مفهوم خرد در شاهنامه: فلاح نژاد، نقی- دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

مفهوم وطن در شعر فارسی((ناسیونالیسم و ادبیات فارسی)): بشیری، محمود- دکتر رضا داوری- دانشگاه تربیت مدرس- 1368- ارشد

مقابله و مقایسه مخزن الاسرار و بوستان: دکتر اسپرهم، داوود- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1372- ارشد

مقالات شمس تبریزی و تاثیر آن د رمثنوی معنوی: اوجاق علیزاده، شهین- دکتر جوادسلیمانی نژاد- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

مقام شاعر و شاعری تا دوره سلجوقی با تکیه بر ناصر خسرو، انوری،‌ مسعودسعد، خاقانی و نظامی: کاظمی مقدم، ابراهیم- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1379- ارشد

مقامات انبیاء از دیدگاه عرفانی در جهان بینی عطار: موکر، مبینا- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

مقایسه ادب تعلیمی سعدی و پروین اعتصامی: انداز، ثریا- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1381- ارشد

مقایسه ارزشهای اخلاقی در شاهنامه فردوسی و مثنوی مولوی: دوراندیش، محمدعلی- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- ارشد

مقایسه اسکندرنامه با خردنامه اسکندری جامی:‌ گودرزی، معصومه – دکتر احمد ذاکری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 – ارشد

مقایسه اسکندرنامه منثور با اسکندرنامه نظامی: نصرآزادانی، ناهید-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1379-ارشد

مقایسه اسکندرنامه نظامی با آیینه اسکندری امیرخسرو دهلوی: طهماسبی، فاطمه- دکتر مهدوی- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

مقایسه اشعار حافظ و عمادالدین نسیمی: شجاعی، کیوان- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

مقایسه اشعار نظیری نیشابوری و عرفی شیرازی: قافله باشی، خلیل- دکتر محمدی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1371- ارشد

مقایسه افکار عرفانی سنایی و عطار در حدیقه و منطق الطیر: جانی پور، محمدعلی- دکترحاکمی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

مقایسه انسان فرهمند در شاهنامه و در مثنوی: امین‌دهقان، معصومه- دکتر رادفر- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1381- ارشد.

مقایسه ای میان حبسیات مسعود سعد و ابو فراس حمدونی وجوه اشتراک و افتراق: نیک پناه، منصور- دکتر محسنی نیا- دانشگاه کرمان- 1377- ارشد

مقایسه ایلیاد هومر با بخش پهلوانی شاهنامه فردوسی: محمدی، محتشم- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1370- ارشد

مقایسه بین جلال الدین محمد مولوی  و ویلیام بلیک از نظر عرفانی و ادبی: حلاجی مقدم، سهیلا- دکتر عباسعلی رضایی- دانشگاه تربیت مدرس- 1378- دکتری

مقایسه بین مثنوی های لیلی و مجنون مکتبی شیرازی و نظامی و بیان وجوه افتراق و اتحاد: دولت آبادی، آزیتا- دکتر علی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- ؟س- ارشد

مقایسه بین ویژگیهای قهرمانی رستم و شاه سیف در دو اثر حماسی(شاهنامه فردوسی، سیره الملک سیف بن ذی یزن): البکور، مصطفی- دکتر ناصر نیکوبخت- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

مقایسه تحلیلی شاهنامه فردوسی و گرشاسب نامه اسدی طوسی: جعفری، مرتضی- دکتر اسپرهم- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

مقایسه تشبیهات و استعارات مسعود سعد سلمان و فرخی سیستانی: بحرینی، مهستی- دکتر خانلری- دانشگاه تهران- 1346- ارشد

مقایسه تصویری و بلاغی خسرو و شیرین نظامی با خسرو وشیرین امیرخسرو دهلوی: حسینی، محمد- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1381- ارشد

مقایسه تطبیقی داستان لیلی و مجنون نظامی گنجه‌ای با داستان لیلی و مجنون مکتبی شیرازی: علیخانی، فرامرز- دکتر نژاد سلیم-دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

مقایسه تطبیقی سوره یوسف (ع) و یوسف و زلیخای جامی: سنجری نیا، زیور- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

مقایسه جبر و اختیار در حافظ و سعدی: امیرفرهنگی، فریبا- دکتر قافله باشی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1381- ارشد

مقایسه جمشید و سلیمان تا قبل از قرن هفتم: کشتبان، گیتی- دکترعلی احمدپور- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

مقایسه چند داستان از شاهنامه فردوسی با غررالسیر ترجمه بنداری: نودهی، کبری- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

مقایسه حبسیات مسعود سعد سلمان با حبسیات خاقانی و ملک الشعرای بهار و فرخی یزدی: کرمی، اعظم- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1382- ارشد

مقایسه حماسه داوید ساسونتسی‌ با رستم و سهراب‌: زرندوش، پوراندخت‌ـ دکتر محمد سرور مولایی‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1381- ارشد

مقایسه خسرو و شیرین نظامی با خسرو و شیرین فردوسی: پیر حیاتی، اشرف- ؟ - دانشگاه چمران اهواز- 1377- ارشد

مقایسه خسرو و شیرین نظامی گنجوی با شیرین و خسرو امیرخسرو دهلوی: مجتهدی نجفی، زهرا   – دکتر کامل احمدنژاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 –  ارشد

مقایسه خسرو و شیرین نظامی و تبریزی: کوهکن، شهناز- دکتر اکبر صیادکوه-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

مقایسه خسرو و شیرین نظامی و یوسف و زلیخای جامی: مظفری، علی- دکتر مهدوی- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

مقایسه خسروو شیرین نظامی‌ گنجه‌ای با شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی‌: رضایی فتیده‌، اسماعیل ـ دکتر بهروز ثروتیان‌ـ  دانشگاه آزادکرج-  1380- ارشد

مقایسه داستان سودابه و سیاوش و یوسف و زلیخا: بردبار، آمنه- دکتر رستگارفسایی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

مقایسه داستان‌ لیلی و مجنون نظامی و زال و رودابه فردوسی: پژوهش، پرنوش- دکتر اسماعیل حاکمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

مقایسه داستانهایی چند از مثنوی با منابع آن از نظر مفهوم و پیام داستانها: حیدرزاده صور آبادی، شایسته- دکتر محمد ترابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378، ارشد.

مقایسه روایت شطرنج در شاهنامه با گزارش پهلوی آن: جانی، لیلا- دکتر ژاله آموزگار- دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

مقایسه زبان حماسی و غنایی با تکیه بر خسرو و شیرین و اسکندرنامه نظامی: پارساپور، زهرا- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

مقایسه سام نامه خواجوی کرمانی با شاهنامه فردوسی: دلبر، زهرا- دکتر علی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

مقایسه سبکی فیض دکنی‌ با واعظ قزوینی از نظر تأثیر محیط بر اشعار دیوان آنان‌: ناظریان، محمد صادق‌ـ دکتر باقر صدری‌نیا‌ـ دانشگاه آزادکرج -1376- ارشد

مقایسه سفرنامه ناصرخسرو با خسی در میقات جلال آل احمد: ناصح، مهدی- دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

مقایسه سیمای زن در ادبیات حماسی و غنایی تا قرن ششم هجری: شرفی نژاد، بتول- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

مقایسه شاهکار ادبی ایران(شاهنامه) و شاهکار ادبی ژاپن(داستان گنجی): کوساکابه، کازوکو- دکترحاکمی- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

مقایسه شاهنامه با ایلیاد و ادیسه: کرمی پور، عبدالخالق- دکتر محمد فشارکی- دانشگاه اصفهان- 1379- ارشد

مقایسه شاهنامه با نظریه ارسطو در مورد حماسه: صراف‌زاده، فریده-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1373- ارشد

مقایسه شخصیت لیلی و مجنون در روایت نظامی و جامی: صادقی‌گیوی، مریم- دکتر اسماعیل حاکمی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز- 1376، ارشد.

مقایسه شعر مولوی کردبا شعر مولانا جلال الدین محمد بلخی: عزیزی، احمد- دکتر اسپرهم- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382- ارشد

مقایسه عناصر داستان در چهار منظومه عاشقانه(خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، بیژن و منیژه، سیاوش و سودابه): نوروزی، خورشید- دکتر ناصر نیکوبخت- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

مقایسه غزلهای سعدی با غزلهای خاقانی و حافظ: مشهدی، محمدامیر- دکتر جوینی- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

مقایسه گرشاسب نامه با شاهنامه فردوسی: بحری ایرانی، پروانه- دکتر محمد‌ترابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

مقایسه گرشاسب نامه و بخشهایی از شاهنامه که متشابهند: جاویدی، اسفندیار- دکتر جلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

مقایسه لیلی و مجنون جامی با مجنون و لیلی امیرخسرو  دهلوی: کرمی زاده، سعید-دکتر صیاد کوه-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

مقایسه لیلی و مجنون نظامی با مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی: نورانی، فرزانه- دکتر محمد سرور مولایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

مقایسه لیلی و مجنون نظامی، امیر خسرو دهلوی و: چیره، نسرین- دکتر معصومه معدن کن- دانشگاه تبریز- 1380- ارشد

مقایسه مبحث عقل از نظر ناصر خسرو و ابوالعلا معری: رفیعی، زهرا- دکتر میرقادری-دانشگاه آزاد فسا- 1379-ارشد

مقایسه مثنوی معنوی با حدیقه سنایی و بررسی تاثیر سنایی بر مولوی: یزدانی، حسین- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1383- ارشد

مقایسه مخزن الاسرار نظامی و تحفه الاحرار جامی از لحاظ محتوا و درونمایه ها، صور خیال و سبک سخنوری: محسن تبار فیروز جایی، مجید – دکتر کامل احمد نژاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1381 – ارشد

مقایسه مخزن الاسرار و مطلع الانوار: نبی لو چهرقانی، علیرضا- دکتر زنجانی- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

مقایسه مضامین عرفانی در حدیقه سنایی و مثنوی مولانا جلال الدین بلخی: ستیز نارویی، مسعود- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1374- ارشد

مقایسه مضامین مشترک شعری در ادبیات عصر مشروطه و عصر نهضت ادبی عرب: ملک شاهکویی، رضا- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1383- ارشد

مقایسه مطلع الانوار امیرخسرو دهلوی با مخزن الاسرار نظامی:‌ سنچویی، حسین   – دکتر حسین بهزادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

مقایسه مفاهیم شب و روز از دیدگاه حافظ، نیما و اخوان ثالث: مدنی بجستانی، معصومه - دکترمحمد غلامرضایی-دانشگاه  یزد- 1377-ارشد

مقایسه منطق الطیر عطار با منطق الطیرهای ابن سینا، غزالی و خاقانی: واقعه دشتی، سیده فائقه     – دکتر کامل احمدی نژاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379  – ارشد

مقایسه منظومه هفت پیکر نظامی با هشت بهشت امیرخسرو دهلوی: قربانی، زهرا   – دکتر برات زنجانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز- 1376 –  ارشد

مقایسه منظومه هفت پیکر نظامی با هشت بهشت امیرخسرو دهلوی: قربانی، زهره   – دکتر برات زنجانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376 – ارشد

مقایسه و بررسی داستان های اساطیری و حماسی.. . با شاهنامه: جوادیان کوشایی، رحمت- دکتر ترابی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1374- ارشد

مقایسه و بررسی ساخت دو مثنوی ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی و خسرو شیرین نظامی: پیری، موسی- دکتر مریم خلیلی جهان تیغ- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

مقایسه و تاثیر لیلی و مجنون نظامی بر لیلی و مجنون جامی: دریادل، محمد- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

مقایسه و تحلیل خواب و رویا در شاهنامه و مثنوی: حجاجی کهجوق، عزیز- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- ارشد

مقایسه و تطبیق شاهنامه با حماسه ترکی رده قورقود: کریمی، غلامعباس- دکتر احمد  تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

مقایسه ولد نامه با حدیقه الحقیقه:‌ خانعلی زاده، زهرا – دکتر سید ابوطالب میر عابدینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 – ارشد

مقایسه، بررسی و مطابقت اشعار مختومقلی با سعدی: گلدی گلشاهی، طواق – دکتر جلیل تجلیل - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376 – ارشد

مقدمه ای بر رمز گشایی اصطلاحات خمری در شعر فارسی: صرفی، محمدرضا- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1375- دکتری

مقدمه ای در مفهوم شناسی حافظ: شفیعی سروستانی، اسماعیل- دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

مقلدان نظامی گنجوی: دلیرانی مالوانی، ابراهیم- دکترحسین سادات ناصری- دانشگاه آزاد تهران- 1367- ارشد

مکتب اعتراض در دیوان ناصرخسرو: محمدی، محمدعلی- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1372- ارشد

مکتب و جهان بینی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری کدکنی: محبی، مهران- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا- 1375-ارشد

ملازمت شریعت و طریقت در مثنوی: حسینی، سید مهدی-دکترمحمد غلامرضایی-دانشگاه  یزد- 1377-ارشد

ملاقات شمس تبریزی و تأثیر آن بر مثنوی معنوی مولوی: اوجاقعلی‌زاده، شهین- دکتر جواد سلماسی‌زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

مناجات در نظم فارسی تا قرن هشتم هجری: ملک ثابت، مهدی- دکتر احمد احمدی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- دکتری

مناجات و نیایش در دفترهای اول تا چهارم مثنوی مولوی: رضائی،کاووس-  دکتر افراسیابی-دانشگاه آزاد فسا- 1376-ارشد

منازل ارضی و سماوی در دیوان منوچهری دامغانی: عمید، محمود- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

مناظره در شعر فارسی از آغاز تا پروین اعتصامی: رحیمی، مهدی- دکتر اسماعیل حاکمی والا- دانشگاه تربیت مدرس- 1374- دکتری

مناظره در شعر فارسی: نجیب مایل هروی، امیر- دکتر فلاح رستگار- دانشگاه فردوسی مشهد- 1364- ارشد

مناظره و سیر آن در ادب فارسی از آغاز تا روزگار ما: شاهنینی، حبیبه    – دکتر محمد علی گذشتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 –  ارشد

مناظره و سیر آن در ادب فارسی: باقری، محمود- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

مناقب اهل بیت علیهم السلام در دیوان جیحون یزدی: امیدی، حسین- دکتر حسین ‌بهزادی، دانشگاه آزاد‌اسلامی واحد تهران مرکز- 1377، ارشد.

مناقب حضرت امیرالمومنین(ع) در سده های دهم و یازدهم: سنگ سفیدی، شهلا- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1375- ارشد

مناقب علوی در شعر فارسی از آغاز تا پایان قرن نهم هجری: کدخدایی، فیروزه- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

مناقب و مراثی علوی در شعر 20 تن از شعرای قرن 10 و 11 : کلبعلی، نرگس   – دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  – ارشد

منش‌های پهلوانان برجسته در شاهنامه و ایلیاد و اودیسه هومر: شاملو‌جانی بیک، اکبر- دکتر نجفدری- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1380- ارشد.

منظومه های مثنوی از قرن 9- 12: خزانه دارلو، محمدعلی- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1375- دکتری

منهیات در مثنوی: شادمان، عبدالحکیم- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

مهر فرزندی در شاهنامه فردوسی: مهاجری فر، طیبه- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

مهر و مهرورزی: خاندوزی، محمد-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

موتیو موج در غزلیات بیدل: سهرابی، مرضیه- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

موسیقی شعر در شاهنامه فردوسی: نقوی، نقیب- دکتر شفیعی کدکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1376- دکتری

موسیقی کلام در قصاید خاقانی: قزنینی، محمدحسن- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

موضوع نکات بلاغی در غزلیات حافظ: ابراهیمی، ابوالفضل- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1374- ارشد

موعظه و حکمت در شاهنامه فردوسی: نیکداراصل، محمدحسین- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

مولانا در سمایی فقاهت: منتظری، سعیده- دکتر محمد ترابی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1377 – ارشد

مولانا و موسیقی: زاهدی، مرتضی- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

مولفه های هویت فرهنگی ایرانیان در شاهنامه فردوسی: رمضانیان سیاهکرودی، باقر- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

ناز و نیاز در خمسه نظامی(با تاکید بر خسرو و شیرین): بختیاری، محمدرضا- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

ناسیمتی یا خود شیفتگی در شعر بزرگان پارسی گو، قرن ششم- هفتم و هشتم: دائمی گله پرده سری، علیرضا-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

نامنامه دهر یا تصویر عالم در دیوان خاقانی:  شیخ اسدی، محمود-دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1375-ارشد

نجوم در شعر خاقانی: دهقان حسامپور، سعید- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1377- ارشد

نخستین پادشاه و خاندان شاهی در حماسه سرایی ژاپن با مقایسه با نخستین پادشاه ایران در شاهنامه: ناکامورا، آمیکو- دکتر صادق کیا- دانشگاه تهران- 1344- دکتری

نرد و شطرنج در ادب فارسی: قربانی، اسکندر- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1374- ارشد

نژاد و گوهر در شاهنامه: معصومی، محمدرضا- دکتر اسحاق طغیانی- دانشگاه اصفهان- 1379- ارشد

نسایم گلشن شرح شاه داعی الی الله شیرازی بر مثنوی گلشن راز شیخ محمود شبستری: تمدنی، غلامحسین-  دکتر شیخ الاسلامی- دانشگاه تهران- 1375- دکتری

نسبت میان غزل سعدی و انوری، مقام سعدی در عرصه غزل و تبیین موضعی آن: شلیجی، علی- دکتر محمود نشاط- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

نشانه هایی از سبک هندی در شعر شعرای دوره اول بازگشت ادبی: خاتمی، احمد- دکترحسین سادات ناصری- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

نظامی و موسیقی: اشیدری، گیتا- دکتر انوری-  دانشگاه تربیت معلم- 1374- ارشد

نظیره گویان نظامی گنجوی: نقوی، حسین- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

نفس در مثنوی مولوی: غلامی بیدک- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا-1377-ارشد

نفس، روح، عقل، دل و در مثنوی: تقوی، محمد- دکتر محسن جهانگیری- دانشگاه تربیت مدرس- 1369- ارشد

نقد قصیده و مقایسه قصاید سبک خراسانی با قصاید سبک عراقی: جلال‌زاده، سید علیرضا‌ـ دکتر احمد ذاکری‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1377- ارشد

نقد مولوی بر فلاسفه: بیات، کبری- دکتر سید علی موسوی بهبهانی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

نقد هفت پیکر از دیدگاه زیبایی شناسی: فقیه، نسرین- دکتر ضیاءالدین سجادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1372- ارشد

نقد و بررسی ادب سیاسی در شعر مشروطه: براتی، محمود- عبدالوهاب نورانی وصال- دانشگاه تربیت مدرس- 1370- ارشد

نقد و بررسی اشعار شاعران نخستین تا قرن چهارم: نوشادی، فرح- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

نقد و بررسی تعالیم غزل سعدی از جهت موضوع و ساختار: کلاسنگیانی، علی- دکتر خلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

نقد و بررسی دیوان قوامی رازی(شاعر شیعی قرن 6): نوین رنگرز، حسین- دکتر اسماعیل حاکمی والا- دانشگاه تربیت مدرس- 1364- ارشد

نقد و بررسی سام نامه خواجوی کرمانی: حسینی پور، کاظم- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

نقد و بررسی شخصیت و جایگاه زن در منظومه های غنایی، تعلیمی و عرفانی: نصراصفهانی، زهرا- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- دکتری

نقد و بررسی شعر اوحدی مراغه ای: دلیلی، اقدس- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- ارشد

نقد و بررسی شیوه شاعری سروش اصفهانی(همراه با توضیحات و حل دشواریها): معین صمدانی، زکیه- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

نقد و بررسی فرزانگی و دیوانگی در آثار بزرگان ادب فارسی: آقا حسینی دهاقانی، حسین- دکتر برات زنجانی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

نقد و بررسی مسائل اجتماعی در هفت پیکر نظامی گنجه‌ای‌: شوبکلائی، علی اکبر‌ـ دکتر محمد فاروق فرقانی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1376- ارشد

نقد و بررسی مقابله ای احوال و اشعار رودکی و بشار: ذوالفقاری، داریوش- دکتر ابوالقاسم رادفر- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- ارشد

نقد و تجزیه و تحلیل مدیحه در سبک خراسانی: قلی زاده برآبادی، حسن- دکتر وحیدیان کامیار - دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

نقد و تجزیه و تحلیل یوسف و زلیخای جامی: محتشمی، زهره- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

نقد و تحلیل آثار ناصر خسرو با نقد و بررسی افکار و اندیشه های وی: محمودی، عباسقلی- دکتر شهیدی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- ارشد

نقد و تحلیل اخلاق و فرهنگ در مثنوی مولوی: ثابت، عبدالرحیم- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1377- ارشد

نقد و تحلیل اشعار حکیم نزاری قهستانی: ترابی، نجف- دکتر مهدی ملک ثابت-دانشگاه یزد-1382-ارشد

نقد و تحلیل اشعار سروش اصفهانی: آقامحمدی، علی- دکتر سید جمال‌الدین مرتضوی- یزد-1382-ارشد

نقد و تحلیل حدیقه الحقیقه حکیم سنائی غزنوی پنج باب اول: ابوالقاسمی، مریم- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

نقد و تحلیل خسرو و شیرین نظامی در قیاس با شیرین و خسرو امیر خسرو دهلوی: شهدایی،  سید کیهان- دکتر ذوالفقاری- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

نقد و تحلیل داستانهای سلسله الذهب جامی: سنگچولی ثانی، محمدرضا- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

نقد و تحلیل داستانهای گرشاسب نامه اسدی طوسی: زینال زاده اهرنجانی، رقیه- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

نقد و تحلیل دیوان آذر بیگدلی: شهاب رضوی، حسین- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

نقد و تحلیل دیوان ادیب صابر ترمذی: فاتحی نصرآبادی،‌ زهرا-دکتر سید محمود الهام بخش-دانشگاه یزد-1380-ارشد

نقد و تحلیل دیوان ناصر بخارایی: فاتحی ابرقویی، عباس-دکتر مهدی ملک ثابت-دانشگاه یزد-1380-ارشد

نقد و تحلیل شخصیت های داستان سیاوش: اجماکه، علی اکبر- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

نقد و تحلیل شعر نهضت مشروطیت: مرادزاده، علی آقا- دکتر ظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1375- ارشد

نقد و تحلیل مثنویهای جامی: صدقی، حسین- دکتر رادمنش- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

نقد و تحلیل مضامین شعری در دیوان ابن یمین فریومدی: ابراهیم آبادی، زهرا- دکتر مهدی رحیمی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

نقد و تحلیل منظومه ویس و رامین: صابری بهداد، مسعود- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

نقد و مقایسه تحلیلی تعابیر و تصاویر دنیا در شعر فارسی(تا قرن هفتم): یوسفی کوپایی، محمدرضا- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1381- دکتری

نقش آدم ابوالبشر در مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی: قهاری، آنوشا- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

نقش اختران و افلاک در ادبیات منظوم فارسی تا پایان قرن پنجم هجری: ابراهیمی، فیروزه- دکتر نورالدین مقصودی- دانشگاه تبریز- 1378- ارشد

نقش ادبیات در انقلاب مشروطیت: مصدق،‌ محمد طاهر- دکتر مهدی ماحوزی-دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

نقش پرندگان در ادبیات داستانی کهن در آثار شاهنامه، مثنوی، بوستان، گلستان، منطق الطیر: غفاری، رقیه- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

نقش پرندگان در ادبیات فارسی: مصلحی، ثریا- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1367- ارشد

نقش تقدیر و رویا در منظومه های حماسی و غنایی تا قرن 6: غلامی نژاد، محمدعلی- دکترمحمد جاوید صباغیان- دانشگاه فردوسی مشهد- 1379- دکتری

نقش حضرت زینب (س) در حماسه‌ی عاشورا و ادبیات فارسی: عباسی، سعیده- دکتر حسین بهزادی اندوهجردی، دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1379، ارشد.

نقش رند در دیوان شاه نعمت الله ولی: صادق پور کله سر، حافظ- دکتر جواد برومند- دانشگاه آزاد جیرفت- 1377- ارشد

نقش گل و پرندگان در شعر فارسی: محسنی، احمد- دکترمحمد جاوید صباغیان- دانشگاه فردوسی مشهد- 1371- ارشد

نقل و تحلیل داستانهای شاهنامه فردوسی از تولد تا مرگ رستم: غلامرضایی کهن، فاطمه- حسن دکتر سادات ناصری- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

نکوهش دنیا داری در آثار سنایی : مهرسا، احمد- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

نکوهش شاهان در شاهنامه فردوسی: طالعی قره قشلاقی، محبوب- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

نگاهی به انسان کامل، مقایسه بین مثنوی مولانا و فصوص الحکم ابن عربی: حسون، ندا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

نگرش تطبیقی ادیان و اساطیر در شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی، منطق الطیر: زمردی، حمیرا- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

نگرشی بر شاعران زن از آغاز شعر فارسی تا انقلاب اسلامی و بررسی شعر چند شاعر برجسته زن: البرزی، انام الله- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1374- ارشد

نگرشی ژرفکاوانه به داستان سیاوش: نظری، موسی الرضا- دکتر معین- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

نگرشی سبک شناختی برشاهنامه فردوسی:خرات طاهردل، طاهره- دکتر عابدی،دانشگاه تربیت معلم، 1379- ارشد

نماد شناسی در سی قصیده خاقانی: موسی زاده، محمدعلی- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1380- ارشد

نمادشناسی(ژرفا شناسی) شاهنامه: دکتر کزازی، میرجلال الدین- دکترحاکمی- دانشگاه تهران- ؟- دکتری

نمادهای طبیعی در مثنوی مولوی: اسماعیلی ، اصغر- دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

نمادو نمادگرایی در حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه: بکاولی، حمیدرضا- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

نمونه هایی از حقوق والدین در ادبیات فارسی: پورحسن، علیرضا- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

نیایش در خمسه نظامی گنجوی: محمدیان، محمد علی – دکتر برات زنجانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1375 – ارشد

نیایش در مثنوی: خدایار، ابراهیم- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

نیایش در نظم فارسی: علینقی مداح، بهجت- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

هاروت و ماروت در شعر فارسی: عزیزی، فتح الله- دکترمحمد غلامرضایی-دانشگاه  یزد- 1377-ارشد

هبوط و جلوه های آن در ادب عرفانی فارسی تا عصر حافظ: حسنی جلیلیان، محمدرضا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

هجو و مفاخره در دیوان خاقانی: توکلی کافی آباد، عزیزاله- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

هدهد در ادبیات فارسی تا قرن هفتم: دائی علی، ریحانه- دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

هنر بیان حافظ: یوسف زاده حافظ آبادی، اسحق- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

هنر بیان صائب تبریزی: نجیب نیا، مهراز- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

هنر داستان پردازی در شاهنامه فردوسی: آزریان پور، یعقوب- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

هنر داستان پردازی در مثنوی: موسوی، زیبا- دکتر محمدی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1378- ارشد

هنر داستان سرایی نظامی در هفت پیکر: غفاری، فاطمه- دکتر مصفا- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

هنر در شاهنامه فردوسی: فلاحی، صادق- دکتر مهدی تدین- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

هنر قصه پردازی فردوسی در داستان سیاوش: جعفری، اسدالله- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

هنر ورزش در شاهنامه فردوسی: مقدم، غلامرضا- رنجبرحسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

هنرهای بیان در دیوان طالب آملی: کیانی، عبدالعلی- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1375- ارشد

هنرورزش در شاهنامه فردوسی: فقیر رفتار مقدم، غلامرضا- دکتر احمد رنجبر، دانشگاه آزاد تهران ‌مرکز- 1374، ارشد.

واژگان خاقانی از حرف الف تا سین: ثابت، عبدالرحیم- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1370- ارشد

واژگان متروک فارسی در آثار منظوم از آغاز تا پایان قرن پنجم به استثنای شاهنامه: مظفری، نسرین- دکتر مدبری- دانشگاه کرمان- 1376- ارشد

وجوه ابهام در غزلهای سعدی و حافظ: تسلیمی، محمد باقر- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1371- ارشد

وحدت وجود در مثنوی معنوی: میرشکاری، عزیزاله-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

وحدت وجود عشق در دیوان شاه نعمت‌الله ولی: کریم پور، ناصر- دکتر بیات- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

وحی از دیدگاه مثنوی معنوی: آیتی، مسلم- شیخ الاسلامی- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

وحی و الهام در مثنوی با نگاهی به سایر آثار مولوی: رضایی، ایرج- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

ورقه و گلشاه عیوقی و مقایسه آن با لیلی و مجنون: موسوی، راضیه - دکتر محمدعلی صادقیان-دانشگاه  یزد- 1376-ارشد

وصف در شاهنامه: واعظی، مرادعلی- دکترمحمد جاوید صباغیان - دانشگاه فردوسی مشهد- 1370- ارشد

وصف طبیعت در سبک خراسانی(فرخی و عنصری): شیخلو، سهیلا- دکتر مظاهر مصفا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376،‌ارشد.

وصف طبیعت در شعر فارسی تا حمله مغول: یوسفی، غلامحسین- بدیع الزمان فروزانفر- دانشگاه تهران- 1335- دکتری

وصف طبیعت در شعر فارسی و عربی و مقایسه آن دو با یکدیگر تا پایان قرن چهارم هجری(فردوسی): التونچی، محمد- حسن مینوچهر- دانشگاه تهران- 1344- دکتری

وصف میدان جنگ در شاهنامه: صحافی، اسماعیل، دکتر جعفر شعار، دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1378. ارشد.

وطنیات در شعر دوره بیداری و مشروطیت: منصوری، نسرین- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1377-ارشد

وقوع و وقایع، معرفی، نقد و تحلیل اجتماعی و تاریخی مکتب وقوع در شعر فارسی: عابدی، مجید- دکتر دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

ولایت از دید مولوی: سرداغی، حسین- دکتر محمدتقی جعفری- دانشگاه تربیت مدرس- 1366- ارشد

ولایت در مثنوی:‌ مهلوجی، فاطمه – دکتر محمدعلی گذشتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

ولایت و توصیف امیرالمؤمنین علی ابن ابی‌طالب در دیوان شهریار و محتشم کاشانی: جعفری، نیره- دکتر جلیل تجلیل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1378، ارشد.

ولی و ولایت در مثنوی مولوی: سیار، احمدعلی- دکتر عابدی-  دانشگاه تربیت معلم-1375- ارشد

ویژگی های مهم در سبک هندی بر اساس تحلیل اشعار چهار شاعر برجسته(عرفی شیرازی، طالب آملی، کلیم کاشانی و صائب تبریزی): صابر، محمد- دکتر ابوالقاسمی- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

ویژگی‌های انسان آرمانی (مرد و زن) از لحاظ خصوصیات خُلقی و خَلقی در دورانهای مختلف عمر در شاهنامه: عزیزی، عصمت – دکتر عزیزالله جوینی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379  – ارشد

ویژگیهای حماسه در شاهنامه فردوسی: قزنینی، محمدحسین- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

ویژگیهای دنیا از نگاه فردوسی: کیخا، ابراهیم- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1381- ارشد

ویژگیهای سبک غزلهای سعدی: ایران زاده، نعمت الله- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1380- دکتری

ویژگیهای سبکی بوستان سعدی: گلشاهی، آنه طواق- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

ویژگیهای سخن نظامی: میرهاشمی، مرتضی- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

ویژگیهای کلی شعر دوره مشروطه: برغمدی، حسین- علی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

یاد یکی از عناصر اربعه در سبک خراسانی: انصاری، عبداله- دکتر ترابی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1376- ارشد

 

 

 

 تاريخ : ۱۳٩۱/۱/٢۸ | ٤:۳۳ ‎ب.ظ | نویسنده : عبدالرضاآریاپور | نظرات ()
  • وبلاگ شخصی | بن تن