تاریخ دفاع : 25/9/77

رشته و گرایش : زبان فارسی-ادبیات

استاد مشاور : دکتر محمود براتی

نام و نام خانوادگی : مرتضی سیروس نجف آبادی

دانشکده : ادبیات و علوم انسانی

استاد راهنما : دکتر سید مرتضی هاشمی