کتابنامه عطار

 

الف)پژوهشها، تحلیلها و زندگی نامه ها(1):

 

1)آصفی (مهدوی دامغانی)، تاجماه: الهیات شعر فارسی از رودکی تا عطار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، 1376ش.

 

2)احمدی، بابک: چهار گزارش از تذکره الاولیای عطار، تهران، نشرمرکز، 1376ش.

 

3)اخلاقی، اکبر: تحلیل ساختاری منطق الطیر عطار، اصفهان، نشر فردا، 1377ش.

 

4)اسکندری، مژگان: موج موج: عطارـ قرآن ـ حدیث،(بررسی تاثیر آیه و حدیث در منطق الطیرعطار(، قم، ندای دوست، 1380ش.

 

5)اشرف زاده،رضا: تجلی آیات و روایات در شعر عطار نیشابوری، مشهد، 1373ش.

 

6)ـــــــــــــــ : تجلی رمزو روایت در شعر عطار نیشابوری، تهران، اساطیر، 1373ش.

 

7)ــــــــــــ : فرهنگ نوا در لغات و  ترکیبات و تعبیرات آثار عطارنیشابوری،  تهران، 1376ش.

 

8)ــــــــــــ : تحقیقی دربارة حکایت شیخ صنعان از منطق الطیر با داستان و شرح ابیات آن، تهران، اساطیر،1373ش.

 

9)بادکوبه ای هزاوهای، مصطفی: زندگی شیخ فرید الدین عطارنیشابوری، تهران، شرکت سهامی توسعه کتابخانه های ایران.

 

10)پورجوادی، نصرالله: شعر و شرع (فلسفه ی شعر از نظر عطار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.(2)

 

11)پورنامداریان، تقی: دیدار با سیمرغ: هفت مقاله در عرفان و شعر و اندیشة عطار، تهران،1374ش.

 

12)تجار، راضیه: از خاک تا افلاک: (داستان زندگی محمدفریدالدین عطارنیشابوری)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1377ش.

 

13)جربزه دار، عبدالکریم: تعبیرات عرفانی از زبان عطارنیشابوری، تهران،اساطیر،1374ش.

 

14)جمالی، من وچهر: پهلوان، عارف، رند: فردوسی، عطار، حافظ، بی جا، بی نا، بی تا (دهة1360 ).

 

15)حبیب اللهی، نپتون: عطار آسمان بی انتهای عشق: در پیرامون شیوة داستان سرایی عطار، مشهد، محقق، 1378ش.

 

16)حمیدی شیرازی، مهدی: عطار درگزیدة مثنویهای او مثنویهای گزیدة او، تهران، امیرکبیر، 1347ش.

 

17) درودیان، حسن: چهار ستون عرفان و خرد، (درباره ی خیام، عطار، حافظ و مولوی)، تهران، کتابخانة دانش، 1381ش.

 

18)دشتی، علی: پردة پندار: نقد و تفسیر تذکره الاولیاء، تهران، جاویدان، 1362و 1363ش.

 

 

 

19)رسمی، سکینه: جلوه های قرآن در شعر فارسی: از رودکی تا عطار، تهران، مرکززبانشناسی اسلام و ایران (باز)، 1379ش.

20)ریتر، هلموت: دریای جان: مقالاتی دربارة شعر و اندیشه عطار ج1، ترجمه عباس زریاب خویی و مهر آفاق بابیوردی، تهران، انتشارات بین المللی الهدی، 1377ش.

21)ــــــــــــ : ــــــــــــــــ ، ج2، ترجمة مهرآفاق بایبوردی، تهران انتشارات بینالمللی الهدی، 1379ش.

22)زرین کوب، عبدالحسین: صدای بال سیمرغ (دربارة زندگی و اندیشه عطار)، تهران، سخن، 1378ش.(3)

23) ستاری، جلال: پژوهشی در قصة شیخ صنعان و دخترترسا: از مجموعة پژوهش در قصه های جاودان، تهران، نشر مرکز، 1378ش.(4)

24) شجیعی، پوران: مسافر سرگشته: مجموعة عقاید و آراء شیخ فریدالدین عطارنیشابوری، تهران، سیمای دانش، 1363ش.

25) ـــــــــــ: جهان بینی عطار، تهران، مؤسسه نشرویرایش، 1373ش.

26)شاهکویی، محمدحسن: خرد عشق در تاریخ،] دربارة فردوسی، عطار، سهروردی، حافظ)، تهران، نشر نشانه،1375ش.

27)شکری، یدالله: این شرح بینهایت: (نگاهی به عاشقانه سرایی عطار و انوری)، ایلام، گویش، 1380ش.

28) صارمی، سهیلا: مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطار، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373ش.

29)صنعتی نیا، فاطمه، مآخذ قصص و تمثیلات مثنویهای عطارنیشابوری، تهران، زوار، 1369ش.

30) عظام، عبدالوهاب: التصوف و الفریدالدین عطار، قاهره، 1945م.

31)فاضلی، قادر: اندیشه عطار: تحلیل افق اندیشه شیخ فریدالدین عطار، تهران، طلایه، 1374ش.

 32)فروزانفر، بدیع الزمان: شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین محمد عطارنیشابوری، تهران، نشر کتابفروشی دهخدا، 1339ش.

33)گروهی از نویسندگان: سایه در خورشید ( مجموعه مقالات کنگرة جهانی بزرگداشت عطار نیشابوری)، دوجلد، تهران، 1374و1375ش.

1/33)   ؟: زندگی در زندگی: تحلیل موت اختیاری و شرح و تطبیق آن با مثنویهای عطار، همدان، دانشجو، 1379ش.

34)منزوی، علینقی: سیمرغ و سیمرغ: تحلیل منطقالطیر عطار و طرح یک نمایشنامه، تهران، راه مانا، 1379ش.

35)ناجی القیسی، احمد: عطارنامه، بغداد 1978م.

36)نفیسی، سعید: جستجو در احوال و آثار فریدالدین عطارنیشابوری، تهران،1320ش.

37)یوسفدهی، هومن: حکایت عشق صنعان، نشر و پژوهش فرزان روز، 1381ش.

ب) چاپها، گزیده ها، شروح و ترجمه های گوناگون(5):

1)چاپهای اسرارنامه:

38)اسرارنامه، با تصحیح و حواشی دکتر سید صادق گوهرین، تهران، زوار، 1361ش.

39)اسرارنامه، ویراستار محمد ابراهیم؟، تهران، صفی علیشاه، 1376ش.

30)اسرارنامه و هیلاجنامه، ؟، تهران، جاده ابریشم، 1377ش.(6)

2) چاپهای الهی نامه:

31)الهی نامه، به تصحیح هلموت ریتر، تهران، توس، 1359ش.(7)

32)بیست و یک نسخه از الهینامه شیخ فریدالدین عطارنیشابوری (با مراجعه به کتابخانه های ایران و اروپا)، به تصحیح فؤاد روحانی، تهران، زوار، 1339ش.

33)پیشین، تهران، مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، 1378ش.

34)الهی نامه عطار، به کوشش عطاالله تدین، تهران، نشر تهران، 1377ش.

35)الهی نامه، ؟، تهران، نشر امیر مستعان، 1378ش.

36)الهی نامه، ؟، تهران، نشر رحیمی، 1380ش.

1/36) الهی نامه، ؟، تهران، نشر انعام، 1380ش.

3) چاپهای دیوان عطار:

37) دیوان عطار، به تصحیح سعید نفیسی، تهران، کتابخانه سنایی، چاپ سوم، 1339ش.

38) دیوان عطار، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی، تهران، 1341ش(چاپهای بعد توسط انتشارات علمی و فرهنگی صورت گرفته است).

4) چاپهای مختارنامه:

39) مختارنامه، با تصحیح، مقدمه و تعلیقات دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، 1358ش.

5)چاپهای مصیبت نامه:

40)مصیبت نامه، به اهتمام و تصحیح دکتر عبدالوهاب نورانی وصال، تهران، زوار، 1338ش.

41)منطق الطیر (مقامات الطیور)، به اهتمام و تصحیح و تعلقات دکتر سید صادق گوهرین، تهران، 1348ش (چاپهای بعدی توسط انتشارات علمی و فرهنگی)

42)منطق الطیر، یا تصحیح و توضیحات دکتر محمد کاظم دزفولیان، (بر اساس نسخه پاریس)، تهران، طلایه،1379ش.

 

43)منطق الطیر، تصحیح و مقدمه و تعلیقات از دکتر جواد مشکور، تبریز، 1347ش.

44)منطق الطیر، به خط سفیر بن حسن المکی، چاپ عکسی از روی نسخة کتابخانة سلطنتی تورینو (ایتالیا)، مورخ 875 هجری قمری، زیر نظر نصرالله پورجوادی، تهران، 1373ش.

45)متن کامل منطق الطیر بر اساس دوازده نسخه خطی و چاپی، با تصحیح و توضیحات رضا انزابی نژاد و سعید قرهبگلو، تهران، جامی، 1380ش.(8)

46)منطق الطیر، به کوشش و تصحیح محمد حسن فروغی، (ذکا الملک)، تهران،1319ش.

7)چاپهای تذکره الاولیاء:

1ـ7)بر اساس تصحیح نیکلسون(9)

47)تذکره الولیاء، به اهتتمام و تصحیح رینولدالین نیکلسون، بامقدمه محمد قزوینی،2جلد، لیدن(هلند) 1332ق/1905م.

48)ـــــــــــــــ ، به کوشش امیر توکلی، تهران، بهزاد/ بهاباد، 1373ش.(10)

1/48)ــــــــــــ ، مصحح بابک افشار، تهران، نشر نغمه، 1378ش.

2/48)سرگذشت و شرح حال و سخنان عارفان طریقت و بزرگان تصوف، مشایخ تذکره الاولیاء، مصحح احمد آذرافشار، تهران، نشر دی، 1380ش.

49)ــــــــــــــ ، مصحح و ویراستار، مهدی پورفاطمی، تهران، حقایق، 1379ش.

50)ــــــــــــــ ، گردآورنده و مصحح بهنوش عباسی، تهران، پارسامنش، 1380ش.

51)تذکره الاولیای شیخ فریدالدین عطار، به کوشش و مقدمه جواد سلماسیزاده، تهران، مؤسسه علمی و فرهنگی اندیشه در گستر،1381ش.

2ـ7)تصحیحات دیگر تذکره الاولیاء:

52)تذکره الاولیاء، تصحیح، توضیحات و فهارس از دکتر محمد استعلامی،تهران، 1346ش.

8)چاپهای مربوط به آثار منسوب و مشکوک:

53)اشتر نامة شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، به کوشش مهدی محقق، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1380ش.

54)پندنامة فریدالدین عطار نیشابوری، به کوشش آنتوان آیزاک سیلوستر دوساسی، مترجم عبدالمحمد روحبخشان، تهران، اساطیر، 1373ش.

55)ــــــــــــــ ، (مطابق با نسخه سیلواستر دساسی)، به کوشش محمدعلی پورولی، تهران، امیرکبیر، 1377ش.

56)جوهرالذات، ؟، تهران، نشراشراقیه، 1371ش.

57)خسرونامه، با تصحیح احمد حسینی کازرونی، تهران، ارمغان، 1378ش.

58)ــــــــــــ ،؟، تهران، امیر مستعان، 1378ش.

59)ـــــــــــ ، به کوشش کاظم رحیمی، تهران، آبیار، 1380ش.

60)لسان الغیب، وصلتنامه و مفتاحالاراده، به تصحیح و مقدمه حسین حیدرخانی، تهران، انتشارات سنایی، 1376ش.

9)سایر کتب (شامل گزیدهها، ترجمهها، شروح و بازنویسی ها):

61)آیتی، عبدالمحمد: پیرنیشابور: گزیدهای از مثنویهای عطار، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1375ش.

62)ابراهیمی: جعفر: بیست و هشت قصه از مصیبتنامه عطار، تهران، قدیانی، 1380ش.

63)استعلامی، محمد: بایزید و جنید: برگزیده از تذکرهالاولیاء، تهران، امیرکبیر،6ـ1335ش.(11)

64)ــــــــــــــ :حلاج: بخش هفتاد و دوم از تذکره الاولیاء عطار، به همراه دیباچه و زیرنویس، تهران، امیرکبیر، 1362ش.

65)اشرفزاده، رضا: چهل حکایت ( از عطار)، (برگردان به نثر)، مشهد، جهان اندیشه کودک، 1374ش.

66)ـــــــــــــ : داستانهای دیوانگان عاقل (همراه با متن اصلی)، (برگردان به نثر)، مشهد، جهان اندیشه کودک،1381ش.

67)الهی قمشه ای، محی الدین حسین: گزیده منطق الطیر (هفت شهر عشق)، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ3، 1379ش.

68)پیمان، محمد: پانصد غزل محمد فریدالدین عطار نیشابوری، با شرح واژه ها، تعبیرات، کنایات و اصطلاحات عرفانی، تهران، روزنه/ محار، 1373ش.

69)جواهر کلام،  ــ : برگزیده و شرح مصیبتنامه عطار، تهران، نشر و پژوهش فرزانرور، 1380ش.

70)حداد، حسن: داستان منطق الطیر (هفت شهر عشق)،]گزینش و گزارش منطقالطیر)، تهران، قدیانی، 1376ش.

71)خطیب رهبر، خلیل: داستانهای کوتاه از مثنویهای عطار نیشابوری، با معنی واژهها و شرح بیتهای دشوار و امثال و حکم و برخی نکته های دستوری و ادبی، تهران، گلستان کتاب، 1370ش.

1/71)ــــــــــــــ : گردآورنده داستانهای کوتاه منظوم از: سنایی، نظامی، عطار، مولوی و............، تهران، مهتاب، 1370ش.

72)شفیعی کدکنی، محمدرضا: زیور پارسی ( نگاهی به زندگی و غزلهای عطار)، تهران، آگه، 1378ش.

73)شمیسا، سیروس: گزیدة منطق الطیر عطار، تهران، نشر قطره، چ4، 1379ش.

74)قاضی (شکیب)، نعمت الله: به سوی سیمرغ: منظومه منطقالطیر اثر عطار نیشابوری به نثر فارسی، با مقدمه، فهرستها، حواشی و چند بحث انتقادی، (ویرایش2)، تهران، پیروز/ سکه، 1362ش.(12)

75)گنجی، محمود (گردآورنده): توحیدنامه، پند بزرگان از: حافظ، سعدی، عطار، سنایی، گنبد، کتابفروشی آموزگار، 1364ش.(13)

76)گوهرین، سیدصادق: خلاصه منطق الطیر عطار، تهران، امیرکبیر،1362ش.

77)ــــــــــــــــ : شیخ صنعان یا پیر سمعان، با مقدمه و حواشی، تهران، امیرکبیر،1336ش.

78)مظهری، علی اصغر: آوای پرندگان: برداشتی از منطق الطیر، تهران، نشر جانان: نشرنو، (ویرایش دوم)، 1376ش.(14)

79)روحبخشان، عبدالمحمد: تذکره الاولیاء عطار، بازنویسی متن، به همراه ترجمه مقدمهها و تنظیم فهرستها، تهران، اساطیر، 1379ش.

80)موسوی زنجانرودی، مجتبی: حکایتهای شهر عشق، قم، کتاب سعدی، 1369ش.

81)نوروزی، اسدالله: برگزیدة تذکره الاولیاء، به همراه شرح واژهها و تعلیقات، مقدمه، حکمتها و حکایتها، بندرعباس، دانشگاه هرمزگان، 1380ش.

82)همایی، بانوماهدخت: ذره در خورشید: خلاصة منطقالطیر فریدالدین عطار، همراه با توضیحات فارسی و ترجمه انگلیسی، تهران، نشرهما،1381ش.

 

          

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
محمدمصطفی مصلحی

ضثیی