پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد مهاباد

 

 

تحلیل سیمای علمی و ادبی مستوره اردلان

تحلیل سیمای علمی و ادبی مستوره اردلان

استاد راهنما : دکتر محمد امیر عبیدی نیا                          استاد مشاور :خانم دکتر فاطمه مدرسی

استاد داور:فرهاد کاکه رش                                             دانشجو: زهرا محمــــــــــــــــدی

تاریخ دفاع:۶/۷/۸۶                                                        نمره : ۲۵/۱۸

چکیده :

 

جلوه های نماز در شعر شعرای برجسته سبک خراسانی و عراقی

جلوه های نماز در شعر شعرای برجسته سبک خراسانی و عراقی

استاد راهنما : دکتر مصطفی خرم دل                                استاد مشاور :فرهاد کاکه رش

استاد داور: دکتر اردشیر صدر الدین                                   دانشـــــــــــــــــجو: ویدا رکاب

تاریخ دفاع:۱۷/۷/۸۶                                                       نمره : ۵/۱۸

چمقایسه ی سیمای معشوق در غزلیات سعدی و حافظ

استاد راهنما : دکتر محمد امیر عبیدی نیا                   استاد مشاور :دکتر مصطفی خرم دل 

استاد داور: دکتر بهمن نزهت                                   دانشجو: حسن  ابراهیم زاده عباس بلاغی

  تاریخ دفاع:۸/۹/۸۶                                                نمره : ۱۹

چکیده:

   معشوق-آنچه عاشق بدان عشق ورزد و خواهان وصال شود - در شعر فارسی از آغاز تا دوره ی مورد نظر ما بیشتر جنبه ی زمینی داشته و اغلب بر زنی لطیف و خوبرو٬و ندرتاْ بر پسری صاحب جمال اطلاق شده است. اگر چه در شعر شاعران عارف و یا در اشعار عارفانه ی دیگر شعرا در معنای معشوق عرفانی هم استعمال شده است.

   این واژه یا مناسبات و ملائمات همراه آن در غزلیات دو شاعر مورد بحث ما ـ سعدی و حافظ به رغم نظر برخی صاحب نظران که معشوق را در شعر حافظ٬ فقط در معانی عرفانی و در غزلیات سعدی در معنای معشوق زمینی تصور می کنند٬در هر دو معنای خود استعمال شده است.مهم ترین مباحث این تحقیق٬بررسی عشق و معشوق در غزلیّات سعدی و تعیین واژگان مورد استعمال این دو شاعر در معنای معشوق می باشد.

حجم پایان نامه۲۴۲ صفحه  

کیده :

 

اخوت و برادری در مثنوی معنوی

استاد راهنما: خانم دکتر فاطمه مدرسی                       استاد مشاور:دکتر بهمن نزهت

استاد داور:محمد حسین خان محمدی                          دانشجو:ادریس محمدی

تاریخ دفاع:۲۶/۱۱/۸۶                                                  نمره : ۱۹

چکیده:

   پایان نامه پیش رو تحقیق و پژوهشی است درباره ی مکتب فتیان و بازتاب مهم ترین خصایل اخلاقی این مکتب در مثنوی معنوی مولانا جلال الدّین رومی . نگارنده در این پژوهش سعی کرده است در حدّ گنجایش محدود ذهنی خود به بررسی آراء و عقاید مولانا در مورد مبانی اخلاقی اهل فتوّت و جونمردان و همچنین بعضی از اعمال اجتماعی و هنر های مخصوص آنها بپردازد. 

   از آنجا که مبانی اخلاقی اهل تصوّف و فتیان تا آن حدّ به هم نزدیک بوده که گاه٬ جز از طریق اصطلاحات مخصوص آن مکاتب ٬ منفک کردن آنها از هم دشوار می نماید  نگارنده در اثنای کار٬ تمام همّ خود را بر آن معطوف کرده تا از جانب التزام و استقلال فتوّت ٬ به عنوان یک مکتب خاصّ دور نشده و در راستای این امر  کوشیده است  با توسَل و تمسَک به آراء و عقاید بزرگان این مکتب و استفاده از منابع موثَق و حکایات مربوط به جوانمردان از کتب مختلف و مطابقت آنها با یافته های خود در مثنوی٬ بتواند شیوه و روال مطلوبی را جهت تدوین مطالب رساله بدست دهد.

حجم پایان نامه ۲۰۶ صفحه  

 

جامعه شناسی عصر پهلوی در آثار داستانی جلال آل احمد

استاد راهنما: خانم دکتر فاطمه مدرسی                       استاد مشاور:دکتر محمد امیر عبیدی نیا

استاد داور:دکتر شهباز محسنی                                دانشجو:سوران شیخ الاسلامی مکری

تاریخ دفاع:۲۶/۱۱/۸۶                                                نمره : ۱۹

چکیده:

   آثار جلال آل احمد در ادبیّات داستانی از جایگاه ویژه ای برخورداراست. اهمیّت داستان های جلال بدان علّت است که وی نویسنده ای است که محیط پیرامون تاثیرات فراوانی بر ذهن ٬ فکر و قلم و نهاده است و به گونه ای که نوشته هایش بازتاب مسایل متعددی است و همین مسایل باعث گردیده است که جلال در حیات فرهنگی و افکار اجتماعی ایران مقام خاصی را دارا باشد. جلال در مدَت کوتاه زندگی ادبی اش هموراه نویسنده ای معترض بوده است. ذهن سیّال ٬اندیشه ی برتر و خلاَق وی سبب گردیده است که مجموعه ای از عوامل سیاسی ٬ اجتماعی و مذهبی و ... را که در دوران زندگی خود با آنها برخورد نموده است ٬ به شکلی قوی در داستان هایش بازگو نماید ٬ به گونه ای که آثار داستانی جلال را می توان آیینه ی تمام نمایی از اوضاع سیاسی ٬ لجتماعی و دینی عصر پهلوی دانست.

   در این پایان نامه سعی بر آن بوده تا آثار داستانی جلال آل احمد از حیث جامعه شناسی در عصر پهلوی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و جامعه ای که نو.یسنده در آن متولّد شده رشد کرده و بزرگ شده و تالثیراتی که بر شخصیّت ٬ قلم و فکر او نهاده است٬ مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

    در این پایانامه جامعه پهلوی از دیدگاه های مختلف - به صورتی که در آثار جلال بازتاب پیدا کرده است - مورد کندو وکاو قرار می گیرد و از تمام موارد تضادها ٬ تعارض ها٬ تشابهات ٬ اندیشه ها٬ آراء و عقلیدی که جلال به نحوی متاثر ار آنان بوده است سخن خواهد رفت.

واژه های کلیدی:نثر٬ داستان کوتاه٬ جلال آل احمد٬ پهلوی٬ رمان

حجم پایان نامه۲۰۵ صفحه 

بازتاب مسایل سیاسی _ اجتماعی در اشعار مهدی اخوان ثالث

باستاد راهنما:خانم دکتر فاطمه مدرسی                    استاد مشاور:دکتر محمد امیر عبیدی نیا

استاد داور:دکتر بهمن نزهت                                     دانشجو: امیر عباسی

تارخ دفاع:۲۶/۱۱/۸۶                                                 نمره : ۷۵/۱۸

چکیده:

مهدی اخوان ثالث (م.امّید)از شاعران صاحب سبک و از پیش قراولان شعر نو میباشد .وی توانست شعر نو را با به خدمت گرفتن زبان فخیم و استوار سبک خراسانی از رکود رهایی بخشد ٬و با نگارش مقالات فنّی در زمینه ی وزن نیمایی و قواعد و اسلوب شعر نو٬ این قالب جدید را نهادینه کند.

   دوره ی شاعری اخوان مقارن با یکی ا ز پر تشویش ترین دوره های تاریخ ایران می باشد. رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی که در این دوره به وقوع پیوسته نقش مهمّی در شکل گیری شخصیّت و سبک شعری اخوان داشته است.

   در بخشی از این پایان نامه زندگی ادبی اخوان و تاریخچه ای از تحوّل شعر از دوره ی مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی و عوامل پیدایش شعر نو و موارد تاثیر گذار در تحوّل آن مورد بررسی قرار گرفته است.

   بخش دیگر ٬ به تجزیه و تحلیل زبان شناختی اشعار اخوان پرداخته و در آن قالب ها و زبان شعری اعمّ از حماسی و روایی و نیز اوزان نیمایی و قافیه در شعر نو و شعر اخوان بررسی شده است.همچنین در ادامه این بخش باستان گرایی و علل آن و درون مایه های فکری اخوان مورد بحث قرار گرفته است.

   بخش پایانی این پژوهش به مسایل اجتماعی و سیاسی در دوره ی شاعری اخوان به ویژه در دهه ی سی و اوایل ده ی چهل بررسی و بازتاب های این مسایل در لابه لای اشعار او احتصاص یافته است.

حجم پایان نامه۲۴۸ صفحه 

 شرح لغات، اصطلاحات، ترکیبات و کنایات در هفت اورنگ عبدالرحمن جامی

شرح لغات، اصطلاحات، ترکیبات و کنایات در هفت اورنگ عبدالرحمن جامی

استاد راهنما:دکتر سعید قره آغاجلو                                استاد مشاور: دکتر ناصر ناصری

استاد داور:خانم دکتر رویا سید الشهدائی                       دانشـــــــــــــــــجو: طاهره خضری

تاریخ دفاع:۱/۱۲/۸۶                                                      نمره : ۱۹

چکیده:

سبکی که در شعر فارسی از سده ی هفتم تا اواخر قرن نهم هجری در عراق عجم ٬اصفهان و دیگر نواحی مرکزی ایران ٬فارس و کرمان رواج داشت٬در دوران اخیر سبک عراقی نامیده شد.شعر صوفیانه و غزل توسعه یافت و ادبیات از برون گرایی به درون گرایی روی آورد و شاعران اطلاعات عمومی خود اعم از فلسفه٬ پزشکی٬نجوم و شطرنج را در شعر به کار بردند و از اصطلاحات و کنایات متنوع استفاده کردند. نورالدین عبدالرحمان جامی نیز از دیگر شاعران مستثنی نبوده٬از اصطلاحات و کنایات در اشعار خود به صورت گسترده استفاده کرده است.

   در این پایان نامه اصطلاحات مختلف عرفانی٬نجومی٬طبی و کنایات از دیگر شاعران شرح داده شده است. اصطلاحات عرفانی نظیر:اصطفاء٬بسط٬بقا٬بعد٬ذکر خفیّه٬ کشف و ...

   اصطلاحات موسقی نظیر:مضراب٬مزماری٬نغمه و چنگ...

اصطلاحات طبی نظیر:کافور٬ قاروره٬ حجّامی٬ تریاق و ...

اصطلاحات نجومی نظیر: محاق ٬ مجسطی٬مشتری٬ ناهید٬ ثوابت و ...

کنایاتی از قبیل : از پای افتادن٬ پای کشیدن٬ از خود خلاص شدن٬ پشت لب بر زدن٬ ریش جنبانیدن٬ جامه در نیل زدن و ...

حجم پایان نامه۳۳۳ صفحه

بهشت ودوزخ در شعر شاعران برجسته ی سبک هندی (صائب و بیدل )

بهشت ودوزخ در شعر شاعران برجسته ی سبک هندی (صائب و بیدل )

استاد راهنما:دکتر محمد امیر عبیدی نیا                              استاد مشاور:رویا سید الشهدائی

استاد داور: محمد حسین خان محمدی                               دانشـــــــــــــــــجو:امید قهرمانی

تاریخ دفاع:۳/۱۲/۸۶                                                          نمره : ۲۵/۱۹

چکیده:

رساله ی حاضر تاثیر معاد را در اشعار شاعران برجسته ی سبک هندی بررسی میکند. دیوان اشعار صائب و بیدل به عنوان جامعه ی آماری انتخاب شده است. در این پژوهش ابتدا اعتقاد به معاد در ادیان ایران باستان به ترتیب قدمت تاریخی بررسی شده است. سپس بهشت و دوزخ و توصیفات آن دو در قرآن و حدیث بررسی می شود. فصل دوم به تحول غزل در شعر فارسی اختصاص یافته است. در فصل سوم سبک هندی ٬ شرح حال صائب و بیدل و سبک شخصی أنان ٬ مورد بررسی قرار گرفته که نشان دهنده ی توجه مجدد محافل ادبی به شعر سبک هندی است. ابیاتی که حاوی یکی از واژه های بهشت٬ دوزخ یا واژه های مرتبط با آنها باشد به عنوان شاهد مثال جمع آوری شده و در دو فصل جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله ی اول شواهدی که حاوی واژه های مدخل با معنی واقعی است به تفکیک بهشت و مترادفات آن ٬ دوزخ و مترادفاتش  و واژه های مرتبط با بهشت و دوزخ در یک فصل ذکر شده است. در مرحله ی بعد ٬ آن دسته از شواهد شعری که واژه های مدخل در آنها به ساختن تصاویر شعری کمک کرده اند بررسی و تحلیل شده اند. فصل مذکور به بخش هایی با عنوان تشبیه٬ استعاره ٬ پارادوکس٬ کاریکلماتور و اسلوب معادله تقسیم شده است. نتایج حاصله حاکی از وفور مضامین قرآنی در اشعار سبک هندی است. همچنین تاثیر واژه های مدخل در ایجاد تصاویر شعری چشم گیر است.

کلید واژه: بهشت٬ دوزخ٬ قرآن٬ سبک هندی٬ صائب٬ و بیدل

حجم پایان نامه ۳۳۴ صفحه

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اردیبهشت 1389ساعت 

کاربرد لغات ، اصطلاحات و باورهای عامیانه در اشعار فارسی شهریار

    کاربرد لغات ، اصطلاحات و باورهای عامیانه در اشعار فارسی شهریار

استاد راهنما :  خانم دکتر نسرین علی اکبری             استاد مشاور :دکتر محمد حسین خان محمدی

استاد داور : دکتر بهمن نزهت                                  دانشجو : عزیزه چلبیانی

تاریخ دفاع : ۳/۱۲/۸۶                                              نمره : ۷۵/۱۸

چکیده :

 سید محمّدحسین شهریار به عنوان شاعری مردمی در اشعار خود از عناصر فولکلوریک، زبان کوچه و بازار در مقیاس وسیعی استفاده کرده و همین امر باعث شده که شعر او رنگ و بوی خاصی داشته و از شعــر شعرای دیگر به راحتی قابل تشخیص باشد به عبارتی دیگر جلوه های فرهنگ مردم «فولکلور» در اشعار شهریار یکی از عوامل بسیار مهم غناو جاذبه این اشعار و رمز نفوذ و رواج آنها  در بین قشرهای مختلف جامعه است .

      بررسی و ذکر نمونه های آنها در اشعار شهریار و تعمق در چگونگی کاربرد عناصرفرهنگ عامه در این اشعار در عین حال که قلمروی نسبتاً جدید در حوزه ی فرهنگ و ادب پدید می آورد، زمینه درک عمیق و همه جانبه  اشعار شهریار را نیز فراهم می کند .

استفـــاده ی ماهرانه ی شهریار از جلوه های متعدد و متنوع فرهنگ عامه گنجینه ای ارزشمند از لغات        و اصطـــلاحات و باورهای عامیانه، ضرب المثل ها،کنایه ها و... فراهم آورده است که بررسی آنها نتایج مهم اجتماعی،  ادبی و فرهنگی را در پی دارد .

 

حجم پایان نامه ۲۷۰ صفحه

 

مطاله و تحقیق در زمینه ی داستان پردازی کودکان

مطاله و تحقیق در زمینه ی داستان پردازی کودکان

استاد راهنما: دکتر محبوب طالعی                             استاد مشاور:محمد حسین خان محمدی

استاد داور: دکتر بهـــــــمن نزهت                               دانشجو:غلام حسین جعفر زاده

تاریخ دفاع:۳۱/۵/۸۷                                                  نمره : ۵/۱۸

چکیده:

انقلاب کبیر اسلامی آغاز دوره ی جدیدی در عرصه ی ادبّیات کودک است . این جنبش عظیم مردمی همان گونه که بنیادهای سیاسی و اجتماعی جامعه ی ایرانی را دگرگون ساخت ،‌ در سیر ادبّیات کودک بویژه داستان پردازی نیز تحوّلی چشمگیر پدید آورد. مهمترین مباحث این تحقیق، تعریف کودک  و ویژگی های کودک از نظر روحی و روانی و تحلیل کتابهای داستانی مرتبط با کودکان می باشد. تحوّل انقلاب هم در زمینه ی مضامین و هم در به کارگیری  اسلوب های نویسندگی نمایان است . در این تحقیق داستان پردازی کودکان از اوایل انقلاب اسلامی تا حال حاضر مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مضامین و درونمایه های اغلب این داستانها منطبق با واقعیّات جامعه و آرمانها و ارزش های اسلامی در سال های اولّیه ی پیروزی انقلاب اسلامی ا ست که با حجم وسیعی از داستانهای مارکسیستی با درونمایه های ظلم ستیزی ،‌مبارزه با اختلاف طبقاتی جامعه و فقر حاکم بر آن و افشای چهره ی رژیم طاغوتی پهلوی منتشر شده است . امّا با آشکار شدن چهره ی واقعی نویسندگان این گونه داستانها ،‌فعالیّت آنها به تدریج کمرنگ شد و چهره های جدیدی در نسل انقلاب قلم به دست گرفتند و در اشکال و انواع مختلف ،‌داستان ، رمان ،‌داستان کوتاه و قصّه با مضامینی چون ایثار و از خود گذشتگی ملّت و مقاومت مردم در شهرهای مرزی را به تصویر کشیدند. در میان همان حرکت ،‌داستان نویسی کودکان نیز شکل تازه ای به خود گرفت و نوعی غنا و تعالی در مضامین  و محتوای اینگونه داستانها ایجاد شد . امّا این داستانها به سبب نداشتن تجربه ی کافی نویسندگان آنها و شتاب زدگی که جریان تند حوادث پس از انقلاب و جنگ در تمام زمینه ها ایجاد کرده بود ؛ بعضاً از ساخت و پرداختی کاملاً‌ پخته و سنجیده برخوردار نبودند.

 حجم پایان نامه ۱۶۰ صفحه

 

احادیث و کلمات قصار نهج البلاغه و مضامین آن در دیوان های برجسته ی فارسی

احادیث و کلمات قصار نهج البلاغه و مضامین آن در دیوان های برجسته ی فارسی

استاد راهنما:  دکتر مصطفی خرّم دل                          استاد مشاور: دکتر محمدباقر محسنی

استاد داور: فرهاد کاکه رش                                      دانشجو: لیلی خــــــــــــــــــــــــــیر الله زاده

تاریخ دفاع:۳۱/۶/۸۷                                                 نمره : ۵/۱۷

چکیده :

     با توجه به سخنان بزرگان ادب عرب که در مقدمه نهج البلاغه از قول استاد عالی مقدار جناب آقای دکتر سید جعفر شهیدی بیان شده آشکار است که آن بزرگان از همان ابتدای تاریخ بعد از شهادت حضرت علی(ع)یعنی سال40.هـ.ق و در ایام حکومت بنی امیه و بنی عباس همواره از خطبه های مولای متقیان بهره جسته و به اذعان خود خویش را مدیون و مرهون آن امام همام دانسته و به صراحت اعتراف نموده اند.که هرچه دارند همه از دولت ایشان است و حتّی قبل از تدوین نهج البلاغه بوسیله ی سید رضی خطبه های علی(ع) نویسندگان و خطبا و شاعران عرب را به شدّت تحت تاثیر قرار داده بوده است.نگارنده با بررسی قسمتی از آثار ادبی فارسی از جمله:دیوان رودکی، شاهنامه فردوسی، دیوان ناصرخسرو، دیوان سنایی، حدیقهّ الحقیقه سنایی،دیوان خاقانی،خسرو و شیرین نظامی، مخزن الاسرار نظامی،دیوان عطار، مثنوی معنوی مولانا جلال الدین، کلیات سعدی،دیوان امیرخسرو دهلوی،دیوان حافظ،دیوان بیدل دهلوی،دیوان صائب،دیوان کلیم کاشانی،دیوان محتشم کاشانی،دیوان پروین اعتصامی،دیوان ملک الشعرای بهار و دیوان شهریار درصدد است آشکار نماید که این شعرای زبر دست و این ستارگان درخشان آسمان ادب فارسی هم ، در آثار بزرگ  خود در حدّی وسیع از نهج البلاغه ی علی(ع) چه از نظر لفظ ظاهر و چه از نظر محتوا و مفهوم و چه از نظر بیان مصداق خطبه ها و      نامه ها و کلمات قصار که در نهج البلاغه بوسیله ی سید شریف رضی که خدایش قرین رحمت کناد،گردآوری شده و همچنین غررالحکم و دررالحکم که شامل احادیث مولای متقیان می باشد ، بهره ها جسته و اشعار خود را با کلمات جواهر آسای شیر خدا آراسته و مزین کرده اند.بخاطر وسعت کم انتهای نهج البلاغه حقیر فقط بیست موضوع از مضامین نهج البلاغه را انتخاب،با مطالعه و بررسی همان مضامین در آثار یاد شده،مشابهت و چگونگی بهره گیری شاعران آن اشعار رایادآوری نمودم.

سیمای نوشین روان در شاهنامه و متون تاریخی

                  سیمای نوشین روان در شاهنامه و متون تاریخی

استاد راهنما : دکتر محمد باقر محسنی                    استاد مشاور : دکتر محمد حسین خان محمدی

استاد داور: خانم دکتر فاطمه مدرسی                       دانشجو: خدیجه علی تاج

تاریخ دفاع: ۱۰/۱۲/۸۶                                             نمره : ۱۸

چکیده :

شاهنامه نه فقط بزرگترین و پرمایه ترین دفتر شعریست که از عهد روزگار سامانیان و غزنویان باز مانده است، بلکه در واقع مهمترین سند ارزش و عظمت زبان فارسی و روشن ترین گواه شکوه و رونق فرهنگ و تمدن ایران کهن است. خزانة لغت و گنجینة فصاحت زبان فارسی است.

شیوة بیان شاهنامه ساده و روشن است. فردوسی در بیشتر موارد سخن را کوتاه می گوید و از پیرایه سازی و سخن پردازی اجتناب می کند داستان هایی را که در اصل شاهنامه ی منثورابومنصوری بوده است شاعر با نهایت دقت در این کتاب به نظم درآورده است و سعی کرده است چیزی از اصل آنها نکاهد. اکثر این داستان ها از خدای نامه های قدیم اقتباس شده است و بعضی در اوستا و کتاب های پهلوی نیز مندرج بوده است. شاهنامه صرف نظر از جنبه‌ی تاریخی آن که فارسال[1] اثرلوکن[2] را به خاطر می آورد٬ مواد و عناصر اساطیر و حماسه نیز بسیار دارد. البتّه هدف شاعراین است که تاریخ ایران را از روی روایات کهن به نظم آورد. از این رو شاهنامه را قبل از هر چیز باید یک منظومة تاریخی شمرد. امّا در طیّ این منظومة بزرگ تاریخی چندین حماسه‌ی کامل و عالی نیز هست که در خور توجّه است. داستان ایرج، داستان سیاوش، داستان سهراب، و داستان اسفندیار . . . هر یک چه از نظر مادّه و چه از حیث صورت شایستة نام حماسه اند.

گفته اند صفت بارز شعر حماسی برانگیختن حسّ شگفتی و ستایش است. این خاصیّت به گمان محقّقان در شاهنامه از ایلیاد قویتر است. در حوادث ایلیاد که خدایان همه جا در ایجاد صحنه ها مداخله دارند جایی برای شگفتی نیست زیرا هیچ کاری نیست که از قلمرو قدرت خدایان بیرون باشد. امّا در شاهنامه احوال و اطوار قهرمانان مورث شگفتی و ستایش ماست زیرا آن احوال و اطوار از کسانی سر می زند که مانند ما انسانند با قدرت و توان محدود، و با ضعف و زَبونی بسیار. بدین گونه قدرت و عظمت قهرمانان در شاهنامه بیش از ایلیاد جلوه می کند و همین نکته نشان می دهد که روح حماسی در شاهنامه از ایلیاد قوی ترست و این چیزی است که روکرت٬1 شاعر و نقّاد آلمانی نیز آن را تا حدّی تصدیق کرده است.

حجم پایان نامه ۲۴۰ صفحه

چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد _ واحد مهاباد

تحلیل یکصد غزل حافظ بر اساس علم معانی

تحلیل یکصد غزل حافظ بر اساس علم معانی

استاد راهنما: دکتر تیمور مالمیر                              استاد مشاور:دکتر شهباز محسنی

استاد داور:دکتر بهمن نزهت                                   دانشــــــــــــــــــــــجو: نسرین حلاج

تاریخ دفاع:۳۱/۶/۸۷                                              نمره : ۱۹

چکیده:

علم معانی٬ به بررسی جمله  و معانی ثانوی جمله می پردازد همچنین ساختار جمله را با توجه به تقدم و تاخر ارکان جمله یا اطناب و ایجاز و قصر اجزای جمله بررسی می کند. تا میزان توفیق گوینده را در تاثیر سخن او بر خواننده روشن سازد و درجه ی ارزش هنری سخن او را آشکار کند.حافظ شیرازی شاعری است که از دانش معانی نیک آگاه بوده است از این روی٬ برای تبیین ارزش هنری و راز تاثیر سخن اوبر خوانندگان و تحلیل یکصد غزل نخست دیوان او بر اساس دانش معانی پرداخته ایم . معانی ثانوی غزل ها را بر اساس انواع جمله های خبری٬پرسشی٬امر و نهی مشخص کرده ایم. جدول ها با نمودارهایی که براساس این داده ها بدست آمده میزان بهره گیری شاعر از علم معانی را نشان می دهد و راز تاثیر سخن حافظ بر مخاطبان را آشکار می سازد.

واژگان کلیدی: غزل٬ معانی ثانوی٬ جمله٬ ایجاز٬ اطناب٬ قصر٬ مسند الیه.

حجم ایان نامه ۲۱۹ صفحه  

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم اردیبهشت

مضمون مادر در شعر شاعران برجسته ی فارسی

مضمون مادر در شعر شاعران برجسته ی فارسی

استاد راهنما:دکتر محمد امیر عبید ی نیا                  استاد مشاور: دکتر فرهاد کاکه رش

استاد داور: پرفسور فاطمه مدرسی                        دانشجو:طیبه  ترقی خواه دیلمقانی

تاریخ دفاع:۳۱/۶/۸۷                                              نمره : ۱۹

چکیده :

    طی بررسی انجام شده که به روش تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است ٬ مشحص شد که شعرا ویژگی ها و خصوصیات مادری را از دیدگاه های مختلفی مدّ نظر داشته اند که تعدادی از آن دیدگاه ها عبارتند از :

   تاثیر فقر بر مادران و کودکان٬ مرگ مادر و حسرت و اندوه فرزندان از آن ٬ ایثار و فداکاری و عشق مادر ٬ خطاها و لغزش های مادر و ...

   اسامی شاعرانی که مادر سروده هایشان در این پژوهش اورده شده  است به قرار زیر است.

۱- رشید الدین وطواط                                 ۱۶- مهدی اخوان ثالث

۲- عبدالرزاق اصفهانی                                 ۱۷- محمد حسین شهریار

۳- خاقانی شروانی                                     ۱۸- فریدون مشیری

۴- سعدی شیرازی                                      ۱۹- نادر نادر پور

۵- امیر خسرو دهلوی                                  ۲۰- سیمن بهبهانی

۶- ایرج میرزا                                               ۲۱- پروین دولن آبادی

۷- پروین اعتصامی                                       ۲۲- طاهره صفار زاده

۸- ملک الشعرا بهار                 &nbs

/ 0 نظر / 339 بازدید