پایان نامه با موضوع فتوت و جوانمردی درادبیات

پایان نامه با موضوع فتوت و جوانمردی درادبیات(دانشگاه آزاد)

1

اراک- سیدمحسن دانشور -  بررسی تطبیقی شخصیت پردازی جوانمردی وعیاری در داستان سمک عیار وسه تفنگدار -کنت مونت کریستو وژوزف بالسامو - کارشناسی ارشد ناپیوسته  30/60/1392 

2

تهران شمال فرحناز شکاری -  بررسی فتوت و جوانمردی در قرن هفتم و هشتم -  کارشناسی ارشد ناپیوسته  27/4/89  

3

خوی سکینه بابائی  - آئین فتوت و جوانمردی در دوره ایلخانان -  کارشناسی ارشد ناپیوسته  1392/06/25 

4

شهرری علی اربابی -  بررسی آئین پهلوانی و جوانمردی از صفویه تاقاجار --  کارشناسی ارشد ناپیوسته   

5

اقلید المیرا چوبینه -  بررسی آیین عیاری و جوانمردی در متون منثور عرفانی تا سده ی هفتم هجری -کارشناسی ارشد ناپیوسته   

6

اقلید منیژه میرقادری  - آیین فتوت و جوانمردی در متون منظوم عرفانی تا سده ی هفتم هجری- کارشناسی ارشد ناپیوسته   

7

دهاقان بهناز داوری-   منش و آرمانهای پهلوانی و جوانمردی در شاهنامه فردوسی -کارشناسی ارشد ناپیوسته 

/ 0 نظر / 38 بازدید