پایان نامه ادبیات باموضوع سعدی


11. اعرابی، امیرعین‌اله (1366). «طبقه‌بندی و بررسی شخصیت‌ها در بوستان» پایان‌نامه کارشناسی، زبان و ادبیات فارسی‬، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز.
12. افشارفرد، رسول (1389). «تحلیل مدایح سعدی در کلیات»، کارشناسی ارشد. دانشگاه بین‌الملل امام خمینی (ره).
13. اف‍ش‍ان‍ی‌ آق‍اج‍ری‌، ب‍ه‍م‍ن (1382). «ع‍ل‍م‌ م‍ع‍ان‍ی‌ در غ‍زل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) قزوین، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌.
14. اکبرزاده، محمد علی (1382). «بررسی مقایسه‌ای ساختار جملات و فرآیند افعال در 25 غزل هم وزن و هم قافیه از سعدی و حافظ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی.
15.  اکبری، حمیدرضا (1383). «منظورشناسی اشعار پرسشی بوستان سعدی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
16. اکرمی، میرجلیل (1374). «تاثیر دقایق و لطایف بلاغی قرآن کریم در ادب فارسی (آثار حکیم سنایی، سعدی، حافظ)»، دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس. 
17. امامی، سهیلا (1384). «بررسی ساختارهای نحوی در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
18. امیربیگی، انیس (1378). «بررسی اصطلاحات و مفاهیم اخلاقی و ارزش‌های انسانی در کلیات سعدی», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
19. امیرتیموری، جهانگیر (1376). «جلوه‌های بیان در گلستان و بوستان»،  پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 
20. امیرخانلو، معصومه (1386). «موسیقی شعر در صد غزل سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهراء(س). دانشکده ادبیات، تاریخ و زبان‌ها.
21. امیرزاده گشوییه، معصومه (بی تا). «مضامین مشترک بین کلام امیرالمومنین علی (ع) و سعدی»، کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور.
22. امیری، لیلا (1385). «بررسی تحلیلی تعلیم و تربیت کودک در آثار تعلیمی مولانا و سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم.
23. انداز، ثریا (1381). «مقایسه ادب تعلیمی سعدی و پروین اعتصامی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز ، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی.
24. انشانی (آقاحری)، بهمن و سلطان سلطان مید (1382). «علم معانی درغزلیات سعدی»، دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، دانشکده علوم انسانی.
25. انصاری، احسان (1389). «انعکاس مدح و رثاء اهل بیت(ع) در اشعار سرایندگان ایرانی اهل سنت (تا پایان قرن هشتم هجری قمری با تکیه بر خاقانی، مولوی، سعدی و حافظ». کارشناسی ارشد. دانشگاه اهواز.
26. انصاری، ایوب (1385). «بررسی حکایات کتاب بوستان سعدی براساس رویکرد زبان‌شناسی صورت‌گرا»‏، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان‌شناسی همگانی، دانشگاه پیام‌نور.
27. اوحدی، مهرانگیز (1376). «تصویرهای نو در شعر و سبک عراقی (غزلیات شمس، سعدی، حافظ)»، دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
28. ایران‌زاده، نعمت‌الله (1380). «ویژگی‌های سبک غزلیات سعدی»، دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
29. برنا، عباس (1377). «تأثیر قرآن و حدیث در کتاب‌های بوستان و گلستان سعدی». پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
30. بهاری‌فر، زلیخا (1384). «بررسی عناصر طبیعی در غزلیات و قصاید سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهراء، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
31. بهرام‌خانی، رویا (1383). «سیمای حضرت یوسف در ادبیات فارسی بر اساس غزل خاقانی، سعدی و حافظ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی.
32. بیژنی، مهین (1383). «تحقیق و بررسی تحلیلی غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد.
33. پارسایی، محمدحسین (1342). «پرتوی از قصص قرآن در آثار سعدی»، دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.
34. تسلیمی، محمدباقر(1371). «وجوه ابهام در غزل‌های سعدی و حافظ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
35. تقی‌پور، ام‌البنین (1357). «تحلیل سبکی گلستان»، کارشناسی ‌ارشد زبان‌شناسی دانشگاه تهران.
36. تقی‌زاده شهیدی، محمد (1372). «درآمدی بر زبان و زیبایی‌شناسی غزل سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم تهران.
37. تواضعی، رسول (1374). «بیان در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
38. جابری‌اردکانی، ناصر (1381). «مقایسه برخی از خردنامه‌ها با بوستان، گلستان و قابوسنامه»، پایان‌نامه (کارشناسی ارشد)، دانشگاه شیراز. 
39. جباری، شاهین (1383). «بررسی مفاهیم تربیتی در قطعات انوری، سعدی، ابن یمین و پروین اعتصامی»، کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
40. جراحی، محمدامین (1344). «قصاید و غزلیات و قطعات و مفردات عربی شیخ سعدی شیرازی»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
41. جراحی، محمدامین (1345). «قصاید و غزلیات و قطعات و مفردات عربی شیخ سعدی شیرازی». کارشناسی. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
42. جعفری، غلامحسین (1384). «مقایسه تغزلات قیس بن ملوّح (مجنون لیلی) و غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان.
43. جلالت‌مغانلو، فرامرز (1386). «مآخذ قصص و تمثیلات بوستان و گلستان سعدی»، پایان‌نامه دکترای زبان و ادبیات فارسی‬، دانشگاه آزاد اسلامی. (تهران مرکزی). دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
44. جلیلی دو‌آب، فریبا (1386). «درونمایة حکایات در بوستان و گلستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول، دانشکده علوم انسانی.
45. جمشیدیان، همایون (1383). «بررسی و تحلیل مقایسه‌ای تغزل در شعر کلاسیک و نو با تاکید بر اشعار انوری، سعدی، حافظ و شاملو، سپهری، اخوان»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
46. جمیری، محمدرضا (1361). «بررسی کرامات و خوارق عادات عارفانه در کلیات سعدی»، دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز.
47. جنگ‌آزمای، علی (1380). «شخصیت و اندیشه بایزید بسطامی و بازتاب آن در ادب فارسی ( در آثار پنج تن از شاعران بزرگ عارف : سنایی ، عطار ، مولوی ، سعدی و حافظ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم.
48. جوانشیرخویی، ابراهیم (1318). «مقایسه غزل‌های سعدی و حافظ»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
49. چاوشی، حسین (1369). «بررسی عنصر خیال در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس.
50. چرمگی عمرانی، مرتضی (1381). «جلوه‌های صوری و معنوی معشوق در اشعار غنایی خاقانی، نظامی و سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز، دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی.
51. حاجیان، خدیجه (1379). «نقد و بررسی شرح‌های فارسی چاپی گلستان سعدی در ایران»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.
52. حافظی، علی (1375). «مضامین خمری در غزلیات سعدی و حافظ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
53. حسن‌زاده‌بوری‌آبادی، سعید (1380). «جغرافیای تاریخی مکان‌ها در گلستان و بوستان سعدی». پایان‌نامه‏‫ کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی،‬ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد.
54. حسن‌لی، کاووس (1377). «سعدی پژوهی در سده چهارده هجری (بررسی انتقادی رویکردهای سده چهارده به سعدی و آثار او) (جلد 1 و 2 و 3)»، دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.
55. حسنی جلیلیان، محمدرضا (1372). «سیمای انسان در آثار سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
56. حسینی‌نژاد پونلی، فائقه (1389). «مقایسه قصاید انوری و سعدی در مدیحه سرایی»، کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
57. حق بین، محمدرضا (1350). «مقایسه غزلیات فروغی و سعدی»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
58. حق‌پرست، احمد (1385). «زیبایی‌شناسی انسان در شعر سعدی». کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور.
59. حکم‌آبادی، محمود (1375). «تجزیه و تحلیل مفاهیم عشق در غزلیات سعدی و حافظ به انضمام باب سوم بوستان»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
60. حمیدی، محمدحسن (1376). «عملگرایی (پراگماتیسم) در اندیشه سیاسی- اجتماعی سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه امام صادق (ع).
61. حیدری، بتول (1388). «نقد شروح بوستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
62. حیدری، فاطمه (1382). «چشم‌اندازهای آرمانشهر در شعر فارسی (با تکیه بر آثر نظامی، عطار، سعدی و جامی)»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان،‌ دانشکده علوم انسانی.
63. حیدریان، شهین (1343). «مقایسه بین غزل سعدی و حافظ»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
64. خافی، مرضیه (1386). «نقد و بررسی صورتگرایانة حکایت‌های بوستان سعدی»، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد.
65. خاوری، پریدخت (1340). «رسالات سعدی»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.
66. خدابنده، نسرین (1385). «مقایسه و نقد آثار مقلدان گلستان سعدی با تاکید بر این آثار (روضه خلد، بهارستان، پریشان، منشآت و ملستان)»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.
67. خدادادی قزلچی، لیلا (1387). «خداشناسی سعدی با تکیه بر صفات باری تعالی در بوستان و گلستان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د روده‍ن‌.
68. خدایاری، مصطفی (1386). «عناصر بلاغت و ابتکار در قصاید سعدی». دکترا. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
69. خدیش، پگاه (1379). «بررسی زبان و سبک سعدی در غزلیات»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
70. خیرآبادی، عباس (1369). «سعدی و عرفان»، کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد.
71. دارابی‏، فریبرز (1387). «تمثیل غیرحیوانی (پارابل و اگزمپلوم) در بوستان و گلستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه رازی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
72. دبیری، فاطمه (1389). «بررسی زبانشناختی قصایدی از ناصرخسرو و سعدی در سه حوزه (معنایی، آوایی، نحوی)». کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
73. دسترس، دانیال (1383). «بررسی انواع تشبیه در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
74. دوستی، احمد (1386). «آرایه‌های ادبی در قصاید عربی سعدی». کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی. دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات.
75. رجایی، محمودرضا (1381). «تحلیل آماری تشبیه در غزلیات سعدی و تصرف در تشبیه»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
76. رحمتی، زیبا (بی تا). «بازشناسی اوضاع سیاسی و اجتماعی عهد مغول در آثار سعدی», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی.
77. رحیمی جورابی، سمیرا (1388). «مقایسه سبک شناسانه غزلیات سعدی و امیر خسرو دهلوی (‎۱۰۰غزل)»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه الزهراء، دانشکده ادبیات، تاریخ و زبان‌ها.
78. رحیمی، محسن (1385). «طبقه‌بندی وتحلیل اندیشه‌های سعدی در بوستان»، پایان نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا.
79. رحیمی، محمدرضا (1379). «بازتاب ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران در گلستان و بوستان سعدی»، پایان‌نامه (کارشناسی ارشد) جامعه‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی‏، واحد تهران مرکزی.
80. رشیدی، خسرو (1379). «تحلیل دیدگاه‌های عاشقانه سعدی در غزلیات»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
81. رضایی، طاهره (1385). «وصف معشوق در غزل کلاسیک (سعدی) و شعر معاصر (شاملو)»، کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
82. رفیعی آشتیانی، تقی (1312). «مقایسه غزلیات حافظ و سعدی که هم‌وزن و قافیه هستند»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
83. رقاع، فرزانه (1387). «محوریت زبان مقصد در مقابل محوریت زبان مبدأ در ترجمه طنز: بررسی طنز در بوستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده زبان‌های خارجی.
84. رمضانی، اکرم (1384). «سیمای عدالت و احسان در بوستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد رودهن.
85. رنجبر کلهرودی، عباس (بی تا). «مدیریت و جلوه های آن در آثار سعدی», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران.
86. زارع دمیرچی، روح‌الله (1385). «بررسی ویژگی‌های موضوعات و مضامین اشعار عربی سعدی». کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
87. زرشناس، زهره (1365). «بررسی چند متن سعدی موزه بریتانیا», دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.
88. زهتاب، مجید (1380). «خرد سیاسی در آثار سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
89. ساسانفر، شهلا (1385). «نظر و نظر بازی در اشعار عارفانه فارسی (سنایی، عطار، مولانا، سعدی، حافظ)», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.
90. سپهری، فاطمه (1340). «مجالس سعدی». کارشناسی. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
91. ستاری، ملوک (1316). «غزلیاتی که حافظ از سعدی اقتباس کرده است»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
92. سلاجقه، حمید (1385). «تشویق و تنبیه در گلستان و بوستان سعدی با توجه به منابع قرآن و حدیث»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
93. سلامی، معصومه (بی تا). «بنات نبات (جلوه‌های گل و گیاه در آثار سعدی)»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند.
94. سلطانی کوه‌بنانی، حسن (1373). «زیبایی‌شناسی در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
95. سلطانی‌منصورآباد، نیلوفر (1385). « تجزیه و تحلیل غزلیات سعدی از نظر آوایی و واژگانی»، کارشناسی ارشد زبان شناسی، دانشکده زبان های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی.
96. سلیمانی‌الموتی، محمدحسین (1380). «فضایل و رذایل اخلاقی در بوستان وگلستان سعدی»، پایان‌نامه‏‫ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
97. سیف، عبدالرضا (1374). «قیامت، بهشت، دوزخ، در حدیقه‌الحقیقه و شریعه ‌الطریقه سنایی غزنوی و بوستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
98. شاه‌صنم، جواد (1388). «شکل‌شناسی حکایات بوستان و گلستان سعدی»، پایان‌نامه (دکتری)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، دانشکده علوم انسانی.
99. شعبانی، اکبر (1364). «بررسی جنبه‌های بلاغی قصاید فارسی سعدی»، کارشناسی. دانشگاه فردوسی مشهد.
100. شلیجی، علی (1384). «مقام سعدی در عرصه غزل و تبیین موضوعی آن»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
101. شمس، مریم (1385). «بررسی هنجارگریزی نحوی در 25 غزل از سعدی و 25 غزل از حافظ»، کارشناسی ارشد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
102. شنبه، رقیه (1387). «بررسی ساختاری و محتوایی بوستان و گلستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.
103. شهبازی، ایرج (1378). «تجزیه و تحلیل گفتمانی و متنی غزلیات عاشقانه سعدی شیراز»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
104. ش‍ه‌ب‍خ‍ش‌، آم‍ن‍ه (1381). «ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ واژگ‍ان‌ اخ‍لاق‍ی‌ در ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د روده‍ن‌.
105. شیخی، یحیی (1374). «بررسی علم بیان در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
106. شیدا، شهرزاد (1381). «جلوه‌های بلاغت درصد غزل از دیوان سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
107. شیرزادی، فاطمه (1385). «تحلیل مبانی اندیشه‌های دینی سعدی در قصاید و غزلیات»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
108. صالحی، محمود (1332). «پانصد بیت از قصاید سعدی»، کارشناسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
109. صفا، ذبیح‌الله (1313). «مقایسه غزل‌های سعدی و حافظ»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
110. صفایی سنگری، علی (1374). «علل گرایش سعدی به مداحی». کارشناسی ارشد. دانشگاه شهیدبهشتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
111. صفایی، صدیقه (1387). «فرهنگ واژه‌نمای بوستان سعدی به انضمام فرهنگ بسامدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران.
112. صندوقی، شادی (1384). «اخلاق و تربیت در قرن هفتم هجری با تکیه بر آثار سعدی، مولوی و خواجه نصیر», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان.
113. صیادکوه، اکبر (1378). «نقد زیبایی شناسی سعدی»، دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.
114. ضیاء، افروز (1385). «بررسی و طبقه‌بندی قابلیت‌های نمایشی ادبیات کلاسیک فارسی (با تاکید بر پنج اثر کلیله و دمنه، گلستان سعدی، دفتر اول مثنوی مولوی، رساله الطیر ابن‌سینا (ترجمه شیخ اشراق)، لطایف طوایف)», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.
115. طالب‌زاده، رویا (1376). «جلوه‌های عرفان در بوستان و مقابله اصطلاحات عرفان شاعرانه با عرفان عالمانه»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
116. طالب‌نژاد، رمضان (1387). «مردم‌شناسی در بوستان و گلستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
117. طهوری، علی (1375). «بررسی تضاد و تناقض نمایی در آثارسعدی و حافظ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی.
118. ظرافت‌انگیز، فاطمه (1378). «شرح مضامین غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 
119. عادلخانی، حسن (1377). «جمال انسانی (چهره معشوق) در ادب فارسی و جلوه های آن در غزل سعدی»، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
120. عباس‌زاده، صفیه (بی‌تا). «تحلیل اغراض زیباشناختی و ثانویه استفهام در غزل سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور خراسان شمالی، واحد بجنورد.
121. عباسی، پریا (1388). «بررسی و مقایسه تشبیه در غزل‌های حافظ و سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
122. عباسی، محمد و محمد علوی مقدم (1371). «نقد و بررسی تشبیهات و استعارات در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
123. عباسی، مرتضی (1387). «نقش غزلیات سعدی در موسیقی دستگاهی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان.
124. عبداللهی، محبوبه (1367). «بررسی فعل و جمله در بوستان سعدی»، دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز.
125. عزیزی، بهروز (1385). «بوستان سعدی از رهگذر تمثیل و حکایت»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
126. ع‍زی‍زی‌‌م‍ق‍دم‌، ش‍ی‍ری‍ن (1377). «ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ ـ ب‍س‍ام‍دی‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌.
127. عسکری‌رابری، فاطمه (1374). «بررسی و تحلیل «شیوه‌های بیان مسائل اخلاقی در ده اثر فارسی (کلیله و دمنه، اخلاق ناصری، گلستان سعدی، دیوان ناصرخسرو و...) تا قرن هفتم»، کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.
128. علی‌اکبر عمید، افسر (1334). «شرح مختصری از زندگانی و توضیح شش قصیده از قصاید سعدی شیرازی». کارشناسی. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
129. غم‌انگیز، محترم (1386). «آینه در ادب صوفیانه فارسی با تکیه بر آثار (سنائی، عطار، نظامی، مولانا، سعدی، عین القضاه)», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی.
130. فاضلی، مهبود (1382). «بررسی و نقد شرح‌های فارسی چاپی بوستان سعدی در ایران»، پایان‌نامه دکترا رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
131. فامیلی، رضا (1336). «تحقیق در نوع و ساختمان افعال بسیط و مرکب غزلیات سعدی»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
132. ف‍خ‍راس‍لام‌، ب‍ت‍ول (1383). «ج‍ام‍ع‍ه‌ـ ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ [ف‍ردوس‍ی‌] و ب‍وس‍ت‍ان‌ [س‍ع‍دی‌]»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ع‍ل‍وم‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ م‍ش‍ه‍د.
133. فرجی، حسن (بی تا). «اعلام (اشخاص) در کلیات سعدی», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم. 
134. فولادی، مهناز (1383). «بررسی تاثیرات حمله و حکومت مغولان بر شعر فارسی سده های هفتم و هشتم و بازتاب آن در آثار شعرای دوره مذکور (سعدی، مولانا، سیف فرغانی، اوحدی مراغه ای، عبیدزاکانی و حافظ)»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهراء(س)، دانشکده ادبیات، زبان ها و تاریخ. 
135. قائدی کچویی، اسدالله (1385). «بررسی ساختاری غزل سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد فسا.
136. قاسمی، رضا (1385). «بررسی تحلیلی و تطبیقی ابعاد اخلاقی مخزن‌الاسرار نظامی و بوستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
137. قدیری‌نژاد، معصومه (1386). «فرهنگ موضوعی. ـ تحلیلی بوستان و گلستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی‬، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، دانشکده علوم انسانی.
138. قدیم، شکوفه (1388). «بررسی سبک‌شناختی ۱۵ غزل سعدی و ۱۵ غزل فخرالدین عراقی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
139. قربانیون، حسین (1370). «بررسی طنز در آثار منظوم تا قرن هشتم (ه . ق)»، کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد.
140. قشقایی، سعید (1384). «بررسی و تحلیل نکات تاریخی و جغرافیایی کلیات سعدی», دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.
141. قشمی، مرتضی (1373). «معرفی مقلدان گلستان و بوستان شیخ اجل سعدی شیرازی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان وادبیات فارسی، دانشگاه تهران. دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
142. قلیچ‌زاده، زلیخا (بی‌تا). «بررسی غزل‌های سعدی از دیدگاه معانی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور خراسان شمالی، واحد بجنورد.
143. قمی اویلی، مصطفی (1386). «بررسی نسخه مصور بوستان سعدی (کتب هرات)»، پایان‌نامه کارشناسی گروه نقاشی و مجسمه، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای زیبا.
144. کارگری، امید (1385). «تأثیر سعدی بر نظیره پردازان گلستان»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد.
145. کاری، زیبا (1388). «بررسی و تحلیل چگونگی آرا و عقاید سعدی در آثار او و ریشه‌یابی علل آنها». کارشناسی ارشد. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین.
146. کاظمی اطهر، ذبیح‌اله (1385). «تقوای پرهیز و تقوای ستیز در آثار سعدی», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه تبریز.
147. کاظمی، صغری (1389). «بررسی و مقایسه‌ درون مایه‌های مدحی در قصاید فرخی، سنایی و سعدی». کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور، مرکز ساری.
148. کاظمی، کاظم (1377). «تجلی شاعرانه اساطیر و روایات تاریخی در کلیات سعدی شیرازی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد، مجتمع علوم انسانی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی.
149. کاووسی، غلامحسین (1313). «مقایسه غزلیات حافظ و سعدی»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
150. کرد، مستوره (1336). «بحث و تحقیق افعال در قصاید فارسی سعدی». کارشناسی. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
151. ک‍ردون‍ی‌، م‍ری‍م‌ (1377). «ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‌ و اح‍ادی‍ث‌ در غ‍زل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول.
152. کریمی اردکانی، شهناز (1355). «مقایسة «گلستان» به خطّ یاقوت مستعصمی با  دو نسخة فروغی و گرگانی به همراه برخی از ویژگی‌های این کتاب»، کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز.
153. کشتکار، علیرضا (1385). «نظریات تربیتی و اخلاقی سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم تهران.
154. کلانتر هرمزی، یعقوب (1382). «ب‍ررس‍ی‌ اش‍ع‍ار و ع‍ب‍ارات‌ ت‍ح‍م‍ی‍دی‍ه‌ در ک‍ل‍ی‍ات‌ س‍ع‍دی».‏کارشناسی ارشد. دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د دزف‍ول‌.
155. کیخای فرزانه، احمدرضا (1375). «بررسی اصطلاحات عرفانی در غزلیات سعدی و حافظ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت معلم، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
156. گریوانی، فاطمه (1383). «انسان‏‎‎‏گرایی در آثار سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا‏‎ء‎‏، دانشکده ادبیات، زبان‌ها و تاریخ.
157. گوهری‌کاهو، ایوب (1387). «شیوه کاربردی صناعات بدیعی در بوستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه؟.
158. گوهرین، صادق (1313). «مقایسه غزلیات حافظ و سعدی»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
159. گ‍ی‍لان‍ی‌، م‍ول‍ود (1381). «ب‍ررس‍ی‌ واژه‌ه‍ا و ت‍رک‍ی‍ب‍ات‌ ن‍ادر و ب‍ی‍ت‌‍ه‍ای‌ دش‍وار در ب‍وس‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د روده‍ن‌.
160. مانوکیان، ستراک (1389). «غزل‌های سعدی: تحلیلی نحوی از زبان»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، مرکز مطالعات اروپا و آسیای دانشگاه ونیز.
161. محفوظ، حسینعلی (1334). «روابط متنبی و سعدی», دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.
162. محقق، عبدالرضا (1383). «بررسی مفاهیم فقهی، حقوقی در غزلیات سعدی و حافظ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.
163. محمدی، غلامحسین (1378). «مضامین مشترک شعر کردی و فارسی (بر اساس غزلیات سنایی، سعدی و حافظ)»، دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج.
164. محمدی، مصطفی (1384). «بررسی تحلیلی موضوعات بیانی در بوستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان.
165. محمودی سروستانی، ؟ (1380). «غم و شادی در غزلیات سعدی و حافظ»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا.
166. مختاری، نسرین (1375). «بررسی آراء اجتماعی سعدی در بوستان و گلستان»،  پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی.
167. مددی‌الموسوی، محمدکاظم (1374). «تحلیل نحوی گلستان»، کارشناسی‌ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد.
168. مرادعلیزاده، مطهره (1378). «سیمای معشوق در آثار سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان.
169. مرادی وستگانی، فاطمه (1385). «بررسی و مقایسه‌ غزل سعدی و سیمین بهبهانی»، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده زبان و ادبیات فارسی.
170. مشهدی، محمدامیر (1381). «مقایسه غزل‌های سعدی با غزل‌های خاقانی و حافظ»، دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
171. مشهدی، محمدامیر (بی‌تا). «آرایش‌های لفظی و معنوی و عروض در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
172. مظفری‌خواه، زینب (1386). «بررسی تطبیقی اثری از کمال‌الدین بهزاد با شعری از بوستان سعدی (یوسف و زلیخا)»، پایان‌نامه کارشناسی نقاشی، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده هنرهای زیبا.
173. معترف، همای (1336). «ترجمه و شرح لغات (دویست بیت) قصاید عربی شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی». کارشناسی. دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
174. معدل، ابوالحسن (1314). «مقایسه غزلیات هم‌وزن و قافیه سعدی و حافظ»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
175. مقرب ا‌لحق، الهام (1388). «بررسی انواع کنایه دربوستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فسا.
176. ملک ثابت، مهدی (1369). «شرح قصاید فارسی شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه تربیت مدرس.
177. من، سوپرات (1384). «نگرش اجتماعی سعدی در گلستان», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس.
178. موسوی، محمود (1385). «تلمیح و اشارات داستانی، شخصیت‌های اساطیری و مذهبی و تاریخی، آیات و احادیث و مثل‌ها در غزل‌های سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک.
179. موسویان، حسین (1385). «بررسی ساختاری پسوند در تاریخ بیهقی، کلیه و دمنه و گلستان سعدی», کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان.
180. مولوی سیرجانی، سهیلا (1375). «عقل و عشق در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.
181. مویدزاده، اسماعیل (1390). «فرهنگ تلمیحات غزلیات و قصاید سعدی». کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی (واحد مهاباد).
182. مهدی‌نیا، محسن (1383). «بررسی ساز و کارهای زیباشناسی در غزلیات سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان، دانشکده ادبیات و زبان فارسی.
183. میرفخرایی، ؟ (1312). «مقایسه بین غزلیات سعدی و حافظ»، کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
184. میرهاشمی، علی (1375). «بررسی روندهای ترکیب و اشتقاق در بوستان سعدی»، پایان‌نامه کارشناسی رشته زبانشناسی همگانی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
185. نازی، روح‌الله (1388). «بررسی سبک زبانی غزلیات ‌سعدی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کرمانشاه.
186. نخستین، ابراهیم (1373). «بررسی مراتب رشد اخلاقی در آثار سعدی و مقایسه آن با نظریه کلبرگ»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم تهران.
187. نشاط، محمود (1336). «نوادر لغات و تعبیرات در آثار سعدی», دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران.
188. ن‍ص‍راص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د (1377). «ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ت‍رج‍ی‍ع‌ب‍ن‍ده‍ای‌ ف‍ارس‍ی». کارشناسی ارشد. دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رکزی.
189. نصرتی، نعمت‌الله (1388). «بررسی سبک‌شناختی ۱۵ غزل سعدی و ۱۵ غزل همام تبریزی»، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
190. نصیری جوزانی، مجید (1386). «نشانه‌شناسی گناه، بررسی موردی برصیصای عابد

/ 0 نظر / 256 بازدید