پایان نامه ادبیات با موضوع تذکره الاولیاء عطار (دانشگاه آزاد)

پایان نامه ادبیات با موضوعتذکره الاولیاء عطار (دانشگاه آزاد)

1    شبستر اکرم بخشیان        فرامن یا (من ملکوتی ) درمنطق الطیر ومصیبت نامه وتذکره الاولیاء عطار    912 کارشناسی ارشد ناپیوسته      

 2    جیرفت محسن حاج اکبری      بررسی صورخیال درتذکره الاولیای عطار 882 کارشناسی ارشد ناپیوسته   3/9/89 

 3    رشت طاهره قمی کتیگری       بررسی ساختار بینامتنی تذکره الاولیای عطار نیشابوری     902 کارشناسی ارشد ناپیوسته     30/11/1391

 4    شیروان      اکرم کاشفی فر     توبه درتذکره الاولیا وکشف المحجوب     892 کارشناسی ارشد ناپیوسته   1391/06/20

 5    همدان سیدمهدی حسینی     سیمای انسان کامل در مرصاد العباد.تذکره الاولیا وفیه مافیه 892 کارشناسی ارشد ناپیوسته     1391.06.28

 6    گرگان      علی عزیزپورمعلم    انگیزه ی صوفیان از سیروسفر در تذکره الاولیای عطار      902 کارشناسی ارشد ناپیوسته     07/11/1391

 7    گرگان      سیدجمال غریب       نقد جامعه از دیدگاه عطار در تذکره الاولیاه عطار     911 کارشناسی ارشد ناپیوسته     29/11/1391

 8    گرگان      یاسمن مهربانی      بررسی کرامت مشایخ در تذکره الاولیا شیخ عطار نیشابوری   912 کارشناسی ارشد ناپیوسته     16/11/1392

 9    ورامین      هنگامه قربان پور       ریخت شناسی حکایات هفت تن از عرفا به نامهای (رابعه عدویه ،فضیل عیاض ، ابراهیم ادهم ، ذالنون مصری ،بایزید بسطامی ، جنید بغدادی ، منصور حلاج ) به روایت شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در کتاب تذکره الاولیا 912 کارشناسی ارشد ناپیوسته    

 10   بوشهر      مهرداد زربین       شرح لغات و ترکیبات عرفانی تذکره الاولیا عطار نیشابوری   891 کارشناسی ارشد ناپیوسته     29/04/1391

 11   بوشهر      فاطمه احمدیان دلاویز     نیایش ها و واگویه های آسمانی در تذکره الاولیاء    902 کارشناسی ارشد ناپیوسته     23/11/1391

 12   بناب پروانه مرتضوی     آسیب شناسی کرامات صوفیه در مقامات احمد ژنده پیل و تذکره الاولیای عطار    902 کارشناسی ارشد ناپیوسته     1391/04/28

 13   شیروان      احمد مرادی ثانی محمد آباد      زندگی ،اندیشه و ویژگیهای زبانی فضیل عیاض باوردی باتاکیدبرتذکره الاولیای عطار وحجاب الاقطار فضیل  882 کارشناسی ارشد ناپیوسته   1390/06/31

 14   شیروان      ملیحه صفری   حکمت دراندرزهای محتضران درمرزبان نامه-تذکره الاولیا...     882 کارشناسی ارشد ناپیوسته     1390/11/30

 15   شیروان      زهرا مجردی    حکمت خاموشی وکاربردزبانی آن درتذکره الاولیای عطار   891      کارشناسی ارشد ناپیوسته     1390/06/29

 16   شیروان      ابراهیم ثابتی      سیرت درویشان درگلستان سعدی وتذکره الاولیای عطاروبازنمودآنها درکارکردهای زبانی     891 کارشناسی ارشد ناپیوسته     1390/11/17

 17   کاشان      فاطمه مشروحی فرد       طبقه بندی موضوعی حکایات تذکره الاولیا     911      کارشناسی ارشد ناپیوسته     1391/11/29

/ 0 نظر / 69 بازدید