عناوین مقاله هایی در باره سعدی

.بررسی و نقد کتاب: نگاهی به کتاب «سعدی شاعر عشق و زندگی» (19 صفحه - از 385 تا 403)- مجلات : هنر -  بخارا -  آذر و اسفند 1386 - شماره 64 -  ناقد: انوار، سید عبدالله

12.چهره سعدی در آینه های موج دار (12 صفحه - از 140 تا 151) - مجلات : زبان و ادبیات - زبان و ادب -  بهار 1379 - شماره 11 - نویسنده: حسن لی، کاووس

13.معرفی چند مورد از منابع اشارات سعدی (4 صفحه - از 261 تا 264)- مجلات : علوم انسانی - ایران نامه -  زمستان 1367 - شماره 26 - نویسنده: امید سالار، محمود

14.مقام سعدی در سند (13 صفحه - از 228 تا 240)-  مجلات : تاریخ -  آیینه میراث -  بهار 1387 - شماره 40 - نویسنده: صافی، قاسم

15.شور عطف (در بررسی نشانه «و» عطف در صد غزل از سعدی) (24 صفحه - از 145 تا 168)مجلات : علوم انسانی » علوم انسانی دانشگاه الزهرا(س) » زمستان 1386 و بهار 1387 - شماره 68 و 69 » -نویسنده: فقیه ملک مرزبان، نسرین

16.سعدی در آیین جوانمردی (4 صفحه - از 32 تا 35)- مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه هنر » مهر 1387 - شماره 121 » ناقد: نوروز زاده چگینی، بهمن

17.«سعدی»، عارف؟ صوفی؟ درویش؟ (23 صفحه - از 176 تا 198) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) » بهار و تابستان 1383 - شماره 1 و 2 » نویسنده: خیرآبادی، عباس

18.مآخذ حکایت شانزدهم باب دوم بوستان سعدی (7 صفحه - از 41 تا 47) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) » پاییز و زمستان 1383 - شماره 3 و 4 » نویسنده: مهدوی دامغانی، محمود

19.همانندی های سیاسی شاهنامه ی فردوسی و بوستان سعدی (17 صفحه - از 69 تا 85) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) » پاییز و زمستان 1383 - شماره 3 و 4 » نویسنده: فخراسلام، بتول

20.واژگان مضمون ساز در شعر سعدی (29 صفحه - از 172 تا 200) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) » بهار 1385 - شماره 9 » نویسنده: پورفرج بیگ، روجا

21.براعت استهلال غزل سعدی (23 صفحه - از 59 تا 81) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد مشهد) » بهار 1387 - شماره 17 » نویسنده: مدرس زاده، عبدالرضا

22.انعکاس اندیشه خیام در آثار سعدی (18 صفحه - از 101 تا 118) مجلات : زبان و ادبیات » زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد - واحد تهران جنوب) » پاییز 1385 - شماره 4 » نویسنده: محسنی هنجنی، فریده

23.تجلی عناصر بلاغت در چامه های سعدی (30 صفحه - از 45 تا 74 ) مجلات : زبان و ادبیات » زبان و ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد - واحد تهران جنوب) » تابستان 1386 - شماره 7 » نویسنده: خدایاری، مصطفی

24.درباره سال در گذشت سعدی (5 صفحه - از 190 تا 194)-مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اردیبهشت 1350 - شماره 89 - نویسنده: دبیرسیاقی، محمد

25.بررسی آماری از نسخه های خطی دیوان حافظ و سعدی (7 صفحه - از 303 تا 309) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » اردیبهشت 1350 - شماره 89 » ناقد: منزوی، احمد

26.مقایسه بین شعر سعدی و حافظ (21 صفحه - از 675 تا 695) جلات : زبان و ادبیات » وحید » مرداد 1350 - شماره 92 » نویسنده: ادیب طوسی

27.سعدی و خسرو (4 صفحه - از 1140 تا 1143) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » مهر 1350 - شماره 94 »نویسنده: تسبیحی، محمد حسین

28.بزرگداشت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی (1 صفحه - از 47 تا 47) مجلات : زبان و ادبیات » نسیم بخارا » بهار 1387 - شماره 6 »

29.سعدی الشیرازی الفارسی (أکبر شعراء الفرس بعد الفردوسی) (4 صفحه - از 522 تا 525) مجلات : فلسفه، کلام و عرفان » العرفان » بهمن 1367 - شماره 344 » معرف: إسکندرالمعلوف، عیسی

30.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (بقیه از شماره 4 سال دهم) (10 صفحه - از 116 تا 125) مجلات : هنر » مهر » اردیبهشت 1344 - شماره 118 » نویسنده: ستاری، جلال

31.مکتب عرفان سعدی (2 صفحه - از 262 تا 263) مجلات : هنر » مهر » مرداد 1344 - شماره 121 »نویسنده: محلاتی، صدرالدین

32.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (4 صفحه - از 349 تا 352)مجلات : هنر » مهر » شهریور 1344 - شماره 122 »نویسنده: ستاری، جلال

33.مکتب عرفان سعدی (3 صفحه - از 397 تا 399) مجلات : هنر » مهر » مهر 1344 - شماره 123 » نویسنده: محلاتی، صدرالدین

34.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (4 صفحه - از 408 تا 411)مجلات : هنر » مهر » مهر 1344 - شماره 123 » نویسنده: ستاری، جلال

35.مجالس شیخ سعدی (2 صفحه - از 556 تا 557) مجلات : هنر » مهر » آذر 1344 - شماره 125 » نویسنده: محلاتی، صدرالدین

36.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (4 صفحه - از 571 تا 574) مجلات : هنر » مهر » آذر 1344 - شماره 125 » نویسنده: ستاری، جلال الدین

37.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (3 صفحه - از 620 تا 622) مجلات : هنر » مهر » دی 1344 - شماره 126 » نویسنده: ستاری، میرجلال الدین

38.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (2 صفحه - از 800 تا 801) مجلات : هنر » مهر » اسفند 1344 - شماره 128 » نویسنده: ستاری، میرجلال الدین

39.سخنان سعدی درباره خود (7 صفحه - از 42 تا 48) مجلات : هنر » مهر » خرداد 1316 - شماره 49 » نویسنده: نفیسی، سعید

40.سخنان سعدی درباره خود (2) (8 صفحه - از 137 تا 144) مجلات : هنر » مهر » تیر 1316 - شماره 50 » نویسنده: نفیسی، سعید

41.سخنان سعدی درباره خود (8 صفحه - از 241 تا 248)

مجلات : هنر » مهر » مرداد 1316 - شماره 51 » نویسنده: نفیسی، سعید

42.سخنان سعدی درباره خود (6 صفحه - از 443 تا 448) مجلات : هنر » مهر » مهر 1316 - شماره 52 » نویسنده: نفیسی، سعید

43.سخنان سعدی درباره خود (8 صفحه - از 561 تا 568) مجلات : هنر » مهر » آبان 1316 - شماره 53 » نویسنده: نفیسی، سعید

44.سخنان سعدی درباره خود (7 صفحه - از 673 تا 679) مجلات : هنر » مهر » آذر 1316 - شماره 54 » نویسنده: نفیسی، سعید

45.یک نسخه کهن خطی کلیات سعدی (3 صفحه - از 373 تا 375) مجلات : هنر » مهر » فروردین و اردیبهشت 1322 - شماره 77 و 78 » معرف: بیانی، مهدی

46.مقام سعدی در ادبیات فرانسه (5 صفحه - از 409 تا 413) مجلات : هنر » مهر » زمستان 1343 - شماره 108 » نویسنده: ستاری، جلال

47.نفائس خطی میراث فرهنگی جاویدان (معرفی دیوان سعدی) (3 صفحه - از 135 تا 137) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » بهار و تابستان 1376 - شماره 5 و 6 » معرف: خشوعی اصفهانی، علی

48.صلح و جنگ از دیدگاه شیخ اجل مصلح الدین سعدی (18 صفحه - از 80 تا 97) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » زمستان 1380 - شماره 22 » نویسنده: زهتاب، مجید

49.آیین شهریاری از دیدگاه سعدی (1) (8 صفحه - از 32 تا 39) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » تابستان 1381 - شماره 24 » نویسنده: زهتاب، مجید

50.خوی و منش در مقام تربیت از دیدگاه سعدی (8 صفحه - از 56 تا 63) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » تابستان 1385 - شماره 32 » نویسنده: نهچیری، اصغر

51.شش نامه پیرامون یک شعر سعدی (با خوانندگان) (4 صفحه - از 4 تا 7) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » اسفند 1370 - شماره 27 »

52.باز هم پیرامون یک شعر سعدی (2 صفحه - از 44 تا 45) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » اردیبهشت 1371 - شماره 29 » نویسنده: درخشان، مهدی

53.خوبتر زین نتوان گفت که سعدی گوید (4 صفحه - از 48 تا 51) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » اردیبهشت 1371 - شماره 29 » نویسنده: عابدی، کامیار

53.کاغذ زر ... (پیرامون ترجمه غزلهای سعدی) (8 صفحه - از 44 تا 51) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » مهر 1371 - شماره 34 » نویسنده: ستراک مانوکیان

54.گلستان سعدی (آشنایی با متون کهن) (از میراث پیشینیان) (3 صفحه - از 19 تا 21) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » اسفند 1371 - شماره 39 »معرف: عابدی، کامیار

55.این شعر سعدی چند جمله دارد؟ (1 صفحه - از 23 تا 23) مجلات : زبان و ادبیات » ادبستان فرهنگ و هنر » دی 1370 - شماره 25 » نویسنده: درخشان، مهدی

56.نقش معانی در گلستان سعدی (8 صفحه - از 54 تا 61) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کیهان فرهنگی » تیر 1385 - شماره 237 » نویسنده: عزیزی، مجید

57.سعدی معلم اخلاق (26 صفحه - از 124 تا 149) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان » بهار 1369 - شماره 1 » نویسنده: مصطفوی، رضا

58.تحلیلی بر مدیریت از دیدگاه سعدی (23 صفحه - از 93 تا 115) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان » زمستان 1378 و بهار 1379 - شماره 11 و 12 »
نویسنده: نصر، علی - نویسنده: آقاحسینی، حسین

59.تشبیهات هنری در غزل سعدی (26 صفحه - از 27 تا 52) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان » بهار 1384 - شماره 22 » نویسنده: طالبیان، یحیی - نویسنده: محمدی افشار، هوشنگ

60.سرچشمه های برخی از حکایات سعدی (32 صفحه - از 157 تا 188) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان » بهار 1384 - شماره 22 » نویسنده: نحوی، اکبر - نویسنده: قشقایی، سعید

61.زیبایی شناسی قصص در غزلیات سعدی (4 صفحه - از 26 تا 29) مجلات : زبان و ادبیات » رشد آموزش زبان و ادب فارسی » بهار 1381 - شماره 81 » نویسنده: مفتاحی، صادق

62.ساختمان جمله در غزلیات سعدی (فعلی - بی فعل - مرکب) (20 صفحه - از 79 تا 98) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » زمستان 1384 - شماره 176 » نویسنده: دانشور کیان، علی

63.وجوه مشترک تعلیم و تربیت در آثار اوحدی مراغه ای و سعدی (26 صفحه - از 19 تا 44)
مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » پاییز و زمستان 1375 - شماره 139 و 140 » نویسنده: ابراهیمی، علی اوسط

64.تجلیل از بزرگان (به مناسبت گشایش آرامگاه سعدی) (2) (5 صفحه - از 193 تا 197)

مجلات : هنر » مهر » تیر 1331 - شماره 86 » نویسنده: موقر، مجید

65.هنرهای زیبا: تصویری از شیخ سعدی (کار آقا رضا نقاش معروف مهد صفوی) (4 صفحه - از 460 تا 463) مجلات : هنر » مهر » آبان 1331 - شماره 88 » نویسنده: اقبال، عباس

66.بخش ادبیات: پژوهشی در خرد سعدی (2 صفحه - از 42 تا 43) مجلات : زبان و ادبیات » فردوسی » خرداد 1382 - شماره 6 »

67.پایان نامه بررسی داستان های مناسب بوستان سعدی برای کودکان و نوجوانان (5 صفحه - از 78 تا 82) مجلات : زبان و ادبیات » پژوهش نامه ادبیات کودک و نوجوان » زمستان 1380 - شماره 27 »
معرف: گلرخی، شایسته

68.تقارنها و تناسبها در گلستان سعدی (20 صفحه - از 91 تا 110) مجلات : زبان و ادبیات » گوهر گویا » زمستان 1386 - شماره 4 » نویسنده: ذوالفقاری، حسن

69.تفاوت ره از سعدی تا سیف فرغانی (16 صفحه - از 161 تا 176) مجلات : زبان و ادبیات » زبان و ادبیات فارسی(دانشگاه آزاد اسلامی اراک) » بهار 1384 - شماره 1 » نویسنده: حمیدیان، سعید

70.سنت مدیحه پردازی ضمن غزل با اشاره ای به جایگاه سعدی (6 صفحه - از 35 تا 40) مجلات : زبان و ادبیات » زبان و ادبیات فارسی(دانشگاه آزاد اسلامی اراک) » پاییز 1384 - شماره 3 »
نویسنده: حمیدیان، سعید

71.یگانگی ها در سبک سخموری جاحظ و سعدی (9 صفحه - از 46 تا 54)

مجلات : علوم انسانی » پیک نور » پاییز 1386 - شماره 19 » نویسنده: حاجی مزدرانی، مرتضی

72.نگاه طبیعت آمیز سعدی به جامعه (در گلستان) (22 صفحه - از 97 تا 118) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد اسلامی خوی) » بهار 1383 - شماره 2 » نویسنده: اصغری گوار، نرگس

73.سعدی و نظر بازی (19 صفحه - از 53 تا 71) مجلات : زبان و ادبیات » ادبیات فارسی (دانشگاه آزاد اسلامی خوی) » زمستان 1384 - شماره 4 » نویسنده: صادقی گیوی، مریم

74.بازتاب شعر مسعود سعد در آثار سعدی (34 صفحه - از 91 تا 124) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » کاوش نامه زبان و ادب » پاییز و زمستان 1384 - شماره 11 » نویسنده: کاردگر، یحیی

75.بیداری احساس در آثار حافظ، سعدی و شابی نوشته محمد علی آذرشب (خلاصه مقاله) (1 صفحه - از 219 تا 219) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » کاوش نامه زبان و ادب » بهار و تابستان 1386 - شماره 14 »

76.تأثیر وراثت و محیط بر روان آدمی از دیدگاه سعدی (8 صفحه - از 8 تا 15) مجلات : علوم انسانی » فرهنگ اصفهان » بهار 1386 - شماره 35 » نویسنده: گلشنی، فرناز - نویسنده: رادمنش، عطا محمد - نویسنده: نوری، ابوالقاسم

77.نگاهی به فرهنگ سعدی پژوهی (4 صفحه - از 66 تا 69) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » کتاب ماه ادبیات » شهریور 1386 - شماره 5 » ناقد: غلامزاده، داوود

78.حدیث غربت سعدی (42 صفحه - از 34 تا 75) مجلات : زبان و ادبیات » بایا » خرداد و تیر 1384 - شماره 39 و 40 » نویسنده: - نویسنده: فرخ فال، رضا

79.سرود پند سعدی (6 صفحه - از 844 تا 849) مجلات : روان‌شناسی و علوم تربیتی » تعلیم و تربیت » دوره اول، بهمن 1315 - شماره 83 »

80.فرهنگ سعدی: رویدادهای سترگ در پژوهشهای ایرانشناسی (5 صفحه - از 633 تا 637) مجلات : هنر » کلک » تیر و مرداد و شهریور و مهر 1375 - شماره 76 و 77 و 78 و 79 » ناقد: اسماعیل پور، ابوالقاسم

81.یک غزل ناتمام از سعدی (1 صفحه - از 731 تا 731) مجلات : هنر » مهر » آذر 1313 - شماره 19 »

82.اقتراح: استاد سخن سعدی است (بزرگترین شاعر ایران کیست - جواب پنجم) (5 صفحه - از 945 تا 949) مجلات : هنر » مهر » بهمن 1313 - شماره 21 » نویسنده: نفیسی، سعید

83.مفتی ملت اصحاب نظر (بحثی در پیوند با نظر بازی از دیدگاه سعدی) (20 صفحه - از 243 تا 262) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز » تابستان 1386 - شماره 51 » نویسنده: نظری، جلیل

84.هشتصدمین سال ولادت سعدی (8 صفحه - از 547 تا 554) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 »

85.نظری به شخصیت سعدی و بعضی عوامل مؤثر در آن (28 صفحه - از 559 تا 586) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 » نویسنده: صناعی، محمود

86.زبان سعدی و پیوند آن با زندگی (37 صفحه - از 587 تا 623)مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 »نویسنده: محجوب، محمد جعفر

87.تأملی بر عقاید سعدی در تأثیر تربیت (22 صفحه - از 627 تا 648) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 »نویسنده: دباشی، حمید

88.واقع گرایی سعدی (21 صفحه - از 649 تا 669)مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 » نویسنده: جمال زاده، سید محمد علی

89.ذکر جمیل سعدی (5 صفحه - از 670 تا 674) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 » نویسنده: مینوی، مجتبی

90.سعدی و سیف فرغانی (7 صفحه - از 675 تا 681) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 » نویسنده: صفا، ذبیح الله

91.سعدی و امرسن (15 صفحه - از 690 تا 704) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » تابستان 1364 - شماره 12 » نویسنده: جهانپور، فرهنگ

92.برگزیده ها: سعدی و عالمان دین (18 صفحه - از 480 تا 497) مجلات : علوم انسانی » ایران نامه » بهار 1365 - شماره 15 »

93.باز هم ذکر جمیل سعدی (6 صفحه - از 115 تا 120) مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » بهار 1368 - شماره 1 » نویسنده: فرهودی، حسین

94.همه گویند ولی گفته سعدی دگر است (14 صفحه - از 27 تا 40)مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » بهار 1370 - شماره 9 » نویسنده: مهدوی دامغانی، احمد

95.انوشیروان و بوزرجمهر در گلستان سعدی (13 صفحه - از 85 تا 97) مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » بهار 1370 - شماره 9 » نویسنده: دباشی، حمید

96.بر طاق ایوان فریدون: نقش دولت و رعیت در دیده سعدی (25 صفحه - از 160 تا 184) مجلات : علوم انسانی » ایران شناسی » بهار 1370 - شماره 9 » نویسنده: امانت، عباس

97.همه گویند و سخن گفتن سعدی دگر است (2 صفحه - از 55 تا 56) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: مهدوی دامغانی، احمد

98.سعدی و سیف فرغانی (3 صفحه - از 57 تا 59) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: صفا، ذبیح الله

99.سعدی در پهنه ی علوم اجتماعی (4 صفحه - از 60 تا 63) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: تکمیل همایون، ناصر

100.اشارات و مفاهیم پزشکی و بهداشتی در آثار سعدی (3 صفحه - از 64 تا 66) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: عزیزی، محمد حسین

101.نظر از دیدگاه سعدی (3 صفحه - از 68 تا 70) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: معروف، عبدالرضا

102.تأثر سعدی از رودکی (2 صفحه - از 74 تا 75) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: قاسمی گل افشانی، اکبر

103.شعر چاپ نشده یی از بهار سعدی (2 صفحه - از 76 تا 77) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1385 - شماره 29 » نویسنده: سجادی، رضا

104.مکتب آدمیت سعدی و تضمین شعری از او (1 صفحه - از 48 تا 48)مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » مهر 1386 - شماره 45 » نویسنده: فربد، ناصر

105.گذر سعدی از آبادان (12 صفحه - از 542 تا 553) مجلات : زبان و ادبیات » چیستا » دی 1360 - شماره 5 » نویسنده: باستانی پاریزی، محمد ابراهیم

106.چاپ جدید دیوان سعدی (1 صفحه - از 19 تا 19) مجلات : اطلاع رسانی و کتابداری » جهان کتاب » شهریور و مهر 1386 - شماره 220 و 221 » نویسنده: ذاکری، مصطفی

107.بخش ادبی: سخنی چند درباره سعدی (16 صفحه - از 321 تا 336) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال چهارم، فروردین 1339 - شماره 5 » نویسنده: افشار، ایرج

108.گلی از گلستان سعدی در ادبیات فرانسه (2 صفحه - از 530 تا 531) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال سوم، تیر 1324 - شماره 10 » نویسنده: افشار، ایرج

109.سانسور نصایح الملوک سعدی (1 صفحه - از 990 تا 990) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال پنجم، زمستان 1358 - شماره 10 و 11 و 12 » نویسنده: افشار، ایرج

110.سعدی (2 صفحه - از 288 تا 289) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال هفتم، تیر 1360 - شماره 4 » نویسنده: صورت گر، لطف علی

111.باز واپسین وداع با سعدی (7 صفحه - از 3 تا 8 - از 17 تا 17) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال هشتم، فرودین 1361 - شماره 1 » نویسنده: یغمایی، حبیب

112.تحقیقات ایرانی: درباره چند بیت از سعدی (5 صفحه - از 299 تا 303)

مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال دهم، تیر و مرداد 1363 - شماره 4 و 5 » نویسنده: یغمایی، حبیب

113.ارزیابی اشعار عربی سعدی (5 صفحه - از 654 تا 658) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال دهم، دی و بهمن 1363 - شماره 10 و 11 » نویسنده: عباس، احسان - مترجم: موید شیرازی، جعفر

114.سعدی در اروپا (5 صفحه - از 572 تا 576) مجلات : زبان و ادبیات » سخن » دوره سوم، اردیبهشت و خرداد 1326 » نویسنده: زرین کوب، عبدالحسین

115.ایران شناسی نام و نامه ی سعدی (2 صفحه - از 20 تا 21) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » بهمن 1383 - شماره 11 » نویسنده: کی منش، عباس

116.باز هم همه گویند، ولی گفته ی سعدی دگر است (4 صفحه - از 22 تا 25) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » بهمن 1383 - شماره 11 » نویسنده: مهدوی دامغانی، احمد

117.شباهت مضمون در داستانی از بودا و حکایتی از سعدی (1 صفحه - از 40 تا 40) مجلات : زبان و ادبیات » حافظ » خرداد 1384 - شماره 15 » نویسنده: لیورستن - نویسنده: ا.و

118.عقاید و آراء: سعدی شیرازی و هوگوی فرانسوی (6 صفحه - از 57 تا 62) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال دوازدهم، فروردین و اردیبهشت و خرداد 1365 - شماره 1-3 » نویسنده: آستانه ای، مهدی

119.سعدی در نگاه سخن سرایان (5 صفحه - از 16 تا 20) مجلات : هنر » شعر » تابستان 1385 - شماره 47 » نویسنده: حسن لی، کاووس

120.سحر غزل و اعجاز بیان سعدی: نگاهی به کتاب تکوین غزل و نقش سعدی نوشته دکتر محمود عبادیان (2 صفحه - از 21 تا 22)

مجلات : هنر » شعر » تابستان 1385 - شماره 47 » نویسنده: امینی، اسماعیل

121.گلستان سعدی (5 صفحه - از 737 تا 741) مجلات : زبان و ادبیات » آینده » سال نوزدهم، مهر تا آذر 1372 - شماره 7-9 » نویسنده: ستوده، منوچهر

122.مشاعره سعدی و حافظ (2 صفحه - از 144 تا 145) مجلات : زبان و ادبیات » سخن » دوره ششم، فروردین 1334 »

123.خوش گویی و خوش خویی از منظر سعدی (5 صفحه - از 17 تا 21) مجلات : زبان و ادبیات » رشد آموزش زبان و ادب فارسی » تابستان 1384 - شماره 74 » نویسنده: جوکار، منوچهر

124.صاحب خبر: طرح یک نکته از غزل سعدی (1 صفحه - از 35 تا 35) مجلات : زبان و ادبیات » رشد آموزش زبان و ادب فارسی » تابستان 1384 - شماره 74 » نویسنده: مصطفی زاده، وحید

125.آرمان شهر سعدی (4 صفحه - از 8 تا 11) مجلات : زبان و ادبیات » رشد آموزش زبان و ادب فارسی » زمستان 1386 - شماره 84 » نویسنده: موسوی، مهرالسادات

126.عوامل تربیت در باب های هفتم و هشتم گلستان سعدی (20 صفحه - از 153 تا 172) مجلات : زبان و ادبیات » دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران » بهار 1385 - شماره 177 »
نویسنده: صدرالحفاظی، سید مهدی

127.شگردهای هنری سعدی (4 صفحه - از 30 تا 33) مجلات : هنر » شعر » نیمه دوم تابستان 1383 - شماره 37 » نویسنده: حسن لی، کاووس

128.ستایش سعدی از خودش (4 صفحه - از 57 تا 60)

مجلات : زبان و ادبیات » یغما » فروردین 1354 - شماره 319 » نویسنده: بهجت الفقیه تبریزی

129.ستایش سعدی از خودش (2) (4 صفحه - از 166 تا 169) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » خرداد 1354 - شماره 321 »نویسنده: الفقیه تبریزی، بهجت

130.کلیات سعدی (3 صفحه - از 169 تا 171) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » خرداد 1354 - شماره 321 » نویسنده: تجربه کار، نصرت

131.شیخ سعدی شیرازی (4 صفحه - از 65 تا 68) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » اردیبهشت 1357 - شماره 356 » نویسنده: یغمایی، حبیب

132.مثلثات سعدی حافظ و شاه داعی (5 صفحه - از 417 تا 421) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مهر 1357 - شماره 361 » نویسنده: موید شیرازی، جعفر

133.غزلیات سعدی (2 صفحه - از 436 تا 437) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » مهر 1357 - شماره 361 » نویسنده: یغمایی، حبیب

134.المؤتلف و المختلف فی الأدبین: الفارسی و المغربی الأندلسی شعر العرفان أنموذجأ (الشوشتری و سعدی الشیرا (46 صفحه - از 190 تا 235) مجلات : علوم انسانی » المنهاج » بهار 1381 - شماره 25 » نویسنده: الإدریسی، حسین

135.زن در آیینه شعر فارسی/ 4- شیخ مصلح الدین سعدی (14 صفحه - از 34 تا 47) مجلات : جامعه شناسی و علوم اجتماعی » کتاب زنان » زمستان 1380 - شماره 14 » نویسنده: جودی نعمتی، اکرم

136.مکر پیرزن و تدبیر شیخ سعدی (2 صفحه - از 86 تا 87)

مجلات : زبان و ادبیات » سخن » فروردین 1346 - شماره 191 » نویسنده: محمود آصفی، زین الدین

137.مثلثات سعدی حافظ و شاه داعی (7 صفحه - از 489 تا 495) مجلات : زبان و ادبیات » یغما » آبان 1357 - شماره 362 » نویسنده: موید شیرازی، جعفر

138.منهج سعدی فی الإقتباس من القرآن الکریم و الحدیث (13 صفحه - از 34 تا 46) مجلات : علوم انسانی » العلوم الانسانیة » بهار و تابستان 1370 - شماره 13 و 14 » نویسنده: میرزا محمد، علی رضا

139.مباحث لغوی (بخش اول - سعدی) (3 صفحه - از 136 تا 138) مجلات : زبان و ادبیات » وحید » بهمن 1345 - شماره 38 » نویسنده: نشاط، سید محمود

/ 0 نظر / 123 بازدید