پایان نامه با موضوع خمسه نظامی

پایان نامه با موضوع خمسه نظامی

بررسی ویژگی های تصویری نگاره های خمسه نظامی سده دهم هجری ( متعلق به موزه رضا عباسی )
بررسی ویژگی های تصویری نگاره های خمسه نظامی سده دهم هجری ( متعلق به موزه رضا عباسی )
تشبیه و تمثیل در خمسه نظامی
جلوه‌های شاعرانهء عوامل کمال و نقص انان در خمسهء نظامی
بررسی و تحلیل گفتگو در خمسه نظامی با تأکید بر مثنوی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون
اشاره‌ای به مسائل اجتماعی و سیاسی در خمسه نظامی /
تحلیل سه منظومه خسرو و شیرین، لیلی و مجنون و هفت‎پیکر نظامی از دیدگاه روان‎شناسی یونگ
کشف الابیات خمسه نظامی
امثال و حکم در خمسه نظامی
بررسی باورهای کهن در خمسه امیرخسرو دهلوی و مقایسه آن با خمسه نظامی
داستان پیامبران در خمسه نظامی
بررسی اعتقادات عامه در خمسه نظامی
بررسی تطبیقی 7 رقعه معراج پیامبر(ص) مروط به خمسه نظامی-دوره صفویه-
بررسی نجوم در خمسه نظامی
تصویر سازی و مضمون آفرینی با اعداد و حروف در خمسه نظامی
حکمت عامه در خمسه نظامی
گردآوری و بررسی تلمیحات داستانی در سه منظومه از خمسه نظامی (اسکندرنامه، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون)
جایگاه نظامی در مثنوی سرایی و شناختی از مقلدان مشهور وی
تاثیر قرآن کریم در خمسهء نظامی
نمودادبی جوانی و پیری در خمسه ی نظامی
نمود ادبی «جوانی» و «پیری» در خمسه¬ی نظامی
نمودادبی جوانی و پیری در خمسه ی نظامی
نگاهی بر نگاره های لیلی و مجنون خمسه نظامی از سده پنجم تا سده دهم هجری
دگردیسی اسطوره های ملی و مذهبی در خمسه نظامی
مظالعه تحلیلی زبان نمایشی در خمسه نظامی
نقد نگارگری هفت پیکر نظامی با رویکرد نشانه شناختی
خانواده در خمسه ی نظامی
تجزیه و تحلیل و نقدوبررسی خمسه نظامی اوایل قرن8 هجری قمری موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره ثبت 5179 ((تصویرسازی بر اساس داستانهای خمسه نظامی))
تطابق تصویری نسخه خطی(خمسه نظامی)موجود در کتابخانه ملی فرانسه ونسخه چاپ سنگی(خمسه نظامی)موجود در کتابخانه ملی ایران
نسخه های خطی خمسه نظامی گنجوی در کتابخانه ملی تبریز
صور خیال در خمسه نظامی
قافیه و جایگاه آن در مطالعات و نقد ادبی بر اساس شیوه های قافیه پردازی نظامی در خمسه
آیرونی در خمسه حکیم نظامی گنجوی
سایه های نخل بر آثار نظامی گنجوی
سیراندیشه در آثار نظامی و سعدی
باورهای پزشکی در خمسه نظامی /
نگارگری خمسه نظامی در عصر بهزاد
تطبیق «لیلای مجنون» «ابوالفرج اصفهانی» و «لیلی و مجنون» «نظامی گنجوی»
مبانی اخلاق اسلامی در خمسه نظامی
تلمیح در مثنوی های نظامی گنجه ای
خمسه نظامی از دیدگاه پزشکی /
حکیم نظامی گنجوی و جمالی تبریزی /
حمد و ستایش در خمسه نظامی /
نوآوری در ترکیبات واژگان فارسی در خمسه نظامی گنجوی /
هویت انسان در پنج گنچ نظامی گنجوی
جستاری در نفوذ نظامی در شبه قاره (مقلدان و شروح آثار نظامی) /
کتابشناسی نظامی در پاکستان و هند /
خمسه‌سرایان عثمانی /
تصحیح و تحقیق هفت منظر
بررسی مفاهیم مرتبط با خانواده درمانی در اشعار خمسه ی نظامی گنجوی
بررسی جلوه های یأس و اندوه در خمسه ی نظامی با توجه به مبانی روانشناختی آن
بررسی تطبیقی قابلیتهای دراماتیک قصه بهرام در هفت پیکر نظامی با سفر نویسنده ووگلر
خدا در خمسه نظامی
موسیقی و اصطلاحات موسیقیایی در خمسه نظامی
عناصر فرهنگ عامه در خمسه نظامی
بررسی عنصر حرکت در خمسه نظامی مکتب دوم تبریز (با تاکید بر فرم)
بررسی اصطلاحات طبی و نجومی خمسه نظامی
تصیر سازی نظامی با ابزار و اصطلاحات موسیقی در خمسه
تجلی باورهای کهن در خمسه‌ی امیرخسرو دهلوی و مقایسه‌ی آن با خمسه‌ی نظامی


/ 0 نظر / 46 بازدید