فهرست پایان نامه های ادبیات فارسی

فهرست پایان نامه های ادبیات فارسی

 

آب و جلوه های آن در شعر فارسی تا آغاز قرن هفتم: هادی شاندیز، فاطمه- دکترمحمد جعفر یاحقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

ابزار و اصطلاحات موسیقی در شعر فارسی(شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و دیوان حافظ): گنجعلی، بهجت الملوک- دکترعلی احمدپور- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

ابعاد عرفانی اسلام، تالیف آنه ماری شیمل: اسکندری، بها الدین- دکترمحمود  شکیب- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

ابلیس در مثنوی و غزلیات شمس: کاظمی، شهرزاد- دکتر مهدی محقق-دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

ابن حسام و شعر مذهبی: طالبی، جواددکتر  محمد بهنام فر- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

ابن یمین ،شرح احوال، روزگار و شعر او: شنوایی زارع، حسین- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

ابوطالب کلیم کاشانی شرح حال و آثار و سبک اشعار او: عابدی، امیرحسن- دکترخطیبی- دانشگاه تهران- 1335- دکتری

ابوعلی سینا و افکار و عقاید و تحقیق در آثار و سبک نگارش و بررسی لغات و اصطلاحات فارسی در نوشته های ابوعلی سینا: رضوانی، اکبر- دکتر ذبیح الله صفا- دانشگاه تهران- 1356- دکتری

ابیات عربی در متون ادبی فارسی تا نیمه دوم قرن ششم: فقیهی، حسین- دکترفیروز حریرچی- دانشگاه تربیت مدرس- 1373- دکتری

آثار عرفانی منظوم فارسی از سنایی تا جامی: صدربزاز، مرضیه- دکترمحمد جعفر یاحقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

آثار و احوال شعرای برتر مازندران تا سال 1357 ه. ق: قلی پور، اکبر- دکتر دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1380- ارشد

اجتماعات در کلیات شمس تبریزی: مباشری، محبوبه- دکترماهیار نوابی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

احادیث قدسی در مرصادالعباد و کشف المحجوب: منصوری فرد، یعقوبعلی- دکتر سلماسی زاده- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

احوال و آثار جناب راز دانشگاه شیرازی: فخراحمد، آمنه- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1373- ارشد

احوال و آثار شیخ جمالی دهلوی: ناراین ماتور، مهتاب- دکتر ذبیح الله صفا- دانشگاه تهران- 1342- دکتری

احوال و آثار علامه ؟ موکریانی: کرمانج، رشید- دکتردکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1377- ارشد

احوال و آثار منشی چندر بهان برهمن: اهلووالیا، جگدیش رای- دکتر لطفعلی صورتگر- دانشگاه تهران- 1347- دکتری

احوال و آثار و افکار شاه نعمت الله ولی کرمانی: فرزام(معمارپور)، حمید-بدیع الزمان فروزانفر- دانشگاه تهران- 1338- دکتری

احوال و آثار و سبک اشعار حاجی محمدخان قدسی مشهدی: شاه، احمد- دکترخطیبی- دانشگاه تهران- 1342- دکتری

احوال و اقوال جنید بغدادی: ایاضی، حسین- دکترمحمود عابدی-  دانشگاه تربیت معلم-؟- ارشد

احیا و تحشیه تذکره مآثر الباقیه به همراه بررسی شعر اصفهان در سده سیزدهم هجری: مسجدی، حسین- دکتر مهدی نوریان- دانشگاه اصفهان- 1380- دکتری

اختر شناسی در پنج گنج نظامی: سعیدی، نورالدین- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1375- ارشد

اختران فلکی و شعر فارسی: مصفی، ابوالفضل- دکتر لطفعلی  صورتگر- دانشگاه تهران- ؟- دکتری

اختصاصات غزل بیدل دهلوی:  کاریزی، اسماعیل- دکتر جوکار-دانشگاه آزاد فسا- 1379-ارشد

اخلاق از دیدگاه مولوی در جلد سوم و چهارم مثنوی: نکوئیان، محمد ابراهیم- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا-1376-ارشد

اخلاق در ادبیات و شرح اخلاق جلالی: پورنعمت، منیژه- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

اخلاق در اندیشه حافظ: باقریان، زیبا- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

اخلاق در دیوان پروین اعتصامی: خوب بخت، مریم-دکتراحمد رنجبر حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

اخلاق در شاهنامه: نعمتی، سکینه- دکتر سمیع زاده- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1381- ارشد

اخلاق متصوفه از خلال متون عرفانی(از آغاز تا قرن هشتم): پناهی داشلاق، مهین- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- دکتری

اخلاق و اجتماع در خمسه حکیم نظامی: ثروت، منصور- دکتر سادات ناصری- دانشگاه تهران- 1368- دکتری

اخلاق و تربیت در مثنویهای عطار(منطق الطیر، مصیبت نامه، الهی نامه): محرمی تمرداشی، حمایت- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

اخلاق و حکمت در مرزبان نامه: زاهدیان، مهدی- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

اخلاق و منش پهلوانان ایران باستان در شاهنامه فردوسی: نوذری، علی-دکترطاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

اخلاقیات در دیوان حافظ: محسنی هنجی، فریده-دکتر احمد رنجبر حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

اخوانیات(مهر سروده ها) در شعر فارسی: شایگان، مریم- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1372- ارشد

آداب معاشرت در آثار منثور قرن چهارم تا پایان قرن ششم هجری: شاه حسینی، رودابه- دکتر دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

آداب و آئین‌های عیاران در کتاب سمک عیار: چابوک، مریم- دکتر ریاحی-دانشگاه آزاد فسا- 1382-ارشد

آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی در مثنوی معنوی: اصغری، حسین- دکتر علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

آداب و رسوم باستانی در شاهنامه فردوسی: محمدی پور، آلب ارسلان - دکتر سید احمد حسینی کازرونی-آزاد بوشهر- 1381- ارشد

آداب و رسوم در متون نثر قرن 4و5: شهریاری، آذر- دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

آداب و رسوم زبان بیرجند: کریمپورفرد، بتول- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

آداب و رسوم و سنن در شاهنامه فردوسی(نیمه دوم): جعفری، پروین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

ادبیات انتقادی دوره مغول و ایلخانی: تاجی، حسن- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

ادبیات انقلاب: چهرگانی انزابی، احمدحسین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1372- ارشد

ادبیات ایران در آمریکا: آذر انداز، عباس-د کتر نادری- دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

ادبیات پایداری: عسکری، روح الله- دکتر علی اصغر میرباقری فرد- دانشگاه اصفهان- 1381- ارشد

ادبیات تطبیقی و سیر آن در ایران: پیرانی، منصور- دکتر واعظ- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

ادبیات تعلیمی در ادب فارسی(از آغاز تا نظامی): زلفی، حمیدرضا- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1375- ارشد

ادبیات داستانی در ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی: نجف زاده بارفروش، دکترمحمدباقرستوده- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

ادبیات داستانی در قرآن: نجف زاده بارفروش، محمدباقر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1373- ارشد

ادبیات عامه شهرستان ایرانشهر: سجادی راد، کریم بخش- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

ادبیات عامه شهرستان درگز: تکلیفی چاپشلو، احمد- دکتر رضا انزابی نژاد- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

ادبیات عامه مردم خواف: صالحی، دین محمد- دکتر محمد مهدی ناصح- دانشگاه فردوسی مشهد- 1380- ارشد

ادبیات عامیانه مردم سیستان: وفادارکیخاژاله، احمد- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

ادبیات فارسی در دوره مشروطیت: ضرغام فر، مرتضی-دکترلطفعلی  صورتگر- دانشگاه تهران- 1332- دکتری

ادبیات فارسی در کتابهای درسی: شهیدی، شکوفه- دکتر  امیربانو کریمی- دانشگاه تهران- 1374- ارشد

ادبیات فارسی در نیمه اول قرن یازدهم: شجیعی، پوران- دکتر حکمت- دانشگاه تهران- 1334- دکتری

ادبیات کودکان: شجری، رضا- دکترعلی اکبر شعاری نژاد- دانشگاه تربیت مدرس- 1372- ارشد

ادبیات متعهد فارسی: قائمی، علیرضا- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1369- ارشد

ادبیات مذهبی در دوره صفویه: ضرابی، مرتضی- دکتر لطفعلی  صورتگر- دانشگاه تهران- 1346- دکتری

ادبیات مردم بلوچ در شهرستان خاش: ریگی، حسین- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1374- ارشد

ادبیات مردم سرایان: سلطانی مقدم، حسین- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1373- ارشد

آدم در مثنوی: نفیسی، غلامعباس- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

ادیان و اساطیر در مثنوی معنوی: سیف، عبدالرضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

آذر کیوانیان و دساتیر: امینی، محمدرضا- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1378- دکتری

آرا عرفانی در گلشن راز شیخ محمود شبستری: دوستی محمدحسن- دکتر احمد حسینی رنجبر هرمزآبادی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

آراء کلامی در آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری: سنگری، محمدرضا- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1368- ارشد

آرای روانشناختی سعدی در گلستان: یاوری، فرامرز- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

آرایشهای لفظی و معنوی عروض در غزلیات سعدی: مشهدی، محمدامیر- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1371- ارشد

آرایه مجمع در نثر عربی و فارسی: حیدری، مهین- دکتر عبدالرحیم حقدادی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

آرایه های ادبی در پنج دیباچه منثور ادب فارسی: امینی مفرد، تقی- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1376- ارشد

آرایه های ادبی در مخزن الاسرار نظامی: فخرآوری، طاهره- دکترسلماسی زاده- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

ارتباط ابر مردان حماسه با پروردگار: ماندگار، علی- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

ارداویرفنامه(متن پهلوی با ترجمه فارسی و واژه نامه و متن منظوم و زرتشت و پژدو): عفیفی، رحیم- دکتر صادق کیا- دانشگاه تهران- 1339- دکتری

ارزشها و ضد ارزشهای اخلاقی در دیوان سنایی: حصاری، مهدی- دکتر صفاری- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

ارزشهای اخلاقی (اخلاقی و علمی) در شاهنامه فردوسی: مجدی، غلامرضا-دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

ارزشهای سیاسی و اجتماعی دیوان صائب: مهریزی، سعید- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

ارکائیسم در غزل معاصر جوان: عبدالهی، محمد- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

آرمان دادخواهی و ظلم ستیزی در شاهنامه حکیم فردوسی: خلیلی، حسین- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

آرمان شهر جلال آل احمد: کمالی بانیانی،؟- دکتر وطن دوست-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

آرمان شهریا مدینه فاضله از دیدگاه سهراب سپهری: منوچهری، وجه الله- دکتر اکبر صیادکوه-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1381- ارشد

آرمان گرایی در ادبیات قرن هفتم: مافی، توران- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

آرمان گرایی در شعر سعدی: نظری، علی حسین- دکتر غلامحسین شریفی- دانشگاه اصفهان- 1380- ارشد

آرمان گرایی در شعر معاصر: قادی مقدم، محمد- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

آرمانشهر در ادب فارسی (از آغاز تا پایان قرن نهم هجری): فخرائیان، رجب- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

آرمانشهر در ادب فارسی(در شعر سعدی، حافظ، نظامی و سنائی): دولتشاه، ناصر- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

آرمانشهر در دیوان ناصر خسرو: حیدری، محمد – دکترابوالقاسم رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1377- ارشد

آرمانشهر در شعر شاعران معاصر(اخوان، نیما، سپهری) با مقایسه آرمانشهر(مدینه فاضله) فارابی: قیامتی، علیرضا- دکتر حسینعلی یوسفی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1379- ارشد

از پلک خیس شب تا لحظه های ترد سحری(جلوه های طبیعت در شعر بزرگان معاصر، تصویر شب و روز):  دستبندی، تهمینه- دکتر مهدوی- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

آز در شاهنامه: بازرگان، محمدنوید-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

از دولت خاموش: قدیریان، اندیشه- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1381- ارشد

ازدواج در شاهنامه: بیرجندی، صدیقه- دکتر برومند- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

ازهار گلشن از ابراهیم بردعی تبریزی: صفاری، محمدشفیع- دکتر دادبه- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ؟- دکتری

اساطیر اقوام کهن(ایران، هندویان) و دیدگاههای آنان: معین مقدس، نوشین- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1379- ارشد

اساطیر و اشارات داستانی در قصاید انوری: همایونفر، بابا- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1371- ارشد

اساطیر و متون تفسیری قرنهای پنجم و ششم: دکتر امامی، صابر- دکترجعفری- دانشگاه شیراز- 1378- دکتری

استبداد ستیزی در اشعار مرحوم بهار: عامری، اسماعیل- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

استعاره در شعر چهار شاعر معاصر( نیما یوشیج، مهدی اخوان ثالث، نادر نادرپور، فریدون مشیری): سمیعی کدکنی، حبیبه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1378- ارشد

استعاره و کنایه در جهانگشای جوینی: آریایی نسب، احمد- دکتر بصیری- دانشگاه کرمان- 1380- ارشد

استعاره و مجاز در خمسه نظامی: مزارعی، علی- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

استقبال در شعر فارسی: قافله باشی، خلیل- دکتر اکبری- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

استنتاج عقیدتی و عرفانی مولانا از رهگذر تمثیل و حکایت در دفتر اول مثنوی: کلاهی رستمی، حمیدرضا- دکتر مهدی ماحوزی- دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

اسطوره آغاز در ایران باستان: واشقانی، ابراهیم- سلمی- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1383- ارشد

اسطوره حماسه ضحاک و فریدون: مهین فر، سیاره- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1375- ارشد

اسطوره شراب در شعر فارسی: امینی، اسکی- دکتر انوری- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

اسطوره فره مندی در شاهنامه حکیم فردوسی: محمدی، ابراهیم- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1381- ارشد

اسطوره گرایی در شعر معاصر فارسی: خادمی کولایی، مهدی- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1381- دکتری

اسطوره و بن مایه های اساطیری در شعر معاصر ایران بر اساس اشعار پنج شاعر معاصر (نیما یوشیج، احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد و سهراب سپهری): خمسه، شروین- دکتردکتر منوچهر اکبری- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

اسفندقه، فرهنگ و ادب و تاریخچه آن: موسی پور، محرم- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

آسیب شناسی اجتماعی در قرن 11-8: فیض آبادی، احمد- دکتر علی عشقی سردهی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1382- ارشد

آسیب شناسی شیوه های متصوفه از خلال ترجمه رساله قشیریه، شرح التعرف، کشف المحجوب، التصفیه فی احوال المتصوفه و مصباح الهدایه: ملاشاهی، احمد- دکتردکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1381-ارشد

اشارات اجتماعی در مثنوی: فلاح تفتی، مهدیه- دکتر محمدکاظم کهدویی- یزد-1381-ارشد

اشارات تاریخی در دیوان خاقانی: جباری، نجم الدین- دکتر حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

اشارات طبی و دارویی در مثنوی معنوی: سامی، حمید- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1371- ارشد

اشاره های اساطیری و داستانی در آثار ناصر خسرو: خلیلی، حسن- دکتر ترابی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

اشعار اجتماعی شاعر لان پارسی گوی تاجامی: حسنی، عطا الله- دکترحسن دکتر سادات ناصری- دانشگاه تهران- 1369- ارشد

آشنازدایی در شعر معاصر: محمدزاده، فاطمه- دکتر بصیری- دانشگاه کرمان- 1382- ارشد

آشنایی زدایی در شعر صائب: حیاتی، عبدالرضا- دکتر محمد غلامرضایی- دانشگاه شهید بهشتی- 1383- ارشد

اصالت زیبا شناختی در شعر قیصر امین پور: دستخط، شایسته- دکتر ذوالفقاری- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

اصطلاحات دارویی و پزشکی آثار سنایی: انصاری، احمدآقا- دکترظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1369- ارشد

اصطلاحات دیوانی دوره قاجار: دکتر محمدفاضلیان، عبدالحسین- دکتر انوری- دانشگاه تربیت معلم- 1370- ارشد

اصطلاحات دیوانی و مدنی دوره قاجاریه بر مبنای تاریخ اجتماعی- اداری دوره قاجاریه: محمدگرجی، فاطمه-دکتر انوری- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

اصطلاحات عرفانی در مصیبت نامه عطار: شیبانی، معصومه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

اصطلاحات علمی و فلسفی در دیوان انوری: نوری، مجید- دکتر ظفری- دانشگاه چمران اهواز- 1374- ارشد

اصطلاحات علوم اسلامی در مصباح الهدایه عزالدین کاشانی: کرم الهی، بهمن- دکتر احمد خاتمی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

اصطلاحات علوم و فنون در دیوان خاقانی: نادری، مسعود- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1375- ارشد

اصطلاحات قصاید انوری ابیوردی: حلی، احمد- دکتر یحیی یثربی- دانشگاه تبریز- 1370- ارشد

اصطلاحات نجومی و صور فلکی در هفت پیکر نظامی : بلاغتی، مجتبی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1375- ارشد

اصطلاحات نجومی و طبی در دیوان خاقانی: قره آغاجلو، سعید- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1369- ارشد

اصطلاحات و تعبیرات دیوان فرخی سیستانی از حرف الف تا ی: سیدیزدی، زهرا- دکترموید- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

اصفهان و مظاهر سبک هندی در شعر صائب تبریزی: طاهری یاورساد، محمدکاظم-دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ا رشد

اصوات در اشعار اخوان ثالث: اسفندیارپور- حسین-دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

اصول و مبانی، عرفان و تصوف در کشف المحجوب(از دیدگاه هجویری): یزدانی آذر منابادی، الهه- دکتر  بیات- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

اعلام انسانی دیوان ناصر خسرو: عزیزی، محمد حسین-دکتر محمد غلامرضایی-دانشگاه یزد- 1375- ارشد

اعلام جغرافیایی در دیوان اشعار و سفرنامه ناصرخسرو: اشرف گنجویی، نرگس- دکتر کهن- دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

اعلام جغرافیایی در دیوان خاقانی: دکنی، محمدامین- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1370- ارشد

اعلام جغرافیایی در دیوان خاقانی: عظیمی، امیرهوشنگ- دکتر محمد علی صادقیان-دانشگاه یزد-1375-ارشد

اعلام درکلیات سعدی: فرجی، حسن-دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1379- ارشد

اعلام و اشخاص در مثنوی‌های عطار با توصیفات شاعر:آزاد خواه، شهریار- دکتر دبیران- دانشگاه تربیت معلم- 1381- ارشد

 اغراق در حماسه شاهنامه فردوسی: کیال، حسین- دکتر محمدحسین سعادت فر- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

اغراق و صور گوناگون آن در شاهنامه: ؟ ، فریبا- دکتر طالبیان- دانشگاه کرمان- 1377- ارشد

آفاق اندیشه در شعر دوره  مشروطیت: محمدی، محمدعلی- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- دکتری

آفتاب و سایه در مثنوی: قلی زاده جوریابی، هادی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

آفرینش آدم در سر سجود ملایک: شعبان‌زاده، مریم- دکتر دبیران- دانشگاه تربیت معلم- 1373- ارشد

آفرینش در شعر شاعران برجسته ادب پارسی: رحیمی، محسن- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

آفرینش شاعرانه اشیا در شعر معاصر( نیما- فروغ- شاملو- اخوان- سپهری- آتشی): نقدی زاده، مرضیه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

افسانه شیرین در منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی: پرهیزگاری، مریم-دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1378- ارشد

افسانه کوروش در شاهنامه (ترجمه و تعلیق): متصدی زاده، حمیدرضا- دکتر بهداد قادری-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

افسانه های قوچانی: ارجی، علی اصغر- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

افسانه های محلی گناباد: رحمانیان شهری، حمیدرضا- دکتر رضا  زمردیان- دانشگاه آزاد بیرجند- 1379- ارشد

افعال و مشتقات ریشه های بای((بایستن)) و شای((شایستن)): عطار، محمد- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

افکار اشاعره در اشعار شاعران قرنهای 5 و 6: محمدزاده، عباسعلی- دکتر اسماعیل قافله باشی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1379- ارشد

افلاک و ستارگان در مخزن الاسرار و هفت پیکر نظامی: صافی، رفعت السادات- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

اقتدار فرهمند در شاهنامه فردوسی: عابدینی، حبیب-دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

اقسام سجع و جناس در کلیله و دمنه: منصوریان سرخگریه، علیرضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

امامت و ولایت از دیدگاه نهج البلاغه و تاثیر آن بر دیوان ناصرخسرو: علی منش، غلامعلی- دکترجعفری- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

امامت و ولایت در دیوان فیاض لاهیجانی: پرنعمت، مریم- دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

امثال و حکم در تاریخ بیهقی: عزیزی، سعید-دکترجلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

امثال و حکم در خمسه نظامی: خرم، محسن- دکتر دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1377- ارشد

امثال و حکم در مثنوی مولوی: دکتر نیری، عزیزه- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1379- ارشد

امثال و حکم شاهنامه: آزادی، خسر و-  دکتر برومند- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

آموزش پرورش و اخلاق و تربیت در قابوسنامه: رضایی، قاسم- دکتر علی اردلان جوان- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

آموزش در ایل قشقایی: صابری، نصرالله- دکتر ابوالقاسم محمودی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

انتظار در شعر معاصر(نیما- شاملو- اخوان ثالث- فروغ فرخزاد- سپهری): صیادی، آیت الله- دکتر جلیل نظری-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1380- ارشد

انتظار ظهور امام زمان (ع) در شعر فارسی(از دوره قاجار تا امروز): خرم‌آبادی، صدیقه- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

انتقام در شاهنامه فردوسی: کاهیدباصیری، شهربانو- دکتر مرتضی هاشمی- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

اندرز و مطایبه در هفت پیکر نظامی گنجوی: ملکی، فرهاد- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

اندیشه عارفانه حاکم بر کل شاهنامه فردوسی: گنجی جامه شوران، آمنه- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

اندیشه های اجتماعی شعر نو: رضایی، لیلا- دکتر معین- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- ارشد

اندیشه های اجتماعی و انتقادی در شعر سنایی غزنوی: محمدی رخ، اسدالله- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

اندیشه های اخلاقی و اجتماعی شعر پروین اعتصامی(بررسی یکی از مکتب های اخلاقی و اسلامی): قناتی، اعظم- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1379- ارشد

اندیشه های اخلاقی و تربیتی نظامی در مخزن الاسرار: یثربی، رضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

اندیشه های اسماعیلی در اشعار ناصرخسرو: مهرکی، شهریار- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

اندیشه های سیاسی و اجتماعی حافظ: فتحی، غلامرضا- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

اندیشه های عرفانی در شعر فارسی اقبال لاهوری و تجلی آن در جامعه: همدانی، محمدجواد- دکتر موذنی- دانشگاه تهران- 1382- دکتری

اندیشه های عرفانی عطار در منطق الطیر: اشیبان، الشیماء- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تهران- 1380- دکتری

اندیشه و خیال در شعر شعرای نامی معاصر: باقرزواری، الهه- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

اندیشه‌های خیام و بازتاب آن در شعر حافظ: زیارتی، احسان- دکتر حبیب تبرا-آزاد بوشهر- 1381- ارشد

اندیشه‌های روزبه فیروزآبادی (عبدالله بن مقفع): باقری، هدایت- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1375-ارشد

اندیشه‌های قلندری در غزل فارسی (سنایی، عطار، عراقی،  مولوی): قوامی، بدریه- دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم- 1382- ارشد

انسان ،هستی، جامعه در دیوان حافظ: عبداللهی، پروین- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

انسان آرمانی در حدیقه سنایی: عباسی، هما- دکتر محمداسماعیل حنفی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1382- ارشد

انسان در گلستان و بوستان سعدی: نیازکار، فرح-دکتر حسنی-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

انسان شناسی در آثار جامی: دارینی، مریم- دکتر خلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

انسان شناسی در خمسه خواجوی کرمانی: اسداللهی نژادکرمانی، معصومه- دکتر نیری- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

انسان شناسی در مثنوی معنوی: تشکری، ناصره- دکتر احمد کرابی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1382- ارشد

انسان شناسی در مثنوی: دلبری، حسین- دکتر قافله باشی- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

انسان کامل از دیدگاه سعدی: قنبریان علویجه، منیر- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

انسان کامل در مثنوی مولوی: بشردوست، مجتبی- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1373- ارشد

انسان کامل در مثنوی‌های چهارگانه عطار (منطق الطیر، مصیبت نامه، الهی نامه و اسرارنامه): مظفری وانانی، اصغر- دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم-1382- ارشد

انسان گرایی در شعر سنایی: فرهنگ دوست، شیرین- دکتر محسن مویدی- دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

انسان و اجتماع از دیدگاه مهدی اخوان ثالث و ایلیا ابوماضی: دهقانیان، جواد- دکتر میرقادری- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

انعکاس افکار ابوسعید ابوالخیر در ادبیات فارسی: مدرسی، ابراهیم- سعید نفیسی- دانشگاه تهران- 1342- دکتری

انعکاس اوضاع اجتماعی در مثنوی: مباشری، محبوبه- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه تربیت مدرس- 1372- ارشد

انعکاس اوضاع اجتماعی قرن هفتم در شعر سیف الدین محمد فرغانی: جهانی، علی محمد- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

انعکاس اوضاع اجتماعی و سیاسی در دیوان سیف فرغانی: افشار، پروین- دکتر اسپرهم- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

انعکاس اوضاع سیاسی و اجتماعی در شعر ملک الشعرا بهار: جهانگرد، فرانک- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

انعکاس دیدگاه قرآن و عرفان از حجاب در مثنوی مولوی و دیوان حافظ: قاسمی، محمدعلی- دکتر سلماسی زاده- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

انعکاس فرهنگ عوام در مثنوی مولانا: کیوان فر، علی اکبر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

انعکاس هنری و بلاغی آیات در مثنوی مولوی: علیزاده خیاط، ناصر- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

انگیزه‌ و عملکرد پهلوانان شاهنامه فردوسی: رحیمی، سعدالله- دکتر نژاد سلیم-دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

انوار الربیع فی انواع البدیع اثر سید علیخان مدنی(م: 120 ه.ق): حق جو، سیاوش- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- ؟- ارشد

انواع تشبیه در دیوان خاقانی: دهقانی فیروزآبادی، محمدحسین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1369- ارشد

انواع کلمه(را) در دیوان خواجه شمس الدین محمدحافظ دانشگاه شیرازی: روح بخشان، علی- دکترسجادی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

انواع یاس و ریشه های آن در شعر معاصر: چراغی، رضا- دکتر بشیری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

انیس الشعرا تالیف حکیم میرزا عبدالحمید افسر قزوینی: عجم، محمدجواد- دکتر مسگرنژاد- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1371- ارشد

اهریمن و دیو در باورهای کهن و متون حماسی ایران: نوراحمدی، احمد- دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1374-ارشد

اهل طریقت در تفسیر ابوالفتوح رازی: کشاورز، ابوالفضل- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

آواره یمگان و جاذبه های فکری و اندیشه: معدنی، ذبیح الله- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1380- ارشد

اوضاع ادبی چهارمحال در دوره قاجار همراه با شرح احوال و معرفی آثار شعرا و نویسندگان بزرگ این دوره: رضایی، حمید- دکتر مظفر بختیار- دانشگاه تهران- 1382- ارشد

اوضاع فکری و فرهنگی ایران از نیمه قرن پنجم تا اوایل قرن دهم : شنجرفی، غلامرضا- دکتر کرمی-دانشگاه آزاد فسا- 1377- ارشد

اولین واریسیه در تصوف اسلامی و ادب پارسی: فردهر، نصرت الله- دکترزرین کوب- دانشگاه تهران- 1368- دکتری

آیات و احادیث حدیقه سنایی: چنارانی، علی- دکتر خلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

آیات و احادیث و امثال مثنوی حدیقه الحقیقه سنایی: علوی، فاروق- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

ایران و توران از دیدگاه داستانسرایی: شایگان فر، حمیدرضا-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

ایرانگریی درشعر عصر بیداری: دادفر، محمد- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

آینه خاموش (نگرشی بر تعابیر آینه در غزلیات صائب): تهاری، اکبر-دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

آینه در شاهکارهای ادبی تا قرن هشتم: موسوی، سیده فریبا- دکتر عابدی-  دانشگاه تربیت معلم- 1374- ارشد

آینه در شعر شاعران فارسی تا قرن هشتم: جوانبخت اول، محترم- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

آینه رنگ ونوردرمثنوی مولوی: کارگریان، حسین- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

ایهام و شعر خاقانی: بیجاری، محمدعلی- دکتر مویدی - دانشگاه آزاد بیرجند- 1375- ارشد

آیین جنگ در شاهنامه فردوسی: موسوی، کاظم- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا-1375-ارشد

آیین دبیری در نثر فارسی از آغاز قرن 7 تا پایان قرن هشتم: شجاعی، علیرضا- دکتر کرمی- دانشگاه شیراز- 1380- ارشد

آیین زندگی در آثار منثور اخلاقی قرن هفتم: هاشمی، عبدالعلی- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1378- ارشد

آیین فتوت: روحانی، ریحانه-دکترمحمدغلامرضایی-دانشگاه یزد- 1375-ارشد

آیین مملکت داری در ادب فارسی تا قرن 8: شریف پور، عنایت الله- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1375- دکتری

آیین مهر و بازتاب آن در منظومه‌های بزرگ عرفانی : شاه  سنی ، علی محمد- دکتر طاووسی- دانشگاه آزاد فسا - 1374- ارشد

آیین مهر و نفوذ آن در جهان: ملک زاده، فاطمه- دکتر محمود طاووسی-دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

آیین های شاهنامه

/ 8 نظر / 76 بازدید

از زحمات شما بی نهایت سپاس گذارم برای جمع آوری پیشینه تحقیق بسیار فوق العاده بود

پاسخ پهلوان اکبر به خوش اندام رئیس هیئت کشتی کرمانشاه چو بشنید اکبر کلام خوش اندام را بنالید در قبر و ناگه بلند شد زجا بپرسید: این رسم مردانگی است!؟ خوش اندام و هیئت! گلزار کیست!؟ قسم بر دو گیتی و آن کربلا! نه دیدم نه بشنیدم این واژه ها مگر جایرزم تخت عشرتکدست!؟ بگفته: به هل پایم آن را شکست!؟ چو گلزار ز سم جان خود باخته! گنه چیست؟ لابد «هپ» انداخته! به فن کمر پشت پیلان زمین دوختم ز طعن نحیفان خدایا عجب سوختم! ملک گفت ای پهلوان دلیر، پیلتن! حقیقت عیانست و کم کن سخن خوش اندام به جمع گر چنین بافته جو این گونه بودست و هی تاخته! به هیئت، اعضا چو بر می گزینند رئیس غرض حرف مفتست و زین بیش نیس! عجب نیست کز نشئه ی دود و باد سخن ها بچینند و نوشند چایه زیاد! کنون رو مزارت بخواب، تهمتن! شب قبر پس گیرد او این سخن

س

ممنون

نعیما

دمتون گرم عالیه سایتتون واقعا می گم فقط یه کم به روزش کنین

حامی

سلام اصل پایان نامه ها را نمیشه پیدا کرد؟ من حتما باید از عباس محمدیان را بخونم.

دکترای ادبیات

حالم از ادبیاتی های ... بهم میخوره