فهرست پایان نامه ادبیات(نظم گذشته)

 

آئینه و کاربرد آن درتصویرهای مثنوی سعدی: لایق، عباس- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم انسانی- 1376- ارشد.

 

آب و جلوه های آن در شعر فارسی تا آغاز قرن هفتم: هادی شاندیز، فاطمه- دکترمحمد جعفر یاحقی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1377- ارشد

 

آداب و رسوم اخلاقی و اجتماعی در مثنوی معنوی: اصغری، حسین- دکتر محمد علوی مقدم- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

 

آداب و رسوم باستانی در شاهنامه فردوسی: محمدی پور، آلب ارسلان - دکتر سید احمد حسینی کازرونی-آزاد بوشهر- 1381- ارشد

 

آداب و رسوم و سنن در شاهنامه فردوسی(نیمه دوم): جعفری، پروین- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1374- ارشد

 

آدم در مثنوی: نفیسی، غلامعباس- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

 

آراء کلامی در آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری: سنگری، محمدرضا- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1368- ارشد

 

آرمان دادخواهی و ظلم ستیزی در شاهنامه حکیم فردوسی: خلیلی، حسین- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

 

آرمان گرایی در شعر سعدی: نظری، علی حسین- دکتر غلامحسین شریفی- دانشگاه اصفهان- 1380- ارشد

 

آرمانشهر در ادب فارسی(در شعر سعدی، حافظ، نظامی و سنائی): دولتشاه، ناصر- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1379- ارشد

 

آرمانشهر در دیوان ناصر خسرو: حیدری، محمد – دکترابوالقاسم رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1377- ارشد

 

آز در شاهنامه: بازرگان، محمدنوید-  دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

 

 

 

آسیب شناسی اجتماعی در ادبیات فارسی قرن هفتم با مروری بر جامعه شناسی ایران از ابتدای حمله اعراب تا اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم: ناجی اصفهانی، حوریه – دکتر عبد الحسین فرزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

 

آشنایی زدائی و هنجارگریزی در غزلیات شمس: دلیر دیسفانی، علی   – دکتر محمد حسین محمدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379 – ارشد

 

آفاق اندیشه در شعر دوره  مشروطیت: محمدی، محمدعلی- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- دکتری

 

آفتاب و سایه در مثنوی: قلی زاده جوریابی، هادی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1377- ارشد

 

آفرینش در شعر شاعران برجسته ادب پارسی: رحیمی، محسن- دکتر وحیدیان کامیار- دانشگاه آزاد مشهد- 1379- ارشد

 

آگاهی‌های خاقانی از مسایل پزشکی‌ (طب سنتی)‌: سمیعی، فریده‌ـ دکتر عباس ماهیار‌ــ دانشگاه آزادکرج-  1374‌ـ ارشد

 

آیات و احادیث حدیقه سنایی: چنارانی، علی- دکتر خلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1381- ارشد

 

آیات و احادیث و امثال مثنوی حدیقه الحقیقه سنایی: علوی، فاروق- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه تهران- 1368- ارشد

 

 آیات و احادیث و قصص اسلامی در دیوان غزلیات عطار نیشابوری‌: احیایی، شهلا‌ـ دکتر سیروس شیمسا‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1376- ارشد

 

آینه خاموش (نگرشی بر تعابیر آینه در غزلیات صائب): تهاری، اکبر-دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

 

آینه در شاهکارهای ادبی تا قرن هشتم: موسوی، سیده فریبا- دکتر عابدی-  دانشگاه تربیت معلم- 1374- ارشد

 

آینه در شعر شاعران فارسی تا قرن هشتم: جوانبخت اول، محترم- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

 

آینه، رنگ و نور در مثنوی مولوی: کارگریان، حسین- دکتر غلامرضا افراسیابی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

 

آیین جنگ در شاهنامه فردوسی: موسوی، کاظم- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا-1375-ارشد

 

آیین کشورداری در ادب پارسی در قرن 8 و 9 و10 : مسگراف، منصور   –  دکتر ناصرالدین شاه حسینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376  – ارشد

 

آیین مهر و بازتاب آن در منظومه‌های بزرگ عرفانی : شاه  سنی ، علی محمد- دکتر طاووسی- دانشگاه آزاد فسا - 1374- ارشد

 

آیین ها و رسوم درشعر شاعران قرن پنجم از فرخی تا مسعود سعد: تاجیک، حسین- دکتر بصیری- دانشگاه کرمان- 1381- ارشد

 

آیین های شاهنامه: رفیعی، محمد علی- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

 

آیین های غنایی در شاهنامه:رضائی، ابراهیم- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا-1376-ارشد

 

آیین، رسوم و سرگرمیها در اشعار خاقانی: مهربان قزل حصار، رضا- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

 

ابزار بیان اندیشه در مثنوی، دفتر اول و دوم: یارمحمدی، محسن- دکترپورنامداریان- پژوهشگاه علوم‌انسانی-  138- ارشد.

 

ابزار و اصطلاحات موسیقی در شعر فارسی(شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و دیوان حافظ): گنجعلی، بهجت الملوک- دکترعلی احمدپور- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

 

ابلیس در مثنوی و غزلیات شمس: کاظمی، شهرزاد- دکتر مهدی محقق-دانشگاه آزاد رودهن- 1381-ارشد

 

ابیات عربی در متون ادبی فارسی تا نیمه دوم قرن ششم: فقیهی، حسین- دکترفیروز حریرچی- دانشگاه تربیت مدرس- 1373- دکتری

 

اجتماعات در کلیات شمس تبریزی: مباشری، محبوبه- دکترماهیار نوابی- دانشگاه تهران- 1378- دکتری

 

احادیث، امثال وحکم در دیوان فخر الدین‌عراقی: فرخ‌نژاد، پروین- دکتر اسماعیل حاکمی، دانشگاه آزاد تهران مرکز 1377،ارشد.

 

اختر شناسی در پنج گنج نظامی: سعیدی، نورالدین- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1375- ارشد

 

اختران فلکی و شعر فارسی: مصفی، ابوالفضل- دکتر لطفعلی  صورتگر- دانشگاه تهران- ؟- دکتری

 

اختصاصات غزل بیدل دهلوی:  کاریزی، اسماعیل- دکتر جوکار-دانشگاه آزاد فسا- 1379-ارشد

 

اخلاق از دیدگاه مولوی در جلد سوم و چهارم مثنوی: نکوئیان، محمد ابراهیم- دکتر نیری-دانشگاه آزاد فسا-1376-ارشد

 

اخلاق در ادبیات و شرح اخلاق جلالی: پورنعمت، منیژه- دکتر افراسیابی- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

 

اخلاق در اندیشه حافظ: باقریان، زیبا- دکتر محمدفاضلی- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

 

اخلاق در شاهنامه: نعمتی، سکینه- دکتر سمیع زاده- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1381- ارشد

 

اخلاق و اجتماع در خمسه حکیم‌نظامی: ثروت، منصور- ناصری- دانشگاه تهران-1368- دکتری.

 

اخلاق و تربیت در خسرو و شیرین نظامی گنجه‌ای‌: یاری شیر مرد، اسماعیل‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1377- ارشد

 

اخلاق و تربیت در دیوان عطار نیشابوری: سالاری، محمد- دکتر باقر قربانی‌زرین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379، ارشد.

 

اخلاق و تربیت در مثنویهای عطار(منطق الطیر، مصیبت نامه، الهی نامه): محرمی تمرداشی، حمایت- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

 

اخلاق و جلوه های آن در دیوان ناصر خسرو: مسلمی فر، محمد   – دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 –  ارشد

 

اخلاق و منش پهلوانان ایران باستان در شاهنامه فردوسی: نوذری، علی-دکترطاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

 

اخلاقیات در دیوان حافظ: محسنی هنجی، فریده-دکتر احمد رنجبر حسینی- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

اخوانیات(مهر سروده ها) در شعر فارسی: شایگان، مریم- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1372- ارشد

 

ادبیات تعلیمی در ادب فارسی(از آغاز تا نظامی): زلفی، حمیدرضا- دکتر رستگار- دانشگاه شیراز- 1375- ارشد

 

ادیان و اساطیر در مثنوی معنوی: سیف، عبدالرضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

 

ارتباط ابر مردان حماسه با پروردگار: ماندگار، علی- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1376- ارشد

 

ارزشها و ضد ارزشهای اخلاقی در دیوان سنایی: حصاری، مهدی- دکتر صفاری- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

 

ارزشهای اخلاقی (اخلاقی و علمی) در شاهنامه فردوسی: مجدی، غلامرضا-دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1380-ارشد

 

ارزشهای سیاسی و اجتماعی دیوان صائب: مهریزی، سعید- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1377- ارشد

 

از دولت خاموش: قدیریان، اندیشه- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1381- ارشد

 

ازدواج در شاهنامه: بیرجندی، صدیقه- دکتر برومند- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

 

استقبال در شعر فارسی: قافله باشی، خلیل- دکتر اکبری- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

 

اشارات اجتماعی در مثنوی: فلاح تفتی، مهدیه- دکتر محمدکاظم کهدویی- یزد-1381-ارشد

 

اشارات تاریخی در دیوان خاقانی: جباری، نجم الدین- دکتر حسینی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

 

اشارات داستانی در دیوان مسعود سعد سلمان: ابراهیم زاده قمی، محمدرضا- دکتر جعفر‌شعار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376، ارشد.

 

اشارات طبی و دارویی در مثنوی معنوی: سامی، حمید- دکتر امامی- دانشگاه چمران اهواز- 1371- ارشد

اشعار اجتماعی شاعران پارسی گوی تاجامی: حسنی، عطا الله- دکترحسن سادات ناصری- دانشگاه تهران- 1369- ارشد

 

اصطلاحات موسیقی در دیوان منوچهری دامغانی و آثار نظامی گنجوی: سلیمانی دلارستاقی، محمد رضا – دکتر حسین بهزادی اندوهجردی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380   – ارشد

اصطلاحات موسیقی در دیوان و مثنوی‌های امیر خسرو دهلوی‌: خستو، زهرا‌ـ دکتر عباس ماهیار‌ــ دانشگاه آزادکرج-  1375- ارشد

اصفهان و مظاهر سبک هندی در شعر صائب تبریزی: طاهری یاورساد، محمدکاظم-دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1379- ا رشد

اعتراض در ادب فارسی در سده‌های ششم و هفتم‌: عربعلی‌، معصوم‌ـ دکتر احمد ذاکری‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

افسانه شیرین در منظومه خسرو و شیرین نظامی گنجوی: پرهیزگاری، مریم-دکتر سید احمد حسینی کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1378- ارشد

افسانه کوروش در شاهنامه (ترجمه و تعلیق): متصدی زاده، حمیدرضا- دکتر بهداد قادری-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

افلاک و ستارگان در مخزن الاسرار و هفت پیکر نظامی: صافی، رفعت السادات- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

اقتدار فرهمند در شاهنامه فردوسی: عابدینی، حبیب-دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1378- ارشد

امامت و ولایت از دیدگاه نهج البلاغه و تاثیر آن بر دیوان ناصرخسرو: علی منش، غلامعلی- دکترجعفری- دانشگاه شیراز- 1374- ارشد

امامت و ولایت در دیوان فیاض: پرنعمت، مریم- دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

امثال و حکم در خمسه نظامی: خرم، محسن- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1377- ارشد

امثال و حکم در شاهنامه فردوسی: بندچی، معصومه- دکتر محمد‌دبیر‌ سیاقی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1379، ارشد.

امثال و حکم در مثنوی مولوی: دکتر نیری، عزیزه- دکتر تدین- دانشگاه چمران اهواز- 1379- ارشد

امثال و حکم شاهنامه: آزادی، خسر و-  دکتر برومند- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

امثال و حکم و تمثیلات درسی قصیده از خاقانی: صادقی، حسن- دکتر جلیل تجلیل، دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1376، ارشد.

انتقام در شاهنامه فردوسی: کاهیدباصیری، شهربانو- دکتر مرتضی هاشمی- دانشگاه اصفهان- 1382- ارشد

اندرز و مطایبه در هفت پیکر نظامی گنجوی: ملکی، فرهاد- دکتر کاظم دزفولیان- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

اندیشه های اجتماعی و انتقادی در شعر سنایی غزنوی: محمدی رخ، اسدالله- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1381- ارشد

اندیشه های اخلاقی و تربیتی نظامی در مخزن الاسرار: یثربی، رضا- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

اندیشه های اسماعیلی در اشعار ناصرخسرو: مهرکی، شهریار- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1379- ارشد

اندیشه های سیاسی و اجتماعی حافظ: فتحی، غلامرضا- دکتر جهانبخش نوروزی-دانشگاه آزاد فیروزآباد- 1382- ارشد

اندیشه‌های خیام و بازتاب آن در شعر حافظ: زیارتی، احسان- دکتر حبیب تبرا-آزاد بوشهر- 1381- ارشد

انسان ،هستی، جامعه در دیوان حافظ: عبداللهی، پروین- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1381- ارشد

انسان کامل در حدیقه سنایی و منطق الطیر عطار:‌ شجری، فاطمه – دکتر علی اصغر حلبی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380 – ارشد

انسان کامل در مثنوی‌های عطار: عاطفه‌پور، لیلا- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1382- ارشد.

انعکاس اوضاع اجتماعی در مثنوی: مباشری، محبوبه- دکتر سیروس شمیسا- دانشگاه تربیت مدرس- 1372- ارشد

انعکاس اوضاع اجتماعی قرن هفتم در شعر سیف الدین محمد فرغانی: جهانی، علی محمد- دکتر خسروان- دانشگاه آزاد مشهد- 1380- ارشد

انعکاس اوضاع اجتماعی و سیاسی در دیوان سیف فرغانی: افشار، پروین- دکتر اسپرهم- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

انعکاس ترجمه، تفسیر وتاویل آیات قرآن در 650 بیت از دفتر اول مثنوی مولوی: رادفر، محمدرضا- دکتر جواد سلماسی‌زاده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1374، ارشد.

انعکاس فرهنگ عوام در مثنوی مولانا: کیوان فر، علی اکبر- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1371- ارشد

انعکاس هنری و بلاغی آیات در مثنوی مولوی: علیزاده خیاط، ناصر- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1379- دکتری

انگیزه‌ و عملکرد پهلوانان شاهنامه فردوسی: رحیمی، سعدالله- دکتر نژاد سلیم-دانشگاه آزاد جیرفت- 1382- ارشد

اهریمن و دیو در باورهای کهن و متون حماسی ایران: نوراحمدی، احمد- دکتر طاووسی-دانشگاه آزاد فسا- 1374-ارشد

ایرانگریی درشعر عصر بیداری: دادفر، محمد- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1377- ارشد

با قافله قلندران(تحلیلی بر اشعار فخرالدین عراقی): واعظ پور، رسول- دکتر کامل احمدنژاد- دانشگاه شهید بهشتی- 1375- ارشد

باد صبا در شعر (عراقی،سعدی/مولوی/حافظ): موسوی اینجدان،‌ سید حسین- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1380- ارشد

باربد و نکیسا در شعر فارسی: سالاری، قاسم- دکتر موید- دانشگاه شیراز- 1376- ارشد

بازتاب اندیشه اسماعیلیه و اصطلاحات اسماعیلی در دیوان ناصر خسرو: تاجبخش، پروین- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1370- ارشد

بازتاب اندیشه های مهری در شاهنامه فردوسی: داودآبادی، غلامعباس- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

بازتاب انقلاب مشروطه در اشعار نسیم شمال: شاه بدیع زاده بیدختی، محمد- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه آزاد تهران- 1368- ارشد

بازتاب اوضاع اجتماعی در مثنویهای سنائی غزنوی: فرزانه فرد سردهایی، سعید- دکتر حسین بهزادی اندوهجردی- دانشگاه آزاد تهران مرکز- 1378، ارشد.

بازتاب خرد و خردمندی در شاهنامه فردوسی: محمدزاده، سید کریم- دکتر محمود طاووسی-دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

بازتاب رنگ در دیوان حافظ: جعفری ، سید محمد- دکتر رادفر- دانشگاه آزاد جیرفت- 1378- ارشد

بازتاب زندگانی مسعود سعد سلمان در آینه شعرش: امینی، سیاوش- دکتر تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1374- ارشد

بازتاب سیمای جامعه در حدیقه الحقیقه سنایی غزنوی: طایفی، شیرزاد- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1378- ارشد

بازتاب شاعرانه روایت های مذهبی و تاریخی و اشاره های اساطیری در قصیده های سنایی: روزبهانی، سعید- دکتر محمدرضا راشد محصل-دانشگاه آزاد سبزوار- 1377- ارشد

بازتاب شخصیت زن در مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی: عرب ساغری،‌ طیبه- دکتر امیر بانو کریمی-دانشگاه آزاد رودهن- 1382-ارشد

بازتاب مسائل اجتماعی در دیوان مسعود سلمان: اربابی، سهراب- دکتر رادفر- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1380- ارشد.

بازتاب مسائل اجتماعی- سیاسی در دیوان؟: شکرچیان، ماهرخ- دکتر مدبری- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

بازتاب مسائل اجتماعی و فرهنگ عامیانه در دیوان صائب: عسکری، حکیم- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

بازتاب مسائل تعلیم و تربیت در شاهنامه فردوسی: قصاب زاده گنلری، اطهره- دکتر رادفر-دانشگاه آزاد جیرفت- 1381- ارشد

بازتاب نامهای جغرافیایی در شعر فارسی(از آغاز تا پایان قرن هشتم هجری): هاشمی، مرتضی- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- دکتری

بازنویسی گرشاسب نامه اسدی طوسی و شرح ابیات مشکل آن: فیروزی، ژیلا-دکتر انوری- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

بام و شام در نظم فارسی از آغاز تا قرن هفتم: حبیبی پوری، رضا- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1378- ارشد

بحث در اندیشه های باطنی حکیم نزاری و مقایسه آن با افکار ناصرخسرو قبادیانی با تکیه بر دیوان آن دو: نجاری، ابراهیم- دکتر علی محمد سجادی- دانشگاه شهید بهشتی- 1374- ارشد

بحث درباره آثار رشیدالدین و طواط: تویسرکانی، قاسم- بدیع الزمان  فروزانفر- دانشگاه تهران- 1335- دکتری

بررسی  نیرنگ و خدعه در شاهنامه فردوسی: صحرایی، قاسم- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1376- ارشد

بررسی (اشخاص) در مثنوی: شوهانی، علی رضا-دکتر عابدی- دانشگاه تربیت معلم- 1379- ارشد

بررسی آلات و اصطلاحات موسیقی در شاهنامه‌: منصوری‌، محبوبه‌ـ دکتر عطاء‌اله کوپال‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

بررسی آیات قرآنی، احادیث، اصطلاحات عرفانی و … در سلسله الذهب نور الدین جامی: طاهری موسوی، نسرین‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

بررسی‌ آیات و احادیث و قصص اسلامی در مصیبت نامه‌عطار: چوپان، نوابه‌‌ـ دکتر مهدی محقق- دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

بررسی آیات، احادیث‌، لغات، ترکیبات، … و صنایع شعری در اسرارنامه عطار‌: عطاران بندرآبادی‌، مریم ‌‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1380- ارشد

بررسی ابعاد و گستره تاثیر گفتگوهای قرآنی در ادبیات عرفانی منظوم با تاکید بر مثنوی: گرجی، مصطفی- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1379- ارشد

بررسی اجتماعی، اخلاقی، فلسفی و تاریخی داستانهای اسکندرنامه نظامی: فلاح، اعظم- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1380- ارشد

بررسی ارزشها و ضد ارزشها در آثار منظوم سعدی: علیزاده بیرجندی، محمدحسین- دکتر محمد بهنام فر- دانشگاه آزاد بیرجند- 1380- ارشد

بررسی اشعار تعلیمی در شاهنامه فردوسی: بلاغی‌اینالو، علی- دکتر نجفدری- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1383- ارشد.

بررسی اشعار شاهنامه فردوسی در آثار منثور تا قرن هفتم: کلانتری، سید حسن- دکتر ماهیار- دانشگاه تربیت معلم- 1380- ارشد

بررسی اشیا و مکانهای حماسی در شاهنامه: محمدی، یوسف- دکتر رستگار-دانشگاه آزاد فسا- 1376- ارشد

بررسی اصطلاحات عرفانی در شعر فخرالدین عراقی و مقایسه آن با شعر سنایی: شمیرانی، مریم- دکتر جعفر شعار- دانشگاه آزاد واحدتهران مرکز- 1377، ارشد.

بررسی اصطلاحات موسیقی در دیوان خواجوی کرمانی: جوزی، مصطفی- دکتر ماهیار-  دانشگاه تربیت معلم- 1378،ارشد

بررسی اصطلاحات موسیقی در غزلیات امیرخسرو دهلوی: نوربخش کرمله، مهرناز-دکتر انوری- دانشگاه آزاد تهران- 1373- ارشد

بررسی اصطلاحات و مفاهیم اخلاقی و ارزشهای انسانی در کلیات سعدی: امیربیگی، انیس- دکتر اصغر دادبه- دانشگاه کرمان- 1378- ارشد

بررسی اعتقادات عامه در خمسه نظامی:پورقاسمی، سیروس- دکتر میرهاشمی- دانشگاه تربیت معلم- 1381- ارشد

بررسی الهی‌نامه عطار از نظر اصطلاحات عرفانی‌ـ فلسفی، اخلاقی و …: امامی، فاطمه‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ  دانشگاه آزادکرج- 1374‌ـ ارشد

بررسی انتقادات اجتماعی و سیاسی در قصاید سنایی: محمدزاده، مریم- دکتر جلیل اکرمی- دانشگاه تبریز- 1382- ارشد

بررسی انتقادی و مقایسه لیلی و مجنون نظامی و مجنون و لیلی امیر خسرو: فولادی، غلامرضا- دکتر  سیروس شمیسا- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

بررسی اوصاف طبیعت در شاهنامه فردوسی: دینداری، ابراهیم- دکترصرفی- دانشگاه کرمان- 1380- ارشد

بررسی بازیچه‌ها و بازیچه‌های ایرانی در دیوان خاقانی: درینی، اسماعیل- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

بررسی باورهای عامیانه در آثار عطار نیشابوری: معصومی، طیبه- دکتر مستعلی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

بررسی تطبیقی داستان فرود در شاهنامه فردوسی: مروری مقدم شهری، حسین- دکتر محمدرضا راشدمحصل- دانشگاه آزاد بیرجند- 1377- ارشد

بررسی تطبیقی شخصیت های اساطیری و حماسی با شخصیت های حماسی آنها در شاهنامه: ستاری، رضا- دکتر کزازی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- دکتری

بررسی تطبیقی کهن الگوها در شاهنامه فردوسی: قاسمی، علیرضا- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

بررسی تطبیقی لیلی و مجنون نظامی و لیلی و مجنون جامی و بحث در چگونگی تصاویر خیال در آن دو کتاب‌: میر حبیبی‌، مریم‌ـ دکتر عباس ماهیار- دانشگاه آزادکرج-؟-ارشد  ‌

بررسی تطبیقی مضامین شعری حافظ و ابن فارض: پرند، مریم-دکتر میرقادری-دانشگاه آزاد فسا- 1381-ارشد

بررسی تعالیم اخلاقی و عرفانی در مثنوی مولانا: گل افشانی، رشید- دکتر محمد علوی مقدم-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

بررسی تفکر شیعه در شعر دوره صفویه: طغیانی اسفرجانی، اسحق- دکتر حسن سادات ناصری- دانشگاه تربیت مدرس- 1365- ارشد

بررسی جلوه های فرهنگ عامیانه در شعر نظامی: الهامی، فاطمه- دکتر غلامحسین غلامحسین زاده- دانشگاه تربیت مدرس- 1376- ارشد

بررسی جلوه های موسیقی شعر در غزلیات شمس: شکوری هشتجین، فریبا- دکتر تقی پورنامداریان- دانشگاه تربیت مدرس- 1377- ارشد

بررسی جنبه های اجتماعی اشعار حافظ: حاتمی، خلیل- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1374- ارشد

بررسی جنگ افزار و سواره نظام در شاهنامه فردوسی‌: خوش‌پسند، دنیا‌ـ دکتر عطاء‌اله کوپال- دانشگاه آزادکرج- 1383- ارشد

بررسی حقیقت محمدیه در مثنوی مولوی و قصیده تائیه ابن فارض: فهیمی کرک تپه، سولماز- دکتر عزیزالله جوینی- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

بررسی حکایات طنزآمیز در چهار مثنوی عطار نیشابوری (الهی نامه، اسرارنامه‌ـ مصیبت‌نامه‌ـ منطق الطیر‌): سید حسن حسینی-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1376- ارشد

بررسی حکایات مشابه در آثار سنایی و مولوی‌: لاریجانی، آرزو-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

بررسی خصوصیات سبکی آثار غنایی نظامی: نقدی یوسف آبادی، اسماعیل- حسین خطیبی- دانشگاه تربیت مدرس- 1375- ارشد

بررسی داستان بیژن و منیژه از دیدگاه هنر داستان پردازی و اسطوره شناسی: بیات بابلقانی، حسین- دکتر حائری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1377- ارشد

بررسی داستان پیامبران در دیوان شاه نعمت الله ولی: محمد قتاتغشانی، آمنه- دکتر یحیی طالبیان- دانشگاه آزاد جیرفت- 1379- ارشد

بررسی داستان پیامبران در‌آثار نظامی با توجه به کتب تاریخی و تفسیری‌: دلیری شالمایی، محمد‌ـ دکتر سید ابوطالب میر عابدینی- دانشگاه آزادکرج-؟-ارشد ‌

بررسی داستان دوازده رخ همراه با زیباییهای هنری آن: کنعانی نژاد، فاطمه– دکتر برات زنجانی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1376 –  ارشد

بررسی داستان های شاهنامه فردوسی از نگاه ادبیات نمایشی: رضوی، نورالله- دکتر خلیل الله یزدانی-دانشگاه آزاد سبزوار- 1383- ارشد

بررسی دیدگاههای مولانا در مثنوی: محمدیان، حسن- دکتر احمد تمیم داری- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1383- ارشد

بررسی دیوان حاج ملاهادی سبزواری(اسرار): عطایی رویانی، حسن- دکترمحمدمهدی رکنی- دانشگاه فردوسی مشهد- 1375- ارشد

بررسی دیوان حکیم قاآنی: نوشادی فر، مراد- دکتر جعفر حمیدی- دانشگاه شهید بهشتی- 1379- ارشد

بررسی روابط پهلوانان در دوره کیانی با حکومت مرکزی و مقایسه آن با دیگر حکومتهای دیگر ایرانی قبل از اسلام: مجیدی، منیژه‌ـ دکتر ایرج وامقی‌ـ  دانشگاه آزادکرج-   1378- ارشد

بررسی زبان و سبک سعدی در غزلیات: خدیش، پگاه- دکتر مظاهر مصفا- دانشگاه تهران- 1379- ارشد

بررسی سبک ادبی غزلیات مولانا‌: احمدی، طاهره‌ـ دکتر احمد ذاکری‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1377- ارشد

بررسی سنجش خسرو و شیرین نظامی با خسرو و شیرین در شاهنامه فردوسی: احسانی، امان‌ الله- دکتر کهن-دانشگاه آزاد جیرفت- 1380- ارشد

بررسی سی‌غزل از بیدل عظیم‌‌آبادی: قدمائی، حسین-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج-  1378- ارشد

بررسی شاهنامه بنداری در مقابله با شاهنامه فردوسی: شیوا، علی- دکتر حسن زاده- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1382 ارشد

بررسی شخصیت پرندگان منطق‌الطیر‌: محمدی‌، سید محمود-دکتر احمد محمدی‌ـ دانشگاه آزادکرج- 1379- ارشد

بررسی شخصیت حضرت مریم و حضرت عیسی در قرآن و تجلی آن در شعر شاعران مهم تا پایان قرن هشتم: پوریانی، محمود- دکتر اسماعیل حاکمی والا- دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران مرکز- 1379-  ارشد.

بررسی شخصیت حلاج در ادبیات از مولوی تا جامی: ولی‌زاده، فیروز- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم‌انسانی- 1383- ارشد.

بررسی شخصیتها و مکانهای عرفانی در غزلیات سعدی: ولی‌زاده پاشا، لیلا- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم انسانی- 1375- ارشد.

بررسی شخصیتهای داستانی آثار عطار نیشابوری: کرکچیان، اکرم-  دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1373- ارشد

بررسی شخصیتهای داستانی خسرو و شیرین نظامی در شعر معاصر فارسی(از مشروطه تاا مروز): صیاد راجبی، سمیرا- دکتر منوچهر اکبری- دانشگاه تهران- 1380- ارشد

بررسی شخصیتهای داستانی در مثنویهای عطار: مظلومی، سید شمس‌الدین- دکتر پورنامداریان- پژوهشگاه علوم انسانی- 1374- ارشد.

بررسی شخصیتهای عرفانی در مثنوی معنوی‌‌: خان‌محمدی، محمد‌ـ دکتر فاطمه حیدری‌ـ 1383- ارشد

بررسی شراب و باده در آثار منظوم سعدی و حافظ: حیاتی، کریم- دکتر سید احمد کازرونی-دانشگاه آزاد بوشهر- 1378- ارشد

بررسی شعر شاعران بی دیوان از دیدگاه زیبایی شناسی و انواع ادبی: دلبری، مرتضی- دکترقوام- دانشگاه فردوسی مشهد- 1381- ارشد

بررسی شعر شیعه تا قرن 10 در فارسی و عربی: شیخ مونسی، حوریه- دکتر جلیل تجلیل- دانشگاه تهران- 1377- دکتری

بررسی شکل حکایت در منظومه‌های عرفانی (حدیقه سنایی، مصیبت نامه، مثنوی مولوی): نخبه زارع، معصومه- دکتر فتوحی- دانشگاه تربیت معلم-  1382- ارشد

بررسی شیوه‌‌های جنگ در شاهنامه فردوسی: شریعت ناصری، محمود‌ـ دکتر ایرج وامقی‌ـ  دانشگاه آزادکرج-  1374‌ـ ارشد

بررسی صورت و محتوای داستانهای حدیقه سنایی: شعبانی، محمد- دکتر ثامنی- دانشگاه چمران اهواز- 1371- ارشد

بررسی ضرب‌المثل‌ها، لغات و … و عرفانی و فلسفی و اعلام در مصیبت‌ نامه عطار: حسینیان، عارفه‌ـ دکتر مهدی محقق‌ـ   دانشگاه آزادکرج- 1379- ارشد-

بررسی طبقات اجتماعی و فرهنگی از نگاه حافظ: شهبازی، ایرج- دکتر سلطان حمید سلطان- دانشگاه امام خمینی قزوین- 1382- ارشد

بررسی ظرفیت های ادب غنایی در بازآفرینی سینمایی(با تاکید بر منظومه های عاشقانه): حیاتی، زهرا- دکتر حسینعلی قبادی- دانشگاه تربیت مدرس- 1382- ارشد

بررسی عشق از دیدگاه مولوی، سعدی، حافظ: زحمتکش، احمد- دکتر رضا اشرف زاده- دانشگاه آزاد مشهد- 1382- ارشد

بررسی عشق در آثار سعدی: قلی زاده، شعبان محمد- دکتر وفایی- دانشگاه علامه طباطبایی تهران- 1380- ارشد

بررسی عشق در سبک خراسانی و عراقی: علوی، بشیر- دکتر حبیب تبرا-دانشگاه آزاد بوشهر- 1378- ارشد

بررسی عقل و عشق در مثنوی معنوی: کاظمی، داریوش- دکتر اسماعیل حاکمی- دانشگاه دانشگاه آزاد تهران- 1370- ارشد

بررسی عناصر حبسیه در دیوان مسعود سعد سلمان: ارشاد، زید الله – دکتر محمد علی گذشتی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- 1380  – ارشد

بررسی عناصر داستان در شاهنامه فردوسی: ابدالی، محمد حسین-  دکتر مشیدی،‌ ذوالفقاری- دانشگاه اراک- 1382- ارشد

بررسی عناصر فرهنگ عامه در قصاید خاقانی: بهنام فر، محمد- دکتر محمدمهدی ناصح- دانشگاه آزاد بیرجند- 1372- ارشد

بررسی عنصر رنگ و جلوه های آن در شاهنامه فردوسی: احمدیان، لیلا- دکتر حسنلی- دانشگاه شیراز- 1381- ارشد

بررسی عوامل و انگیزه های جنگ در شاهنامه فروسی: جعفری، حسین- دکتر امین پاشااجلالی- دانشگاه تبریز- 1374- ارشد

بررسی عوامل و عناصر اجتماعی در اد

/ 3 نظر / 130 بازدید
آمنه جوادی نیک

تشکر از کار ارزشمند شما

آمنه جوادی نیک

بسیار مفید و عالی بود کاش در حوزه نثر هم کاری مشابه این صورت می پذیرفت با سپاس

عباسی

ممنون. خیلی خوب بود